Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Bibliotekarz

Kod zawodu: 348202

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Gromadzenie zbiorów bibliotecznych, przechowywanie, selekcja, konserwacja
A-2 Ewidencjonowanie i techniczne przysposabianie zbiorów do przechowywania i udostępniania
A-3 Opracowywanie zbiorów bibliotecznych, katalogowanie i klasyfikowanie na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych
A-4 Udostępnianie zbiorów bibliotecznych
A-5 Udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki
A-6 Inspirowanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa lokalnego
A-7 Badanie i rozwiązywanie problemów czytelniczych społeczeństwa lokalnego
A-8 Organizowanie różnych form pracy z czytelnikiem zbiorów bibliotecznych
A-9 Stosowanie technologii komputerowej w pracy biblioteki
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Organizowanie i zarządzanie biblioteką jako instytucją niekomercyjną, będącą elementem systemu kultury, oświaty, nauki i informacji
B-3 Stosowanie prawa bibliotekarskiego do funkcjonowania bibliotek różnych typów
B-4 Organizowanie i prowadzenie różnych form szkolenia dla podległych pracowników biblioteki
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie działalnością biblioteki
C-2 Współdziałanie z instytucjami działającymi w otoczeniu społecznym biblioteki
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie i kontrolowanie przyjętych zadań własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami pracy biblioteki
D-2 Zarządzanie jakością pracy biblioteki i ocenianie efektywności wykonanych zadań

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Gromadzenie zbiorów bibliotecznych, przechowywanie, selekcja, konserwacja
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje informację wydawniczą, księgarską, bibliograficzną i inną do aktualnego i kompletnego gromadzenia zbiorów
2 Analizuje dokumenty i ocenia ich przydatności w bibliotekach różnych typów oraz w zależności od obsługiwanego środowiska
3 Rozpoznaje i gromadzi zbiory specjalne w wyniku selekcji wartościującej, na podstawie ich indywidualnej oceny
4 Wyszukuje i rozpoznaje dokumenty przeznaczone do selekcji, z zastosowaniem obowiązujących kryteriów
5 Koordynuje gromadzenie zbiorów w sieci bibliotecznej
6 Gospodaruje miejscem w magazynach i czytelniach
7 Ustawia i sygnuje zbiory
8 Przechowuje w sposób zintegrowany różne rodzaje zbiorów
9 Naprawia i konserwuje zbiory

Zadanie zawodowe: A-2:
Ewidencjonowanie i techniczne przysposabianie zbiorów do przechowywania i udostępniania
Lp. umiejętności
1 Ewidencjonuje wpływy biblioteczne: wydawnictwa zwarte, ciągłe i zbiory specjalne
2 Ewidencjonuje sumaryczne wpływy biblioteczne, rejestr przybytków
3 Ewidencjonuje szczegółowe i sumaryczne ubytki biblioteczne
4 Uzgadnia wartość zbiorów biblioteki
5 Przeprowadza kontrolę zbiorów biblioteki
6 Znakuje i stempluje dokumenty biblioteczne
7 Sporządza podstawowe pisma i dokumenty
8 Dokonuje digitalizacji zbiory celem archiwizacji, ochrony oryginału przeglądania i udostępniania
9 Wykonuje fotokopie i reprodukcje dokumentów
10 Przestrzega zasad etyki

Zadanie zawodowe: A-3:
Opracowywanie zbiorów bibliotecznych, katalogowanie i klasyfikowanie na nośnikach tradycyjnych i elektronicznych
Lp. umiejętności
1 Sporządza opisy bibliograficzne różnego typu dokumentów zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami
2 Stosuje technologie informacyjne w pracy biblioteki
3 Posługuje się specjalistyczną terminologią
4 Dokonuje opracowania rzeczowego dokumentów bibliotecznych
5 Rozpoznaje języki informacyjno-wyszukiwawcze
6 Tworzy katalogi i kartoteki biblioteczne
7 Opracowuje zbiory specjalne gromadzone w bibliotece
8 Wykorzystuje języki obce do poznawania i opracowywania różnych dokumentów bibliotecznych
9 Rozwiązuje problemy i podejmuje decyzje w zakresie posiadanych kompetencji

Zadanie zawodowe: A-4:
Udostępnianie zbiorów bibliotecznych
Lp. umiejętności
1 Organizuje udostępnianie zbiorów w wypożyczalni i czytelni
2 Zagospodarowuje przestrzeń biblioteczną (np.: ustawianie zbiorów a zespół katalogów w bibliotece)
3 Dba o wyposażenie i estetykę w bibliotece
4 Komunikuje się z użytkownikiem biblioteki w sposób rzeczowy i kulturalny
5 Przyjmuje i realizuje zamówienia czytelników na konkretne pozycje, ewidencjonuje czytelników i wypożyczenia
6 Szanuje osobowość czytelnika
7 Przestrzega zasad ochrony danych osobistych
8 Przestrzega tajemnicy czytania
9 Wykorzystuje technologie informacyjną w pracy biblioteki
10 Sporządza bazy danych o czytelnikach i wypożyczeniach
11 Sporządza statystyki udostępnień
12 Monitoruje wypożyczenia, monituje czytelników o książki i inne dokumenty niezwrócone w terminie

Zadanie zawodowe: A-5:
Udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki
Lp. umiejętności
1 Wyszukuje informacje w różnych źródłach odpowiednio do potrzeb użytkowników
2 Udziela informacji bibliotecznej, biograficznej, rzeczowej- bezpośrednio, telefonicznie, drogą elektroniczną
3 Wykorzystuje nowoczesne technologie w działalności informacyjnej
4 Tworzy i udostępnia własne bazy danych; komputerowe katalogi, kartoteki, bibliografie, spisy instytucji, osób i inne.
5 Wykorzystuje zintegrowaną informację w ramach sieci i systemów informacyjnych – lokalnych, krajowych i międzynarodowych
6 Modernizuje warsztat informacyjny biblioteki

Zadanie zawodowe: A-6:
Inspirowanie, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa lokalnego
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje cechy osobowościowe czytelników
2 Podejmuje działania zmierzające do zmiany postaw czytelników
3 Identyfikuje potrzeby czytelników w różnym wieku i z różnych środowisk
4 Określa kompetencje czytelnicze
5 Wskazuje właściwe wybory czytelnicze zgodnie z zainteresowaniami czytelnika
6 Określa przydatność tematyczną książki do wieku odbiorcy
7 Podejmuje rozmowy o przeczytanych lekturach
8 Formułuje myśli w sposób jasny i zrozumiały
9 Podejmuje decyzje w zakresie posiadanych kompetencji
10 Rozwiązuje problemy w zakresie posiadanych kompetencji
11 Wprowadza innowacyjne rozwiązania

Zadanie zawodowe: A-7:
Badanie i rozwiązywanie problemów czytelniczych społeczeństwa lokalnego
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje czytelnictwo jako problem społeczny i kulturowy dotyczący: przemiany czytelnictwa, struktury społecznej czytelnictwa, czytelnictwa wobec kultury masowej
2 Przestrzega zasad współżycia społecznego
3 Identyfikuje zachodzące procesy społeczno-gospodarcze
4 Wykorzystuje metody i techniki badawcze
5 Tworzy narzędzia badawcze
6 Stosuje metody i techniki badawcze do prowadzenia badań czytelniczych

Zadanie zawodowe: A-8:
Organizowanie różnych form pracy z czytelnikiem zbiorów bibliotecznych
Lp. umiejętności
1 Diagnozuje potrzeby społeczne i kulturalne użytkowników biblioteki
2 Projektuje i realizuje krótkie formy kształcenia nowych użytkowników (zasady korzystania ze zbiorów biblioteki)
3 Identyfikuje poszczególne zjawiska kultury
4 Animuje życie kulturalne środowiska lokalnego: planuje i organizuje imprezy oświatowe, kulturalne i inne o charakterze grupowym lub masowym, upowszechnia wiedzę i edukację kulturalną poprzez organizow
5 Projektuje zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej na wszystkich poziomach kształcenia
6 Przygotowuje na potrzeby prowadzonych zajęć edukacyjnych konspekty, scenariusze i pomoce dydaktyczne
7 Prowadzi zajęcia z grupą uczniów, klasą
8 Przygotowuje i realizuje różne zajęcia z czytelnikiem dziecięcym
9 Przygotowuje i realizuje skuteczne formy pracy z czytelnikiem dorosłym
10 Projektuje i realizuje prace z czytelnikiem (grupą) niepełnosprawnym lub o specyficznych potrzebach edukacyjnych

Zadanie zawodowe: A-9:
Stosowanie technologii komputerowej w pracy biblioteki
Lp. umiejętności
1 Posługuje się oprogramowaniem systemowym
2 Posługuje się oprogramowaniem użytkowym ze szczególnym uwzględnieniem programów obsługi bibliotecznych baz danych
3 Stosuje programy obsługi bibliotecznej baz danych np. MAK, MOL, SOWA i inne
4 Wyszukuje i udostępnia zbiory w systemie komputerowym
5 Chroni dane przed zawirusowaniem, skasowaniem lub modyfikacjami
6 Wykorzystuje kserokopiarkę i faks
7 Sporządza mikrofilmy i mikrofisze jako dokumenty wtórne

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Analizuje zadania biblioteki na podstawie statutu nadanego przez organizatora (Biblioteka Narodowa, biblioteki gminne)
2 Charakteryzuje bibliotekę jako część innej instytucji działającą na podstawie regulaminu nadanego przez kierownika instytucji macierzystej
3 Kształtuje przestrzeń biblioteczną jako odwzorowanie podstawowych funkcji biblioteki
4 Identyfikuje funkcjonowanie organizacyjne i funkcjonalne własnej biblioteki w sieciach bibliotek
5 Organizuje indywidualne stanowisko pracy w bibliotece
6 Racjonalizuje pracę biblioteki
7 Stosuje podstawowe zasady bhp i ochrony przeciwpożarowej
8 Stosuje zabezpieczania przeciwkradzieżowe i przeciwwłamaniowe

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie i zarządzanie biblioteką jako instytucją niekomercyjną, będącą elementem systemu kultury, oświaty, nauki i informacji
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje podstawowe pojęcia z zakresu teorii organizacji i zarządzania
2 Planuje wyposażanie biblioteki
3 Organizuje pracę w bibliotece z wykorzystaniem nowoczesnych metod i środków dydaktycznych
4 Organizuje placówkę jednoosobową
5 Zarządza zbiorami biblioteki
6 Przestrzega zasad kultury pracy
7 Interpretuje współczesne zjawiska i procesy komunikacji społecznej
8 Analizuje rolę i miejsce biblioteki wobec przemian kulturowych, społecznych, informacyjnych i ekonomicznych
9 Wprowadza zmiany w organizacji pracy i strukturze organizacji biblioteki wynikające z stosowania technologii informacyjnej

Zadanie zawodowe: B-3:
Stosowanie prawa bibliotekarskiego do funkcjonowania bibliotek różnych typów
Lp. umiejętności
1 Zna i właściwie interpretuje polskie prawo biblioteczne
2 Tworzy propozycje statutów i regulaminów
3 Stosuje prawo biblioteczne

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie i prowadzenie różnych form szkolenia dla podległych pracowników biblioteki
Lp. umiejętności
1 Projektuje krótkie formy doskonalenia dla pracowników biblioteki
2 Analizuje i interpretuje akty prawne związane z bibliotekarstwem na potrzeby szkoleń
3 Wspomaga rozwój zawodowy pracowników biblioteki
4 Realizuje zajęcia dla słuchaczy bibliotekarskich studiów zawodowych

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie działalnością biblioteki
Lp. umiejętności
1 Planuje rozwój biblioteki
2 Planuje, zarządza środkami finansowymi – budżet, realizacja
3 Organizuje komórki biblioteki oraz stymuluje i inspiruje ich sprawne współdziałanie
4 Organizuje i kieruje zespołem ludzkim
5 Motywuje i dyscyplinuje pracowników
6 Nadzoruje prace pracowników
7 Wspomaga rozwój zawodowy pracowników
8 Wykorzystuje regulamin do zabezpieczenia i wygaszania konfliktów w obrębie zespołów i z użytkownikami
9 Buduje pozytywny wizerunek biblioteki
10 Charakteryzuje podstawowe formy działalności promocyjnej

Zadanie zawodowe: C-2:
Współdziałanie z instytucjami działającymi w otoczeniu społecznym biblioteki
Lp. umiejętności
1 Analizuje potrzeby środowiska lokalnego jako wartość stymulującą pracę bibliotekarza
2 Wspiera lokalne procesy gospodarcze i polityczne
3 Organizuje współpracę i kooperację programową z bibliotekami, instytucjami kultury i placówkami oświatowymi
4 Rozwija współpracę informacyjną biblioteki z innymi placówkami
5 Współdziała w zakresie wymiany opisów i wypożyczeń międzybibliotecznych i innych form możliwych w powiązaniach sieciowych
6 Wspiera proces dydaktyczny w szkołach wszystkich szczebli
7 Organizuje krajową i międzynarodową współpracę

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie i kontrolowanie przyjętych zadań własnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami pracy biblioteki
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje obszary działalności biblioteki i ich standaryzację
2 Sporządza standardy
3 Monitoruje realizację zadań wynikających ze standardów
4 Porównuje zamierzone i wykonane zadania z ustalonymi standardami

Zadanie zawodowe: D-2:
Zarządzanie jakością pracy biblioteki i ocenianie efektywności wykonanych zadań
Lp. umiejętności
1 Przestrzega zasady współżycia społecznego
2 Rozróżnia prawa i obowiązki pracodawcy i pracobiorcy
3 Dokonuje obiektywnych ocen innych
4 Kontroluje wykonanie obowiązków powierzonych pracownikom w zależności od struktury organizacyjnej
5 Przeprowadza mierzenie jakości pracy biblioteki
6 Przeprowadza ewaluację z wykorzystaniem różnych narzędzi badawczych
7 Dokonuje samooceny


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Aktywnego słuchania
2 Językowe
3 Kierownicze
4 Koncentracji uwagi
5 Łatwego wypowiadania się w mowie i piśmie
6 Myślenia twórczego
7 Nawiązywania kontaktów z ludźmi
8 Negocjacyjne
9 Organizatorskie
10 Podejmowania trafnych decyzji
11 Podzielność uwagi
12 Pracy w grupie
13 Predyspozycje pedagogiczne
14 Rozumowania logicznego
15 Syntetycznego i analitycznego myślenie
16 Szybkiego czytania i percepcji tekstów oraz ich zapamiętywanie
17 Twórczego myślenia
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Empatia
3 Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
4 Inicjatywność i kreatywność
5 Komunikatywność
6 Kreatywność
7 Krytycyzm ocen
8 Kulturalny stosunek do czytelników i współpracowników
9 Obiektywność
10 Odporność emocjonalna
11 Odporność na długotrwały wysiłek intelektualny
12 Odporność psychiczna, opanowanie emocji, cierpliwość
13 Odpowiedzialność
14 Opanowanie
15 Optymizm
16 Poczucie estetyki
17 Poczucie odpowiedzialności
18 Predyspozycje pedagogiczne
19 Samodzielność
20 Samokontrola
21 Systematyczność
22 Takt i dyskrecja
23 Umiejętność działania w grupie
24 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
25 Umiejętność podejmowania szybkiej i właściwej decyzji
26 Umiejętność pracy w grupie
27 Umiejętność samokształcenia i dążenia do pogłębiania doświadczeń
28 Umiejętność samokształcenia i dążenie do pogłębiana doświadczeń
29 Wielokierunkowość zainteresowań
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry wzrok (może być skorygowany okularami)
2 Prawidłowa wymowa
3 Spostrzegawczość
4 Wytrzymałość fizyczna