Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Technik elektroniki medycznej

Kod zawodu: 322703

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Obsługa urządzeń medycznych
A-2 Wykonywanie napraw i konserwacji urządzeń medycznych
A-3 Obsługa medycznych baz danych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z zespołami obsługującymi urządzenia medyczne
C-2 Kierowanie zespołami obsługującymi urządzenia medyczne
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie sprawności technicznej urządzeń medycznych
D-2 Systemy jakości

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: :
Lp. umiejętności

Zadanie zawodowe: :
Lp. umiejętności

Zadanie zawodowe: :
Lp. umiejętności

Zadanie zawodowe: :
Lp. umiejętności

Zadanie zawodowe: :
Lp. umiejętności

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie zespołami obsługującymi urządzenia medyczne
Lp. umiejętności
1 tworzy schemat jednostek organizacyjnych realizujących procedury medyczne o różnych zakresach wykonywanych procedur medycznych
2 posługuje się pojęciami z dziedziny zarządzania i organizowania służby zdrowia
3 tworzy projekt jednostek organizacyjnych realizujących procedury medyczne wraz z ustawieniem urządzeń i wykonaniem odpowiednich zabezpieczeń (osłony radiacyjne, ekranowanie etc.)
4 planuje wyposażenia różnych jednostek organizacyjnych realizujących procedury medyczne z uwzględnieniem środków bezpieczeństwa
5 ocenia efektywność pracy zespołu medycznego i technicznego
6 opracowuje instrukcje awaryjne różnych jednostek organizacyjnych realizujących procedury medyczne
7 opracowuje instrukcje postępowania na określonym stanowisku

Zadanie zawodowe: :
Lp. umiejętności

Zadanie zawodowe: D-2:
Systemy jakości
Lp. umiejętności
1 stosuje przepisy dotyczące obsługi urządzeń medycznych regulujące warunki eksploatacji aparatury medycznej
2 realizuje systemy jakości
3 kontroluje jakość wykonywanych procedur zgodnie z obowiązującymi standardami


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
4 Podzielność uwagi
5 Rozumowanie logiczne
6 Uzdolnienia techniczne
7 Wyobraźnia przestrzenna
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi
3 Odpowiedzialność
4 Samokontrola
5 Systematyczność
6 Uczciwość
7 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
8 Umiejętność pracy w szybkim tempie
9 Umiejętność współdziałania
10 Zdolność przekonywania
11 Zrównoważenia
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-słuchowa
2 Ostrość wzroku
3 Spostrzegawczość
4 Zręczność rąk