Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Technik technologii odzieży

Kod zawodu: 311913

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Eksploatowanie maszyn i urządzeń szwalniczych
A-2 Dobieranie materiału odzieżowego i dodatków krawieckich do wyrobu odzieżowego
A-3 Konstruowanie i modelowanie form różnych asortymentów odzieży, dla wszystkich grup wiekowych
A-4 Projektowanie wyrobu odzieżowego na różnego typu sylwetki i korygowanie wady figury formą, kolorem i wzorem materiału włókienniczego
A-5 Opracowywanie podstawowej dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobu odzieżowego
A-6 Wykonywanie różnych asortymentów odzieży z materiałów odzieżowych dla wszystkich grup wiekowych i typów figur
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i obsługa stanowiska pracy własnej oraz zespołu pracowników zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy
B-2 Organizowanie procesów wytwarzania odzieży
B-3 Zorganizowanie własnej działalności gospodarczej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespole produkcyjnym i z przełożonymi
C-2 Nadzorowanie procesów wytwarzania odzieży
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zapewnienie właściwej jakości wyrobów odzieżowych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Eksploatowanie maszyn i urządzeń szwalniczych
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje maszyny i urządzenia do szycia odzieży
2 Stosuje oprzyrządowanie do maszyn szyjących
3 Posługuje się urządzeniami do transportu półfabrykatów i wyrobów gotowych
4 Stosuje maszyny i urządzenia (w tym sterowane numerycznie) do operacji technologicznych w procesach krojenia, szycia, wykończania i prasowania odzieży
5 Konserwuje maszyny i urządzenia do operacji technologicznych (krojenia, szycia, wykończania i prasowania odzieży)

Zadanie zawodowe: A-2:
Dobieranie materiału odzieżowego i dodatków krawieckich do wyrobu odzieżowego
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje surowce włókiennicze i materiały z nich wykonane
2 Rozpoznaje właściwości surowców włókienniczych i materiałów z nich wykonanych
3 Identyfikuje materiały odzieżowe wytwarzane nowymi technologiami
4 Identyfikuje dodatki zdobnicze
5 Określa właściwości użytkowe materiałów odzieżowych
6 Rozróżnia płaskie wyroby włókiennicze i ocenia ich wykorzystanie

Zadanie zawodowe: A-3:
Konstruowanie i modelowanie form różnych asortymentów odzieży, dla wszystkich grup wiekowych
Lp. umiejętności
1 Mierzy sylwetkę ludzką do konstruowania i modelowania form odzieżowych
2 Odczytuje rysunki żurnalowe, modelowe i techniczne odzieży
3 Konstruuje formy i szablony podstawowych wyrobów odzieżowych
4 Konstruuje formy i szablony podstawowych wyrobów odzieżowych dla wszystkich grup wiekowych i typów figur zgodnie z projektem plastycznym
5 Modeluje na płasko i przestrzennie podstawowe formy odzieżowe
6 Modeluje formy i szablony podstawowych wyrobów odzieżowych dla wszystkich grup wiekowych i typów figur zgodnie z projektem plastycznym
7 Modeluje na płasko i przestrzennie formy i szablony odzieżowe zgodnie z projektem plastycznym
8 Wykonuje rysunki układu szablonów
9 Posługuje się komputerem i standardowym oprogramowaniem do modelowania i konstruowania form i układów szablonów

Zadanie zawodowe: A-4:
Projektowanie wyrobu odzieżowego na różnego typu sylwetki i korygowanie wady figury formą, kolorem i wzorem materiału włókienniczego
Lp. umiejętności
1 Odczytuje proporcje ciała ludzkiego
2 Odczytuje i wykreśla rysunki żurnalowe, modelowe i techniczne odzieży
3 Posługuje się podstawową dokumentację techniczno-technologiczną wyrobu
4 Określa linie ubioru dla sylwetek klasycznych i nietypowych
5 Wrysowuje rysunek modelowy lub żurnalowy odzieży na sylwetce typowej i nietypowej
6 Dobiera zestawienia kolorystyczne w projekcie odzieży
7 Dobiera materiały odzieżowe i dodatki konfekcyjne do modeli odzieży
8 Projektuje wyroby odzieżowe dla sylwetek typowych i nietypowych zgodnie z tendencjami mody i przeznaczeniem

Zadanie zawodowe: A-5:
Opracowywanie podstawowej dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobu odzieżowego
Lp. umiejętności
1 Wykonuje rysunek modelowy i techniczny wyrobu odzieżowego
2 Projektuje montaż węzłów technologicznych w procesach obróbki techniczno technologicznej wyrobu
3 Rysuje układ szablonów wyrobu odzieżowego
4 Dobiera odpowiednie maszyny i urządzenia szwalnicze do operacji technologicznych
5 Dobiera rodzaj ściegu i nici do operacji technologicznych
6 Dobiera odpowiednie parametry obróbki termicznej wyrobu
7 Posługuje się komputerem i standardowym oprogramowaniem do sporządzania układu szablonów

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie różnych asortymentów odzieży z materiałów odzieżowych dla wszystkich grup wiekowych i typów figur
Lp. umiejętności
1 Posługuje się podstawową dokumentację techniczno-technologiczną wyrobu
2 Opracowuje dokumentację wzorca odzieży
3 Zdejmuje wymiary z ciała ludzkiego
4 Oblicza normy zużycia materiału odzieżowego i dodatków krawieckich na jednostkę wyrobu w produkcji usługowo-miarowej i przemysłowej
5 Wykonuje szablony odzieży
6 Wykonuje rysunki układu szablonów na materiale
7 Wykonuje nakłady materiałów
8 Wykrawa elementy wyrobu odzieżowego
9 Kompletowanie elementów z dodatkami
10 Formuje termiczne wybrane elementy odzieży przez podklejanie ich wkładami usztywniająco-wzmacniającymi
11 Stosuje podstawowe maszyny szwalnicze
12 Wstępne łączenie podstawowych elementów odzieży zgodnie z projektem węzłów technologicznych
13 Mierzenie odzieży na manekinie lub sylwetce
14 Usuwa stwierdzone wady w konstrukcji
15 Łączy elementy odzieży zgodnie z naniesionymi poprawkami
16 Stosuje obróbkę termiczną wyrobu odzieżowego

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie i obsługa stanowiska pracy własnej oraz zespołu pracowników zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bhp i ppoż.
2 Stosuje wybrane zagadnienia przepisów prawa pracy
3 Działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
4 Organizuje stanowiska pracy indywidualnej i zespołowej w procesie produkcji odzieży
5 Korzysta z różnych źródeł informacji
6 Stosuje procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie procesów wytwarzania odzieży
Lp. umiejętności
1 Organizuje własną pracę
2 Organizuje pracę niewielkich zespołów ludzkich
3 Organizuje stanowiska pracy indywidualnej i zespołowej w procesie produkcyjnym odzieży
4 Organizuje transport elementów odzieży między stanowiskami roboczymi wydziałów produkcyjnych
5 Podejmuje decyzje w planowaniu działań własnych i podległego zespołu pracowniczego
6 Stosuje wybrane zagadnienia z prawa pracy
7 Przestrzega warunków bezpiecznej i higienicznej pracy i postępowania w czasie zagrożenia pożarowego
8 Wykorzystuje możliwości swoje i otoczenia w celu racjonalnego gospodarowania, uwzględniając działanie praw ekonomicznych

Zadanie zawodowe: B-3:
Zorganizowanie własnej działalności gospodarczej
Lp. umiejętności
1 Organizuje pracę niewielkich zespołów ludzkich
2 Organizuje stanowiska pracy indywidualnej i zespołowej w procesie produkcyjnym odzieży
3 Podejmuje decyzje w planowaniu działań własnych i podległego zespołu pracowniczego
4 Stosuje wybrane zagadnienia z prawa pracy
5 Stosuje zasad rachunku prawno-ekonomiczne dotyczące działalności gospodarczej
6 Wykorzystuje możliwości swoje i otoczenia w celu racjonalnego gospodarowania, uwzględniając działanie praw ekonomicznych

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca w zespole produkcyjnym i z przełożonymi
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z zespołem i przełożonymi
2 Wysłuchuje innych i bierze pod uwagę ich punkt widzenia
3 Korzysta z różnych źródeł informacji
4 Łączy i porządkuje wiedzę
5 Samodzielnie radzi sobie z nietypowością i złożonością

Zadanie zawodowe: C-2:
Nadzorowanie procesów wytwarzania odzieży
Lp. umiejętności
1 Podejmuje decyzje i planuje działania indywidualne
2 Nadzoruje wykonanie dokumentacji wzorca odzieży
3 Nadzoruje wykonanie wzorca odzieży
4 Nadzoruje wykonanie odzieży w procesie produkcyjnym
5 Nadzoruje eksploatację maszyn szwalniczych i urządzeń odzieżowych
6 Komunikuje się z zespołem produkcyjnym i przełożonymi
7 Samodzielnie radzi sobie z nietypowością i złożonością

Zadanie zawodowe: D-1:
Zapewnienie właściwej jakości wyrobów odzieżowych
Lp. umiejętności
1 Ocenia jakość materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych
2 Ocenia warunki klimatyczne magazynowania materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych
3 Bada oraz kontroluje jakość materiałów odzieżowych i wyrobów gotowych
4 Stosuje zasady kontroli materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych
5 Stosuje zasady kontroli podczas produkcji i po skończonym procesie wytwórczym zapewniające właściwą jakość wyrobów odzieżowych
6 Ocenia własną pracę
7 Ocenia pracę niewielkich zespołów ludzkich


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć wzrokowa
2 Logiczne myślenie
3 Podzielność uwagi
4 Przewidywanie skutków i planowanie
5 Rozróżnianie barw
6 Twórcze myślenie
7 Wyobraźnia przestrzenna
8 Wyobraźnia techniczna
9 Zdolności improwizacji i twórcze myślenie
10 Zdolności manualne
11 Zdolności organizacyjne
12 Zdolności plastyczne
13 Zdolności techniczne
14 Zdolność do odtwarzania kształtu brył
15 Zdolność kierowania zespołem
16 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Kultura osobista
4 Odpowiedzialność
5 Opanowanie
6 Poczucie estetyki
7 Potrzeba samodoskonalenia
8 Samokontrola
9 Spostrzegawczość
10 Staranność
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra sprawność kończyn górnych i dolnych
2 Dobry wzrok
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Szybki refleks
5 Zręczność rąk i palców