Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Technik technologii chemicznej

Kod zawodu: 311603
Data modyfikacji: 2010-06-21 12:10:57

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowanie instalacji do produkcji
A-2 Dozowanie substratów, materiałów pomocniczych do produkcji
A-3 Kontrolowanie parametrów przebiegu procesu technologicznego
A-4 Kontrolowanie półproduktów
A-5 Ocenianie jakości produktów
A-6 Zamknięcie procesu technologicznego
A-7 Prowadzenie dokumentacji produkcji
A-8 Przygotowanie instalacji chemicznej do konserwacji i remontów bieżących
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie pracy własnej
B-2 Organizowanie zaopatrzenia w surowce i materiały
B-3 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołami pracowników prowadzącymi procesy technologiczne
C-2 Współpraca z innymi służbami w zakładzie w zakresie nadzorowania ciągów technologicznych
C-3 Współuczestniczenie w pracach aplikacyjnych i wdrożeniowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie prowadzenia prac zgodnie z zasadami BHP, przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska
D-2 Kontrolowanie jakości produktów zgodnie z procedurami systemu zapewniania jakości w przedsiębiorstwie