Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Technik technologii chemicznej

Kod zawodu: 311603

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowanie instalacji do produkcji
A-2 Dozowanie substratów, materiałów pomocniczych do produkcji
A-3 Kontrolowanie parametrów przebiegu procesu technologicznego
A-4 Kontrolowanie półproduktów
A-5 Ocenianie jakości produktów
A-6 Zamknięcie procesu technologicznego
A-7 Prowadzenie dokumentacji produkcji
A-8 Przygotowanie instalacji chemicznej do konserwacji i remontów bieżących
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie pracy własnej
B-2 Organizowanie zaopatrzenia w surowce i materiały
B-3 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołami pracowników prowadzącymi procesy technologiczne
C-2 Współpraca z innymi służbami w zakładzie w zakresie nadzorowania ciągów technologicznych
C-3 Współuczestniczenie w pracach aplikacyjnych i wdrożeniowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie prowadzenia prac zgodnie z zasadami BHP, przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska
D-2 Kontrolowanie jakości produktów zgodnie z procedurami systemu zapewniania jakości w przedsiębiorstwie

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przygotowanie instalacji do produkcji
Lp. umiejętności
1 Czyta instrukcje ruchowe instalacji technologicznej
2 Czyta dokumentację technologiczną
3 Przygotowuje substraty, materiały pomocnicze do produkcji
4 Uruchamia instalację technologiczną
5 Określa stan gotowości instalacji do rozpoczęcia produkcji
6 Prowadzi dokumentację z rozruchu instalacji
7 Obsługuje, nadzoruje urządzenia automatyki pomiarowej stosowane w przemyśle chemicznym
8 Obsługuje maszyny, urządzenia elektrotechniczne i elektryczne stosowane w procesie technologicznym
9 Rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z obsługiwaną technologią chemiczną
10 Stosuje się do przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska
11 Posługuje się kartami charakterystyki substancji
12 Rozpoznaje zagrożenia wynikające z kontaktu z substancjami niebezpiecznymi

Zadanie zawodowe: A-2:
Dozowanie substratów, materiałów pomocniczych do produkcji
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumentację techniczną
2 Pobiera substraty i materiały pomocnicze do produkcji
3 Sprawdza specyfikacje pobranych substratów i materiałów pomocniczych
4 Obsługuje urządzenia dozujące
5 Kontroluje kolejność i warunki dozowania zgodnie z normą technologiczną
6 Wykonuje obliczenia zużycia surowców, energii w procesie technologicznym
7 Dokumentuje rodzaj i ilość substratów, materiałów pomocniczych użytych do produkcji
8 Obsługuje urządzenia automatyki pomiarowej stosowane w przemyśle chemicznym
9 Obsługuje maszyny, urządzenia elektrotechniczne i elektryczne stosowane w procesie technologicznym
10 Rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z obsługiwaną technologią chemiczną
11 Stosuje się do przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska
12 Posługuje się kartami charakterystyki substancji
13 Rozpoznaje zagrożenia wynikające z kontaktu z substancjami niebezpiecznymi
14 Prowadzi gospodarkę odpadami chemicznymi zgodnie z przepisami

Zadanie zawodowe: A-3:
Kontrolowanie parametrów przebiegu procesu technologicznego
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumentację techniczną
2 Odczytuje wskazania przyrządów kontrolnych
3 Obsługuje przyrządy kontrolno-pomiarowe
4 Testuje poprawność działania przyrządów kontrolno-pomiarowych
5 Rozpoznaje niezgodność parametrów przebiegu procesu technologicznego z dokumentacją techniczną
6 Reguluje parametry procesu technologicznego
7 Rejestruje parametry procesu technologicznego
8 Rozpoznaje konieczność wstrzymania procesu technologicznego
9 Dokumentuje oczytane parametry przebiegu procesu technologicznego
10 Wykonuje obliczenia zużycia surowców, energii w procesie technologicznym
11 Ocenia zużycie surowców, materiałów i energii
12 Obsługuje urządzenia automatyki pomiarowej stosowane w przemyśle chemicznym
13 Obsługuje maszyny, urządzenia elektrotechniczne i elektryczne stosowane w procesie technologicznym
14 Rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z obsługiwaną technologią chemiczną
15 Stosuje się do przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: A-4:
Kontrolowanie półproduktów
Lp. umiejętności
1 Pobiera próbki do badań
2 Zabezpiecza pobrane próbki przed wpływem czynników zewnętrznych
3 Opisuje pobrane próbki i sporządza dokumentację z poboru próbek
4 Przekazuje próbki do laboratorium analitycznego
5 Mierzy wartości wielkości fizycznych charakteryzujących materiały (takie jak gęstość, temperatura topnienia i wrzenia, rozpuszczalność)
6 Wykonuje testy analityczne
7 Ocenia jakość i ilość kontrolowanych substancji z normą technologiczną
8 Ocenia zgodność z certyfikatem CE
9 Rozpoznaje konieczność wprowadzenia zmian w procesie technologicznym
10 Dokumentuje wyniki pomiarów i testów analitycznych
11 Stosuje się do przepisów BHP, p.poż. i ochrony środowiska
12 Posługuje się kartami charakterystyki substancji
13 Rozpoznaje zagrożenia wynikające z kontaktu z substancjami niebezpiecznymi
14 Prowadzi gospodarkę odpadami chemicznymi zgodnie z przepisami
15 Wykonuje podstawowe czynności laboratoryjne, np. mycie szkła, ważenie, odmierzanie objętości, rozdrabnianie, ogrzewanie, suszenie, prażenie
16 Stosuje metody rozdzielania, oczyszczania i zagęszczania substancji

Zadanie zawodowe: A-5:
Ocenianie jakości produktów
Lp. umiejętności
1 Pobiera próbki do badań
2 Opisuje pobrane próbki i sporządza dokumentację z poboru próbek
3 Przekazuje próbki do laboratorium analitycznego
4 Mierzy wartości wielkości fizycznych charakteryzujących materiały (takie jak gęstość, temperatura topnienia i wrzenia, rozpuszczalność)
5 Wykonuje testy analityczne
6 Ocenia zgodność parametrów produktu z normą technologiczną
7 Ocenia zgodność z certyfikatem CE
8 Rozpoznaje konieczność wprowadzenia zmian w procesie technologicznym
9 Dokumentuje wyniki pomiarów i testów analitycznych
10 Stosuje się do przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska
11 Posługuje się kartami charakterystyki substancji
12 Rozpoznaje zagrożenia wynikające z kontaktu z substancjami niebezpiecznymi
13 Prowadzi gospodarkę odpadami chemicznymi zgodnie z przepisami

Zadanie zawodowe: A-6:
Zamknięcie procesu technologicznego
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumentację technologiczną
2 Czyta instrukcje ruchowe instalacji technologicznej
3 Odczytuje wskazania przyrządów kontrolnych
4 Obsługuje przyrządy kontrolno-pomiarowe
5 Testuje poprawność działania przyrządów kontrolno-pomiarowych
6 Rejestruje parametry zamknięcia procesu technologicznego
7 Rozpoznaje zakończenie przebiegu procesu technologicznego
8 Wyłącza elementy instalacji technologicznej zgodnie z instrukcjami i normami technicznymi
9 Prowadzi dokumentację z zamknięcia procesu technologicznego
10 Obsługuje urządzenia automatyki pomiarowej stosowane w przemyśle chemicznym
11 Obsługuje maszyny, urządzenia elektrotechniczne i elektryczne stosowane w procesie technologicznym
12 Rozpoznaje zagrożenia dla zdrowia i życia człowieka związane z obsługiwaną technologią chemiczną
13 Stosuje się do przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska
14 Posługuje się kartami charakterystyki substancji
15 Rozpoznaje zagrożenia wynikające z kontaktu z substancjami niebezpiecznymi
16 Prowadzi gospodarkę odpadami chemicznymi zgodnie z przepisami

Zadanie zawodowe: A-7:
Prowadzenie dokumentacji produkcji
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumentację techniczną
2 Posługuje się instrukcjami i normami
3 Analizuje dokumentację procesów i operacji jednostkowych
4 Prowadzi ewidencję surowców, materiałów i produktów
5 Wykonuje obliczenia zużycia surowców, energii w procesie technologicznym
6 Klasyfikuje odpady produkcyjne
7 Prowadzi gospodarkę odpadami chemicznymi zgodnie z przepisami ochrony środowiska
8 Oblicza wydajność procesu technologicznego
9 Sporządza raporty w formie zgodnej z obowiązującym w zakładzie standardem

Zadanie zawodowe: A-8:
Przygotowanie instalacji chemicznej do konserwacji i remontów bieżących
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumentację techniczną
2 Posługuje się instrukcjami obsługi urządzeń
3 Posługuje się miernikami, wykonuje pomiary i testy
4 Dokonuje montażu i demontażu aparatury chemicznej
5 Ocenia stan techniczny aparatury i instalacji chemicznej
6 Rozpoznaje konieczność przeprowadzenia remontu, konserwacji instalacji chemicznej
7 Wykonuje drobne naprawy urządzeń i aparatury chemicznej
8 Rozpoznaje rodzaj i poziom zagrożenia ewentualną awarią dla określonego procesu jednostkowego
9 Sprawdza szczelność połączeń w zestawach i aparaturze chemicznej
10 Stosuje się do przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie i organizowanie pracy własnej
Lp. umiejętności
1 Planuje harmonogram czynności do wykonania określonego zadania
2 Planuje i realizuje własną ścieżkę rozwoju zawodowego
3 Doskonali swoje umiejętności zawodowe
4 Dotrzymuje terminów sporządzania raportów, przedkładania informacji właściwym jednostkom
5 Wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy
6 Przestrzega przepisy bhp na własnym stanowisku pracy
7 Korzysta z programów komputerowych wspomagających pracę
8 Dobiera środki ochrony osobistej
9 Korzysta z kodeksu pracy i regulaminów wewnętrznych

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie zaopatrzenia w surowce i materiały
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumentację techniczną procesów technologicznych
2 Korzysta z tekstowych źródeł informacji (np. Polskich Norm, katalogów handlowych producentów)
3 Korzysta z bilansów materiałowych i energetycznych procesów technologicznych
4 Oblicza zapotrzebowanie na surowce, materiały i czynniki energetyczne
5 Korzysta z programów komputerowych wspomagających pracę
6 Korzysta z komputerowych baz danych

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Dobiera środki ochrony osobistej
2 Dobiera sprzęt, narzędzia zgodnie z zasadami ergonomii, bhp, przepisami ppoż. i ochrony środowiska
3 Planuje harmonogram prac do wykonania określonego zadania
4 Identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne oraz źródła zagrożeń tymi czynnikami występujące w przedsiębiorstwie
5 Rozpoznaje zagrożenia wynikające z kontaktu z substancjami niebezpiecznymi
6 Wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy
7 Korzysta z przepisów i regulaminów wewnętrznych
8 Zgłasza wnioski dotyczące poprawy BHP na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zespołami pracowników prowadzącymi procesy technologiczne
Lp. umiejętności
1 Planuje harmonogram prac do wykonania określonego zadania
2 Stosuje zasady współżycia społecznego
3 Prowadzi negocjacje, rozmowy z pracownikami
4 Wykorzystuje w działaniu znajomość mechanizmów
5 Nadzoruje przestrzegania przepisów bhp przez podległych mu pracowników
6 Stosuje prawidłowe techniki oddziaływujące na motywację do efektywnej i bezpiecznej pracy
7 Wprowadza rozwiązania techniczno organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy
8 Określa potrzeby zatrudnienia w kierowanym zespole
9 Szkoli podległych mu pracowników
10 Przewiduje postawy i zachowania ludzkie w sytuacjach stresu i zagrożenia
11 Komunikuje się za pomocą sieci Internet, wewnętrznej sieci komputerowej i poczty elektronicznej
12 Udziela pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w razie wypadku

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z innymi służbami w zakładzie w zakresie nadzorowania ciągów technologicznych
Lp. umiejętności
1 Przekazuje informacje, dokumentacje właściwym jednostkom organizacyjnym w zakładzie
2 Zgłasza wady, usterki, zakłócenia procesu technologicznego odpowiednim jednostkom organizacyjnym w zakładzie
3 Zgłasza wnioski dotyczące rozwiązywania problemów technologicznych
4 Stosuje procedury systemu zapewnienia jakości
5 Stosuje sposoby komunikacji wykorzystujące sieci komputerowe i pocztę elektroniczną
6 Reaguje asertywnie na konflikty interesów pracowników w danej strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa
7 Nawiązuje kontakty społeczne
8 Udziela pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w razie wypadku
9 Wykonuje polecenia osoby kierującej akcją ratowniczą

Zadanie zawodowe: C-3:
Współuczestniczenie w pracach aplikacyjnych i wdrożeniowych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się instrukcjami i normami technicznymi
2 Czyta i wykonuje rysunki techniczne
3 Dobiera aparaty i urządzenia do zrealizowania procesów i operacji jednostkowych
4 Planuje procesy i operacje jednostkowe do zbudowania ciągu technologicznego
5 Opracowuje schematy technologiczne
6 Dobiera odczynniki chemiczne, materiały do przeprowadzenia procesu technologicznego
7 Analizuje dane produkcyjne w celu optymalizacji procesów produkcyjnych
8 Sporządza wykresy i diagramy ilustrujące wyniki obliczeń
9 Rozpoznaje możliwość modernizacji istniejącej technologii produkcji
10 Przeprowadza próby technologiczne z udziałem nowych materiałów i komponentów
11 Ocenia wpływ parametrów procesowych na przebieg procesów technologicznych
12 Ocenia rodzaj i poziom zagrożenia ewentualną awarią dla określonego procesu jednostkowego
13 Krytycznie analizuje nowe, niesprawdzone w praktyce rozwiązania technologiczne
14 Wykonuje obliczenia stechiometryczne
15 Wykonuje obliczenia technologiczne (masowe, energetyczne)
16 Korzysta z programów komputerowych wspomagających projektowanie i wykonywanie obliczeń

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie prowadzenia prac zgodnie z zasadami BHP, przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa z zakresu BHP, ochrony przeciw pożarowej oraz ochrony środowiska na stanowisku pracy
2 Organizuje pracę i stanowisko pracy zgodnie z wymogami BHP
3 Zgłasza wnioski dotyczące poprawy BHP na stanowisku pracy
4 Ocenia rozwiązania ograniczające lub eliminujące emisję zanieczyszczeń środowiska naturalnego
5 Identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne oraz źródła zagrożeń tymi czynnikami występujące w przedsiębiorstwie

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie jakości produktów zgodnie z procedurami systemu zapewniania jakości w przedsiębiorstwie
Lp. umiejętności
1 Sprawdza poprawność oznakowania surowców i produktów
2 Kontroluje sposób pakowania produktów
3 Kontroluje warunki przechowywania surowców i produktów
4 Ocenia jakość i ilość kontrolowanych substancji z normą technologiczną
5 Ocenia zgodność produktu z certyfikatem CE
6 Czyta dokumentacje procesów technologicznych
7 Prowadzi dokumentację systemu zapewniania jakości procesu technologicznego


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Logiczne rozumowanie
3 Łatwość wypowiadanie się w mowie i piśmie
4 Podzielność uwagi
5 Uzdolnienia rachunkowe
6 Uzdolnienia techniczne
7 Wyobraźnia i myślenie twórcze
8 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Odpowiedzialność
4 Samodzielność
5 Umiejętności kierownicze
6 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
7 Umiejętność postępowania z ludźmi
8 Umiejętność współdziałania
9 Zdolność przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Ostrość słuchu
4 Powonienie
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość