Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Technik obuwnik

Kod zawodu: 311907

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Projektowanie i konstruowanie obuwia
A-2 Sporządzanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej i techniczno-technologicznej
A-3 Dobieranie materiałów podstawowych i pomocniczych
A-4 Dobieranie maszyn i urządzeń produkcyjnych
A-5 Wykonywanie rozkroju materiałów płaskich na elementy obuwia
A-6 Wytwarzanie zakładek, podnosków i elementów spodowych obuwia
A-7 Formowanie i obróbka elementów spodowych obuwia z gumy i tworzyw sztucznych
A-8 Montowanie cholewek
A-9 Montowanie obuwia
A-10 Wykończanie i pakowanie obuwia
B Zadania organizacyjne
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nadzorowanie procesów wytwarzania obuwia
C-2 Normowanie zużycia materiałów i czasu pracy
C-3 Planowanie i rozliczanie produkcji
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sterowanie jakością w przemyśle obuwniczym

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Projektowanie i konstruowanie obuwia
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje formy obuwia pochodzących z różnych okresów historycznych
2 Rozpoznaje elementy konstrukcyjne obuwia
3 Charakteryzuje podstawowe typy i rodzaje obuwia
4 Dobiera kopyta obuwnicze
5 Posługuje się rysunkiem zawodowym
6 Korzysta z norm, katalogów i żurnali
7 Charakteryzuje wpływ anatomicznej budowy i procesów fizjologicznych kończyny dolnej człowieka na konstrukcję obuwia
8 Określa punkty pomiarowe kończyny dolnej
9 Dokonuje pomiarów kończyny dolnej człowieka oraz interpretuje ich wyniki
10 Dobiera i stosuje metody projektowania i konstruowania obuwia
11 Stosuje techniki komputerowe w projektowaniu i konstruowaniu obuwia
12 Stosuje układy kolorystyczne w projektowanych wyrobach
13 Projektuje cholewki i elementy spodowe obuwia
14 Wykonuje wzorniki (szablony) elementów zaprojektowanego wzoru obuwia
15 Wykonuje i ocenia prototyp zaprojektowanego modelu obuwia
16 Dokonuje korekt i stopniuje wzorniki elementów obuwia w grupach wielkościowych

Zadanie zawodowe: A-2:
Sporządzanie dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej i techniczno-technologicznej
Lp. umiejętności
1 Wyszukuje informacje techniczne w czasopismach specjalistycznych, instrukcjach obsługi, katalogach, w zasobach Internetu, żurnalach mody
2 Czyta i tworzy dokumentację projektowo-konstrukcyjną i techniczno-technologiczną (rysunki i szkice detali, rysunki złożeniowe, schematy, opisy technologiczne)
3 Korzysta z informacji w języku obcym
4 Dobiera różne urządzenia i maszyny stosowane przy procesach technologicznych
5 Dobiera narzędzia do procesu technologicznego
6 Wykonuje rysunki profilów podłużnych i przekrojów poprzecznych nowych modeli kopyt obuwniczych
7 Wykonuje schematy ideowe oprzyrządowania do maszyn i urządzeń obuwniczych
8 Wykonuje szkice, rysunki poglądowe oraz modele elementów obuwia formowanych gumy i tworzyw sztucznych
9 Oznacza tolerancję i pasowania na rysunkach
10 Stosuje normy, warunki techniczne i inne źródła informacji w projektowaniu i konstruowaniu obuwia
11 Kontroluje dokumentację i nadzoruje wykonanie urządzeń produkcyjnych
12 Określa zasady i nadzoruje wykonanie prób pilotażowych nowych modeli obuwia
13 Ocenia i koryguje dokumentację po wykonaniu prób technologicznych (pilotażowych)
14 Sporządza schematy rozmieszczenia stanowisk prac
15 Stosuje technikę komputerową przy tworzeniu dokumentacji

Zadanie zawodowe: A-3:
Dobieranie materiałów podstawowych i pomocniczych
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje materiały obuwnicze w zależności od rodzaju surowca z jakiego zostały wykonane
2 Interpretuje histologiczną i topograficzną budowę skóry
3 Rozpoznaje i charakteryzuje wady skór oraz określa ich wpływ na właściwości użytkowe skóry
4 Ocenia jakość skór wyprawionych pod kątem ich wykorzystania w procesie rozkroju
5 Charakteryzuje budowę i właściwości tworzyw skóropodobnych i materiałów włókienniczych na wierzchy obuwia
6 Charakteryzuje budowę i właściwości gum i tworzyw sztucznych na spody obuwia
7 Rozpoznaje wady i uszkodzenia materiałów nie skórzanych stoso-wanych na wierzchy obuwia
8 Ocenia jakość i przydatność materiałów pomocniczych w oparciu o dokumentację techniczno-technologiczną
9 Dobiera materiały podstawowe i pomocnicze w zależności od typu i przeznaczenia obuwia
10 Stosuje zasady bhp z materiałami palnymi, żrącymi i toksycznymi
11 Określa i kontroluje warunki magazynowania materiałów
12 Stosuje metody analizy technicznej przy ocenie materiałów obuwniczych
13 Wykonuje badania organoleptyczne i laboratoryjne materiałów obuwniczych oraz interpretuje wyniki tych badań
14 Ocenia, na podstawie wykonanych badań właściwości mechaniczne i higieniczne materiałów

Zadanie zawodowe: A-4:
Dobieranie maszyn i urządzeń produkcyjnych
Lp. umiejętności
1 Określa zjawiska fizyczne wykorzystywane w pracy maszyn i urządzeń obuwniczych
2 Stosuje prawa fizyczne i zależności matematyczne do obliczania wielkości fizycznych charakteryzujących pracę układów maszyn i urządzeń obuwniczych
3 Rozróżnia części i mechanizmy maszyn i urządzeń obuwniczych
4 Charakteryzuje działanie elementów i podzespołów maszyn i urządzeń obuwniczych
5 Identyfikuje zagrożenia pochodzące od maszyn i urządzeń obuwniczych
6 Wskazuje sposoby ograniczenia zagrożeń
7 Stosuje przepisy bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na stanowisku pracy
8 Udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i zdrowia
9 Klasyfikuje maszyny i urządzenia obuwnicze, określa ich przeznaczenie i parametry techniczne
10 Dobiera maszyny i urządzenia do produkcji obuwia
11 Przygotowuje do pracy, użytkuje i konserwuje maszyny
12 Stosuje środki transportu międzywydziałowego i międzyoperacyjnego
13 Kontroluje parametry technologiczne i stan techniczny maszyn i urządzeń
14 Korzysta z różnych źródeł informacji technicznej

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie rozkroju materiałów płaskich na elementy obuwia
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia i określa parametry technologiczne wycinanych części obuwia w zależności od rodzaju zastosowanych materiałów
2 Określa zasady rozkroju materiałów na części składowe obuwia
3 Ustala miejsca i kierunek rozpoczęcia rozkroju
4 Rozróżnia i dobiera metody oraz systemy rozkroju materiałów
5 Ustala i wykorzystuje kierunki najmniejszej ciągliwości materiałów i elementów
6 Określa dopuszczalne wady materiałów w częściach obuwia
7 Ustala wymagania techniczne i przygotowuje materiały do rozkroju
8 Określa sposoby rozkroju ręcznego, maszynowego i sterowanego numerycznie
9 Sporządza wzorcowe ułożenie części obuwia na materiałach i planszach poglądowych
10 Posługuje się narzędziami i urządzeniami warsztatowymi
11 Przeprowadza kontrolny rozkrój materiałów
12 Wycina ręcznie i maszynowo części obuwia z płaskich materiałów obuwniczych
13 Oznacza wycięte części znakami i cechami fabrycznymi
14 Ocenia i kompletuje wycięte elementy według dokumentacji produkcyjnej
15 Klasyfikuje i dokonuje pomiaru odpadów
16 Analizuje przyczyny powstawania odpadów i określa sposoby ich zagospodarowania

Zadanie zawodowe: A-6:
Wytwarzanie zakładek, podnosków i elementów spodowych obuwia
Lp. umiejętności
1 Ustala warunki technologiczne obróbki zakładek, podnosków i części spodowych obuwia
2 Sporządza wzorce pracy oraz instrukcje wykonywania operacji technologicznych w procesie wytwarzania zakładek, podnosków, podpodeszew i obcasów
3 Ustala techniki i parametry techniczne procesu dwojenia i ścieniana elementów
4 Ustala techniki i parametry obróbki wiórowej elementów, półproduktów i wyrobów
5 Ustala techniki i parametry prasowania elementów
6 Dobiera środki i materiały do obróbki elementów
7 Dobiera narzędzia i materiały pomocnicze do procesu obróbki
8 Kontroluje jakość obróbki, dobiera metody i narzędzia kontrolne
9 Dobiera optymalne rozwiązania techniczne i ekonomiczne procesu obróbki elementów spodowych, podnosków i zakładek
10 Dobiera środki i metody wykończenia elementów i półproduktów obuwia
11 Projektuje proces technologiczny obróbki z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych
12 Korzysta z dokumentacji technologicznej wytwarzania elementów z materiałów płaskich i dokonuje jej analizy
13 Prowadzi instruktaż dotyczący sposobów wykonywania operacji technologicznych
14 Wykonuje obróbkę zakładek, podnosków i elementów spodowych z materiałów płaskich
15 Stosuje zasady przestrzegania przepisów bhp, ochrony przeciw pożarowej i ochrony środowiska na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: A-7:
Formowanie i obróbka elementów spodowych obuwia z gumy i tworzyw sztucznych
Lp. umiejętności
1 Dobiera technikę formowania przestrzennego spodów obuwia oraz adekwatne urządzenia produkcyjne
2 Stosuje metody i ustala parametry przetwórstwa gumy i tworzyw sztucznych na elementy obuwia
3 Dobiera surowce podstawowe i pomocnicze do procesu formowania elementów z gumy i tworzyw sztucznych
4 Dobiera urządzenia produkcyjne do procesu formowania elementów obuwia metodą wtrysku, wulkanizacji i odlewania
5 Stosuje techniki obróbki elementów z gumy i tworzyw sztucznych
6 Stosuje środki i techniki wykończenia elementów z gumy i tworzyw sztucznych
7 Analizuje przyczyny powstawania błędów produkcyjnych w procesie formowania elementów i zapobiega ich powstawaniu
8 Stosuje zasady bhp ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska pracy w procesie formowania elementów

Zadanie zawodowe: A-8:
Montowanie cholewek
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia sposoby i dobiera parametry połączeń elementów obuwia
2 Wykonuje instrukcje technologiczne procesu szycia, klejenia, zgrzewania i łączenia przy użyciu łączników sztywnych
3 Wykonuje połączenia elementów obuwia i określa ich wytrzymałość
4 Analizuje przyczyny zaistniałych błędów w procesach łączenia elementów i zapobiega ich powstawaniu
5 Określa operacje przygotowania elementów cholewek do montażu
6 Ocenia jakość i efektywność metod przygotowania elementów do montażu cholewek
7 Dobiera optymalne rozwiązania techniczne i ekonomiczne procesu wytwarzania cholewek
8 Ustala parametry operacji technologicznych w procesie wytwarzania cholewek
9 Korzysta z dokumentacji technologicznej wytwarzania cholewek i dokonuje jej analizy
10 Stosuje systemy i metody montażu cholewek
11 Projektuje procesy technologiczne wytwarzania różnych typów cholewek z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych
12 Wykonuje operacje technologiczne w procesie wytwarzania cholewek
13 Analizuje przyczyny wadliwej produkcji cholewek i ustala działania profilaktyczne
14 Stosuje zasady przestrzegania przepisów BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w procesie wytwarzania cholewek

Zadanie zawodowe: A-9:
Montowanie obuwia
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje systemy i procesy montażu obuwia w aspekcie procesów przygotowawczych, ćwiekowania cholewek i montażu właściwego
2 Dobiera metody, systemy i techniki montażu obuwia
3 Ustala parametry wykonania operacji technologicznych
4 Dobiera narzędzia i urządzenia warsztatowe
5 Dobiera materiały i środki pomocnicze
6 Kontroluje przebieg procesu montażu i ocenia jego jakość
7 Sporządza wzorce pracy oraz instrukcje wykonania operacji technologicznych
8 Prowadzi instruktaż dotyczący sposobów wykonywania operacji technologicznych
9 Wykonuje operacje technologiczne w procesie montażu obuwia
10 Dokonuje oceny i klasyfikuje obuwie do gatunków
11 Stosuje zasady cechowania i pakowania obuwia
12 Przestrzega przepisy BHP, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: A-10:
Wykończanie i pakowanie obuwia
Lp. umiejętności
1 Ustala metody, techniki i parametry procesów wykończenia obuwia
2 Sporządza instrukcje technologiczne procesów wykończenia obuwia
3 Dobiera materiały i środki do wykończenia w zależności od rodzajów zastosowanych materiałów
4 Dobiera narzędzia i urządzenia niezbędne do realizacji procesu wykończenia
5 Wykonuje operacje czyszczenia, retuszowania, konserwacji i nabłyszczania obuwia
6 Dokonuje oceny i klasyfikuje obuwie według gatunków
7 Przygotowuje i oznacza opakowania jednostkowe i zbiorcze
8 Kontroluje nadane cechy i pakuje obuwie do opakowań jednostkowych i zbiorczych
9 Analizuje wpływ wykończenia na jakość, funkcjonalność i estetykę wyrobu
10 Stosuje zasady bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: C-1:
Nadzorowanie procesów wytwarzania obuwia
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy, działa zgodnie z obowiązującymi regulaminami
2 Posługuje się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi funkcjonującymi w miejscu pracy
3 Organizuje pracę zgodnie z wymaganiami ergonomii
4 Planuje czas pracy potrzebny do wykonania powierzonych zadań
5 Prowadzi dokumentację warsztatową i sprawozdawczą zgodnie z wymogami prawa
6 Posługuje się komputerem i oprogramowaniem
7 Prowadzi rozmowy z przełożonymi i współpracownikami dotyczące wykonania pracy
8 Nadzoruje i kieruje pracą podległych mu pracowników
9 Instruuje i szkoli podległych pracowników
10 Planuje pracę zespołową w celu wykonania powierzonych zadań
11 Rozwiązuje konflikty w miejscu pracy
12 Przeprowadza i dokumentuje kontrolę maszyn i urządzeń produkcyjnych
13 Stosuje zasady bhp, przepisy przeciwpożarowe i ochrony środowiska na stanowiskach pracy podległych pracowników

Zadanie zawodowe: C-2:
Normowanie zużycia materiałów i czasu pracy
Lp. umiejętności
1 Określa rodzaje norm zużycia i metody normowania materiałów podstawowych i pomocniczych
2 Stosuje metody normowania materiałów
3 Sporządza normy kalkulacyjno-techniczne i rozpisowo-rozliczeniowe
4 Analizuje i kontroluje wykonanie norm
5 Rozróżnia rodzaje norm pracy i metody ich ustalania
6 Stosuje metody pomiaru czasu pracy
7 Sporządza normy czasu pracy na jednostkę wyrobu i określa limity zatrudnienia
8 Analizuje wpływ organizacji stanowiska roboczego na czas wykonania zadania

Zadanie zawodowe: C-3:
Planowanie i rozliczanie produkcji
Lp. umiejętności
1 Uzasadnia potrzebę i określić składniki oraz zasady tworzenia planu produkcji dla zakładu obuwia
2 Określa cele i zadania planowania wykonawczego (operatywnego) w zakładzie obuwia
3 Oblicza zdolności produkcyjne i bada stopień ich wykorzystania
4 Ustala zakres i program zadań dla stanowisk roboczych oraz synchronizuje przebieg procesu we wszystkich fazach wytwarzania
5 Ustala optymalną wielkość partii produkcyjnej
6 Określa zasady rozpisywania zadań produkcyjnych w oparciu o plan produkcji i kalendarz pracy
7 Posługuje się kalendarzem produkcji i biuletynem produkcyjnym
8 Sporządza i ocenia oraz ewidencjonuje limity zużycia materiałów na planowaną produkcję
9 Wypełnia dokumentację planistyczną i warsztatową
10 Kontroluje zgodność przebiegu produkcji z planem, a w razie potrzeby stosuje działania korygujące
11 Określa zasady magazynowania, ewidencjonowania i przekazywania materiałów i półproduktów w procesie pracy
12 Wypełnia dokumentację magazynową
13 Rozlicza pobrane materiały oraz wykonane półprodukty i wyroby
14 Przeprowadza analizę zużycia materiałów i dokonuje oceny wykonania zadań produkcyjnych

Zadanie zawodowe: D-1:
Sterowanie jakością w przemyśle obuwniczym
Lp. umiejętności
1 Formułuje zasady sterowania jakością w przemyśle obuwniczym
2 Definiuje pojęcie i zasady samokontroli
3 Określa cele, zadania i strukturę funkcjonowania kontroli jakości
4 Określa rodzaje, metody i środki kontroli jakości
5 Zastosuje zasady kontroli jakości w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej
6 Analizuje i ocenia poziom jakości produkowanych wyrobów i usług
7 Stosuje zasady rozpatrywania reklamacji przed sprzedażnych i klientowskich
8 Posługuje się dokumentacją i stosownymi normami przedmiotowymi z zakresu oceny jakości materiałów, półproduktów i wyrobów


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Asertywność
2 Cierpliwość
3 Dobra pamięć
4 Myślenie analityczne i twórcze
5 Podzielność uwagi
6 Predyspozycje kierownicze
7 Rozumowanie logiczne
8 Uzdolnienia plastyczne
9 Uzdolnienia techniczne i matematyczne
10 Wyobraźnia przestrzenna
11 Zdolność do koncentracji uwagi
12 Zdolność do samokontroli
13 Zdolność współdziałania
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dążenie do rozwoju i wzbogacania własnej osobowości
3 Dokładność
4 Gotowość do wprowadzania zmian
5 Komunikatywność
6 Łatwość nawiązywania kontaktów z ludźmi
7 Odporność emocjonalna
8 Odporność na długotrwały wysiłek fizyczny
9 Opanowanie
10 Otwartość
11 Rzetelność
12 Samodzielność w wykonywaniu zadań zawodowych
13 Umiejętność pracy w szybkim tempie
14 Wytrwałość
15 Zamiłowanie do dokładnej pracy
Sprawności sensomotoryczne
1 Czucie dotykowe
2 Dobra koordynacja wzrokowo-słuchowo-ruchowa
3 Ostrość wzroku
4 Pamięć wzrokowa
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość
7 Szybki refleks
8 Zręczność kończyn górnych i dolnych
9 Zręczność palców