Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Technik technologii drewna

Kod zawodu: 311911
Data modyfikacji: 2010-06-22 8:53:33

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Projektowanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
A-2 Dostawa i odbiór drewna okrągłego
A-3 Przerób drewna
A-4 Wytwarzanie elementów z drewna i tworzyw drzewnych
A-5 Montaż i magazynowanie wyrobów z drewna
A-6 Naprawianie i renowacja wyrobów z drewna
A-7 Korzystanie z różnych źródeł informacji naukowo-technicznej oraz doradztwa specjalistycznego
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie procesów produkcyjnych w zakładach przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z dostawcami materiałów i półfabrykatów
C-2 Współpraca z zespołem roboczym kierownictwem zakładu
C-3 Współpraca z odbiorcami wyrobów drzewnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości dostarczonych materiałów i jakości wytwarzanych wyrobów
D-2 Kontrolowanie przebiegu procesów technologicznych
D-3 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska