Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Technik technologii drewna

Kod zawodu: 311911

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Projektowanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
A-2 Dostawa i odbiór drewna okrągłego
A-3 Przerób drewna
A-4 Wytwarzanie elementów z drewna i tworzyw drzewnych
A-5 Montaż i magazynowanie wyrobów z drewna
A-6 Naprawianie i renowacja wyrobów z drewna
A-7 Korzystanie z różnych źródeł informacji naukowo-technicznej oraz doradztwa specjalistycznego
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie procesów produkcyjnych w zakładach przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z dostawcami materiałów i półfabrykatów
C-2 Współpraca z zespołem roboczym kierownictwem zakładu
C-3 Współpraca z odbiorcami wyrobów drzewnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości dostarczonych materiałów i jakości wytwarzanych wyrobów
D-2 Kontrolowanie przebiegu procesów technologicznych
D-3 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Projektowanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje wyroby z drewna i tworzyw drzewnych
2 Określa trwałość i wytrzymałość konstrukcji z drewna litego i tworzyw drzewnych
3 Dobiera materiały do konstrukcji wyrobów z drewna litego i tworzyw drzewnych
4 Dobiera połączenia wyrobów z drewna litego i tworzyw drzewnych
5 Projektuje meble i wyroby stolarki budowlanej
6 Wykonuje dokumentację konstrukcji wielkowymiarowych z drewna
7 Wykonuje dokumentację techniczno-technologicznej wyrobu
8 Wykonuje wstępną kalkulację wyrobów z drewna
9 Posługuje się programami komputerowymi wspomagającymi projektowanie

Zadanie zawodowe: A-2:
Dostawa i odbiór drewna okrągłego
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje drewno okrągłe
2 Sprawdza oznaczenia i wymiary drewna okrągłego
3 Określa jakość surowca drzewnego
4 Oblicza miąższość drewna okrągłego w pojedynczych sztukach i stosach
5 Sporządza dokumentację reklamacyjną
6 Określa warunki składowania dostarczonego surowca
7 Posługuje się urządzeniami i narzędziami wspomagającymi odbiór drewna

Zadanie zawodowe: A-3:
Przerób drewna
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza manipulację drewna okrągłego
2 Planuje proces przetarcia drewna okrągłego
3 Przygotowuje kłody do przetarcia
4 Dobiera sposób przetarcia do sortymentu drewna
5 Ustala sprzęgi pił i ustawienie pił taśmowych i tarczowych do przetarcia drewna
6 Przeprowadza przetarcie kłód na pilarkach ramowych, tarczowych i taśmowych
7 Sortuje materiały tarte
8 Klasyfikuje tarcicę iglastą i liściastą
9 Oblicza miąższość materiałów tartych
10 Wykonuje znakowanie tarcicy
11 Przeprowadza suszenie materiałów tartych
12 Obsługuje komputerowe programy suszenia drewna
13 Rozróżnia tworzywa drzewne
14 Wytwarza surowce do produkcji tworzyw drzewnych
15 Wykonuje skrawanie drewna w celu pozyskiwania surowców do produkcji tworzyw drzewnych
16 Przeprowadza rozkładową destylację drewna
17 Wykonuje destylacje i ekstrakcję żywicy
18 Planuje proces produkcji celulozy i papieru
19 Przeprowadza hydrolizę drewna

Zadanie zawodowe: A-4:
Wytwarzanie elementów z drewna i tworzyw drzewnych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje trasowanie i manipulację wyrobów z drewna
2 Dobiera narzędzia do obróbki materiałów z drewna
3 Przygotowuje narzędzia, urządzenia i obrabiarki do pracy
4 Kształtuje elementy z drewna narzędziami ręcznymi
5 Kształtuje elementy z drewna narzędziami zmechanizowanymi
6 Wykonuje frezowanie, wiercenie i dłutowanie w celu wykonania złączy i profili elementów z drewna
7 Wykonuje toczenie elementów na tokarkach
8 Wykonuje obtaczanie elementów na obtaczarkach
9 Obsługuje urządzenia do warzenia drewna
10 Obsługuje urządzenia do parzenia drewna
11 Obsługuje giętarki do drewna
12 Dokonuje klejenia elementów z drewna
13 Okleja powierzchnie elementów z drewna okleiną naturalną i sztuczną
14 Dobiera materiały ścierne do szlifowania drewna
15 Wykonuje szlifowanie ręczne i mechaniczne drewna
16 Obsługuje urządzenia do nanoszenia materiałów malarsko-lakierniczych
17 Nanosi materiały malarsko-lakiernicze
18 Wykorzystuje programy komputerowe w procesach obróbki drewna

Zadanie zawodowe: A-5:
Montaż i magazynowanie wyrobów z drewna
Lp. umiejętności
1 Dobiera narzędzia i urządzenia do prac montażowych
2 Rozpoznaje rodzaje i typy okuć i akcesoriów
3 Określa sposoby łączenia elementów w podzespoły i zespoły
4 Obsługuje maszyny, urządzenia i linie montażowe
5 Posługuje się sprawdzianami podczas montażu elementów w celu oceny prawidłowości prac montażowych
6 Dobiera sposób transportu wewnątrzzakładowego
7 Dobiera opakowania do poszczególnych wyrobów
8 Pakuje wyroby
9 Określa zasady magazynowania materiałów, elementów i wyrobów

Zadanie zawodowe: A-6:
Naprawianie i renowacja wyrobów z drewna
Lp. umiejętności
1 Określa rodzaje uszkodzeń wyrobów
2 Określa sposoby renowacji wyrobów
3 Dobiera materiały, narzędzia i technologię naprawy
4 Przygotowuje narzędzia i urządzenia do pracy
5 Wykonuje wiercenie, dłutowanie, frezowanie i szlifowanie
6 Wymienia uszkodzone elementy wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
7 Naprawia uszkodzone połączenia konstrukcyjne elementów
8 Wykonuje konserwację wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych
9 Wykonuje wykończenie elementów podlegających naprawie lub renowacji
10 Naprawia obicia tapicerskie

Zadanie zawodowe: A-7:
Korzystanie z różnych źródeł informacji naukowo-technicznej oraz doradztwa specjalistycznego
Lp. umiejętności
1 Korzysta z fachowej literatury i innych źródeł informacji
2 Korzysta z Internetu
3 Wyszukuje odpowiednie materiały popularyzujące problematykę zawodową
4 Analizuje potrzeby szkoleniowe w przedsiębiorstwie, indywidualne potrzeby szkoleniowe pracowników, pracodawcy w perspektywie rozwoju przedsiębiorstwa
5 Współpracuje z organizatorami szkoleń określając wymagania programowe, metodyczne i organizacyjne
6 Dobiera i stosuje metody kontroli skuteczności szkoleń, prowadzi dokumentację szkoleń
7 Doskonali swoje umiejętności zawodowe
8 Zdobywa uprawnienia do obsługi maszyn i urządzeń

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie procesów produkcyjnych w zakładach przetwórstwa drewna i tworzyw drzewnych
Lp. umiejętności
1 Projektuje rozmieszczenie obrabiarek i urządzeń
2 Planuje organizacyjno-techniczne przygotowanie produkcji
3 Organizuje pracę na poszczególnych stanowiskach z uwzględnieniem zasad ergonomii i bhp
4 Wskazuje wpływ właściwej organizacji pracy na efekty ekonomiczne zakładu
5 Określa potrzeby zatrudnienia w zakładzie
6 Wpływa na właściwe postawy pracownicze
7 Stosuje działania zmniejszające koszty produkcji wyrobu
8 Przygotowuje dokumenty związane z prowadzeniem własnej firmy

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z dostawcami materiałów i półfabrykatów
Lp. umiejętności
1 Stosuje sposoby komunikacji wykorzystujące sieci komputerowe i pocztę elektroniczną
2 Ustala zapotrzebowanie na materiały podstawowe i pomocnicze do produkcji wyrobów i półfabrykatów
3 Składa oferty zakupu i prowadzi negocjacje cenowe
4 Ustala harmonogramy odbioru drewna, materiałów i półfabrykatów

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z zespołem roboczym kierownictwem zakładu
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z kierownictwem zakładu
2 Współpracuje z przedstawicielami nadzoru i służb bhp
3 Wydaje polecenia podległym pracownikom
4 Motywuje siebie i podległych pracowników do efektywnej i bezpiecznej pracy

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z odbiorcami wyrobów drzewnych
Lp. umiejętności
1 Stosuje sposoby komunikacji wykorzystujące sieci komputerowe i pocztę elektroniczną
2 Poszukiwanie odbiorców wyrobów drzewnych
3 Posługuje się reklamą, promocją sprzedaży
4 Sporządza oferty handlowe
5 Ustalanie harmonogramów i warunków sprzedaży
6 Organizuje wysyłkę wyrobów

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie jakości dostarczonych materiałów i jakości wytwarzanych wyrobów
Lp. umiejętności
1 Sprawdza wymiary dostarczonych materiałów
2 Przeprowadza badania laboratoryjne
3 Ocenia zgodność wyrobu z dokumentacją techniczno-technologiczną
4 Wykorzystuje normy przedmiotowe
5 Kontroluje jakość obróbki skrawaniem

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie przebiegu procesów technologicznych
Lp. umiejętności
1 Nadzoruje nad prawidłowością wykonywania prac przez zespoły pracownicze
2 Projektuje schematy procesu technologicznego
3 Kontroluje przebieg procesu technologicznego dla elementów, podzespołów i wyrobów
4 Sprawdza parametry w poszczególnych procesach technologicznych
5 Ocenia prawidłowość przebiegu poszczególnych procesów technologicznych
6 Stosuje energooszczędne technologie

Zadanie zawodowe: D-3:
Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Stosuje obowiązujące przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa, higieny i prawa pracy
2 Udziela pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w razie wypadku
3 Przestrzega zasady organizacji stanowiska pracy zgodnie z uwzględnieniem wymagań ergonomii, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
4 Stosuje właściwe oprzyrządowanie wpływające na operacje technologiczne oraz bezpieczeństwo pracy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Logiczne myślenie
4 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
5 Poczucie piękna i estetyki
6 Podzielność uwagi
7 Przewidywanie skutków i planowanie
8 Rozumowanie logiczne
9 Samodzielność
10 Uzdolnienia rachunkowe
11 Uzdolnienia techniczne
12 Wyobraźnia i myślenie twórcze
13 Wyobraźnia przestrzenna
14 Zdolności organizacyjne
15 Zdolność do analizowania sytuacji
16 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Cierpliwość i wytrwałość
2 Dokładność
3 Gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych
4 Gotowość niesienia pomocy w nagłych wypadkach
5 Inicjatywność
6 Łatwość nawiązywania kontaktów
7 Łatwość przerzucania się z jednej czynności w drugą
8 Odporność emocjonalna
9 Odpowiedzialność
10 Równowaga emocjonalna
11 Samodzielność
12 Samokontrola
13 Umiejętności kierownicze
14 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
15 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
16 Umiejętność podporządkowania się
17 Umiejętność postępowania z ludźmi
18 Umiejętność współdziałania
19 Znajomość własnych możliwości i ograniczeń
20 Zrównoważenie emocjonalne
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Opanowanie
3 Ostrość słuchu
4 Ostrość wzroku
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość
7 Szybki refleks
8 Zręczność palców
9 Zręczność rąk