Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Technik włókiennik

Kod zawodu: 311918
Data modyfikacji: 2010-06-22 9:57:27

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Opracowanie dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobów włókienniczych
A-2 Przygotowanie do pracy maszyn i urządzeń włókienniczych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową
A-3 Przygotowanie surowców włókienniczych zgodnie ze zleceniem produkcyjnym
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej i pracy zespołu pracowników wytwarzających wyroby włókiennicze, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie pracą zespołu produkcyjnego
C-2 Współdziałanie z przełożonymi oraz pracownikami zespołu produkcyjnego
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości surowców i gotowych wyrobów włókienniczych oraz powstałych odpadów
D-2 Kontrolowanie przebiegu procesów technologicznych oraz zarządzanie ich jakością
D-3 Nadzorowanie eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w technologiach włókienniczych w celu zachowania ciągłości procesu technologicznego
D-4 Nadzorowanie pracy zespołu pracowników wytwarzających wyroby włókiennicze