Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Technik włókiennik

Kod zawodu: 311918

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Opracowanie dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobów włókienniczych
A-2 Przygotowanie do pracy maszyn i urządzeń włókienniczych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową
A-3 Przygotowanie surowców włókienniczych zgodnie ze zleceniem produkcyjnym
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej i pracy zespołu pracowników wytwarzających wyroby włókiennicze, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie pracą zespołu produkcyjnego
C-2 Współdziałanie z przełożonymi oraz pracownikami zespołu produkcyjnego
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie jakości surowców i gotowych wyrobów włókienniczych oraz powstałych odpadów
D-2 Kontrolowanie przebiegu procesów technologicznych oraz zarządzanie ich jakością
D-3 Nadzorowanie eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w technologiach włókienniczych w celu zachowania ciągłości procesu technologicznego
D-4 Nadzorowanie pracy zespołu pracowników wytwarzających wyroby włókiennicze

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Opracowanie dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobów włókienniczych
Lp. umiejętności
1 Ustala parametry budowy wyrobów włókienniczych
2 Ustala parametry maszyn i urządzeń stosowanych przy produkcji wyrobów włókienniczych
3 Dobiera surowce i środki pomocnicze do wykonania określonego wyrobu włókienniczego
4 Stosuje normy z zakresu włókiennictwa
5 Dobiera techniki i technologie wykonania wyrobów włókienniczych
6 Dobiera sposób wykończenia wyrobu włókienniczego
7 Wykorzystuje techniki informacyjne

Zadanie zawodowe: A-2:
Przygotowanie do pracy maszyn i urządzeń włókienniczych zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową
Lp. umiejętności
1 Odczytuje schematy kinematyczne i technologiczne maszyn i urządzeń
2 Rozpoznaje części i elementy robocze maszyn i urządzeń włókienniczych
3 Czyta dokumentację techniczno-ruchową maszyn i urządzeń
4 Nastawia maszyny i urządzenia zgodnie z dokumentacją
5 Odczytuje instrukcje wykonawcze etapu procesu technologicznego produkowanego asortymentu
6 Sprawdza zabezpieczenia elementów ruchomych maszyn
7 Zasila maszyny surowcem
8 Uruchamia maszynę

Zadanie zawodowe: A-3:
Przygotowanie surowców włókienniczych zgodnie ze zleceniem produkcyjnym
Lp. umiejętności
1 Odczytuje informacje zawarte w zleceniu produkcyjnym
2 Pobiera surowce zgodnie ze zleceniem produkcyjnym
3 Rozdziela surowce na poszczególne stanowiska

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie pracy własnej i pracy zespołu pracowników wytwarzających wyroby włókiennicze, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Tworzy bazę danych dotyczącą stosowanych maszyn i produkowanego asortymentu
2 Wykorzystuje instrukcje i przepisy dotyczące organizacji stanowiska pracy
3 Przeprowadza instruktaż dla nowych pracowników i przy zmianie asortymentu
4 Stosuje zasady bezpiecznej pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie pracą zespołu produkcyjnego
Lp. umiejętności
1 Ustala normy pracy na poszczególnych stanowiskach
2 Ustala cykl produkcyjny zapewniający synchronizację maszyn i urządzeń dla produkowanego asortymentu wyrobów włókienniczych
3 Przydziela zadania produkcyjne członkom zespołu

Zadanie zawodowe: C-2:
Współdziałanie z przełożonymi oraz pracownikami zespołu produkcyjnego
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z przełożonymi oraz pracownikami zespołu produkcyjnego
2 Wykorzystuje słownictwo zawodowe
3 Współuczestniczy w rozwiązywaniu problemów

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie jakości surowców i gotowych wyrobów włókienniczych oraz powstałych odpadów
Lp. umiejętności
1 Dokonuje pomiarów parametrów surowców i wyrobów włókienniczych
2 Opracowuje wyniki wykonanych pomiarów
3 Porównuje parametry z normami stosowanymi w przemyśle włókienniczym
4 Identyfikuje rodzaj surowca w wyrobach włókienniczych
5 Dokonuje badania parametrów jakości odpadów i ścieków przemysłowych

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie przebiegu procesów technologicznych oraz zarządzanie ich jakością
Lp. umiejętności
1 Monitoruje stałość podstawowych parametrów wpływających na jakość produkowanego wyrobu
2 Użytkuje przyrządy i urządzenia kontrolno-pomiarowe
3 Rozpoznaje nieprawidłowości przebiegu procesu technologicznego
4 Ustala przyczyny powstawania błędów
5 Wykonuje proste naprawy
6 Odczytuje informacje zawarte w dokumentacji techniczno-technologicznej wyrobu włókienniczego

Zadanie zawodowe: D-3:
Nadzorowanie eksploatacji maszyn i urządzeń stosowanych w technologiach włókienniczych w celu zachowania ciągłości procesu technologicznego
Lp. umiejętności
1 Sprawuje dozór techniczny nad pracą urządzeń i maszyn włókienniczych
2 Użytkuje przyrządy i urządzenia kontrolno pomiarowe stosowane na danym etapie procesu technologicznego
3 Obsługuje maszyny i urządzenia włókiennicze przestrzegając przepisów bhp
4 Wykonuje drobne naprawy i zabiegi konserwacyjne

Zadanie zawodowe: D-4:
Nadzorowanie pracy zespołu pracowników wytwarzających wyroby włókiennicze
Lp. umiejętności
1 Monitoruje i koordynuje prace zespołu produkcyjnego
2 Rozlicza nadzorowaną przez siebie produkcję


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Zdolności manualne
4 Organizatorskie
5 Prawidłowego wnioskowania
6 Zdolności techniczne
7 Wyobraźnia przestrzenna
8 Zainteresowania techniczne
9 Zapamiętywania informacji
Cechy osobowości
2 Inicjatywność
3 Kultura osobista
4 Obiektywizm
5 Odporność emocjonalna
6 Odpowiedzialność
7 Samodzielność
8 Sumienność
9 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
10 Umiejętność współdziałania
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry słuch
2 Dobry wzrok
3 Prawidłowa wymowa
4 Spostrzegawczość
5 Sprawność manualna
6 Sprawność ruchowa kończyn górnych