Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Technik dentystyczny

Kod zawodu: 322303
Data modyfikacji: 2010-06-24 8:22:10

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie protez zębowych
A-2 Rehabilitacja narządu żucia
A-3 Użytkowanie dentystycznej aparatury i urządzeń specjalistycznych
A-4 Wykonywanie napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych
A-5 Gospodarowanie materiałami stosowanymi w protetyce i ortodoncji
A-6 Prowadzenie edukacji dentystycznej wśród pacjentów
A-7 Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie pracy własnej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, środowiska
B-2 Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących realizacji zadań zawodowych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z zespołem dentystycznym w zakresie protetyki i ortodoncji
C-2 Współpraca z kooperantami usług dentystycznych w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i materiały protetyczne i ortodontyczne
C-3 Realizacja przyjętych zobowiązań w zakresie protetyki i ortodoncji
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przestrzeganie standardów jakości w procesie wykonywania napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych
D-2 Prowadzenie dokumentacji dotyczącej protetyki i ortodoncji.
D-3 Usprawnianie metod pracy własnej oraz uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym