Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Technik dentystyczny

Kod zawodu: 322303

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie protez zębowych
A-2 Rehabilitacja narządu żucia
A-3 Użytkowanie dentystycznej aparatury i urządzeń specjalistycznych
A-4 Wykonywanie napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych
A-5 Gospodarowanie materiałami stosowanymi w protetyce i ortodoncji
A-6 Prowadzenie edukacji dentystycznej wśród pacjentów
A-7 Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie pracy własnej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, środowiska
B-2 Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących realizacji zadań zawodowych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z zespołem dentystycznym w zakresie protetyki i ortodoncji
C-2 Współpraca z kooperantami usług dentystycznych w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i materiały protetyczne i ortodontyczne
C-3 Realizacja przyjętych zobowiązań w zakresie protetyki i ortodoncji
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przestrzeganie standardów jakości w procesie wykonywania napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych
D-2 Prowadzenie dokumentacji dotyczącej protetyki i ortodoncji.
D-3 Usprawnianie metod pracy własnej oraz uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie protez zębowych
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia podstawowe i pomocnicze materiały stosowane w protetyce
2 Posługuje się obowiązującymi systemami oznaczeń zębów
3 Planuje przestrzeń do modelowania zębów
4 Projektuje konstrukcje protetyczne
5 Modeluje korony zębów w artykulatorach

Zadanie zawodowe: A-2:
Rehabilitacja narządu żucia
Lp. umiejętności
1 Stosuje techniki rehabilitacji narządu żucia
2 Określa cechy morfologiczne i czynnościowe układu stomatognatycznego
3 Formuje aparaty ortodontyczne, szyny
4 Wykonuje profilaktyczne aparaty ortodontyczne

Zadanie zawodowe: A-3:
Użytkowanie dentystycznej aparatury i urządzeń specjalistycznych
Lp. umiejętności
1 Korzysta ze sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi
2 Korzysta z aparatury specjalistycznej stosowanej w protetyce i ortodoncji
3 Wykorzystuje nowoczesne urządzenia i techniki w ortodoncji i protetyce
4 Konserwuje urządzenia, sprzęt i aparaturę stosowaną w pracy

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonywanie napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje przyczyny powstawania uszkodzeń protez i aparatów ortodontycznych
2 Określa rodzaje uszkodzeń protez i aparatów ortodontycznych
3 Opracowuje mechanicznie i poleruje masę akrylową
4 Kształtuje elementy z drutu do protez i aparatów ortodontycznych

Zadanie zawodowe: A-5:
Gospodarowanie materiałami stosowanymi w protetyce i ortodoncji
Lp. umiejętności
1 Racjonalnie gospodaruje materiałami stosowanymi w protetyce i ortodoncji
2 Przechowuje w odpowiednich warunkach materiały podstawowe i pomocnicze stosowane w protetyce i ortodoncji
3 Rozlicza zużyty materiał stosowany w protetyce i ortodoncji
4 Liczy koszty wykonania protez, aparatów ortodontycznych

Zadanie zawodowe: A-6:
Prowadzenie edukacji dentystycznej wśród pacjentów
Lp. umiejętności
1 Opisuje profilaktyczne, lecznicze i rehabilitacyjne działania protez i aparatów ortodontycznych
2 Uzasadnienia potrzeby leczenia protetycznego
3 Stosuje metody i techniki profilaktyki szczękowo – ortodontycznej
4 Opisuje podział i zastosowanie aparatów ortodontycznych

Zadanie zawodowe: A-7:
Udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje ryzyko zagrożenia zdrowia lub życia
2 Zapewnia bezpieczne ułożenie poszkodowanego
3 Udrażnia górne drogi oddechowe poszkodowanemu
4 Wykonuje sztuczną wentylację poszkodowanemu
5 Przygotowuje poszkodowanego do transportu

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie pracy własnej zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, środowiska
Lp. umiejętności
1 Dokonuje oceny zagrożeń na stanowisku pracy
2 Przygotowuje materiały i narzędzia stosowane w protetyce i ortodoncji
3 Stosuje zasady bezpieczeństwa, higieny pracy oraz zasady ergonomii
4 Stosuje zasady i przepisy dotyczące higieny czasu pracy i wypoczynku

Zadanie zawodowe: B-2:
Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących realizacji zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje nowoczesne techniki informatyczne i obsługuje komputer
2 Prowadzi dokumentację medyczną i materiałową zakładu protetycznego.
3 Określa źródła i sposoby finansowania świadczeń zdrowotnych z zakresu protetyki i ortodoncji
4 Oblicza podstawowe wskaźniki ekonomiczne działalności zakładu protetycznego

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z zespołem dentystycznym w zakresie protetyki i ortodoncji
Lp. umiejętności
1 Sporządza gipsowe modele diagnostyczne i robocze na bazie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę
2 Posługuje się terminologią stosowana w dentystyce
3 Wprowadza usprawnienia organizacyjne w zakresie swojej pracy
4 Uczestniczy w sporządzaniu budżetu firmy
5 Rozwiązuje konflikty interpersonalne w zespole

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z kooperantami usług dentystycznych w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i materiały protetyczne i ortodontyczne
Lp. umiejętności
1 Znajomość rynku usług protetycznych i ortodontycznych
2 Monitoruje nowości w protetyce i ortodoncji
3 Współpracuje w zakresie zamówień materiałów i sprzętu niezbędnego w działalności zawodowej i administracyjnej z różnymi kooperantami
4 Wskazuje czynniki wpływające na popyt i podaż usług protetycznych i ortodontycznych

Zadanie zawodowe: C-3:
Realizacja przyjętych zobowiązań w zakresie protetyki i ortodoncji
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z pacjentami i dentystą w zakresie realizacji prac protetycznych i ortodontycznych
2 Stosuje techniki marketingowe
3 Postępuje zgodnie z zasadami etyki zawodowej
4 Rozwiązuje problemy pacjentów związane z akceptacją stosowanych metod protetycznych i ortodontycznych

Zadanie zawodowe: D-1:
Przestrzeganie standardów jakości w procesie wykonywania napraw uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych
Lp. umiejętności
1 Realizuje standardy jakości stosowane w protetyce i ortodoncji
2 Wprowadza usprawnienia w celu podniesienia efektywności swojej pracy
3 Doskonali jakość swoich usług protetycznych i ortodontycznych
4 Zapobiega wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym i zakaźnym

Zadanie zawodowe: D-2:
Prowadzenie dokumentacji dotyczącej protetyki i ortodoncji.
Lp. umiejętności
1 Prowadzi ewidencję pacjentów
2 Dokumentuje wykorzystanie materiałów protetycznych i sprzętu ortodontycznego
3 Dokonuje wyceny wykonanych prac z zakresu protetyki i ortodoncji
4 Prowadzi dokumentację wykonanych prac protetycznych i ortodontycznych

Zadanie zawodowe: D-3:
Usprawnianie metod pracy własnej oraz uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym
Lp. umiejętności
1 Korzysta z różnych form doskonalenia zawodowego
2 Korzysta z różnych źródeł informacji i literatury zawodowej
3 Stosuje nowoczesne techniki z zakresu protetyki i ortodoncji
4 Doskonali metody pracy własnej


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dokładność
2 Empatia
3 Komunikowanie się z ludźmi
4 Koncentracja
5 Łatwość wypowiadania się
6 Opanowanie
7 Poczucie estetyki
8 Podzielność uwagi
9 Precyzja
10 Samodzielność
11 Samokontrola
12 Spostrzegawczość
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Cierpliwość
3 Gotowość niesienia pomocy
4 Obowiązkowość
5 Odpowiedzialność
6 Rzetelność
8 Sumienność
9 Zdyscyplinowanie
10 Zrównoważenie emocjonalne
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra pamięć
2 Koordynacja ruchowo - wzrokowa
3 Logiczne myślenie
4 Pamięć wzrokowa i odtwórcza
5 Szybki refleks
6 Zręczność manualna
7 Zręczność rąk