Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Biotechnolog

Kod zawodu: 221201
Data modyfikacji: 2010-06-23 15:01:27

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Projektowanie lub selekcjonowanie organizmów biologicznych o właściwościach przydatnych dla gospodarki, środowiska i zdrowia człowieka oraz nadzór nad przechowywaniem takich organizmów
A-2 Stosowanie metod i technik biotechnologii w wytwarzaniu produktów leczniczych
A-3 Prowadzenie badań związanych z uprawą roślin, hodowlą zwierząt i produkcją spożywczą oraz wdrażanie nowych technik do produkcji
A-4 Opracowywanie, wdrażanie i kontrola procesów biotechnologii przemysłowej
A-5 Opracowywanie, ulepszanie i wdrażanie nowoczesnych metod biotechnologicznych w inżynierii środowiskowej
A-6 Udział w pracach nad rozwojem i zastosowaniem praktycznym biotechnologicznych metod diagnostyki laboratoryjnej, w szczególności medycznej
A-7 Opracowanie ekspertyz dotyczących procesów biotechnologicznych, stanu środowiska i metod biotechnologicznych mogących mieć zastosowanie w produkcji, ochronie zdrowia i ochronie środowiska
A-8 Opracowywanie instrukcji technologicznych, instrukcji bezpiecznego prowadzenia procesów biotechnologicznych i eksploatacji aparatury
A-9 Analiza i stosowanie istniejących norm prawnych dotyczących zagadnień biotechnologii
A-10 Prowadzenie badań podstawowych przydatnych do opracowania technik i procesów biotechnologicznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie pracy własnej bądź komórki organizacyjnej
B-2 Szkolenie podległych pracowników z zakresu wykonywanych czynności oraz nadzorowanie realizacji ich zadań zawodowych
B-3 Nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca ze specjalistami z zakładu pracy oraz innych jednostek w celu wymiany doświadczeń, rozwiązywania problemów naukowych i technicznych oraz wdrażania oryginalnych projektów biotechnologicznych
C-2 Współdziałanie w zakresie opracowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy
C-3 Kierowanie zespołem pracowników
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola jakości produktów biotechnologicznych na podstawie obowiązujących normpracowników
D-2 Nadzór nad surowcami i produktami procesów biotechnologicznych oraz aparaturą wykorzystywaną w produkcji i działaniach biotechnologicznych