Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Biotechnolog

Kod zawodu: 221201

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Projektowanie lub selekcjonowanie organizmów biologicznych o właściwościach przydatnych dla gospodarki, środowiska i zdrowia człowieka oraz nadzór nad przechowywaniem takich organizmów
A-2 Stosowanie metod i technik biotechnologii w wytwarzaniu produktów leczniczych
A-3 Prowadzenie badań związanych z uprawą roślin, hodowlą zwierząt i produkcją spożywczą oraz wdrażanie nowych technik do produkcji
A-4 Opracowywanie, wdrażanie i kontrola procesów biotechnologii przemysłowej
A-5 Opracowywanie, ulepszanie i wdrażanie nowoczesnych metod biotechnologicznych w inżynierii środowiskowej
A-6 Udział w pracach nad rozwojem i zastosowaniem praktycznym biotechnologicznych metod diagnostyki laboratoryjnej, w szczególności medycznej
A-7 Opracowanie ekspertyz dotyczących procesów biotechnologicznych, stanu środowiska i metod biotechnologicznych mogących mieć zastosowanie w produkcji, ochronie zdrowia i ochronie środowiska
A-8 Opracowywanie instrukcji technologicznych, instrukcji bezpiecznego prowadzenia procesów biotechnologicznych i eksploatacji aparatury
A-9 Analiza i stosowanie istniejących norm prawnych dotyczących zagadnień biotechnologii
A-10 Prowadzenie badań podstawowych przydatnych do opracowania technik i procesów biotechnologicznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie pracy własnej bądź komórki organizacyjnej
B-2 Szkolenie podległych pracowników z zakresu wykonywanych czynności oraz nadzorowanie realizacji ich zadań zawodowych
B-3 Nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca ze specjalistami z zakładu pracy oraz innych jednostek w celu wymiany doświadczeń, rozwiązywania problemów naukowych i technicznych oraz wdrażania oryginalnych projektów biotechnologicznych
C-2 Współdziałanie w zakresie opracowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy
C-3 Kierowanie zespołem pracowników
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola jakości produktów biotechnologicznych na podstawie obowiązujących normpracowników
D-2 Nadzór nad surowcami i produktami procesów biotechnologicznych oraz aparaturą wykorzystywaną w produkcji i działaniach biotechnologicznych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Projektowanie lub selekcjonowanie organizmów biologicznych o właściwościach przydatnych dla gospodarki, środowiska i zdrowia człowieka oraz nadzór nad przechowywaniem takich organizmów
Lp. umiejętności
1 Selekcjonuje organizmy doświadczalne o pożądanych właściwościach
2 Projektuje i wytwarza organizmy modyfikowane genetycznie
3 Optymalizuje warunki prowadzonych procesów i dokonuje modyfikacji materiału biologicznego wykorzystywanego w procesach
4 Dobiera odpowiednią aparaturę i wyposażenie do realizacji zamierzonych celów oraz opracowuje dokumentację technologiczną
5 Analizuje możliwy wpływ modyfikowanych genetycznie produktów (mikroorganizmów bądź żywności) na zdrowie człowieka oraz na środowisko
6 Nadzoruje pracę instalacji technologicznej
7 Posługuje się zgodnie z procedurami materiałem badawczym i rozpoznaje zagrożenia wynikające z kontaktu z produktem
8 Przygotowuje do przechowywania i nadzoruje przechowywanie materiału biologicznego
9 Planuje i nadzoruje zagospodarowanie odpadów zgodnie z przepisami
10 Ocenia przydatność otrzymywanych zmodyfikowanych organizmów w gospodarce, ochronie środowiska i medycynie oraz proponuje metody ich praktycznego wykorzystania
11 Stosuje przepisy prawne regulujące kwestie zamierzonej produkcji

Zadanie zawodowe: A-2:
Stosowanie metod i technik biotechnologii w wytwarzaniu produktów leczniczych
Lp. umiejętności
1 Projektuje bazę laboratoryjną i produkcyjną dla zakładu pracy i zajmuje się jej rozwojem
2 Odpowiada za wdrażanie standardów i norm regulujących produkcję biotechnologiczną i obrót towarami biotechnologicznymi w zakładzie pracy
3 Projektuje i opracowuje nowe metody i technologie wytwarzania produktów farmaceutycznych w skali pilotowej
4 Dostosowuje opracowane metody i technologie do skali przemysłowej
5 Optymalizuje warunki prowadzonych procesów
6 Planuje i wykonuje lub nadzoruje wykonanie badań analitycznych
7 Opracowuje, nadzoruje lub przeprowadza badania czystości mikrobiologicznej surowców, opakowań i wyrobów gotowych
8 Kontroluje szczepy produkcyjne wytwarzające substancje lecznicze
9 Opracowuje sposoby oczyszczania substancji leczniczych wytwarzanych przez szczepy produkcyjne
10 Kontroluje stabilność szczepów produkcyjnych
11 Nadzoruje i przeprowadza walidacje urządzeń

Zadanie zawodowe: A-3:
Prowadzenie badań związanych z uprawą roślin, hodowlą zwierząt i produkcją spożywczą oraz wdrażanie nowych technik do produkcji
Lp. umiejętności
1 Opracowuje skład biopreparatów (na bazie namnażanych i utrwalanych mikroorganizmów) będących biologicznymi stymulatorami odporności, witalności, wzrostu i produkcyjności zwierząt hodowlanych oraz nadz
2 Opracowuje skład stymulatorów roślinnych i preparatów zwiększających odporność roślin w polowych uprawach rolniczych, roślin warzywnych i ozdobnych oraz nadzoruje ich produkcję
3 Opracowuje skład oraz metodykę i technologię produkcji biopreparatów do utylizacji płynnych i stałych zanieczyszczeń odzwierzęcych
4 Projektuje i nadzoruje produkcję preparatów weterynaryjnych takich jak szczepionki, surowice, preparaty diagnostyczne, antybiotyki, środki przeciwpasożytnicze, preparaty mineralno-witaminowe, i wiele
5 Kontroluje oraz ulepsza metody produkcji spożywczej wykorzystywane w przemyśle fermentacyjnym i mleczarskim

Zadanie zawodowe: A-4:
Opracowywanie, wdrażanie i kontrola procesów biotechnologii przemysłowej
Lp. umiejętności
1 Opracowuje nowe metody biosyntezy i biomodyfikacji związków chemicznych
2 Opracowuje nowe metody izolacji przydatnych związków
3 Opracowuje nowe metody biotransformacji związków mineralnych
4 Opracowuje metody wykorzystania biomasy dla celów produkcji paliw, energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia
5 Optymalizuje warunki procesów opracowanych w skali pilotowej
6 Dostosowuje opracowane metody i technologie do skali przemysłowej
7 Selekcjonuje materiał biologiczny
8 Dokonuje modyfikacji materiału biologicznego wykorzystywanego w procesach
9 Przygotowuje do przechowywania i nadzoruje przechowywanie materiału biologicznego
10 Prowadzi badania nad patogennością wykorzystywanych organizmów
11 Opracowuje metody oczyszczania produktu

Zadanie zawodowe: A-5:
Opracowywanie, ulepszanie i wdrażanie nowoczesnych metod biotechnologicznych w inżynierii środowiskowej
Lp. umiejętności
1 Projektuje nowe lub ulepsza istniejące procesy biotechnologiczne mające zastosowanie w polepszaniu stanu środowiska, w szczególności w dziedzinie ochrony wód, oczyszczania ścieków i gospodarki odpadam
2 Opracowuje metody produkcji preparatów biologicznych służących do usuwania wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń środowiska oraz nadzoruje przebieg wytwarzania tych preparatów
3 Projektuje przyjazne dla środowiska procesy wykorzystujące biokatalizatory i zastępujące konwencjonalne technologie w produkcji przemysłowej
4 Dobiera odpowiednią aparaturę i wyposażenie do realizacji zamierzonych celów
5 Opracowuje dokumentację technologiczną oraz nadzoruje pracę instalacji technologicznej
6 Projektuje i nadzoruje produkcję nowoczesnej aparatury przydatnej w ochronie środowiska
7 Doradza w stosowaniu nowoczesnych metod w ochronie środowiska, opracowuje ekspertyzy i sprawuje nadzór nad przebiegiem procesów oczyszczania
8 Opracowuje biotechnologiczne metody monitoringu środowiska

Zadanie zawodowe: A-6:
Udział w pracach nad rozwojem i zastosowaniem praktycznym biotechnologicznych metod diagnostyki laboratoryjnej, w szczególności medycznej
Lp. umiejętności
1 Realizuje badania mające na celu udoskonalanie istniejących metod diagnostyki medycznej
2 Prowadzi badania z zakresu nowoczesnych metod diagnozowania medycznego
3 Nadzoruje produkcję aparatury diagnostycznej
4 Nadzoruje produkcję odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym i weterynarii
5 Przeprowadza testy z zakresu mikrobiologii przemysłowej oraz testy biochemiczne i kliniczne
6 Prowadzi szkolenia i wykłady z dziedziny diagnostyki laboratoryjnej

Zadanie zawodowe: A-7:
Opracowanie ekspertyz dotyczących procesów biotechnologicznych, stanu środowiska i metod biotechnologicznych mogących mieć zastosowanie w produkcji, ochronie zdrowia i ochronie środowiska
Lp. umiejętności
1 Opracowuje projekty dotyczące zastosowania metod biotechnologii w produkcji, ochronie zdrowia i ochronie środowiska
2 Opracowuje plany rozwoju procesów biotechnologicznych
3 Przygotowuje projekty instalacji biotechnologicznych
4 Przygotowuje opracowania dotyczące zastosowania produktów i technik biotechnologicznych w innych dyscyplinach
5 Współpracuje z polskimi i międzynarodowymi organizacjami biotechnologicznymi (PFB, EFB)
6 Współpracuje z jednostkami i organizacjami zajmującymi się rejestracją leków (CRO, URPL)
7 Opracowuje ekspertyzy na rzecz organów administracji, wymiaru sprawiedliwości i organizacji pozarządowych

Zadanie zawodowe: A-8:
Opracowywanie instrukcji technologicznych, instrukcji bezpiecznego prowadzenia procesów biotechnologicznych i eksploatacji aparatury
Lp. umiejętności
1 Sporządza schematy działania urządzeń i aparatury wykorzystywanych w procesie technologicznym
2 Opracowuje instrukcje regulujące zasady operacji technologicznych oraz dokumentację operacji technologicznych prowadzonych w zakładzie pracy
3 Analizuje schematy technologiczne
4 Prowadzi dokumentację dotyczącą eksploatacji urządzeń technologicznych
5 Opisuje zasady działania urządzeń
6 Przedstawia zasady działania instalacji biotechnologicznych
7 Prowadzi szkolenia dotyczące produkcji biotechnologicznej
8 Opracowuje instrukcje stosowania metod analitycznych
9 Ocenia zagrożenia wynikające z niewłaściwej eksploatacji urządzeń

Zadanie zawodowe: A-9:
Analiza i stosowanie istniejących norm prawnych dotyczących zagadnień biotechnologii
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawne przy projektowaniu procesów biotechnologicznych
2 Zapoznaje się z przepisami regulującymi pozyskiwanie surowców, produkcje i obrót produktami oraz nadzoruje ich przestrzeganie
3 Prowadzi wymagane prawem działania związane z rejestracją produktów leczniczych
4 Wdraża przepisy dotyczące produkcji biotechnologicznej lub ochrony środowiska
5 Prowadzi działania mające na celu uzyskiwanie praw patentowych
6 Występuje o ochronę praw w przypadku naruszenia praw patentowych
7 Śledzi okres obowiązywania ochrony patentowej odnośnie produktów i technologii mogących mieć zastosowanie w zakładzie pracy
8 Sporządza opinie i opracowania dotyczące projektowanych przepisów i regulacji prawnych
9 Recenzuje projekty ustaw i przepisów będących w trakcie procesu legislacyjnego

Zadanie zawodowe: A-10:
Prowadzenie badań podstawowych przydatnych do opracowania technik i procesów biotechnologicznych
Lp. umiejętności
1 Analizuje najnowszą wiedzę i ocenia jej przydatność do badań własnych i zespołu
2 Dobiera tematykę prac eksperymentalnych do możliwości finansowych i technicznych zakładu pracy
3 Ocenia przydatność prowadzonych badań, przygotowuje teoretyczne podstawy i planuje eksperymenty
4 Posługuje się właściwie sprzętem laboratoryjnym i stosuje odpowiednie metody badawcze
5 Analizuje i interpretuje wyniki badań
6 Prezentuje wyniki eksperymentów w postaci referatów i publikacji naukowych
7 Proponuje sposoby wykorzystywania badań własnych oraz zespołu w praktyce
8 Posługuje się sprawnie językiem angielskim

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie i organizowanie pracy własnej bądź komórki organizacyjnej
Lp. umiejętności
1 Organizuje pracę własną lub podlegającego mu zespołu
2 Planuje harmonogram prac związanych z rozbudową lub funkcjonowaniem instalacji biotechnologicznych
3 Wdraża nowe technologie i metody oraz dostosowuje ich skalę do wymaganej w zakładzie pracy
4 Planuje badania i analizy oraz nadzoruje ich wykonanie
5 Nadzoruje procesy rejestracji produktów
6 Wdraża wymagania prawne do procesu produkcji
7 Prezentuje działalność swojego przedsiębiorstwa w kontaktach handlowych i celach promocyjnych
8 Prowadzi lub nadzoruje badania jakościowe i ilościowe dotyczące produkcji
9 Przewiduje postawy i zachowania osób kontrolowanych w sytuacjach stresu
10 Przestrzega przepisy BHP
11 Stosuje sposoby komunikowania się i wymiany danych z użyciem nowoczesnych technologii
12 Planuje i realizuje własna ścieżkę rozwoju zawodowego
13 Poszerza swoją wiedze uczestnicząc w konferencjach, warsztatach i szkoleniach.

Zadanie zawodowe: B-2:
Szkolenie podległych pracowników z zakresu wykonywanych czynności oraz nadzorowanie realizacji ich zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi szkolenia dla pracowników z zakresu wykonywanych czynności
2 Planuje i zleca przeprowadzenie zewnętrznych szkoleń pracowników
3 Organizuje i uczestniczy w prowadzeniu szkoleń z zakresu BHP
4 Prowadzi dokumentację zadań technologicznych i produkcyjnych
5 Określa stopień wykonania zamierzonych zadań przez pracowników

Zadanie zawodowe: B-3:
Nadzór nad przestrzeganiem zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Dobiera sprzęt i narzędzia zgodnie z zasadami ergonomii, bhp, przepisami ppoż. i ochrony środowiska
2 Planuje harmonogram prac do wykonania określonego zadania
3 Identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne oraz źródła zagrożeń tymi czynnikami występujące w przedsiębiorstwie
4 Wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy
5 Korzysta z przepisów i regulaminów wewnętrznych
6 Zgłasza wnioski dotyczące poprawy BHP na stanowisku pracy

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca ze specjalistami z zakładu pracy oraz innych jednostek w celu wymiany doświadczeń, rozwiązywania problemów naukowych i technicznych oraz wdrażania oryginalnych projektów biotechnologicznych
Lp. umiejętności
1 Inicjuje spotkania ze specjalistami z branży biotechnologicznej
2 Opracowuje plany wymiany informacji pomiędzy zakładami pracy
3 Współpracuje w zakresie wdrażania nowych technologii
4 Dostosowuje opracowane metody i technologie do skali przemysłowej
5 Nawiązuje kontakt z placówkami naukowymi zajmującymi się zagadnieniami potencjalnie przydatnymi dla zakładu pracy
6 Realizuje projekty badawcze podejmowane wspólnie z placówkami naukowymi

Zadanie zawodowe: C-2:
Współdziałanie w zakresie opracowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy
Lp. umiejętności
1 Wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę funkcjonowania zakładu pracy
2 Opracowuje, wdraża i kontroluje nowe procesy produkcyjne
3 Współdziała z pionem technologicznym i logistycznym w zakresie racjonalnej modernizacji

Zadanie zawodowe: C-3:
Kierowanie zespołem pracowników
Lp. umiejętności
1 Planuje harmonogram prac do wykonania określonego zadania
2 Stosuje zasady współżycia społecznego
3 Prowadzi negocjacje, rozmowy z pracownikami
4 Nadzoruje przestrzegania przepisów bhp przez podległych mu pracowników
5 Stosuje prawidłowe techniki oddziaływujące na motywację do efektywnej i bezpiecznej pracy
6 Wprowadza rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy
7 Określa potrzeby zatrudnienia w kierowanym zespole
8 Szkoli podległych pracowników
9 Przewiduje postawy i zachowania ludzkie w sytuacjach stresu i zagrożenia
10 Udziela pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w razie wypadku

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrola jakości produktów biotechnologicznych na podstawie obowiązujących normpracowników
Lp. umiejętności
1 Aktualizuje przepisy dotyczące norm jakości
2 Stosuje obowiązujące normy jakości
3 Wykonuje pomiary jakości produktów biotechnologicznych
4 Opracowuje nowe metody kontroli jakości produktów biotechnologicznych

Zadanie zawodowe: D-2:
Nadzór nad surowcami i produktami procesów biotechnologicznych oraz aparaturą wykorzystywaną w produkcji i działaniach biotechnologicznych
Lp. umiejętności
1 Dobiera surowce i ich dostawców
2 Bierze udział w pracach komisji przetargowych
3 Nadzoruje logistykę w zakładzie pracy względem surowców i produktów biotechnologicznych
4 Prowadzi dokumentacje odnośnie surowców, półproduktów i produktów przechowywanych w zakładzie pracy
5 Kompletuje archiwum istotnych dla przedsiębiorstwa aktów i przepisów prawnych
6 Kontaktuje się z jednostkami uprawnionymi do prowadzenia kontroli surowców i produktów w zakładzie pracy
7 Nadzoruje wykorzystanie surowców w prowadzonych w zakładzie procesach technologicznych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Komunikatywność
3 Koncentracja uwagi
4 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
5 Rozumowanie logiczne/syntetyczne
6 Uzdolnienia techniczne
7 Wnikliwość
8 Wyobraźnia i myślenie twórcze
9 Zdolność do współpracy i postępowania z ludźmi
10 Zdolność logicznego i krytycznego myślenia
Cechy osobowości
1 Chęć rozwijania umiejętności zawodowych
2 Ciekawość / wnikliwość
3 Dokładność
4 Komunikatywność
5 Odpowiedzialność
6 Rzetelność
7 Samodzielność
8 Systematyczność
9 Uczciwość
10 Umiejętność współpracy i postępowania z ludźmi
11 Wnikliwość
12 Wyobraźnia
14 Zdolność samokształcenia
Sprawności sensomotoryczne
1 Cierpliwość
2 Koordynacja wzrokowo-słuchowa
3 Ostrość słuchu
4 Ostrość wzroku
5 Powonienie
6 Rozróżnianie barw
7 Spostrzegawczość
8 Sprawność manualna
9 Zręczność