Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Produkcja i przetwórstwo
Obszar zawodowy: Inżynier włókiennik

Kod zawodu: 214919

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Eksploatowanie maszyn i urządzeń włókienniczych i odzieżowych
A-2 Opracowanie dokumentacji techniczno-technologicznej produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych
A-3 Projektowanie wyrobów włókienniczych i odzieżowych zgodnie z tendencjami mody i przeznaczeniem
A-4 Udoskonalanie procesów techniczno-technologicznych i organizacyjnych produkcji wyrobów włókienniczych
B Zadania organizacyjne
B-1 Opracowywanie założeń techniczno-technologicznych budowy, rozbudowy lub modernizacji zakładów przemysłu włókienniczego i odzieżowego
B-2 Organizowanie procesu techniczno-technologicznego produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nadzorowanie zespołu produkcyjnego i współpraca z przełożonymi
C-2 Nadzorowanie i ocenianie przebiegu procesów technologicznych i produkcyjnych
C-3 Utrzymywanie kontaktów zawodowych i konsultowanie się z innymi odpowiednimi specjalistami
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Określanie standardów jakości dla surowców, wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz procedur kontroli
D-2 Prowadzenie prac badawczych, projektowych, wdrożeniowych i rozwojowych w dziedzinie włókiennictwa i odzieżownictwa

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Eksploatowanie maszyn i urządzeń włókienniczych i odzieżowych
Lp. umiejętności
1 Opracowuje dokumentację dotyczącą eksploatacji maszyn włókienniczych
2 Opracowuje dokumentację dotyczącą eksploatacji maszyn odzieżowych
3 Opracowuje dokumentację dotyczącą eksploatacji urządzeń odzieżowych
4 Opracowuje dokumentację dotyczącą eksploatacji urządzeń włókienniczych

Zadanie zawodowe: A-2:
Opracowanie dokumentacji techniczno-technologicznej produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych
Lp. umiejętności
1 Opracowuje dokumentację dotyczącą procesów otrzymywania włókien naturalnych
2 Opracowuje dokumentację dotyczącą procesów otrzymywania włókien chemicznych
3 Opracowuje dokumentację procesów bielenia, barwienia i końcowego wykańczania włókien
4 Opracowuje dokumentację procesów bielenia, drukowania i końcowego wykańczania wyrobów włókienniczych
5 Opracowuje dokumentację struktury, technologii wytwarzania i badania wyrobów włókienniczych
6 Opracowuje dokumentację dotyczącą struktury wyrobów odzieżowych
7 Projektuje i opracowuje dokumentację dotyczącą wzorca odzieży z płaskich materiałów włókienniczych i ze skór
8 Projektuje proces konfekcjonowania wyrobów odzieżowych
9 Opracowuje dokumentację dotyczącą technologii wytwarzania wyrobów odzieżowych z płaskich materiałów włókienniczych i ze skór
10 Stosuje najnowsze techniki komputerowe w zakresie modelowania, konstruowania szablonów i tworzenia układu szablonów
11 Opracowuje dokumentację konserwowania wyrobów odzieżowych z płaskich materiałów włókienniczych i ze skór
12 Opracowuje normy zużycia surowców włókienniczych
13 Opracowuje normy zużycia materiałów i dodatków krawieckich na wyrób odzieżowy
14 Opracowuje kalkulację kosztów wytwarzania wyrobu włókienniczego
15 Opracowuje kalkulację kosztów wytwarzania wyrobu odzieżowego

Zadanie zawodowe: A-3:
Projektowanie wyrobów włókienniczych i odzieżowych zgodnie z tendencjami mody i przeznaczeniem
Lp. umiejętności
1 Przewiduje i reaguje na potrzeby rynku
2 Stosuje zasady projektowania plastycznego i technicznego wyrobu włókienniczego
3 Stosuje zasady projektowania plastycznego i technicznego odzieży dla różnych typów budowy zgodnie z tendencjami mody i przeznaczeniem
4 Odczytuje i szkicuje rysunki żurnalowe, modelowe i techniczne odzieży
5 Kreśli rysunek modelowy i żurnalowy odzieży na sylwetce typowej i nietypowej
6 Dobiera zestawienia kolorystyczne do projektu plastycznego odzieży
7 Dobiera materiały odzieżowe i dodatki konfekcyjne do modeli odzieży
8 Stosuje najnowsze programy komputerowe w zakresie projektowania płaskich wyrobów włókienniczych
9 Stosuje najnowsze programy komputerowe w zakresie projektowania fasonów odzieży
10 Stosuje najnowsze programy komputerowe w zakresie konstruowania i modelowania szablonów i układów szablonów

Zadanie zawodowe: A-4:
Udoskonalanie procesów techniczno-technologicznych i organizacyjnych produkcji wyrobów włókienniczych
Lp. umiejętności
1 Samodzielnie poszukuje i podejmuje nowe rozwiązania technologiczne w procesie produkcji wyrobów włókienniczych lub odzieżowych
2 Wdraża do produkcji nowe rozwiązania technologiczne i ekonomiczne
3 Wprowadza nowe i lepsze rozwiązania organizacyjne i produkcyjne
4 Korzysta z różnych źródeł informacji
5 Samodzielnie radzi sobie z nietypowością i złożonością
6 Analizuje przyczyny powstawania zakłóceń procesów produkcyjnych i ustala środki zaradcze
7 Łączy i porządkuje wiedzę
8 Ustawicznie samokształci się i doskonali

Zadanie zawodowe: B-1:
Opracowywanie założeń techniczno-technologicznych budowy, rozbudowy lub modernizacji zakładów przemysłu włókienniczego i odzieżowego
Lp. umiejętności
1 Projektuje i opracowuje dokumentację dotyczącą modernizacji zakładu
2 Opracowuje plany modernizacji lub rozbudowy zakładu
3 Stosuje najnowsze osiągnięcia techniki
4 Decyduje o zakupie nowoczesnych maszyn i urządzeń włókienniczych lub odzieżowych
5 Projektuje obciążenie nowo zakupionych maszyn i urządzeń włókienniczych lub odzieżowych do operacji technologicznych na poszczególne działy produkcyjne
6 Samodzielnie poszukuje i podejmuje nowoczesne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, i wdraża je do produkcji wyrobów włókienniczych lub odzieżowych
7 Opracowuje kalkulację wstępną poniesionych kosztów modernizacji lub rozbudowy zakładu
8 Organizuje różnorodne formy doskonalenia zawodowego pracowników
9 Planuje i prowadzi działalność marketingową
10 Rozróżnia podstawowe kategorie ekonomiczne i najważniejsze podmioty gospodarki rynkowej

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie procesu techniczno-technologicznego produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych
Lp. umiejętności
1 Organizuje własną pracę
2 Ocenia własną pracę
3 Organizuje pracę i przydziela zadania zespołom pracowników
4 Nadzoruje wykonanie zadań zespołów pracowniczych
5 Planuje obciążenie maszyn i urządzeń szwalniczych do operacji technologicznych na poszczególne działy produkcyjne
6 Samodzielnie poszukuje i podejmuje nowoczesne rozwiązania organizacyjne
7 Wysłuchuje innych i bierze pod uwagę ich punkt widzenia
8 Przestrzega warunków bezpiecznej i higienicznej pracy i postępowania w czasie zagrożenia pożarowego
9 Stosuje zasady ochrony środowiska w organizowaniu procesu technologicznego
10 Stosuje zasady zarządzania jakością produkcji

Zadanie zawodowe: C-1:
Nadzorowanie zespołu produkcyjnego i współpraca z przełożonymi
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z zespołem pracowniczym i przełożonymi
2 Współpracuje z zespołem produkcyjnym i bierze pod uwagę jego punkt widzenia
3 Korzysta z różnych źródeł informacji
4 Łączy i porządkuje wiedzę
5 Podejmuje decyzje i planuje działania podlegającego zespołu pracowniczego
6 Samodzielnie radzi sobie z nietypowością i złożonością
7 Uczestniczy w działalności zespołów prowadzących prace badawcze i projektowe wyrobów odzieżowych
8 Nadzoruje i ocenia uzyskane wyniki działalności zespołów pracowniczych w procesie produkcyjnym

Zadanie zawodowe: C-2:
Nadzorowanie i ocenianie przebiegu procesów technologicznych i produkcyjnych
Lp. umiejętności
1 Podejmuje decyzje i planuje działania zespołowe
2 Nadzoruje i ocenia wykonanie przydzielonych zadań dla zespołów pracowniczych w procesie produkcyjnym
3 Ocenia zgodności przebiegu procesów technologicznych i produkcyjnych z dokumentacją techniczno-technologiczną wyrobu włókienniczego
4 Ocenia zgodności przebiegu procesów technologicznych i produkcyjnych z dokumentacją techniczno-technologiczną wzorca odzieży
5 Nadzoruje eksploatację maszyn szwalniczych i urządzeń odzieżowych
6 Komunikuje się z zespołem produkcyjnym i przełożonymi
7 Samodzielnie radzi sobie z nietypowością i złożonością

Zadanie zawodowe: C-3:
Utrzymywanie kontaktów zawodowych i konsultowanie się z innymi odpowiednimi specjalistami
Lp. umiejętności
1 Podwyższa własne kwalifikacje zawodowe przez uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
2 Studiuje literaturę fachową
3 Komunikuje się z innymi specjalistami z branży zawodowej
4 Poszukuje partnerów handlowych
5 Negocjuje kontrakty handlowe
6 Zawiera kontrakty handlowe
7 Wysłuchuje innych specjalistów i bierze pod uwagę ich punkt widzenia
8 Uczestniczy w działalności zespołów prowadzących prace badawcze, projektowe wdrożeniowe i rozwojowe
9 Uczestniczy w konferencjach naukowych i targach handlowych
10 Opracowuje artykuły naukowe referaty i raporty
11 Przygotowuje oferty handlowe

Zadanie zawodowe: D-1:
Określanie standardów jakości dla surowców, wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz procedur kontroli
Lp. umiejętności
1 Bada jakość materiałów, półfabrykatów i wyrobów włókienniczych
2 Określa warunki klimatyczne magazynowania materiałów, półfabrykatów i wyrobów włókienniczych
3 Stosuje zasady kontroli surowców, półfabrykatów i wyrobów włókienniczych
4 Bada jakość materiałów, półfabrykatów i wyrobów odzieżowych
5 Określa warunki klimatyczne magazynowania materiałów, półfabrykatów i wyrobów odzieżowych
6 Stosuje zasady kontroli materiałów, półfabrykatów i wyrobów odzieżowych
7 Stosuje zasady zarządzania jakością produkcji
8 Ocenia zgodności przebiegu procesów technologicznych i produkcyjnych z ustaleniami we wzorcu odzieży
9 Ocenia własną pracę
10 Ocenia pracę niewielkich zespołów ludzkich
11 Nadzoruje przestrzeganie norm ISO dla surowców, wyrobów włókienniczych lub odzieżowych

Zadanie zawodowe: D-2:
Prowadzenie prac badawczych, projektowych, wdrożeniowych i rozwojowych w dziedzinie włókiennictwa i odzieżownictwa
Lp. umiejętności
1 Korzysta z różnych źródeł informacji
2 Łączy i porządkuje wiedzę
3 Samodzielnie radzi sobie z nietypowością i złożonością
4 Prowadzi badania naukowe w dziedzinie odzieżownictwa
5 Współpracuje z instytutami naukowymi
6 Wdraża wyniki swoich badań
7 Doskonali zawodowo zespoły pracownicze
8 Pisze artykuły naukowe na podstawie uzyskanych wyników badań


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć wzrokowa
2 Logiczne i twórcze myślenie
3 Podzielność uwagi
4 Przewidywanie skutków i planowanie
5 Wyobraźnia konstrukcyjna
6 Wyobraźnia przestrzenna
7 Wyobraźnia techniczna
8 Zdolności improwizacji
9 Zdolności kierowania zespołem pracowników
10 Zdolności koncentracji uwagi
11 Zdolności manualne
12 Zdolności marketingowe i finansowe
13 Zdolności organizacyjne i nadzoru
14 Zdolności zarządzania firmą
15 Zdolność do odtwarzania kształtu brył
16 Zdolność koncentracji uwagi
17 Zdolność szybkich i trafnych decyzji
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dobra sprawność kończyn górnych i dolnych
3 Dokładność
4 Komunikatywność
5 Kultura osobista
6 Odpowiedzialność
7 Opanowanie
8 Poczucie estetyki
9 Potrzeba samodoskonalenia
10 Samokontrola
11 Spostrzegawczość
12 Staranność
13 Umiejętność szybkich i trafnych decyzji
14 Zręczność rąk i palców
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra sprawność kończyn górnych
2 Dobry wzrok
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Zręczność rąk i palców