Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Technik farmaceutyczny

Kod zawodu: 322601

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Wykonywanie analizy jakościowej i ilościowej produktów leczniczych.
A-2 Pozyskiwanie i przetwarzanie roślinnych surowców leczniczych.
A-3 Analizowanie wpływu związków chemicznych, stosowanych w produkcji leków, na organizm człowieka
A-4 Analizowanie procesów technologicznych produkcji leków.
A-5 Wykonywanie leków recepturowych i aptecznych z surowców roślinnych.
A-6 Wykonywanie stałych, półstałych i płynnych leków recepturowych.
A-7 Wykonywanie jałowych leków recepturowych.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii.
B-2 Wydawania produktów leczniczych wyrobów medycznych w aptekach ogólnodostępnych z uwzględnieniem refundacji.
B-3 Przyjmowanie i wydawanie leków
B-4 Przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
B-5 Użytkowanie i zabezpieczanie sprzętu i urządzeń aptecznych.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Udzielanie porad w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania zagrożeniom zdrowia.
C-2 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług farmaceutycznych.
C-3 Współpraca z personelem apteki w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości produktów i surowców o właściwościach leczniczych.
D-2 Kontrolowanie recepty pod względem formalno-merytorycznym.
D-3 Analizowanie składu przepisanego leku.
D-4 Rozpoznawanie i poprawianie niezgodności recepturowych.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Wykonywanie analizy jakościowej i ilościowej produktów leczniczych.
Lp. umiejętności
1 Wykonuje podstawowe czynności laboratoryjne.
2 Obsługuje sprzęt i aparaturę oraz urządzenia stosowane w laboratorium.
3 Dobiera metody sporządzania analizy jakościowej i ilościowej
4 Określa tożsamość surowców farmakologicznych i środków leczniczych.
5 Stosuje różne metody badania czystości i zawartości substancji leczniczych.
6 Wykonuje obliczenia wyników analizy jakościowej i ilościowej
7 Interpretuje wyniki przeprowadzonych badań
8 Prowadzi dokumentację laboratoryjną
9 Wykonuje oznaczenia z zakresu analizy jakościowej związków nieorganicznych i organicznych.
10 Stosuje zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.

Zadanie zawodowe: A-2:
Pozyskiwanie i przetwarzanie roślinnych surowców leczniczych.
Lp. umiejętności
1 Określa źródła pochodzenia surowców roślinnych.
2 Określa zasady pozyskiwania i przetwarzania surowców roślinnych.
3 Określa zawartość substancji czynnych w surowcach roślinnych.
4 Dobiera metody sporządzania leku roślinnego.
5 Wykonuje podstawowe czynności laboratoryjne związane z wytwarzaniem leku roślinnego.
6 Stosuje różne metody badania tożsamości surowców roślinnych.

Zadanie zawodowe: A-3:
Analizowanie wpływu związków chemicznych, stosowanych w produkcji leków, na organizm człowieka
Lp. umiejętności
1 Posługuje się terminologią oraz nazewnictwem związków chemicznych.
2 Wykazuje zależności między budową chemiczną substancji leczniczej a jej działaniem farmakologicznymi trwałością.
3 Dokonuje analizy podstawowych interakcji leków.
4 Wyjaśnia zagrożenia związane z przedawkowaniem leków.
5 Wyjaśnia wpływ różnych związków chemicznych na ciążę, laktację i sprawność psychofizyczną.
6 Charakteryzuje drogi podania leków.

Zadanie zawodowe: A-4:
Analizowanie procesów technologicznych produkcji leków.
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje procesy technologiczne wybranych postaci leków.
2 Wykonuje podstawowe obliczenia wydajności procesów technologicznych.
3 Wykonuje obliczenia ilości substratów potrzebnych do produkcji leków.
4 Określa rolę substancji pomocniczych w procesie technologicznym.

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie leków recepturowych i aptecznych z surowców roślinnych.
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje leki recepturowe i apteczne zawierające surowce roślinne.
2 Dobiera technologie wykonania w zależności od substancji czynnych.
3 Przelicza stężenia etanolu.
4 Wykonuje preparaty galenowe z surowców roślinnych.
5 Dobiera opakowanie do wykonanego leku.

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie stałych, półstałych i płynnych leków recepturowych.
Lp. umiejętności
1 Określa jednostkowe procesy technologiczne stałych, półstałych i płynnych leków recepturowych.
2 Charakteryzuje stałe, półstałe i płynne postacie leku.
3 Wykonuje stałe, półstałe i płynne leki zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania.
4 Charakteryzuje czynniki technologiczne warunkujące dostępność biologiczną leków.
5 Przelicza stężenia roztworów.
6 Charakteryzuje substancje pomocnicze używane w recepturze różnych postaci leków.

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie jałowych leków recepturowych.
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje klasy czystości powietrza, pomieszczeń i leków wg zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania.
2 Definiuje pojęcia aseptyki, antyseptyki i wyjaławiania.
3 Charakteryzuje metody wyjaławiania.
4 Przygotowuje pomieszczenia, sprzęt i substancje do pracy w warunkach aseptycznych.
5 Wykonuje półstałe i płynne postacie leków do oczu, zgodnie z kompetencjami.
6 Sporządza leki z antybiotykami.
7 Wyjaśnia zasady sporządzania leków parenteralnych, w tym do żywienia pozajelitowego.

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz wymaganiami ergonomii.
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje stanowisko pracy do wykonywania różnych postaci leku zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp
2 Przygotowuje stanowisko do pracy z komputerem.
3 Przygotowuje stanowisko do pracy z substancjami toksycznymi i łatwopalnymi zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
4 Reaguje w przypadku wystąpienia zagrożenia w miejscu pracy.
5 Dba o stan wyposażenia oraz ład i porządek w miejscu pracy.
6 Dobiera środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju wykonywanych zadań.
7 Udziela pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach przy pracy.

Zadanie zawodowe: B-2:
Wydawania produktów leczniczych wyrobów medycznych w aptekach ogólnodostępnych z uwzględnieniem refundacji.
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje listę leków podstawowych i refundowanych.
2 Charakteryzuje listę leków i materiałów medycznych stosowanych w określonych chorobach przewlekłych.
3 Informuje pacjenta o możliwości nabycia tańszego leku równoważnego.
4 Wycenia leki z uwzględnieniem opłaty ryczałtowej i limitu.
5 Wycenia lek recepturowy.

Zadanie zawodowe: B-3:
Przyjmowanie i wydawanie leków
Lp. umiejętności
1 Tworzy listę braków i sporządza zamówienie towaru.
2 Przyjmuje towar zgodnie ze specyfikacją zawartą na fakturze.
3 Ustawia przyjęte leki na półkach wg terminów ważności.
4 Wydaje leki zgodnie z zapisem recepty.
5 Wydaje leki w sprzedaży odręcznej.
6 Korzysta z programów komputerowych do ewidencjonowania przychodów i rozchodów leków.
7 Udziela informacji o sposobie użycia, działaniach niepożądanych i przechowywaniu leków.
8 Posługuje się obowiązującą Farmakopeą, Urzędowym Wykazem Produktów Leczniczych i Wyrobów Medycznych Dopuszczonych do Obrotu w Polsce.
9 Rozróżnia podstawowe grupy leków w układzie farmakologicznym i postaci, w jakich są wytwarzane
10 Korzysta z różnych źródeł w celu pozyskania informacji o leku.

Zadanie zawodowe: B-4:
Przechowywanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych
Lp. umiejętności
1 Przewiduje powstawanie niekorzystnych zmian w lekach pod wpływem różnych czynników.
2 Wyjaśnia mechanizmy zmian zachodzących podczas przechowywania substancji leczniczych i wyrobów medycznych.
3 Ocenia jakość opakowania leku.
4 Interpretuje informacje dotyczące serii, daty ważności i okresu odpowiedzialności producenta i sposobów przechowywania leku.

Zadanie zawodowe: B-5:
Użytkowanie i zabezpieczanie sprzętu i urządzeń aptecznych.
Lp. umiejętności
1 Określa zasady walidacji urządzeń aptecznych.
2 Określa zasady zabezpieczania i konserwacji urządzeń aptecznych zgodnie z kompetencjami.
3 Posługuje się wagami szalkowymi i elektronicznymi.
4 Posługuje się mieszadłami, w tym ungwatorem przy wykonywaniu maści i czopków.
5 Obsługuje aparat do ręcznego rozsypywania proszków i kapsułek.

Zadanie zawodowe: C-1:
Udzielanie porad w zakresie promocji zdrowia i zapobiegania zagrożeniom zdrowia.
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje procesy psychiczne i składniki osobowości człowieka.
2 Określa sytuacje trudne oraz ich wpływ na stan psychiczny człowieka.
3 Nawiązuje i utrzymuje kontakt z pacjentem, rozpoznaje problemy występujące w procesie komunikowania się.
4 Charakteryzuje czynniki powodujące zagrożenia zdrowia.
5 Charakteryzuje zasady profilaktyki i leczenia wybranych chorób.
6 Przeciwdziała narkomanii i alkoholizmowi.
7 Propaguje programy promujące zdrowie.
8 Wpływa na prozdrowotne zachowania pacjentów.
9 Postępuje zgodnie z zasadami etyki.

Zadanie zawodowe: C-2:
Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług farmaceutycznych.
Lp. umiejętności
1 Wyjaśnia podstawowe pojęcia prawne.
2 Posługuje się podstawowymi przepisami prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego.
3 Interpretuje przepisy prawa farmaceutycznego.
4 Stosuje przepisy prawa pracy i dotyczące działalności gospodarczej.
5 Charakteryzuje system organizacji ochrony zdrowia w Polsce.
6 Określa czynniki wpływające na popyt i podaż usług farmaceutycznych.
7 Wyjaśnia mechanizmy konkurencji między podmiotami świadczącymi usługi medyczne.
8 Stosuje zasady marketingu w obrocie produktów leczniczych i wyrobów medycznych.
9 Sporządza dokumenty związane z zatrudnieniem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z personelem apteki w zakresie wykonywanych zadań zawodowych.
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje strukturę organizacyjną apteki.
2 Określa zakresy obowiązków pracowników apteki.
3 Pomaga w ramach uprawnień innym pracownikom w wykonywaniu zadań zawodowych.
4 Łagodzi konflikty powstałe między pracownikami.
5 Rozpoznaje i zapobiega korupcji w miejscu pracy.

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie jakości produktów i surowców o właściwościach leczniczych.
Lp. umiejętności
1 Określa istotę zasad Dobrej Praktyki Wytwarzania.
2 Określa wymagania stawiane poszczególnym postaciom leku.
3 Wykonuje podstawowe badania oceniające jakość leku.
4 Rozpoznaje niekorzystne zmiany w leku, takie jak zmiana konsystencji, zabarwienia, wytrącenie się osadu.
5 Ocenia jakość opakowania i opisu leku.
6 Określa terminy ważności leków recepturowych i aptecznych.
7 Określa metody kontrolowania dawkowania leków recepturowych i aptecznych.
8 Określa dokumentację prowadzoną przy wytwarzaniu leku recepturowego i aptecznego.
9 Określa procedury postępowania po otrzymaniu zgłoszenia o niepożądanym działaniu leku.
10 Określa procedurę wycofania lub wstrzymania z obrotu produktu leczniczego.

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie recepty pod względem formalno-merytorycznym.
Lp. umiejętności
1 Interpretuje przepisy regulujące zasady wystawiania oraz realizacji recept.
2 Posługuje się łacińskim i międzynarodowym nazewnictwem środków farmaceutycznych oraz podaje nazwy synonimowi.
3 Określa sposoby przeliczania dawek leków dla dorosłych i dla dzieci.
4 Analizuje receptę pod względem formalnym.
5 Określa układ recepty.

Zadanie zawodowe: D-3:
Analizowanie składu przepisanego leku.
Lp. umiejętności
1 Określa przepisy dotyczące wypisywania leków recepturowych i aptecznych.
2 Określa przepisy dotyczące czasu realizacji recepty i wykonania leku po jej otrzymaniu.
3 Określa poszczególne części recepty.
4 Wyjaśnia zasady tworzenia nazw środków farmaceutycznych.
5 Określa sposoby zapisu ilości środka farmaceutycznego.
6 Dokonuje analizy składu leku recepturowego.
7 Ocenia dobór metody sporządzania leku w zależności od składu i postaci leku
8 Dobiera sygnaturkę oraz określa sposób przechowywania w zależności od składu i postaci leku.

Zadanie zawodowe: D-4:
Rozpoznawanie i poprawianie niezgodności recepturowych.
Lp. umiejętności
1 Dokonuje podziału podstawowych niezgodności recepturowych.
2 Charakteryzuje podstawowe niezgodności w różnych postaciach leków.
3 Rozpoznaje podstawowe niezgodności w różnych postaciach leku.
4 Określa możliwości prawne poprawienia niezgodności.
5 Poprawia podstawowe niezgodności w różnych postaciach leku.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Erudycja.
2 Koncentracja uwagi.
3 Kreatywność.
4 Operatywność.
5 Podzielność uwagi
6 Zdolności analityczne
7 Zdolności humanistyczne.
8 Zdolności matematyczne.
9 Zdolności organizacyjne.
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Bezinteresowność.
3 Cierpliwość.
4 Dokładność
5 Kultura osobista.
6 Odpowiedzialność
7 Poszanowanie godności osobistej drugiego człowieka.
8 Pracowitość.
9 Rzetelność
10 Samodzielność.
11 Samokontrola.
12 Skuteczność działania.
13 Sumienność.
14 Uczciwość.
15 Umiejętność kierowania zespołem.
16 Umiejętność podejmowania decyzji.
17 Wyrozumiałość
18 Zaangażowanie.
19 Życzliwość.
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobre powonienie.
2 Dobry słuch.
3 Koordynacja wzrokowo – ruchowa.
4 Ostrość widzenia.
5 Rozróżnianie barw.
6 Spostrzegawczość.
7 Sprawność manualna.
8 Szybki refleks.
9 Wyobraźnia.