Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Sekretarka medyczna

Kod zawodu: 343102
Data modyfikacji: 2010-07-01 14:48:13

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie dokumentacji medycznej
A-2 Zarządzenie korespondencją medyczną jednostki organizacyjnej
A-3 Obsługa sprzętu biurowego
A-4 Przyjmowanie i rejestrowanie pacjentów
A-5 Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących obsługi sekretariatu medycznego
A-6 Gromadzenie i przechowywanie danych o pacjentach
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Planowanie i organizowanie pracy własnej
B-3 Organizowanie pracy przełożonego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonym lekarzem oraz pracownikami jednostki organizacyjnej
C-2 Współpraca z pacjentami i ich rodzinami lub opiekunami
C-3 Współpraca z innymi jednostkami i instytucjami zewnętrznymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Realizacja polityki jakości medycznej jednostki organizacyjnej
D-2 Usprawnienie metod pracy oraz uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym