Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Sekretarka medyczna

Kod zawodu: 343102

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie dokumentacji medycznej
A-2 Zarządzenie korespondencją medyczną jednostki organizacyjnej
A-3 Obsługa sprzętu biurowego
A-4 Przyjmowanie i rejestrowanie pacjentów
A-5 Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących obsługi sekretariatu medycznego
A-6 Gromadzenie i przechowywanie danych o pacjentach
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Planowanie i organizowanie pracy własnej
B-3 Organizowanie pracy przełożonego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonym lekarzem oraz pracownikami jednostki organizacyjnej
C-2 Współpraca z pacjentami i ich rodzinami lub opiekunami
C-3 Współpraca z innymi jednostkami i instytucjami zewnętrznymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Realizacja polityki jakości medycznej jednostki organizacyjnej
D-2 Usprawnienie metod pracy oraz uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Prowadzenie dokumentacji medycznej
Lp. umiejętności
1 Weryfikuje i kompletuje dane dotyczące pacjenta
2 Sporządza dokumentację medyczna pod nadzorem lekarza
3 Sporządza odpisy dokumentacji medycznej
4 Zabezpiecza dokumentację medyczną
5 Wypisuje, na zlecenie lekarza, skierowania na badania, zabiegi i transport chorego

Zadanie zawodowe: A-2:
Zarządzenie korespondencją medyczną jednostki organizacyjnej
Lp. umiejętności
1 Przepisuje pisma napisane przez lekarza
2 Przygotowuje treść korespondencji do instytucji zewnętrznych
3 Prowadzi rejestr korespondencji
4 Dystrybuuje korespondencję wewnętrzną

Zadanie zawodowe: A-3:
Obsługa sprzętu biurowego
Lp. umiejętności
1 Korzysta ze sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją obsługi
2 Obsługuje centralkę telefoniczną
3 Obsługuje komputer i programy informatyczne
4 Konserwuje urządzenia i sprzęt biurowy

Zadanie zawodowe: A-4:
Przyjmowanie i rejestrowanie pacjentów
Lp. umiejętności
1 Komunikuje się z pacjentami i ich rodziną lub opiekunami
2 Udziela informacji pacjentom w ramach swoich kompetencji
3 Udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia lub życia
4 Umawia pacjentów na wizyty i spotkania

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących obsługi sekretariatu medycznego
Lp. umiejętności
1 Wydaje zaświadczenia i druki dla potrzeb pacjentów
2 Wypisuje skierowania na dalsze leczenie na podstawie upoważnień lekarza
3 Sporządza wydruki karty informacyjnej i epikryzy
4 Sporządza i monitoruje listy obecności pracowników i karty urlopowe
5 Obsługuje sprawy związane z leczeniem obcokrajowców

Zadanie zawodowe: A-6:
Gromadzenie i przechowywanie danych o pacjentach
Lp. umiejętności
1 Porządkuje dokumentację wewnętrzną medycznej jednostki organizacyjnej
2 Kompletuje i archiwizuje dokumentację medyczną
3 Zabezpiecza korespondencję przychodzącą i wychodzącą
4 Zabezpiecza dane osobowe pacjentów

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Zaopatruje sekretariat w niezbędny sprzęt i druki medyczne
2 Stosuje zasady i przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
3 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii
4 Prowadzi ewidencję rzeczowego majątku trwałego
5 Stosuje zasady higieny czasu pracy i wypoczynku

Zadanie zawodowe: B-2:
Planowanie i organizowanie pracy własnej
Lp. umiejętności
1 Dokonuje oceny w zakresie obsługi stanowiska pracy
2 Przestrzega praw i obowiązków pracownika i pracodawcy
3 Rozwiązuje problemy na swoim stanowisku pracy, zgodnie z kompetencjami

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie pracy przełożonego
Lp. umiejętności
1 Prowadzi terminarz spotkań i wizyt przełożonego
2 Przypomina o terminach spotkań i wizyt przełożonego
3 Organizuje służbowe podróże przełożonego
4 Obsługuje spotkania przełożonego

Zadanie zawodowe: :
Lp. umiejętności

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z pacjentami i ich rodzinami lub opiekunami
Lp. umiejętności
1 Informuje pacjentów o warunkach udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostce organizacyjnej
2 Rozwiązuje problemy pacjentów nie ubezpieczonych zgodnie z kompetencjami
3 Przestrzega praw pacjenta
4 Umawia pacjentów lub rodziny na wizyty
5 Kontaktuje się z rodziną lub opiekunem prawnym pacjenta

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z innymi jednostkami i instytucjami zewnętrznymi
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z jednostkami organizacjami zakładu zgodnie z kompetencjami
2 Przekazuje dokumentacje medyczna do archiwum
3 Sporządza Karty Procedur Medycznych oraz przekazuje je do działu statystyki
4 Przygotowuje okresowe sprawozdania z realizacji świadczeń odpłatnych
5 Współpracuje z właściwymi instytucjami w przypadku obsługiwania pacjentów o nieznanej tożsamości

Zadanie zawodowe: D-1:
Realizacja polityki jakości medycznej jednostki organizacyjnej
Lp. umiejętności
1 Przestrzega standardów jakości
2 Przestrzega tajemnicy zawodowej
3 Przestrzega terminów własnych badań okresowych
4 Kreuje wizerunek medycznej jednostki organizacyjnej

Zadanie zawodowe: D-2:
Usprawnienie metod pracy oraz uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa podczas realizacji zadań zawodowych
2 Korzysta z różnych form doskonalenia zawodowego
3 Korzysta z różnych źródeł informacji


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Empatia
4 Koncentracja uwagi
5 Komunikatywność
6 Logiczne myślenie
7 Opanowanie
8 Organizacyjne
9 Poczucie estetyki
10 Podzielność uwagi
11 Samodzielność
12 Samokontrola
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Asertywność
3 Dokładność
4 Innowacyjność
5 Obowiązkowość
6 Odpowiedzialność
7 Rzetelność
8 Samodzielność
9 Samokontrola
10 Sumienność
11 Taktowność
12 Uczciwość
13 Zaangażowanie
14 Zdyscyplinowanie
15 Zrównoważenie emocjonalne
16 Życzliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra pamięć
2 Koordynacja ruchowo-wzrokowa
3 Koordynacja wzrokowo-słuchowa
4 Spostrzegawczość
5 Szybki refleks