Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Animator kultury

Kod zawodu: 347601
Data modyfikacji: 2010-06-25 11:24:15

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Pobudzanie aktywności kulturalnej, twórczej i artystycznej w środowisku.
A-2 Kierowanie przeprowadzaniem imprez kulturalnych.
A-3 Realizowanie programu kół miłośników sztuki, stowarzyszeń twórczości artystycznej, dyskusyjnych klubów filmowych itp
A-4 Kształtowanie upodobań i zainteresowań kulturalnych i artystycznych różnych grup społecznych
A-5 Wspomaganie artystycznej i literackiej twórczości nieprofesjonalnej
A-6 Pozyskiwanie środków finansowych na organizowane imprezy.
A-7 Prowadzenie impresariatu imprez placówek upowszechniania kultury.
A-8 Prezentacja osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki w środowisku
A-9 Doskonalenie własnych umiejętności i kompetencji zawodowych.
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie procesu animacji kultury.
B-2 Prowadzenie dokumentacji placówki upowszechniania kultury.
B-3 Organizowanie warsztatu pracy animatora kultury.
B-4 Organizowanie imprez kulturalnych, konkursów, odczytów, festiwali, wystaw, dyskotek itp.
B-5 Organizowanie muzeów, galerii sztuki, teatrów itp.
B-6 Przestrzeganie zasad i przepisów bhp., ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z instytucjami wspierającymi.
C-2 Współpraca z wykonawcami imprez kulturalnych i artystycznych
C-3 Współpraca ze sponsorami
C-4 Pełnienie funkcji kierowniczej w placówce kultury
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Prowadzenie ewaluacji własnych zadań oraz działań podległych pracowników.
D-2 Badanie opinii społeczności lokalnych na temat prowadzonej w środowisku działalności kulturalnej