Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Animator kultury

Kod zawodu: 347601

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Pobudzanie aktywności kulturalnej, twórczej i artystycznej w środowisku.
A-2 Kierowanie przeprowadzaniem imprez kulturalnych.
A-3 Realizowanie programu kół miłośników sztuki, stowarzyszeń twórczości artystycznej, dyskusyjnych klubów filmowych itp
A-4 Kształtowanie upodobań i zainteresowań kulturalnych i artystycznych różnych grup społecznych
A-5 Wspomaganie artystycznej i literackiej twórczości nieprofesjonalnej
A-6 Pozyskiwanie środków finansowych na organizowane imprezy.
A-7 Prowadzenie impresariatu imprez placówek upowszechniania kultury.
A-8 Prezentacja osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki w środowisku
A-9 Doskonalenie własnych umiejętności i kompetencji zawodowych.
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie procesu animacji kultury.
B-2 Prowadzenie dokumentacji placówki upowszechniania kultury.
B-3 Organizowanie warsztatu pracy animatora kultury.
B-4 Organizowanie imprez kulturalnych, konkursów, odczytów, festiwali, wystaw, dyskotek itp.
B-5 Organizowanie muzeów, galerii sztuki, teatrów itp.
B-6 Przestrzeganie zasad i przepisów bhp., ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z instytucjami wspierającymi.
C-2 Współpraca z wykonawcami imprez kulturalnych i artystycznych
C-3 Współpraca ze sponsorami
C-4 Pełnienie funkcji kierowniczej w placówce kultury
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Prowadzenie ewaluacji własnych zadań oraz działań podległych pracowników.
D-2 Badanie opinii społeczności lokalnych na temat prowadzonej w środowisku działalności kulturalnej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Pobudzanie aktywności kulturalnej, twórczej i artystycznej w środowisku.
Lp. umiejętności
1 Poznaje środowiskowe potrzeby oświatowe, kulturalne, artystyczne, rozrywkowe, rekreacyjne.
2 Różnicuje ofertę kulturalną i rozrywkową, dostosowuje ją do potrzeb różnych grup odbiorców.
3 Zachęca do udziału w imprezach kulturalnych.
4 Zachęca do indywidualnej aktywności twórczej.
5 Rozwija zainteresowania kulturalne i artystyczne członków lokalnych społeczności.
6 Motywuje do uczestnictwa w kulturze.
7 Wdraża dzieci i młodzieży do systematycznego uczestniczenia w imprezach kulturalnych, odwiedzania muzeów, galerii, bibliotek, teatrów itp.

Zadanie zawodowe: A-2:
Kierowanie przeprowadzaniem imprez kulturalnych.
Lp. umiejętności
1 Zaplanuje imprezy kulturalne
2 Dobiera wykonawców imprez kulturalnych
3 Opracowuje i wykonuje lub zleca wykonanie reklamy planowanych imprez kulturalnych.
4 Udziela informacji potencjalnym uczestnikom imprez kulturalnych.
5 Korzysta z nowoczesnych źródeł informacji, baz danych o imprezach kulturalnych, artystach, prelegentach itp.
6 Negocjuje z wykonawcami warunki udziału w imprezie.

Zadanie zawodowe: A-3:
Realizowanie programu kół miłośników sztuki, stowarzyszeń twórczości artystycznej, dyskusyjnych klubów filmowych itp
Lp. umiejętności
1 Opracowuje program działalności kół miłośników sztuki, stowarzyszeń twórczości artystycznej, dyskusyjnych klubów filmowych itp.
2 Współpracuje z członkami zespołu.
3 Prowadzi spotkania zespołu
4 Promuje działalność kół miłośników sztuki stowarzyszeń twórczości artystycznej, dyskusyjnych klubów filmowych itp. poprzez organizowanie spotkań, wystaw, dyskusji, przeglądów itp.
5 Ocenia działalności i osiągnięcia zespołu.
6 Współpracuje z innymi zespołami.
7 Posiada praktyczne umiejętności z dziedziny, której poświęcona jest działalność zespołu.
8 Kieruje grupą.
9 Wyszukuje informacje na temat działalności, przepisów prawnych, form pracy stowarzyszeń, kół zainteresowań itp.

Zadanie zawodowe: A-4:
Kształtowanie upodobań i zainteresowań kulturalnych i artystycznych różnych grup społecznych
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje rodzaj i poziom zainteresowań odbiorców imprez kulturalnych i artystycznych.
2 Kształtuje ofertę kulturalną i artystyczną odpowiadającą zainteresowaniom odbiorców, ale na nieco wyższym poziomie
3 Właściwie ocenia zjawiska i procesy zachodzące w kulturze, sztuce i rozrywce
4 Kształtuje ofertę kulturalną i artystyczną zgodnie z obyczajowością i kalendarzem ważnych rocznic narodowych i regionalnych
5 Promuje wartościowe i ważne dla rozwoju kultury i sztuki zjawiska, dzieła i twórców

Zadanie zawodowe: A-5:
Wspomaganie artystycznej i literackiej twórczości nieprofesjonalnej
Lp. umiejętności
1 Właściwie ocena wartość twórczości nieprofesjonalnej
2 Prezentuje twórczość nieprofesjonalną
3 Angażuje instytucje i osoby do wspierania twórczości nieprofesjonalnej
4 Organizuje pokazy, wystawy, wieczory spotkań, konkursy, kiermasze, aukcje itp. sztuki nieprofesjonalnej
5 Publikuje wydawnictwa prezentujące artystów nieprofesjonalnych i ich dzieła.
6 Pozyskuje fundusze na wspomaganie twórczości nieprofesjonalnej
7 Sporządza wniosków o dotacje

Zadanie zawodowe: A-6:
Pozyskiwanie środków finansowych na organizowane imprezy.
Lp. umiejętności
1 Wyszukuje źródła finansowania
2 Pozyskuje informacje o sponsorach prywatnych
3 Prezentuje imprezy w sposób atrakcyjny dla finansującego
4 Współpracuje z instytucjami i osobami finansującymi
5 Sporządza wnioski o dotacje
6 Rozlicza pozyskane fundusze
7 Prowadzi dokumentację pozyskiwanych środków finansowych

Zadanie zawodowe: A-7:
Prowadzenie impresariatu imprez placówek upowszechniania kultury.
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje kontakty z instytucjami kultury, zespołami artystycznymi, szkołami artystycznymi itp.
2 Przygotowuje własną placówkę do potrzeb zaproszonych zespołów, spektakli, artystów itp.
3 Udziel informacji o zaproszonych gościach w sposób atrakcyjny i zachęcający do udziału w imprezie
4 Współpracuje z innymi instytucjami, osobami, zespołami artystycznymi

Zadanie zawodowe: A-8:
Prezentacja osiągnięć w dziedzinie kultury i sztuki w środowisku
Lp. umiejętności
1 Organizuje wystawy, spotkania, wieczory autorskie, wernisaże, koncerty, itp.
2 Rozsyła i udziela informacji o organizowanych imprezach
3 Przygotowuje materiały reklamowe
4 Kontaktuje się z twórcami, zachęca ich do prezentacji własnych osiągnięć
5 Komunikuje się z publicznością, zachęca do uczestnictwa w organizowanych imprezach

Zadanie zawodowe: A-9:
Doskonalenie własnych umiejętności i kompetencji zawodowych.
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje własne potrzeby w zakresie doskonalenia kompetencji zawodowych
2 Planuje doskonalenie i rozwój zawodowy
3 Nawiązuje kontakty i współpracę z innymi przedstawicielami zawodu w celu wymiany doświadczeń
4 Korzysta z konferencji i szkoleń resortowych i branżowych
5 Kontroluje i ocenia podejmowane przez siebie działania zawodowe w celu ich udoskonalania
6 Uczestniczy w imprezach kulturalnych u innych organizatorów w celu weryfikowania własnych działań

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie procesu animacji kultury.
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje kulturowe i rozrywkowe kompetencje i potrzeby środowiska
2 Planuje imprezy dla różnych grup społecznych i wiekowych
3 Opracowuje plany działalności kulturalnej, rozrywkowej, rekreacyjnej zgodnie z obchodami okolicznościowymi, rocznicowymi i świętami oraz rokiem obrzędowym
4 Dostosowuje metody pracy z odbiorcą oferty kulturalnej, artystycznej i rozrywkowej do potrzeb i możliwości odbiorcy
5 Ustala formy pracy w dziedzinie animacji kultury
6 Planuje czas realizacji przedsięwzięć i ich program
7 Ustala cele ogólne i szczegółowe działalności kulturalnej i artystycznej
8 Opracowuje okresowe i długoterminowe plany działalności w zakresie animacji kultury.
9 Tworzy scenariusze imprez kulturalnych i rozrywkowych

Zadanie zawodowe: B-2:
Prowadzenie dokumentacji placówki upowszechniania kultury.
Lp. umiejętności
1 Analizuje przepisy prane dotyczące działalności kulturalnej
2 Prowadzi dokumentację własnej pracy
3 Współpracuje z innymi pracownikami placówki przy opracowywaniu planów pracy, scenariuszy imprez itp.
4 Tworzy scenariusze imprez kulturalnych i rozrywkowych
5 Korzysta z technologii informatycznych, programów komputerowych

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie warsztatu pracy animatora kultury.
Lp. umiejętności
1 Zbiera informacje o twórcach kultury, artystach, prelegentach, literatach itp.
2 Zbiera informacje o innych placówkach kultury
3 Tworzy własne bazy danych
4 Posługuje się technikami informatycznymi
5 Posługuje się drukowanymi źródłami informacji
6 Opracowuje scenariusze imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych
7 Stale wzbogaca własny warsztat pracy

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie imprez kulturalnych, konkursów, odczytów, festiwali, wystaw, dyskotek itp.
Lp. umiejętności
1 Właściwie dobiera temat imprezy i jej formę
2 Dobiera wykonawców do tematu i formy imprezy
3 Współpracuje z wykonawcami i uczestnikami
4 Wykorzystuje uroczystości rocznicowe, święta i inne okazje do organizowania działalności kulturalnej i rozrywkowej
5 Dostosowuje formę imprezy do jej tematyki
6 Przygotowuje reklamę bądź zleca jej przygotowanie
7 Przeprowadza imprezy w sposób zgodny z ich charakterem, formą

Zadanie zawodowe: B-5:
Organizowanie muzeów, galerii sztuki, teatrów itp.
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje dokumentację związaną z organizacją muzeów, galerii sztuki, teatrów itp.
2 Opracowuje koncepcję działalności merytorycznej organizowanej instytucji.
3 Opracowuje koncepcję zagospodarowania i organizacji przestrzeni w muzeum, galerii sztuki, teatru i tp.

Zadanie zawodowe: B-6:
Przestrzeganie zasad i przepisów bhp., ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.
Lp. umiejętności
1 Analizuje zasady i przepisy bhp., organizowania imprez publicznych, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
2 Stwarza warunki do zapoznania się z zasadami i przepisami bhp., przeciwpożarowymi, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez uczestników imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych oraz d
3 Przestrzega na co dzień zasad i przepisów bhp,. przeciwpożarowych, ergonomii, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej na własnym stanowisku pracy
4 Uczestniczy w kursach i szkoleniach na temat zasad i przepisów bhp., zasad i przepisów dotyczących organizowania imprez publicznych
5 Udziela pierwszej pomocy przedmedycznej

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z instytucjami wspierającymi.
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje instytucji wspierające.
2 Rozpoznaje zakres i charakter wsparcia, jakiego zobowiązane są udzielić instytucje wspierające
3 Nawiązuje kontakty z przedstawicielami instytucji wspierających

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z wykonawcami imprez kulturalnych i artystycznych
Lp. umiejętności
1 Dobiera wykonawców do charakteru i formy imprezy
2 Przekonuje i nakłania wykonawców do wzięcia udziału w imprezie
3 Przygotowuje umów z artystami, wykładowcami, zespołami artystycznymi itp.
4 Prowadzi negocjacje z wykonawcami imprez artystycznych i kulturalnych.
5 Wykorzystuje techniki komunikacji interpersonalnej
6 Dba o dobre samopoczucie wykonawców

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca ze sponsorami
Lp. umiejętności
1 Wyszukuje instytucje, osoby mogące być sponsorami działalności kulturalnej
2 Pozyskuje informacje o potencjalnych sponsorach
3 Nawiązuje kontakty ze sponsorami lub ich reprezentantami
4 Utrzymuje kontakty ze sponsorami po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia
5 Wykorzystuje techniki komunikacji interpersonalnej
6 Sporządza umowy sponsorskie

Zadanie zawodowe: C-4:
Pełnienie funkcji kierowniczej w placówce kultury
Lp. umiejętności
1 Planuje pracę placówki kultury
2 Wykorzystuje techniki komunikacji interpersonalnej
3 Dba o właściwe relacje pomiędzy pracownikami placówki
4 Zarządza placówką
5 Rozdziela zadania na poszczególne komórki organizacyjne i poszczególnych pracowników placówki
6 Dba o majątek placówki
7 Analizuje akty prawne regulujących funkcjonowanie placówek kultury
8 Prowadzi i nadzoruje prowadzenie dokumentacji placówki kultury
9 Wykonuje czynności administracyjne dotyczące placówki kultury
10 Reprezentuje placówkę na zewnątrz
11 Dba o dobre imię pracownika

Zadanie zawodowe: D-1:
Prowadzenie ewaluacji własnych zadań oraz działań podległych pracowników.
Lp. umiejętności
1 Planuje proces ewaluacji własnych zadań
2 Prowadzi badania opinii odbiorców i uczestników imprez kulturalnych, artystyczny i rozrywkowych
3 Analizuje wyniki badań i wyciąga wnioski
4 Wykorzystuje wnioski z ewaluacji w celu doskonalenia własnej pracy i umiejętności

Zadanie zawodowe: D-2:
Badanie opinii społeczności lokalnych na temat prowadzonej w środowisku działalności kulturalnej
Lp. umiejętności
1 Wyszukuje wyniki badań opinii publicznej
2 Analizuje wyniki badań opinii publicznej i wyciąga wnioski z dokonywanych analiz.
3 Kontroluje frekwencję na organizowanych imprezach kulturalnych, rozrywkowych i artystycznych.
4 Zbiera opinie na temat przedsięwzięcia z dziedziny animacji kultury zanim się ono odbędzie.
5 Obserwuje reakcję uczestników w trakcie imprez kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych
6 Zbiera opinie od uczestników po odbytej imprezie.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Analityczne i syntetyczne myślenie
2 Artystyczne
3 Kierowanie innymi
4 Koncentracja
5 Logiczne myślenie
6 Łatwość i poprawność wypowiadania się
7 Myślenie syntetyczne i analityczne
8 Organizacyjne
9 Twórcze myślenie
10 Wyobraźnia
11 Umiejętność słuchania
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Dokładność
3 Elastyczność w działaniu
4 Empatia
5 Komunikatywność
6 Konsekwencja
7 Kreatywność
8 Kultura osobista
9 Odporność na stres
10 Odpowiedzialność
11 Opanowanie
12 Samodzielność
13 Systematyczność
14 Wnikliwość
15 Wyobraźnia
16 Wytrwałość
17 Zdecydowanie
18 Życzliwość
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra kondycja fizyczna
2 Dobra prezencja
3 Dobry wzrok, słuch, sprawność ruchowa
4 Odporność na stres
5 Odporność na zmęczenia
6 Prawidłowa wymowa
7 Spostrzegawczość
8 Szybki refleks