Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Asystent informacji naukowej

Kod zawodu: 348201
Data modyfikacji: 2010-06-29 9:06:58

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Gromadzenie i ewidencja źródeł informacji
A-2 Opracowywanie źródeł informacji (forma tradycyjna i elektroniczna)
A-3 Identyfikowanie potrzeb i wyszukiwanie informacji dla użytkowników
A-4 Udostępnianie i upowszechnianie informacji wśród użytkowników ośrodka informacji
A-5 Sporządzanie opracowań dokumentacyjno-bibliograficznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie własnego stanowiska pracy do wykonywania zadań zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
B-2 Śledzenie rozwiązań stosowanych w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji.
B-3 Zapoznawanie się z tematyką branży instytucji macierzystej i potrzebami użytkowników.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z macierzystą biblioteką w zakresie udostępniania zbiorów.
C-2 Współpraca i wymiana zbiorów z innymi ośrodkami informacji naukowej i bibliotekami.
C-3 Planowanie i sprawozdawczość.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Monitorowanie jakości usług bibliotecznych
D-2 Polepszanie obsługi użytkowników i podwyższanie kwalifikacji personelu w dziedzinie TQM
D-3 Stworzenie z ośrodka informacji elastycznej organizacji, zarządzanej przez jakość