Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Asystent informacji naukowej

Kod zawodu: 348201

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Gromadzenie i ewidencja źródeł informacji
A-2 Opracowywanie źródeł informacji (forma tradycyjna i elektroniczna)
A-3 Identyfikowanie potrzeb i wyszukiwanie informacji dla użytkowników
A-4 Udostępnianie i upowszechnianie informacji wśród użytkowników ośrodka informacji
A-5 Sporządzanie opracowań dokumentacyjno-bibliograficznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie własnego stanowiska pracy do wykonywania zadań zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
B-2 Śledzenie rozwiązań stosowanych w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji.
B-3 Zapoznawanie się z tematyką branży instytucji macierzystej i potrzebami użytkowników.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z macierzystą biblioteką w zakresie udostępniania zbiorów.
C-2 Współpraca i wymiana zbiorów z innymi ośrodkami informacji naukowej i bibliotekami.
C-3 Planowanie i sprawozdawczość.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Monitorowanie jakości usług bibliotecznych
D-2 Polepszanie obsługi użytkowników i podwyższanie kwalifikacji personelu w dziedzinie TQM
D-3 Stworzenie z ośrodka informacji elastycznej organizacji, zarządzanej przez jakość

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Gromadzenie i ewidencja źródeł informacji
Lp. umiejętności
1 Posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu gromadzenia i magazynowania źródeł informacji.
2 Określa sposoby (dar, wymiana, kupno, prenumerata, depozyt) pozyskiwania źródeł informacji.
3 Dobiera metody gromadzenia informacji do rodzaju i treści dokumentu oraz potrzeb użytkownika
4 Zamawia różnego rodzaju dokumenty przydatne w zbiorach biblioteki lub ośrodku informacji
5 Prenumeruje czasopisma niezbędne w ośrodku informacji
6 Dokonuje ewidencji zbiorów (tradycyjnie i w systemie zautomatyzowanym) zgodnie z obowiązującymi przepisami
7 Opracowuje technicznie nabytki (opieczętowanie, nadanie numeru, sygnatury, kodu kreskowego), włącza nabytki do zbiorów
8 Przechowuje i organizuje zbiory (selekcja, skontrum, konserwacja)

Zadanie zawodowe: A-2:
Opracowywanie źródeł informacji (forma tradycyjna i elektroniczna)
Lp. umiejętności
1 Posługuje się pojęciami związanymi z opracowywaniem formalnym i rzeczowym źródeł informacji
2 Stosuje: język deskryptorowy, język słów kluczowych, język klasyfikacji, język haseł przedmiotowych w opracowaniu źródeł informacji
3 Sporządza opisy bibliograficzne wszystkich źródeł informacji, stosując obowiązujące normy, przepisy bibliograficzne i dokumentacyjne
4 Opracowuje formalnie i rzeczowo źródła informacji w systemie tradycyjnym i zautomatyzowanym
5 Przejmuje opis bibliograficzny i charakterystykę wyszukiwawczą dokumentu z innych baz bibliograficznych, katalogu centralnego
6 Włącza opis bibliograficzny, katalogowy do kartotek tradycyjnych i komputerowych
7 Stosuje zasady transliteracji w opisach bibliograficznych
8 Stosuje różne języki informacyjne przy wprowadzaniu danych do systemu informacyjno-wyszukiwawczego oraz przy wyszukiwaniu informacji

Zadanie zawodowe: A-3:
Identyfikowanie potrzeb i wyszukiwanie informacji dla użytkowników
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza badania potrzeb informacyjnych zgodnie z regułami metodologicznymi, dobierając odpowiednie narzędzia (ankieta, kwestionariusz wywiadu, analiza zamówień, wypożyczeń)
2 Identyfikuje kategorie użytkowników biblioteki i ośrodka informacji, formułując potrzeby informacyjne poszczególnych grup
3 Posługuje się terminologią z dziedziny języków informacyjno-wyszukiwawczych
4 Stosuje różne metody wyszukiwania, poszukując określonych informacji dla konkretnego odbiorcy
5 Posługuje się terminologią i technologią informacyjną w wyszukiwaniu, i archiwizowaniu informacji
6 Tworzy instrukcje wyszukiwawcze (operatory logiczne, tekstowe)
7 Posługuje się (w zakresie podstawowym) językiem angielskim

Zadanie zawodowe: A-4:
Udostępnianie i upowszechnianie informacji wśród użytkowników ośrodka informacji
Lp. umiejętności
1 Udziela informacji bibliograficznych, faktograficznych i o zasobach (nowościach) ośrodka informacji
2 Dobiera wydawnictwa informacyjne i zbiory informacji (również elektronicznej) odpowiednio do potrzeb użytkownika
3 Posługuje się technologią informacyjną w procesie udostępniania i upowszechniania informacji
4 Udostępnia źródła informacji + prowadzi wypożyczalnię międzybiblioteczną
5 Posługuje się językiem angielskim w udostępnianiu i upowszechnianiu
6 Stosuje działania marketingowe w działalności informacyjnej (zawiadomienia, rekomendacje, ekspozycje, wystawy, spotkania promocyjne)

Zadanie zawodowe: A-5:
Sporządzanie opracowań dokumentacyjno-bibliograficznych
Lp. umiejętności
1 Sporządza zestawienia tematyczne
2 Opracowuje bibliografie załącznikowe na określony temat
3 Opracowuje wydawnictwa informacyjne upowszechniające (informację ekspresową, przegląd dokumentacyjny)
4 Prowadzi katalogi i kartoteki zagadnieniowe zgodnie z profilem działalności instytucji
5 Wykonuje roczne zestawienia (np. publikacje pracowników lub cytowań publikacji naukowych)

Zadanie zawodowe: B-1:
Przygotowanie własnego stanowiska pracy do wykonywania zadań zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w działalności informacyjnej
2 Stosuje przepisy prawa dotyczące organizacji działalności informacyjnej w Polsce, a szczególnie ochrony własności intelektualnej
3 Rozpoznaje czynniki niebezpieczne i szkodliwe występujące w pracy oraz wskaże sposoby ich ograniczenia lub eliminacji
4 Poinformuje służby ratownicze zgodnie z instrukcją w razie niebezpieczeństwa
5 Udzieli pierwszej pomocy osobie poszkodowanej

Zadanie zawodowe: B-2:
Śledzenie rozwiązań stosowanych w gromadzeniu i przetwarzaniu informacji.
Lp. umiejętności
1 Zna najważniejsze polskie i międzynarodowe biblioteczne systemy komputerowe
2 Wymienia doświadczenia (z innymi ośrodkami) w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji
3 Uczestniczy w seminariach informacyjnych, szkoleniach, prezentacjach (np. nowych oprogramowań)
4 Prenumeruje specjalistyczne czasopisma bibliotekarskie
5 Śledzi nowoczesne technologie informacyjne

Zadanie zawodowe: B-3:
Zapoznawanie się z tematyką branży instytucji macierzystej i potrzebami użytkowników.
Lp. umiejętności
1 Zna terminologię branżową
2 Śledzi specjalistyczne nowości wydawnicze
3 Orientuje się w zadaniach, projektach realizowanych przez instytucję
4 Uczestniczy w spotkaniach, naradach

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z macierzystą biblioteką w zakresie udostępniania zbiorów.
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z pracownikami w wypełnianiu usługowej misji ośrodka
2 Współpracuje z administracją jednostki oraz pozostałymi jednostkami organizacyjnymi
3 Wymienia i udostępnia pozyskane źródła informacji z macierzysta instytucją

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca i wymiana zbiorów z innymi ośrodkami informacji naukowej i bibliotekami.
Lp. umiejętności
1 Wymienia informację dotyczącą działalności poszczególnych ośrodków
2 Współpracuje w organizowaniu wspólnych szkoleń
3 Opracowuje wspólne narzędzia wyszukiwawcze
4 Kształtuje wspólną politykę gromadzenia zbiorów
5 Udostępnia zbiory w formie elektronicznej i tradycyjnej (wypożyczalnia międzybiblioteczna)
6 Współuczestniczy w opracowaniu wspólnych baz zasobów informacyjnych

Zadanie zawodowe: C-3:
Planowanie i sprawozdawczość.
Lp. umiejętności
1 Wykonuje sprawozdania z działalności ośrodka informacji
2 Prowadzi statystykę biblioteczną (zbiorów, pracowników, obsługi użytkowników) .
3 Opracowuje uzyskane dane statystyczne i dokonuje ich analizy
4 Uczestniczy w planowaniu działalności ośrodka informacji

Zadanie zawodowe: D-1:
Monitorowanie jakości usług bibliotecznych
Lp. umiejętności
1 Zna terminologię związaną z zarządzaniem przez jakość
2 Wypracowuje standardy jakości pracy ośrodka
3 Dokonuje samooceny pracy zgodnie z wytycznymi systemu jakości
4 Kontroluje poprawność wprowadzanych danych do baz w postaci katalogów tradycyjnych i elektronicznych

Zadanie zawodowe: D-2:
Polepszanie obsługi użytkowników i podwyższanie kwalifikacji personelu w dziedzinie TQM
Lp. umiejętności
1 Stosuje nowoczesne metody i narzędzia pracy
2 Stosuje wewnętrzne mierzenie jakości pracy ośrodka w wybranych obszarach zgodnie z procedurami zarządzania jakością
3 Podnosi swój poziom wiedzy na temat TQM (uczestnictwo w szkoleniach i kursach)
4 Przeprowadza samokontrolę czynności wykonywanych w zakresie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji

Zadanie zawodowe: D-3:
Stworzenie z ośrodka informacji elastycznej organizacji, zarządzanej przez jakość
Lp. umiejętności
1 Doskonali struktury organizacyjne, skracając czas realizacji procesu przepływu informacji
2 Wypracowuje niezbędne procedury składające się na system jakościowego rozwoju ośrodka informacji
3 Efektywnie zarządza środkami finansowymi i aktywnie poszukuje dodatkowych źródeł finansowania działalności informacyjnej


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Logiczne rozumowania
4 Łatwość wypowiadania się w mowie i w piśmie
5 Podzielność uwagi
6 Rozumowanie logiczne
7 Uzdolnienia rachunkowe
8 Wyobraźnia i myślenie twórcze
9 Zdolności językowe
10 Zdolności organizacyjne
11 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Systematyczność
2 Samokontrola
3 Samodzielność
4 Kultura osobista
5 Komunikatywność
6 Inicjatywność
7 Dokładność
8 Dociekliwość
9 Bezkonfliktowość
10 Cierpliwość
11 Umiejętności kierownicze
12 Umiejętność współdziałania
13 Zdolność przekonywania
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Podzielność uwagi
3 Spostrzegawczość
4 Szybki refleks
5 Zręczność palców
6 Zręczność rąk