Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Technik analityk

Kod zawodu: 311103
Data modyfikacji: 2010-07-01 9:50:36

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Pobieranie próbek do analizy.
A-2 Przygotowanie próbki do analizy.
A-3 Przygotowanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do wykonania analizy.
A-4 Wykonanie oznaczenia składu i/lub ilości substancji metodami analitycznymi.
A-5 Ocena właściwości fizykochemicznych substratów, półproduktów i produktów przemysłowych.
A-6 Sporządzanie sprawozdań z wykonanych analiz.
A-7 Wykonywanie oznaczeń mikrobiologicznych i biochemicznych.
A-8 Sporządzanie zapotrzebowania na szkło laboratoryjne, sprzęt podstawowy oraz odczynniki i prowadzenie dokumentacji materiałowej.
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie pracy własnej.
B-2 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Planowanie i organizowanie pracy zespołu pracowników laboratorium analitycznego.
C-2 Współpraca z innymi działami przedsiębiorstwa i instytucjami zewnętrznymi.
C-3 Współuczestniczenie w pracach naukowo-badawczych, aplikacyjnych i wdrożeniowych.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Weryfikacja zgodności wykonywanych zadań zawodowych z aktualnymi normami, przepisami prawa i systemem jakości.
D-2 Kontrolowanie terminów legalizacji, kalibracji aparatury pomiarowej.
D-3 Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa pracy, BHP oraz ochrony środowiska.