Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Technik analityk

Kod zawodu: 311103

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Pobieranie próbek do analizy.
A-2 Przygotowanie próbki do analizy.
A-3 Przygotowanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do wykonania analizy.
A-4 Wykonanie oznaczenia składu i/lub ilości substancji metodami analitycznymi.
A-5 Ocena właściwości fizykochemicznych substratów, półproduktów i produktów przemysłowych.
A-6 Sporządzanie sprawozdań z wykonanych analiz.
A-7 Wykonywanie oznaczeń mikrobiologicznych i biochemicznych.
A-8 Sporządzanie zapotrzebowania na szkło laboratoryjne, sprzęt podstawowy oraz odczynniki i prowadzenie dokumentacji materiałowej.
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie pracy własnej.
B-2 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Planowanie i organizowanie pracy zespołu pracowników laboratorium analitycznego.
C-2 Współpraca z innymi działami przedsiębiorstwa i instytucjami zewnętrznymi.
C-3 Współuczestniczenie w pracach naukowo-badawczych, aplikacyjnych i wdrożeniowych.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Weryfikacja zgodności wykonywanych zadań zawodowych z aktualnymi normami, przepisami prawa i systemem jakości.
D-2 Kontrolowanie terminów legalizacji, kalibracji aparatury pomiarowej.
D-3 Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa pracy, BHP oraz ochrony środowiska.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Pobieranie próbek do analizy.
Lp. umiejętności
1 Obsługuje urządzenia do pobierania próbek.
2 Wybiera właściwą metodę pobierania próbki zgodnie z normą lub wybraną metodą analityczną.
3 Zabezpiecza i przechowuje pobrane próbki zgodnie z wymaganiami określonymi normami i instrukcjami.
4 Opisuje pobrane próbki i sporządza dokumentację z poboru próbek.
5 Rozpoznaje zagrożenia występujące przy poborze próbek.
6 Stosuje się do przepisów BHP, ppoż i ochrony środowiska .
7 Posługuje się normami i instrukcjami.
8 Posługuje się kartami charakterystyki substancji.
9 Rozpoznaje zagrożenia wynikające z kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.
10 Prowadzi gospodarkę odpadami chemicznymi zgodnie z przepisami.
11 Wykonuje podstawowe czynności laboratoryjne, np. mycie szkła, ważenie, odmierzanie objętości, rozdrabnianie, ogrzewanie, suszenie, prażenie.

Zadanie zawodowe: A-2:
Przygotowanie próbki do analizy.
Lp. umiejętności
1 Wybiera właściwą metodę przygotowania próbki analitycznej zgodnie z normą lub wybraną metodą analityczną.
2 Przygotowuje sprzęt laboratoryjny potrzebny do sporządzenia próbki analitycznej.
3 Przygotowuje odczynniki chemiczne i sporządza roztwory zgodnie z normą lub metodą analityczną.
4 Opisuje, zabezpiecza i przechowuje próbki analityczne zgodnie z wymaganiami określonymi normami i instrukcjami.
5 Wykonuje kalibrację naczyń laboratoryjnych i aparatury pomiarowej.
6 Testuje odczynniki chemiczne pod kątem niepożądanych zanieczyszczeń.
7 Dba o właściwe przechowywanie próbek, odczynników i sprzętu laboratoryjnego.
8 Kontroluje warunki zewnętrzne mające wpływ na precyzję przygotowania próbki analitycznej.
9 Wykonuje czynności laboratoryjne przygotowujące próbkę do analizy.
10 Prowadzi dokumentację wykonywanych czynności.
11 Stosuje się do przepisów BHP, ppoż i ochrony środowiska.
12 Posługuje się normami i instrukcjami.
13 Posługuje się kartami charakterystyki substancji.
14 Rozpoznaje zagrożenia wynikające z kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.
15 Prowadzi gospodarkę odpadami chemicznymi zgodnie z przepisami.
16 Wykonuje podstawowe czynności laboratoryjne, np. mycie szkła, ważenie, odmierzanie objętości, rozdrabnianie, ogrzewanie, suszenie, prażenie.
17 Stosuje metody rozdzielania, oczyszczania i zagęszczania substancji.

Zadanie zawodowe: A-3:
Przygotowanie sprzętu laboratoryjnego i odczynników chemicznych do wykonania analizy.
Lp. umiejętności
1 Zapoznaje się z wybraną metoda analityczna.
2 Wybiera sprzęt laboratoryjny, odczynniki, szkło laboratoryjne.
3 Buduje zestaw pomiarowy.
4 Wykonuje obliczenia chemiczne.
5 Sporządza roztwory kalibracyjne i pomocnicze.
6 Przygotowuje wzorce analityczne.
7 Opisuje sporządzone roztwory i wzorce analityczne.
8 Prowadzi dokumentację wykonywanych czynności.
9 Dba o właściwe przechowywanie roztworów wzorcowych, wzorców analitycznych, odczynników i sprzętu laboratoryjnego.
10 Posługuje się normami i instrukcjami.
11 Posługuje się katalogami handlowymi producentów oraz firm rozprowadzających odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne, sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową.
12 Korzysta z instrukcji obsługi aparatury pomiarowej.
13 Stosuje się do przepisów BHP, ppoż i ochrony środowiska.
14 Posługuje się normami.
15 Posługuje się kartami charakterystyki substancji.
16 Rozpoznaje zagrożenia wynikające z kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.
17 Dobiera odczynniki chemiczne odpowiednio do wykonywanego zadania analitycznego.
18 Prowadzi gospodarkę odpadami chemicznymi zgodnie z przepisami.
19 Wykonuje podstawowe czynności laboratoryjne, np. mycie szkła, ważenie, odmierzanie objętości, rozdrabnianie, ogrzewanie, suszenie, prażenie.
20 Stosuje metody rozdzielania, zagęszczania i oczyszczania substancji.

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonanie oznaczenia składu i/lub ilości substancji metodami analitycznymi.
Lp. umiejętności
1 Obsługuje sprzęt i aparaturę do oznaczeń metodami klasycznymi i/lub instrumentalnymi.
2 Ustala warunki prowadzenia pomiaru zgodnie z normą lub wybraną metodą analityczną.
3 Kontroluje warunki zewnętrzne mające wpływ na pomiar analityczny.
4 Dobiera warunki pomiaru pod kątem uzyskania maksymalnej czułości i powtarzalności pomiaru.
5 Pobiera powtarzalne próbki analityczne.
6 Wykonuje ślepe próby i kalibruje przyrządy pomiarowe.
7 Prowadzi dokumentację z pomiarów.
8 Oblicza wyniki analizy.
9 Wykonuje opracowanie statystyczne wyników i analizę błędów.
10 Sprawdza poprawność obliczeń.
11 Pisze sprawozdania z wyników analizy.
12 Korzysta z instrukcji obsługi aparatury pomiarowej.
13 Stosuje się do przepisów BHP, ppoż i ochrony środowiska
14 Posługuje się normami.
15 Posługuje się kartami charakterystyki substancji.
16 Rozpoznaje zagrożenia wynikające z kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.
17 Dobiera odczynniki chemiczne odpowiednio do wykonywanego zadania analitycznego.
18 Prowadzi gospodarkę odpadami chemicznymi zgodnie z przepisami.
19 Wykonuje podstawowe czynności laboratoryjne, np. mycie szkła, ważenie, odmierzanie objętości, rozdrabnianie, ogrzewanie, suszenie, prażenie.
20 Zabezpiecza i przechowuje analizowany materiał zgodnie z wymaganiami określonymi normami i instrukcjami.

Zadanie zawodowe: A-5:
Ocena właściwości fizykochemicznych substratów, półproduktów i produktów przemysłowych.
Lp. umiejętności
1 Pobiera próbki do analizy w warunkach ciągłego procesu technologicznego.
2 Ocenia jakość produktów na podstawie wyników badań analitycznych i fizykochemicznych.
3 Mierzy wartości wielkości fizycznych charakteryzujących materiały (takie jak gęstość, temperatura topnienia i wrzenia, rozpuszczalność itd.).
4 Wykonuje analizy próbek substratów, półproduktów, produktów pod kątem zgodności z normą technologiczną.
5 Określa klasy jakościowe badanych substancji.
6 Dokonuje kontroli produktów na zgodność z certyfikatem CE.
7 Wykonuje obliczenia technologiczne.
8 Posługuje się normami i instrukcjami.
9 Korzysta z dokumentacji technicznej i technologicznej.

Zadanie zawodowe: A-6:
Sporządzanie sprawozdań z wykonanych analiz.
Lp. umiejętności
1 Analizuje dokumentację związaną z przeprowadzonymi badaniami analitycznymi .
2 Sporządza wykresy i diagramy ilustrujące wyniki oznaczeń.
3 Porównuje uzyskane wyniki z danymi literaturowymi i normami.
4 Pisze sprawozdania w formie zgodnej z obowiązującym w zakładzie standardem.
5 Przechowuje dokumenty z badań zgodnie z obowiązującym w zakładzie standardem.
6 Korzysta z programów komputerowych do obliczeń i pisania sprawozdań.

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie oznaczeń mikrobiologicznych i biochemicznych.
Lp. umiejętności
1 Pobiera materiał biologiczny do analizy.
2 Sporządza preparaty mikroskopowe.
3 Zakłada hodowlę kultur bakterii.
4 Obserwuje preparaty pod mikroskopem.
5 Wykonuje zdjęcia mikroskopowe.
6 Wykonuje analizy mikrobiologiczne.
7 Prowadzi dokumentację z badań.
8 Znakuje, zabezpiecza i przechowuje materiał biologiczny zgodnie z wymaganiami określonymi normami i instrukcjami.
9 Obsługuje sprzęt i aparaturę laboratoryjną.
10 Sporządza roztwory i przygotowuje odczynniki chemiczne.
11 Stosuje się do wymagań dla laboratorium mikrobiologicznego.
12 Pisze sprawozdania z wyników analizy
13 Korzysta z instrukcji obsługi aparatury pomiarowej.
14 Stosuje się do przepisów BHP, ppoż i ochrony środowiska
15 Posługuje się normami i instrukcjami.
16 Posługuje się kartami charakterystyki substancji
17 Rozpoznaje zagrożenia wynikające z kontaktu z substancjami niebezpiecznymi.
18 Dobiera odczynniki chemiczne odpowiednio do wykonywanego zadania analitycznego.
19 Prowadzi gospodarkę odpadami chemicznymi zgodnie z przepisami.
20 Wykonuje podstawowe czynności laboratoryjne, np. mycie szkła, ważenie, odmierzanie objętości, rozdrabnianie, ogrzewanie, suszenie, prażenie.
21 Wykonuje podstawową preparatykę biochemiczną i mikrobiologiczną.
22 Kontroluje aseptykę laboratorium.

Zadanie zawodowe: A-8:
Sporządzanie zapotrzebowania na szkło laboratoryjne, sprzęt podstawowy oraz odczynniki i prowadzenie dokumentacji materiałowej.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się katalogami handlowymi producentów oraz firm rozprowadzających odczynniki chemiczne, szkło laboratoryjne, sprzęt laboratoryjny i aparaturę pomiarową.
2 Korzysta z harmonogramu prac analitycznych.
3 Oblicza masy lub objętości odczynników niezbędnych dla sporządzenia roztworów o żądanych stężeniach.
4 Prowadzi dokumentację laboratoryjną dotyczącą zużycia odczynników i sprzętu laboratoryjnego.
5 Szuka informacji dotyczących nowych technik analitycznych, aparatury i odczynników.
6 Korzysta z literatury fachowej.
7 Komunikuje się za pomocą sieci Internet, wewnętrznej sieci komputerowej i poczty elektronicznej
8 Korzysta z komputerowych baz danych.

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie i organizowanie pracy własnej.
Lp. umiejętności
1 Dotrzymuje zakresów i terminów realizacji zadań analitycznych.
2 Składa zapotrzebowanie na sprzęt i odczynniki.
3 Dotrzymuje terminów sporządzania sprawozdań z wyników analizy.
4 Wdraża rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy.
5 Wdraża zmiany wynikające z norm, instrukcji, sytemu zarządzania jakością obowiązujących w zakładzie pracy.
6 Korzysta z programów komputerowych do obliczeń analitycznych i statystycznych.
7 Komunikuje się za pomocą sieci Internet, wewnętrznej sieci komputerowej i poczty elektronicznej.
8 Planuje i realizuje własną ścieżkę rozwoju zawodowego.
9 Przestrzega przepisy bhp i p.poż na własnym stanowisku pracy.
10 Stosuje środki ochrony osobistej i urządzenia laboratoryjne chroniące zdrowie.

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciwpożarowymi i ochrony środowiska.
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje zagrożenia na stanowisku pracy.
2 Wyposaża laboratorium w środki ochrony osobistej.
3 Stosuje do pracy z substancjami szkodliwymi właściwe środki ochronne.
4 Używa środków ochrony osobistej.
5 Wykonuje pracę z substancjami szkodliwymi w sposób przewidziany w karcie charakterystyki.
6 Prowadzi gospodarkę odpadami chemicznymi zgodnie z przepisami.
7 Posługuje się sprzętem gaśniczym.

Zadanie zawodowe: C-1:
Planowanie i organizowanie pracy zespołu pracowników laboratorium analitycznego.
Lp. umiejętności
1 Wyznacza zadania i ustala harmonogram prac analitycznych zespołowi.
2 Nadzoruje realizację wyznaczonych zadań.
3 Dotrzymuje terminów sporządzania sprawozdań.
4 Wprowadza rozwiązania techniczne i organizacyjne wpływające na poprawę warunków pracy.
5 Wprowadza zmiany wynikające z norm, instrukcji, sytemu zarządzania jakością obowiązujących w zakładzie pracy.
6 Szuka informacji dotyczących nowych technik analitycznych.
7 Wprowadza nowe techniki analityczne.
8 Korzysta z norm i przepisów prawa, certyfikatów zgodności.
9 Korzysta z literatury fachowej.
10 Komunikuje się za pomocą sieci Internet, wewnętrznej sieci komputerowej i poczty elektronicznej.
11 Stosuje Kodeks Prac, przepisy BHP i p.poz.

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z innymi działami przedsiębiorstwa i instytucjami zewnętrznymi.
Lp. umiejętności
1 Bierze udział w planowaniu prac analitycznych na szczeblu zakładu.
2 Przedkłada wyniki pracy innym działom przedsiębiorstwa.
3 Prowadzi dyskusję wyników z kontrahentem zewnętrznym.
4 Zgłasza wnioski dotyczące rozwiązywania problemów technologicznych.
5 Zgłasza innowacje dotyczące sposobu monitorowania przebiegu procesu technologicznego.
6 Zgłasza potrzebę zmian parametrów procesu technologicznego.

Zadanie zawodowe: C-3:
Współuczestniczenie w pracach naukowo-badawczych, aplikacyjnych i wdrożeniowych.
Lp. umiejętności
1 Czyta projekty naukowo-badawcze.
2 Proponuje metody rozwiązania problemu analitycznego.
3 Uczestniczy w spotkaniach, seminariach dotyczących metod i technik analitycznych.
4 Śledzi postępy naukowe w zakresie analizy chemicznej.
5 Komunikuje się z wykorzystaniem np. poczty elektronicznej, faksu.
6 Korzysta z publikacji , literatury naukowej.

Zadanie zawodowe: D-1:
Weryfikacja zgodności wykonywanych zadań zawodowych z aktualnymi normami, przepisami prawa i systemem jakości.
Lp. umiejętności
1 Stosuje system jakości obowiązujący w zakładzie pracy.
2 Weryfikuje stosowaną metodę analityczną z aktualnymi normami i instrukcjami, certyfikatem zgodności.
3 Śledzi zmiany w przepisach prawa, normach.
4 Weryfikuje poprawność stosowanej metody analitycznej do rozwiązania postawionego zadania
5 Bierze udział w dyskusji wyników.
6 Wykonuje testy i ślepe próby dla stosowanej metody analitycznej.
7 Uczestniczy w kursach, seminariach doskonalących obsługę aparaturę do analizy instrumentalnej.
8 Uzyskuje upoważnienia, certyfikaty do obsługiwania aparatury analizy instrumentalnej.

Zadanie zawodowe: D-2:
Kontrolowanie terminów legalizacji, kalibracji aparatury pomiarowej.
Lp. umiejętności
1 Czyta dokumentację przyrządów pomiarowych.
2 Prowadzi dokumentację związaną z użytkowaniem przyrządu pomiarowego.
3 Testuje działanie przyrządów pomiarowych.
4 Zgłasza niesprawność przyrządu pomiarowego.
5 Zgłasza przyrządy pomiarowe, aparaturę do legalizacji i kalibracji.

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa pracy, BHP oraz ochrony środowiska.
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa z zakresu BHP, ochrony przeciw pożarowej oraz ochrony środowiska na stanowisku pracy.
2 Organizuje pracę i stanowisko pracy zgodnie z wymogami BHP.
3 Zgłasza wnioski dotyczące poprawy BHP na stanowisku pracy.
4 Współuczestniczy w rozwiązywaniu zagadnień związanych z ograniczeniem lub eliminacją emisji zanieczyszczeń w zakładzie pracy.
5 Identyfikuje czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe i niebezpieczne oraz źródła zagrożeń tymi czynnikami występujące w przedsiębiorstwie.
6 Kontroluje utylizację odpadów chemicznych w laboratorium.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Logiczne rozumowanie
3 Łatwość wypowiadanie się w mowie i piśmie
4 Podzielność uwagi
5 Uzdolnienia rachunkowe
6 Uzdolnienia techniczne
7 Wyobraźnia i myślenie twórcze
8 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Odpowiedzialność
4 Samodzielność
5 Umiejętności kierownicze
6 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
7 Umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
8 Umiejętność współdziałania
Sprawności sensomotoryczne
2 Odporność na zmienne wpływy środowiska pracy
3 Ostrość słuchu
4 Powonienie
5 Rozróżnianie barw
6 Spostrzegawczość
7 Zręczność palców i rąk