Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zaaw. technologie przemysłowe
Obszar zawodowy: Inspektor ochrony środowiska

Kod zawodu: 325504
Data modyfikacji: 2011-03-21 10:22:03

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Określanie stanu środowiska oraz zachodzących w nim zmian
A-2 Określanie negatywnego oddziaływania na środowisko instalacji lub urządzeń technicznych
A-3 Ustalanie zgodności urządzeń technicznych z wymaganiami ochrony środowiska
A-4 Ustalanie standardów emisyjnych i jakości środowiska dla eksploatacji instalacji
A-5 Opracowanie instrukcji eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko
A-6 Przygotowywanie wniosków dotyczących reglamentowanego korzystania ze środowiska
A-7 Sporządzanie dokumentacji kontrolnej i pomiarowej
A-8 Gromadzenie i przetwarzanie wyników badań stanu środowiska
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie pracy własnej i komórki organizacyjnej
B-2 Kompletowanie i aktualizowanie wymagań formalno-prawnych dotyczących ochrony środowiska
B-3 Organizowanie działań ratowniczych i chroniących środowisko podczas zagrożeń
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współdziałanie w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy w zapewnieniu ochrony środowiska
C-2 Kierowanie pozyskiwaniem danych i informacji dla określania opłat ekologicznych i wymierzania kar
C-3 Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, Prokuraturą, Policją, organizacjami społecznymi w zakresie ochrony środowiska
C-4 Współdziałanie w akcji zwalczania zagrożeń środowiska oraz usuwania skutków awarii przemysłowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorców, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne
D-2 Nadzorowanie eksploatacji urządzeń chroniących środowisko
D-3 Kontrolowanie dotrzymywania standardów jakości środowiska
D-4 Wdrażanie systemów zarządzania jakością