Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zaaw. technologie przemysłowe
Obszar zawodowy: Inspektor ochrony środowiska

Kod zawodu: 325504

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Określanie stanu środowiska oraz zachodzących w nim zmian
A-2 Określanie negatywnego oddziaływania na środowisko instalacji lub urządzeń technicznych
A-3 Ustalanie zgodności urządzeń technicznych z wymaganiami ochrony środowiska
A-4 Ustalanie standardów emisyjnych i jakości środowiska dla eksploatacji instalacji
A-5 Opracowanie instrukcji eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko
A-6 Przygotowywanie wniosków dotyczących reglamentowanego korzystania ze środowiska
A-7 Sporządzanie dokumentacji kontrolnej i pomiarowej
A-8 Gromadzenie i przetwarzanie wyników badań stanu środowiska
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie pracy własnej i komórki organizacyjnej
B-2 Kompletowanie i aktualizowanie wymagań formalno-prawnych dotyczących ochrony środowiska
B-3 Organizowanie działań ratowniczych i chroniących środowisko podczas zagrożeń
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współdziałanie w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy w zapewnieniu ochrony środowiska
C-2 Kierowanie pozyskiwaniem danych i informacji dla określania opłat ekologicznych i wymierzania kar
C-3 Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, Prokuraturą, Policją, organizacjami społecznymi w zakresie ochrony środowiska
C-4 Współdziałanie w akcji zwalczania zagrożeń środowiska oraz usuwania skutków awarii przemysłowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorców, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne
D-2 Nadzorowanie eksploatacji urządzeń chroniących środowisko
D-3 Kontrolowanie dotrzymywania standardów jakości środowiska
D-4 Wdrażanie systemów zarządzania jakością

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Określanie stanu środowiska oraz zachodzących w nim zmian
Lp. umiejętności
1 Ustala lokalizację punktów pomiarowych monitoringu środowiska
2 Wykonuje pomiary emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu, promieniowania elektromagnetycznego oraz analizy stanu i składu ścieków
3 Oszacowuje skład chemiczny spalin emitowanych ze źródeł technologicznych
4 Porównuje wyniki pomiarów ze standardami jakości środowiska
5 Ocenia stopień zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych, gleby i ziemi, stan klimatu akustycznego, poziom promieniowania elektromagnetycznego
6 Oblicza zasięg rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
7 Prognozuje zmiany środowiskowe
8 Opracowuje regionalne i lokalne programy monitoringu środowiska
9 Określa aktualny stan jakości powietrza na danym obszarze (tło zanieczyszczeń)
10 Interpretuje wyniki badań wody, ścieków, gleby, pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji hałasu
11 Obsługuje przyrządy meteorologiczne i prowadzi za
12 Obsługuje aparaturę kontrolno-pomiarową

Zadanie zawodowe: A-2:
Określanie negatywnego oddziaływania na środowisko instalacji lub urządzeń technicznych
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje zagrożenia dla środowiska wynikające z niewłaściwej eksploatacji instalacji i urządzeń technicznych
2 Sporządza prognozę oddziaływania na środowisko instalacji i urządzeń technicznych
3 Rozmieszcza środki produkcji w sposób najmniej szkodliwy dla środowiska
4 Wykonuje bilans wodno-ściekowy
5 Dobiera odpowiednie zabezpieczenia akustyczne w zależności od źródła hałasu.
6 Wyznacza kierunki rekultywacji składowiska odpadów.
7 Dobiera właściwe metody ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza.
8 Dobiera właściwe typy oczyszczalni ścieków
9 Przeciwdziała degradacji środowiska
10 Wyznacza punkty do pomiarów emisji zanieczyszczeń powietrza i emisji hałasu oraz do poboru prób wody i ścieków.
11 Ocenia efektywność wykorzystania surowców i energii
12 Sporządza przeglądy ekologiczne w celu zapobiegania lub ograniczania negatywnego oddziaływania na środowisko
13 Opracowuje programy dostosowawcze dla instalacji nie spełniających wymogów najlepszej dostępnej techniki (BAT)
14 Klasyfikuje instalacje ze względu na stopień uciążliwości dla środowiska

Zadanie zawodowe: A-3:
Ustalanie zgodności urządzeń technicznych z wymaganiami ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Kwalifikuje przedsięwzięcia inwestycyjne uwzględniając stopień ich uciążliwości
2 Czyta projekty techniczne
3 Sporządza raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
4 Przeprowadza analizę lokalizacji inwestycji z punktu widzenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w różnych komponentach środowiska
5 Przeprowadza kontrolę przestrzegania wymagań ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym
6 Ocenia zgodność lokalizacji inwestycji z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
7 Prowadzi postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
8 Sporządza raport oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko

Zadanie zawodowe: A-4:
Ustalanie standardów emisyjnych i jakości środowiska dla eksploatacji instalacji
Lp. umiejętności
1 Dobiera odpowiednie przyrządy i aparaturę pomiarową do pomiarów wielkości emisji oraz stężeń i poziomu substancji lub energii w środowisku
2 Ocenia wpływ warunków atmosferycznych w procesie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń
3 Analizuje podstawowe czynniki decydujące o zagrożeniu środowiska w związku z eksploatacją instalacji
4 Ocenia zdolności samooczyszczania się wód
5 Ocenia dotrzymywanie standardów emisyjnych
6 Kontroluje wielkość emisji zanieczyszczeń do środowiska

Zadanie zawodowe: A-5:
Opracowanie instrukcji eksploatacji instalacji i urządzeń chroniących środowisko
Lp. umiejętności
1 Przedstawia działania poszczególnych urządzeń oczyszczalni ścieków oraz urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń do powietrza
2 Czyta schematy technologiczne
3 Wybiera odpowiedni sposób zagospodarowania odpadów
4 Prowadzi dokumentację dotyczącą eksploatacji urządzeń technologicznych
5 Rozmieszcza w odpowiednich miejscach aparaturę kontrolno-pomiarową
6 Prowadzi niezbędne pomiary
7 Obsługuje urządzenia chroniące środowisko
8 Opisuje metody działania urządzeń
9 Zabezpiecza środowisko na wypadek awarii urządzeń
10 Stosuje sposoby ograniczenia zagrożeń dla środowiska
11 Ocenia zagrożenia wynikające z niewłaściwej eksploatacji urządzeń
12 Przygotowuje wniosek o zatwierdzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów

Zadanie zawodowe: A-6:
Przygotowywanie wniosków dotyczących reglamentowanego korzystania ze środowiska
Lp. umiejętności
1 Prognozuje oddziaływanie instalacji na środowisko
2 Sporządza wniosek o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, emitowanie hałasu, emitowanie pól elektromagnetycznych.
3 Sporządza wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów oraz o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
4 Sporządza wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie: odzysku, unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, zbierania lub transportu odpadów
5 Sporządza informacje o wytwarzanych odpadach innych niż niebezpieczne oraz o sposobach gospodarowania nimi
6 Sporządza wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
7 Podaje do publicznej wiadomości informacje o prowadzeniu postępowania w sprawie wydania zezwoleń (decyzji) wymagających udziału społeczeństwa

Zadanie zawodowe: A-7:
Sporządzanie dokumentacji kontrolnej i pomiarowej
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje program kontroli
2 Prowadzi czynności kontrolne z udziałem lub bez udziału operatora
3 Sporządza protokół kontroli
4 Dokumentuje pobór prób i wykonanie pomiarów
5 Dokumentuje przesłuchiwanie osób, przyjmowanie wyjaśnień
6 Sporządza protokół oględzin
7 Dokumentuje czynności dla potrzeb postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia
8 Zabezpiecza informacje niejawne
9 Prowadzi naradę pokontrolną

Zadanie zawodowe: A-8:
Gromadzenie i przetwarzanie wyników badań stanu środowiska
Lp. umiejętności
1 Korzysta z nowoczesnych zasobów informacji (Internet i interaktywne bazy danych)
2 Prowadzi ewidencję
3 Ocenia stan środowiska

Zadanie zawodowe: B-1:
Planowanie i organizowanie pracy własnej i komórki organizacyjnej
Lp. umiejętności
1 Organizuje pracę własną bądź podległego zespołu
2 Planuje i wyznacza terminy prowadzenia pomiarów i badań środowiskowych
3 Dotrzymuje terminów sporządzania sprawozdań statystycznych, przedkładania informacji właściwym organom
4 Dotrzymuje terminów uiszczania opłat ekologicznych
5 Wdraża zmiany legislacyjne związane z problematyką ochrony środowiska
6 Organizuje spotkania mające na celu rozszerzenie zainteresowania problematyką ochrony środowiska
7 Planuje i wdraża organizację pracy własnej bądź komórki organizacyjnej zapewniającej skuteczne wykonanie założonych jej celów
8 Opracowuje i prezentuje materiał statystyczny
9 Planuje i realizuje własną ścieżkę rozwoju zawodowego
10 Wskazuje wpływ właściwej organizacji pracy na efekty jednostki organizacyjnej
11 Przewiduje postawy i zachowania osób kontrolowanych w sytuacjach stresu i zagrożenia sankcjami karnymi
12 Przestrzega przepisy bhp
13 Zakłada bazy danych do swoich potrzeb i wykorzystuje je do opracowania informacji, sprawozdań statystycznych i innych
14 Korzysta z wewnętrznej sieci komputerowej
15 Stosuje nowe rodzaje urządzeń biurowych
16 Stosuje sposoby komunikowania się z wykorzystaniem sieci komputerowej i poczty elektronicznej

Zadanie zawodowe: B-2:
Kompletowanie i aktualizowanie wymagań formalno-prawnych dotyczących ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Wyszukuje i przekazuje współpracownikom odpowiednie akty prawne
2 Korzysta z programu komputerowego „LEX”
3 Korzysta z fachowej literatury
4 Popularyzuje problematykę ochrony środowiska w zakładzie pracy

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie działań ratowniczych i chroniących środowisko podczas zagrożeń
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje program zapobiegania awariom
2 Określa obowiązki pracowników odpowiedzialnych za działania na wypadek awarii
3 Szkoli pracowników w zakresie zasad i procedur odnoszących się do bezpieczeństwa w funkcjonowaniu instalacji
4 Informuje pracowników o zagrożeniach związanych z instalacjami niebezpiecznymi i ich skutkami, instrukcjach, zarządzeniach, zaleceniach wydanych przez właściwy organ
5 Organizuje akcje ratowniczą do czasu przybycia służb specjalistycznych
6 Przeprowadza analizę programu zapobiegania awariom w celu oceny jego aktualności i skuteczności

Zadanie zawodowe: C-1:
Współdziałanie w opracowaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy w zapewnieniu ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Inicjuje wprowadzanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych wpływających na poprawę jakości środowiska
2 Dobiera i wskazuje odpowiednie metody eliminowania zagrożeń dla środowiska
3 Prognozuje wpływ wprowadzonych zmian na stan środowiska
4 Wykorzystuje osiągnięcia naukowe i techniczne, stosuje środki ekonomiczne oraz przestrzega przepisów prawnych i organizacyjnych w celu ochrony środowiska
5 Współdziała z pionem technologicznym, energetycznym i gospodarki materiałowej w zakresie racjonalnego wykorzystania surowców

Zadanie zawodowe: C-2:
Kierowanie pozyskiwaniem danych i informacji dla określania opłat ekologicznych i wymierzania kar
Lp. umiejętności
1 Wylicza należne opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
2 Sporządza wnioski o odroczenie, zmniejszenie i umorzenie opłat i kar
3 Sporządza i przedkłada informacje do właściwych organów
4 Sporządza sprawozdania statystyczne
5 Przygotowuje wnioski o dofinansowanie z funduszy pomocowych

Zadanie zawodowe: C-3:
Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej, Prokuraturą, Policją, organizacjami społecznymi w zakresie ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Udostępnia informację o środowisku
2 Opracowuje program monitoringu środowiska
3 Sporządza wniosek do prokuratury o wszczęcie postępowania przygotowawczego
4 Sporządza wniosek do Sądu w sprawach o wykroczenia
5 Promuje zagadnienia ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: C-4:
Współdziałanie w akcji zwalczania zagrożeń środowiska oraz usuwania skutków awarii przemysłowych
Lp. umiejętności
1 Inicjuje działania tworzące warunki zapobiegania poważnym awariom
2 Określa obowiązki pracowników odpowiedzialnych za działania na wypadek awarii
3 Opracowuje instrukcję bezpiecznego funkcjonowania instalacji, w której znajduje się substancja niebezpieczna dla normalnej eksploatacji instalacji i w trakcie czasowych przerw
4 Opracowuje wewnętrzny plan operacyjno ratowniczy
5 Sporządza program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym
6 Prowadzi rejestr zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku wystąpienia awarii
7 Współdziała z Państwową Strażą Pożarną, organami administracji, Policją w akcji zwalczania skutków poważnych awarii

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez przedsiębiorców, jednostki organizacyjne i osoby fizyczne
Lp. umiejętności
1 Analizuje i interpretuje przepisy prawa ochrony środowiska
2 Ocenia stosowane technologie oczyszczania ścieków
3 Ocenia technologie oczyszczania gazów odlotowych
4 Ocenia sposoby ograniczenia emisji pyłów do powietrza
5 Ocenia sposoby eksploatacji składowisk odpadów
6 Stosuje właściwe sposoby unieszkodliwiania odpadów
7 Ocenia stopień zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych w procesie rekultywacji
8 Ocenia sposób postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
9 Ocenia przestrzeganie przepisów dotyczących wykorzystywania i wprowadzania do obrotu substancji i preparatów chemicznych
10 Interpretuje wyniki badań i pomiarów stanu środowiska
11 Wdraża skuteczne metody zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska
12 Czyta dokumentację techniczno-projektową
13 Klasyfikuje odpady w powiązaniu z procesami technologicznymi w których powstają
14 Stosuje zakazy i ograniczenia dotyczące produkcji, obrotu i użytkowania substancji zubożających warstwę ozonową
15 Ocenia sposób wykorzystywania, przemieszczania i eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (PCB, azbest)

Zadanie zawodowe: D-2:
Nadzorowanie eksploatacji urządzeń chroniących środowisko
Lp. umiejętności
1 Czyta schematy techniczne
2 Ocenia pracę oczyszczalni ścieków
3 Ocenia pracę urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń do powietrza
4 Ocenia wystarczalność zabezpieczeń czaszy wysypisk odpadów przed przenikaniem zanieczyszczeń do ziemi i wód podziemnych
5 Ocenia zabezpieczenia akustyczne
6 Rozpoznaje źródła zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska
7 Charakteryzuje źródła hałasu i drgań w środowisku
8 Dobiera przyrządy do pomiaru ilości odprowadzanych ścieków, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu
9 Ocenia sposoby wykorzystywania i usuwania osadów ściekowych

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrolowanie dotrzymywania standardów jakości środowiska
Lp. umiejętności
1 Interpretuje wyniki badań, pomiarów i analiz jakości środowiska
2 Sporządza mapy akustyczne
3 Ocenia jakość powietrza
4 Ocenia jakość gleby i ziemi
5 Ocenia stan akustyczny środowiska
6 Ocenia poziomy pól elektromagnetycznych
7 Ocenia jakość wody i ścieków

Zadanie zawodowe: D-4:
Wdrażanie systemów zarządzania jakością
Lp. umiejętności
1 Dokumentuje system organizacji i zarządzania środowiskowego
2 Wdraża system zarządzania
3 Prowadzi przegląd systemu zarządzania
4 Dokonuje działań korygujących
5 Dokumentuje system organizacji i zarządzania środowiskowego


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Uzdolnienia naukowe, informatyczne, techniczne i organizacyjne
2 Zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów
3 Zdolność komunikowania się w zespołach i projektach
4 Rozumowanie logiczne
5 Podzielność uwagi
6 Koncentracja uwagi
7 Wyobraźnia przestrzenna
8 Odpowiedzialność proekologiczna
Cechy osobowości
1 Dochowywanie reguł etyki zawodowej
2 Dokładność i dbałość o jakość pracy
3 Gotowość ustawicznego uczenia się i dzielenia się wiedzą
4 Kreatywność, operatywność i skuteczność
5 Kreatywność techniczna oraz nastawienie na innowacyjność
6 Myślenie interdyscyplinarne i systemowe
7 Odporność emocjonalna i zrównoważenie
8 Odpowiedzialność proekologiczna
9 Operatywność i skuteczność
10 Otwartość na zmiany
11 Samodzielność i samokontrola
12 Świadomość roli transferu innowacji
13 Wyobraźnia i myślenie twórcze
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra koordynacja ruchowa
2 Dobra koordynacja słuchowa
3 Spostrzegawczość
4 Dobra koordynacja wzrokowo-słuchowa
5 Ostrość słuchu
6 Ostrość wzroku
7 Rozróżnianie barw
8 Sprawność manualna