Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zaaw. technologie przemysłowe
Obszar zawodowy: Inżynier elektronik

Kod zawodu: 215201

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Opracowywanie metodyk i technik programowania symulacji i obliczeń
A-2 Opracowywanie i projektowanie zintegrowanych systemów automatyki, regulacji i pomiarów sterowanych komputerowo
A-3 Projektowanie rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych urządzeń i sprzętu elektronicznego profesjonalnego i powszechnego użytku, sprzętu informatycznego, podzespołów mikrofalowych
A-4 Przetwarzanie i transmisja sygnałów
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, przeciw pożarowej, ochrony środowiska pracy
B-2 Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac montażowych układów i systemów elektronicznych podległych pracowników
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej związanej z wykonywaną pracą
C-2 Współpraca z przełożonymi, specjalistami, kierowanie zespołem podczas realizacji obowiązków zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie kontroli jakości wyrobów, procesów i usług nadzorowanych przez siebie
D-2 Prowadzenie samokontroli wg przyjętych w zakładzie pracy kryteriów i metodologii

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Opracowywanie metodyk i technik programowania symulacji i obliczeń
Lp. umiejętności
1 Algorytmizuje problemy
2 Implementuje algorytmy w wybranym języku programowania i środowisku programistycznym
3 Tworzy programy strukturalne i obiektowe
4 Konstruuje dynamiczne struktury danych
5 Stosuje metody numeryczne i symulacyjne do zadań inżynierskich w elektronice
6 Wykonuje obliczenia numeryczne i przetwarza dane
7 Dokumentuje wyniki obliczeń i symulacji
8 Dokonuje analizy liniowych obwodów analogowych i podstawowych obwodów nieliniowych z wykorzystaniem metod operatorowych i metod komputerowych

Zadanie zawodowe: A-2:
Opracowywanie i projektowanie zintegrowanych systemów automatyki, regulacji i pomiarów sterowanych komputerowo
Lp. umiejętności
1 Dobiera odpowiedni język programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług
2 Tworzy oprogramowanie w zakresie poznanych języków programowania
3 Przygotowuje specyfikację podstawowych wymagań dla informatyków w zakresie oprogramowania (tworzenia interfejsów)
4 Tworzy i wbudowywuje serwisy informacyjne do urządzeń oraz odpowiednio je programuje i konfiguruje
5 Tworzy programy na poziomie rozkazów procesora i ich łączy z kodem w języku wysokiego poziomu
6 Korzysta w programach z interfejsu aplikacyjnego oraz pracy w środowisku systemu operacyjnego
7 Zarządza procesami
8 Realizuje operacje plikowe
9 Tworzy skrypty
10 Zapewnia bezpieczeństwo informacyjne

Zadanie zawodowe: A-3:
Projektowanie rozwiązań technicznych i konstrukcyjnych urządzeń i sprzętu elektronicznego profesjonalnego i powszechnego użytku, sprzętu informatycznego, podzespołów mikrofalowych
Lp. umiejętności
1 Projektuje struktury układowe realizujące założone funkcje
2 Analizuje właściwości w zakresie pracy stałoprądowej, w dziedzinach czasu i częstotliwości
3 Stosuje narzędzia komputerowego wspomagania projektowania i symulacji
4 Uruchamia układy prototypowe
5 Przeprowadza pomiary laboratoryjne
6 Dobiera materiały, elementy i konstrukcję urządzeń do wymagań technicznych i warunków eksploatacyjnych;
7 Projektuje urządzenia i procesy montażu wraz z dokumentacją techniczną
8 Projektuje układy i systemy scalone najnowszych generacji z uwzględnieniem uzysku, niezawodności, kosztów produkcji, szumów, ochrony własności intelektualnej oraz standardowych języków opisu sprzętu
9 Testuje i diagnozuje moduły scalone metodami elektrycznymi, termicznymi i optycznymi
10 Dokonuje wyboru właściwej techniki i technologii stosownie do rozwiązywanego problemu
11 Opisuje, analizuje i projektuje podstawowe układy cyfrowe
12 Korzysta z katalogów i not aplikacyjnych elementów scalonych
13 Korzysta z oprogramowania do projektowania i symulacji układów cyfrowych

Zadanie zawodowe: A-4:
Przetwarzanie i transmisja sygnałów
Lp. umiejętności
1 Stosuje podstawowe techniki prowadzenia i rozpraszania fal w liniach transmisyjnych oraz układach pasywnych i aktywnych w zakresie bardzo wysokich częstotliwości
2 Posługuje się obwodami zastępczymi złożonymi z linii długich i elementów o stałych skupionych do analizowania właściwości układów bardzo wysokich częstotliwości
3 Stosuje narzędzia i algorytmy analogowych oraz cyfrowych przetwarzań sygnałów
4 Analizuje sygnały i systemy w dziedzinie czasu i częstotliwości
5 Projektuje podstawowe systemy cyfrowego przetwarzania sygnałów
6 Posługuje się podstawowymi pojęciami z zakresu telekomunikacji
7 Przedstawia sygnały telekomunikacyjne w dziedzinie czasu i częstotliwości
8 Porównuje transmisje analogowe i cyfrowe
9 Dobiera sygnał do właściwości kanału telekomunikacyjnego
10 Określa rolę kodowania w przesyłaniu informacji i kryteriów jakości transmisji

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, przeciw pożarowej, ochrony środowiska pracy
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy i działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
2 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
3 Korzysta ze źródeł wiedzy ekonomicznej w zakresie potrzebnym przy wykonywanej pracy
4 Organizuje pracę na swoim stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
5 Przestrzega zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy
6 Planuje czas pracy potrzebny na wykonanie powierzonego zadania
7 Wskazuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp podczas wykonywania zadań zawodowych
8 Dobiera środki ochrony indywidualnej w zależności od prowadzonych prac
9 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową,
10 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac montażowych układów i systemów elektronicznych podległych pracowników
Lp. umiejętności
1 Stosuje metody i techniki analizy i diagnozy organizacyjnej
2 Organizuje stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ppoż. i ochrony środowiska
3 Planuje harmonogram prac montażowych układów i urządzeń elektronicznych
4 Organizuje i planuje działania montażowe układów i urządzeń elektronicznych
5 Organizuje i nadzoruje stan narzędzi i sprzętu potrzebnego przy pracach montażowych
6 Nadzoruje i kieruje pracą podległych mu pracowników
7 Dokumentuje przebieg prac montażowych

Zadanie zawodowe: C-1:
Prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej związanej z wykonywaną pracą
Lp. umiejętności
1 Prowadzi dokumentację planistyczną zgodną z wykonywaną pracą
2 Prowadzi ewidencję zgodną z wykonywaną pracą
3 Prowadzi dokumentację sprawozdawczą
4 Prowadzi dokumentację z wykorzystaniem techniki komputerowej
5 Stosuje technikę komputerową do powielania i archiwizowania dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej i sprawozdawczej

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z przełożonymi, specjalistami, kierowanie zespołem podczas realizacji obowiązków zawodowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z przełożonymi, współpracownikami dotyczącymi wykonywanej pracy
2 Rozwiązuje konflikty w miejscu pracy
3 Planuje pracę zespołową w celu wykonania powierzonego zadnia
4 Kieruje zespołem podczas wykonania powierzonego zadania
5 Posługuje się obcym językiem w przypadku współpracy z obcokrajowcami

Zadanie zawodowe: D-1:
Przeprowadzanie kontroli jakości wyrobów, procesów i usług nadzorowanych przez siebie
Lp. umiejętności
1 Opracowuje procedury jakościowe wyrobów i procesów
2 Wykorzystuje system zarządzania jakością w swoim miejscu pracy
3 Przeprowadza kontrolę jakości wyrobów, procesów i usług wg odpowiednich procedur
4 Posługuje się dokumentacją, dotyczącą kontroli jakości

Zadanie zawodowe: D-2:
Prowadzenie samokontroli wg przyjętych w zakładzie pracy kryteriów i metodologii
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza samokontrolę urządzeń i układów wg przyjętej metodologii i kryteriów
2 Dokumentuje przeprowadzaną samokontrolę urządzeń i układów


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Rozumowanie logiczne
2 Podzielność uwagi
3 Koncentracja uwagi
4 Uzdolnienia naukowe, informatyczne, techniczne i organizacyjne
5 Wyobraźnia i myślenie twórcze
6 Zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów
7 Zdolność komunikowania się w zespołach i projektach
Cechy osobowości
1 Dochowywanie reguł etyki zawodowej
2 Dokładność i dbałość o jakość pracy
3 Gotowość ustawicznego uczenia się i dzielenia się wiedzą
4 Kreatywność techniczna oraz nastawienie na innowacyjność
5 Kreatywność, operatywność i skuteczność
6 Myślenie interdyscyplinarne i systemowe
7 Odpowiedzialność proekologiczna
8 Operatywność i skuteczność
9 Otwartość na zmiany
10 Świadomość roli transferu innowacji
11 Samodzielność i samokontrola
12 Odporność emocjonalna i zrównoważenie
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Spostrzegawczość
3 Ostrość wzroku
4 Rozróżnianie barw
5 Zręczność rąk
6 Czucie dotykowe
7 Zręczność palców