Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zaaw. technologie przemysłowe
Obszar zawodowy: Inżynier mechatronik

Kod zawodu: 215202
Data modyfikacji: 2011-03-21 11:42:28

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Pozyskiwanie, ocenianie i tworzenie informacji technicznej potrzebnej przy konstruowaniu i użytkowaniu urządzeń i układów mechatronicznych
A-2 Dobieranie materiałów i ośrodków roboczych do urządzeń i układów mechatronicznych
A-3 Projektowanie układów i systemów mechatronicznych
A-4 Projektowanie montażu i demontażu układów mechatronicznych i urządzeń mechatronicznych
A-5 Instalowanie i testowanie sprzętu i oprogramowania informatycznego
A-6 Projektowanie montażu i demontażu części elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych
A-7 Określanie funkcji i procedur nastawiania parametrów w urządzeniach i systemach mechatronicznych
A-8 Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
A-9 Uruchamianie i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
A-10 Prowadzenie diagnostyki zapobiegawczej, wyszukiwanie błędów w urządzeniach i systemach mechatronicznych
A-11 Określanie sposobów i technologii napraw elementów, zespołów, modułów urządzeń i układów mechatronicznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, przeciw pożarowej, ochrony środowiska pracy
B-2 Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac montażowych i demontażowych układów i systemów mechatronicznych podległych pracowników
B-3 Planowanie zakupu części i elementów potrzebnych w pracach naprawczych i montażowych urządzeń i układów mechatronicznych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej związanej z wykonywaną pracą
C-2 Współpraca z przełożonymi, specjalistami i członkami grupy podczas realizacji obowiązków zawodowych
C-3 Organizowanie zaopatrzenia , zbytu i współpraca z przedstawicielami odpowiednich branż
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie kontroli jakości wyrobów, procesów i usług nadzorowanych przez siebie prac.
D-2 Prowadzenie samokontroli wg przyjętych w zakładzie pracy kryteriów i metodologii