Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zaaw. technologie przemysłowe
Obszar zawodowy: Inżynier mechatronik

Kod zawodu: 215202

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Pozyskiwanie, ocenianie i tworzenie informacji technicznej potrzebnej przy konstruowaniu i użytkowaniu urządzeń i układów mechatronicznych
A-2 Dobieranie materiałów i ośrodków roboczych do urządzeń i układów mechatronicznych
A-3 Projektowanie układów i systemów mechatronicznych
A-4 Projektowanie montażu i demontażu układów mechatronicznych i urządzeń mechatronicznych
A-5 Instalowanie i testowanie sprzętu i oprogramowania informatycznego
A-6 Projektowanie montażu i demontażu części elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych
A-7 Określanie funkcji i procedur nastawiania parametrów w urządzeniach i systemach mechatronicznych
A-8 Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
A-9 Uruchamianie i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
A-10 Prowadzenie diagnostyki zapobiegawczej, wyszukiwanie błędów w urządzeniach i systemach mechatronicznych
A-11 Określanie sposobów i technologii napraw elementów, zespołów, modułów urządzeń i układów mechatronicznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, przeciw pożarowej, ochrony środowiska pracy
B-2 Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac montażowych i demontażowych układów i systemów mechatronicznych podległych pracowników
B-3 Planowanie zakupu części i elementów potrzebnych w pracach naprawczych i montażowych urządzeń i układów mechatronicznych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej związanej z wykonywaną pracą
C-2 Współpraca z przełożonymi, specjalistami i członkami grupy podczas realizacji obowiązków zawodowych
C-3 Organizowanie zaopatrzenia , zbytu i współpraca z przedstawicielami odpowiednich branż
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie kontroli jakości wyrobów, procesów i usług nadzorowanych przez siebie prac.
D-2 Prowadzenie samokontroli wg przyjętych w zakładzie pracy kryteriów i metodologii

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Pozyskiwanie, ocenianie i tworzenie informacji technicznej potrzebnej przy konstruowaniu i użytkowaniu urządzeń i układów mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem i oprogramowaniem
2 Wyszukuje informacje techniczne np. przy pomocy internetu, w czasopismach specjalistycznych, instrukcjach obsługi, katalogach.
3 Korzysta z norm technicznych.
4 Czyta i tworzy dokumentację techniczną (rysunki techniczne detali , zespołów, rysunki złożeniowe..).
5 Czyta i tworzy schematy układów elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych.
6 Tworzy dokumentację techniczną przy pomocy programów komputerowych wspomagających projektowanie (CAD).
7 Korzysta z informacji technicznej w obcym języku.

Zadanie zawodowe: A-2:
Dobieranie materiałów i ośrodków roboczych do urządzeń i układów mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Bada właściwości przewodników, półprzewodników, izolatorów.
2 Bada właściwości metali , stopów metali, tworzyw sztucznych.
3 Określa właściwości i bada płyny robocze stosowane w układach pneumatycznych i hydraulicznych.
4 Określa kryteria doboru materiałów i ośrodków roboczych.
5 Dobiera materiały zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Zadanie zawodowe: A-3:
Projektowanie układów i systemów mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Dobiera metody wytwarzania części maszyn (metody ubytkowe, przyrostowe , hybrydowe).
2 Dobiera różne urządzenia i maszyny stosowane przy procesach technologicznych.
3 Dobiera technologię wykonania poszczególnych części maszyn.
4 Dobiera narzędzia do procesu technologicznego.
5 Projektuje technologię wykonania detalu na obrabiarce sterowanej numerycznie.

Zadanie zawodowe: A-4:
Projektowanie montażu i demontażu układów mechatronicznych i urządzeń mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Rozróżniania i dobiera podstawowe elementy, zespoły i urządzenia mechaniczne.
2 Rozróżniana i dobiera podstawowe połączenia mechaniczne.
3 Analizuje budowę i działanie podstawowych mechanizmów.
4 Planuje montaż i demontaż zespołów mechanicznych.

Zadanie zawodowe: A-5:
Instalowanie i testowanie sprzętu i oprogramowania informatycznego
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem i oprogramowaniem
2 Rozróżnia funkcje i dobiera poszczególne moduły PC( pamięci RAM, zewnętrznych nośników pamięci, kart muzycznych, pomiarowych, graficznych, modemów, itd..).
3 Konfiguruje podstawowe ustawienia hardware.
4 Instaluje software.
5 Testuje zainstalowany system informatyczny.
6 Konfiguruje sieci LAN, WAN.
7 Rozpoznaje i dobiera urządzenia hardware niezbędne do konfiguracji sieci.

Zadanie zawodowe: A-6:
Projektowanie montażu i demontażu części elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Wskazuje moduły w urządzeniach i systemach mechatronicznych
2 Planuje montaż i demontaż części elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych urządzeń i systemów mechatronicznych
3 Dobiera elementy i wskaźniki do montażu..
4 Testuje elementy, układy , podzespoły i zespoły przeznaczone do montażui wskaźniki do montażu..
5 Składa moduły, zespoły urządzeń i układów mechatronicznych

Zadanie zawodowe: A-7:
Określanie funkcji i procedur nastawiania parametrów w urządzeniach i systemach mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Oblicza parametry urządzeń i systemów
2 Wykonuje pomiary parametrów urządzeń mechatronicznych.
3 Sprawdza prawidłowość przepływu informacji i sygnałów w urządzeniach i systemach
4 Nastawia parametry robocze urządzeń i systemów
5 Sprawdza poprawność działania podstawowych zespołów i układów w urządzeniach mechatronicznych
6 Charakteryzuje i sprawdza procesy przetwarzania i przekazywania energii w urządzeniach i systemach mechatronicznych
7 Analizuje prawidłowość działania obwodów elektrycznych
8 Analizuje prawidłowość działania układów pneumatycznych
9 Analizuje prawidłowość działania układów hydraulicznych i pneumologicznych.

Zadanie zawodowe: A-8:
Programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się dokumentacją techniczną dotyczącą oprogramowania
2 Tworzy i modyfikuje programy operacyjne
3 Posługuje się oprogramowaniem sterującym
4 Programuje maszyny tworzące linie technologiczne oraz centra obróbcze
5 Programuje manipulatory i roboty
6 Testuje oprogramowanie urządzeń i systemów mechatronicznych
7 Posługuje się w języku obcym dokumentacją techniczną dotyczącą oprogramowania

Zadanie zawodowe: A-9:
Uruchamianie i obsługa urządzeń i systemów mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Planuje kolejność uruchamiania zespołów, modułów urządzeń i systemów mechatronicznych
2 Sprawdza przygotowanie zabezpieczeń urządzeń i systemów mechatronicznych
3 Uruchamia urządzenia i systemy mechatroniczne zgodnie z planem
4 Analizuje prawidłowość pracy układów
5 Obsługuje urządzenia mechaniczne zgodnie z dokumentacją techniczną
6 Obsługuje sterowniki (jednostki sterujące) i oprogramowanie zgodnie z dokumentacją techniczną
7 Obsługuje elementy i układy elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne zgodnie z dokumentacją techniczną
8 Włącza i wyłącza urządzenia i systemy mechatroniczne
9 Sprawuje dozór bezpośredni urządzeń i systemów mechatronicznych
10 Sprawuje dozór urządzeń i systemów mechatronicznych poprzez układ wizualizacji

Zadanie zawodowe: A-10:
Prowadzenie diagnostyki zapobiegawczej, wyszukiwanie błędów w urządzeniach i systemach mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Oceniania narażenia eksploatacyjnego
2 Kontroluje prawidłowość pracy urządzeń i układów mechatronicznych przy pomocy sprzętu diagnostycznego
3 Lokalizuje uszkodzenia w urządzeniach i układach mechatronicznych
4 Ocenia skutki awarii i ryzyka związanego z awarią
5 Sporządza protokoły z uszkodzeń i awarii
6 Konserwuje sprzęt i układy mechatroniczne

Zadanie zawodowe: A-11:
Określanie sposobów i technologii napraw elementów, zespołów, modułów urządzeń i układów mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Planuje naprawy urządzeń i układów mechatronicznych
2 Dobiera elementy z katalogów, dobiera zamienniki elementów
3 Sprawdza funkcje naprawionych elementów i zespołów mechatronicznych
4 Posługuje się dokumentacją techniczną, instrukcjami obsługi

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, przeciw pożarowej, ochrony środowiska pracy
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy i działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
2 Posługuje się podstawowymi pojęciami ergonomicznymi potrzebnymi w miejscu pracy
3 Korzysta ze źródeł wiedzy w zakresie potrzebnym przy wykonywanej pracy
4 Organizuje pracę na swoim stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
5 Przestrzega zasad bhp, ppż i ochrony środowiska pracy na stanowisku pracy
6 Planuje czas pracy potrzebny na wykonanie powierzonego zadania

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac montażowych i demontażowych układów i systemów mechatronicznych podległych pracowników
Lp. umiejętności
1 Planuje harmonogram prac montażowych i demontażowych układów i systemów mechatronicznych
2 Organizuje stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ppż i ochrony środowiska naturalnego
3 Kieruje i nadzoruje współpracę z osobami odpowiedzialnymi za stan części zapasowych
4 Organizuje i nadzoruje stan narzędzi i sprzętu potrzebnego przy pracach montażowych i demontażowych
5 Nadzoruje i kieruje pracą podległych mu pracowników
6 Dokumentuje przebieg prac montażowych i demontażowych

Zadanie zawodowe: B-3:
Planowanie zakupu części i elementów potrzebnych w pracach naprawczych i montażowych urządzeń i układów mechatronicznych
Lp. umiejętności
1 Ocenia stan zapasów części i elementów potrzebnych przy pracach naprawczych
2 Ocenia stan zapasów części i elementów potrzebnych przy pracach montażowych
3 Ustala harmonogram uzupełniania ilości części zapasowych
4 Ocenia ilość i rodzaj potrzebnych części i elementów posługując się dokumentacją techniczną urządzeń i układów
5 Dokonuje zakupów elementów i części posługując się planem zakupów
6 Organizuje transport zakupionych elementów i części

Zadanie zawodowe: C-1:
Prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej związanej z wykonywaną pracą
Lp. umiejętności
1 Prowadzi dokumentację planistyczną zgodną z wykonywaną pracą
2 Prowadzi ewidencję zgodną z wykonywaną pracą
3 Prowadzi dokumentację sprawozdawczą
4 Prowadzi dokumentację z wykorzystaniem programów komputerowych

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z przełożonymi, specjalistami i członkami grupy podczas realizacji obowiązków zawodowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z przełożonymi i współpracownikami dotyczące wykonywanej pracy
2 Rozwiązuje konflikty w miejscu pracy
3 Planuje pracę zespołową w celu wykonania powierzonego zadnia
4 Kieruje zespołem podczas wykonania powierzonego zadania
5 Posługuje się obcym językiem we współpracy z obcokrajowcami

Zadanie zawodowe: C-3:
Organizowanie zaopatrzenia , zbytu i współpraca z przedstawicielami odpowiednich branż
Lp. umiejętności
1 Kontaktuje się z klientem bezpośrednio
2 Kontaktuje się z klientem z wykorzystaniem nowoczesnych środków komunikacji
3 Sporządza kalkulację wykonanych usług
4 Reklamuje przedsiębiorstwo i jego usługi
5 Prowadzi badania marketingowe
6 Współpracuje z partnerami z branż zaopatrzenia i zbytu
7 Organizuje zaopatrzenie

Zadanie zawodowe: D-1:
Przeprowadzanie kontroli jakości wyrobów, procesów i usług nadzorowanych przez siebie prac.
Lp. umiejętności
1 Opracowuje procedury jakościowe wyrobów, procesów i usług nadzorowanych przez siebie
2 Koordynuje system zarządzania jakością w swoim miejscu pracy
3 Przeprowadza kontrolę jakości wyrobów, procesów i usług wg procedur ISO
4 Posługuje się dokumentacją dotyczącą kontroli jakości w obcym języku

Zadanie zawodowe: D-2:
Prowadzenie samokontroli wg przyjętych w zakładzie pracy kryteriów i metodologii
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza samokontrolę urządzeń i układów wg przyjętej metodologii i kryteriów
2 Dokumentuje przeprowadzaną samokontrolę urządzeń i układów mechatronicznych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Rozumowanie logiczne
2 Podzielność uwagi
3 Koncentracja uwagi
4 Uzdolnienia naukowe, matematyczne, informatyczne, techniczne i organizacyjne
5 Wyobraźnia przestrzenna i myślenie twórcze
6 Zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów
7 Zdolność komunikowania się ze współpracownikami
Cechy osobowości
1 Dochowywanie reguł etyki zawodowej
2 Dokładność i dbałość o jakość pracy
3 Gotowość ustawicznego uczenia się i dzielenia się wiedzą
4 Kreatywność, operatywność i skuteczność
5 Kreatywność techniczna oraz nastawienie na innowacyjność
6 Myślenie interdyscyplinarne i systemowe
7 Odpowiedzialność proekologiczna
8 Operatywność i skuteczność
9 Otwartość na zmiany
10 Świadomość roli transferu innowacji
11 Zamiłowanie do dokładnej pracy
12 Komunikatywność
13 Samodzielność i samokontrola
14 Odporność emocjonalna i zrównoważenie
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Dobra koordynacja wzrokowo-słuchowa
3 Spostrzegawczość
4 Ostrość wzroku
5 Rozróżnianie barw
6 Zręczność rąk
7 Czucie dotykowe
8 Zręczność palców