Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zaaw. technologie przemysłowe
Obszar zawodowy: Inżynier automatyki i robotyki

Kod zawodu: 214903

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Projektowanie elementów i układów automatyki i robotyki.
A-2 Stosowanie oprogramowania komputerowego do projektowania i sterowania układów automatyki i robotyki.
A-3 Opracowywanie patentów i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.
A-4 Prowadzenie badań i projektowanie zautomatyzowanych systemów przemysłowych.
A-5 Stosowanie przemysłowych systemów pomiarowych w zautomatyzowanej produkcji.
A-6 Korygowanie wad konstrukcyjnych i wykonawczych w eksploatowanych systemach.
A-7 Stosowanie najnowszych rozwiązań w dziedzinie automatyki i robotyki.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i uwzględnieniem wymagań bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
B-2 Stosowanie komputerowych systemów organizacji i nadzoru produkcji.
B-3 Organizowanie odbioru i opiniowanie projektów układów automatyki i robotyki.
B-4 Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów automatyki i robotyki przemysłowej.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zasobami ludzkimi i funkcjonowaniem urządzeń automatyki i robotyki.
C-2 Podejmowanie działalności marketingowej dla automatycznych systemów przemysłowych.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ustanawianie standardów kontroli i procedur dla sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa zautomatyzowanych systemów.
D-2 Nadzorowanie prac związanych z wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń automatyki i robotyki przemysłowej.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Projektowanie elementów i układów automatyki i robotyki.
Lp. umiejętności
1 Projektuje typowe układy elektroniczne, cyfrowe i mikroprocesorowe
2 Rozwiązuje problemy techniczne i inżynierskie w oparciu o prawa mechaniki
3 Projektuje typowe roboty ze standardowych podzespołów i układów
4 Projektuje typowe układy sterowania
5 Stosuje opis matematyczny do analizy i opisu obiektów i procesów dynamicznych i dyskretnych
6 Stosuje zasady zapisu konstrukcji inżynierskich
7 Dobiera materiały konstrukcyjne do rozwiązań inżynierskich
8 Wykorzystuje zasady konstrukcji i sterowania robotów
9 Stosuje algorytmy programowania do obliczeń parametrów członów manipulatora
10 Projektuje model typowego manipulatora
11 Projektuje systemy nawigacyjne robotów mobilnych

Zadanie zawodowe: A-2:
Stosowanie oprogramowania komputerowego do projektowania i sterowania układów automatyki i robotyki.
Lp. umiejętności
1 Korzysta ze sprzętu komputerowego i oprogramowania inżynierskiego
2 Korzysta z sieci komputerowych i baz danych
3 Opracowuje założenia projektowe
4 Tworzy wizualizacje projektowanych układów automatyki i robotyki
5 Tworzy podstawowe aplikacje programowania sterowników logicznych
6 Stosuje programowanie proceduralne i obiektowe
7 Stosuje oprogramowanie sterujące robotami
8 Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe w symulacji układów cyfrowych

Zadanie zawodowe: A-3:
Opracowywanie patentów i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych.
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady ochrony własności intelektualnej
2 Opracowuje nowe konstrukcje i prototypy
3 Odnawia i poszerza wiedzę dla zwiększenia kreatywności zawodowej
4 Przygotowuje dokumentację dla uzyskania patentu
5 Wskazuje możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań do systemów przemysłowych

Zadanie zawodowe: A-4:
Prowadzenie badań i projektowanie zautomatyzowanych systemów przemysłowych.
Lp. umiejętności
1 Stosuje algorytmy optymalizacji sterowania
2 Sporządza i analizuje charakterystyki obiektów sterowania
3 Opisuje struktury układów sterowania
4 Tworzy modele symulacyjne elementów i układów automatyki
5 Stosuje sposoby modelowania i reguły wspomagania decyzji
6 Formułuje i rozwiązuje problemy z zakresu teorii sterowania
7 Wykorzystuje platformy sprzętowe w systemach sterowania czasu rzeczywistego
8 Wykorzystuje oprogramowanie narzędziowe do projektowania sztucznych sieci neuronowych

Zadanie zawodowe: A-5:
Stosowanie przemysłowych systemów pomiarowych w zautomatyzowanej produkcji.
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady metrologii i procesów pomiarowych
2 Stosuje zasady dotyczące teorii mechaniki płynów
3 Wykonuje pomiary wielkości fizycznych
4 Wykorzystuje zasady współpracy układów pomiarowych z obiektami automatyki
5 Wykorzystuje cechy transmisji sygnałów ciągłych i dyskretnych
6 Wykorzystuje zasady przetwarzania sygnałów ciągłych i dyskretnych
7 Stosuje rozwiązania systemów pomiarowych robota

Zadanie zawodowe: A-6:
Korygowanie wad konstrukcyjnych i wykonawczych w eksploatowanych systemach.
Lp. umiejętności
1 Analizuje założenia projektowe w systemach automatyki i robotyki
2 Określa możliwość wystąpienia słabych ogniw w funkcjonowaniu systemów automatyki i robotyki
3 Diagnozuje pracę układów automatyki i robotyki
4 Rozpoznaje wady konstrukcyjne w działaniu systemów
5 Przewiduje zagrożenia wynikające z wad wykonawczych w eksploatowanych systemach
6 Zapobiega konsekwencjom wystąpienia awarii na skutek ujawnienia się wad konstrukcyjnych i wykonawczych w eksploatowanych systemach

Zadanie zawodowe: A-7:
Stosowanie najnowszych rozwiązań w dziedzinie automatyki i robotyki.
Lp. umiejętności
1 Analizuje tendencje rozwoju technologii w zakresie automatyki i robotyki
2 Uczestniczy w wymianie myśli technicznej i doświadczeń zawodowych
3 Stosuje modelowanie cybernetyczne wybranych systemów
4 Projektuje systemy autonomicznego sterowania i nawigacji
5 Wykorzystuje osiągnięcia naukowe i techniczne do tworzenia innowacyjnych rozwiązań przemysłowych

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i uwzględnieniem wymagań bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy i działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
2 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
3 Korzysta ze źródeł wiedzy ekonomicznej w zakresie potrzebnym przy wykonywanej pracy
4 Organizuje pracę sobie i podległym pracownikom zgodnie z wymaganiami ergonomii
5 Przestrzega zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy
6 Planuje czas pracy sobie i podległym pracownikom potrzebny na wykonanie powierzonego zadania
7 Określa zakres i zasady współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie
8 Organizuje sposób przepływu i kontroli informacji i dokumentów pomiędzy stanowiskami pracy i komórkami organizacyjnymi
9 Organizuje współpracę z jednostkami zewnętrznymi
10 Wskazuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp podczas wykonywania zadań zawodowych
11 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
12 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-2:
Stosowanie komputerowych systemów organizacji i nadzoru produkcji.
Lp. umiejętności
1 Stosuje optymalne i parametryczne reguły decyzyjne
2 Posługuje się systemami komputerowego wspomagania decyzji
3 Wykorzystuje systemy łączności i przekazu informacji
4 Analizuje informację z zakresu przebiegu procesu produkcyjnego
5 Dokonuje zmian wartości parametrów w systemie organizacji i nadzoru produkcji
6 Kontroluje poprawność przebiegu procesu produkcyjnego

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie odbioru i opiniowanie projektów układów automatyki i robotyki.
Lp. umiejętności
1 Określa zakres i sposób odbioru gotowych projektów technologicznych
2 Określa i analizuje zgodność uzyskanych wyników z założonymi parametrami
3 Organizuje współpracę z jednostkami zewnętrznymi
4 Współpracuje i kooperuje z klientami zewnętrznymi
5 Stosuje zasady rachunku ekonomicznego w produkcji

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów automatyki i robotyki przemysłowej.
Lp. umiejętności
1 Ustala wielkość i rodzaj odpadów
2 Opracowuje system utylizacji i recyklingu odpadów
3 Kwalifikuje urządzenia automatyki i robotyki do kasacji
4 Wyodrębnia odpady niebezpieczne
5 Zabezpiecza odpady niebezpieczne
6 Zawiera umowy z firmami dokonującymi recyklingu i utylizacji odpadów

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zasobami ludzkimi i funkcjonowaniem urządzeń automatyki i robotyki.
Lp. umiejętności
1 Opracowuje harmonogram prac zespołów pracowniczych
2 Dobiera zespoły pracownicze
3 Motywuje pracowników
4 Planuje pracę zespołową
5 Stosuje zasady komunikacji społecznej
6 Doskonali praktyczne sposoby komunikowania się i relacje interpersonalne
7 Posługuje się językiem specjalistycznym
8 Rozwiązuje problemy dotyczące pracy ludzi i funkcjonowania urządzeń automatyki i robotyki
9 Ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt i maszyny
10 Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podwładnych

Zadanie zawodowe: C-2:
Podejmowanie działalności marketingowej dla automatycznych systemów przemysłowych.
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje ofertę w zakresie rozwiązań technicznych automatyki i robotyki
2 Analizuje zapotrzebowanie w zakresie innowacji technologicznych i dostosowuje ofertę
3 Przygotowuje i prowadzi negocjacje z klientami
4 Motywuje klienta do współpracy
5 Opracowuje strategię działań marketingowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań przemysłowych
6 Analizuje koszty i korzyści podejmowanych działań marketingowych w zakresie wdrażania nowych systemów przemysłowych
7 Tworzy bazę danych klientów wykorzystujących zautomatyzowane systemy przemysłowe

Zadanie zawodowe: D-1:
Ustanawianie standardów kontroli i procedur dla sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa zautomatyzowanych systemów.
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa pracy urządzeń oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
2 Określa zasady dla personelu w zakresie nadzorowania funkcjonowania systemów przemysłowych
3 Określa procedury postępowania na wypadek zagrożenia funkcjonowania zautomatyzowanych systemów przemysłowych
4 Opracowuje systemy gwarantujące wysoki poziom realizowanych prac
5 Monitoruje pracę systemów przemysłowych
6 Kontroluje efektywność własnych działań w celu eliminacji błędnych decyzji

Zadanie zawodowe: D-2:
Nadzorowanie prac związanych z wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń automatyki i robotyki przemysłowej.
Lp. umiejętności
1 Prowadzi badania na temat pracy zespołów wykonawczych
2 Opracowuje regulaminy wewnętrzne w celu harmonizacji działań zasobów
3 Opracowuje narzędzia służące do kontroli realizowanych prac
4 Kontroluje działalność służb planowania produkcji i eksploatacyjnych
5 Analizuje funkcjonujące systemy produkcji i eksploatacji
6 Analizuje infrastrukturę przemysłową


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Rozumowanie logiczne
2 Podzielność uwagi
3 Koncentracja uwagi
4 Uzdolnienia naukowe, informatyczne, techniczne i organizacyjne
5 Wyobraźnia przestrzenna
6 Zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów
Cechy osobowości
1 Dochowywanie reguł etyki zawodowej
2 Dokładność i dbałość o jakość pracy
3 Gotowość ustawicznego uczenia się i dzielenia się wiedzą
4 Kreatywność, operatywność i skuteczność
5 Kreatywność techniczna oraz nastawienie na innowacyjność
6 Myślenie interdyscyplinarne i systemowe
7 Odpowiedzialność proekologiczna
8 Operatywność i skuteczność
9 Otwartość na zmiany
10 Świadomość roli transferu innowacji
11 Zamiłowanie do dokładnej pracy
12 Komunikatywność
13 Samodzielność i samokontrola
14 Odporność emocjonalna i zrównoważenie
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Dobra koordynacja wzrokowo-słuchowa
3 Spostrzegawczość
4 Ostrość wzroku
5 Rozróżnianie barw
6 Zręczność rąk
7 Czucie dotykowe
8 Zręczność palców