Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zaaw. technologie przemysłowe
Obszar zawodowy: Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe

Kod zawodu: 214404
Data modyfikacji: 2011-03-22 8:22:53

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie prac badawczych i rozwiązywanie problemów technicznych, dotyczących opracowania i wdrażania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych.
A-2 Opracowywanie projektów maszyn i urządzeń przemysłowych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki.
A-3 Opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej dla maszyn i urządzeń przemysłowych.
A-4 Opracowywanie instrukcji obsługi technicznej produkowanych maszyn i urządzeń, określanie harmonogramów niezbędnych przeglądów technicznych oraz napraw, ze wskazaniem czasokresów pracy najważniejszych elementów maszyn i urządzeń przemysłowych.
A-5 Zapewnianie bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń przemysłowych.
A-6 Organizowanie grup serwisowych do utrzymywania w sprawności maszyn i urządzeń przemysłowych oraz kierowanie procesami serwisowymi.
A-7 Przeprowadzanie odbiorów technicznych maszyn i urządzeń przemysłowych nowych i po naprawie.
A-8 Aktualizowanie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń przemysłowych w miarę wprowadzania postępu technicznego i racjonalizacji.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i uwzględnieniem wymagań bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
B-2 Stosowanie komputerowych systemów organizacji nadzoru i eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych.
B-3 Organizowanie odbioru i opiniowanie innowacyjnych projektów maszyn i urządzeń przemysłowych.
B-4 Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów maszyn i urządzeń przemysłowych.
B-5 Organizowanie zaopatrzenia w energię, części zamienne i materiały eksploatacyjne.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zasobami ludzkimi i funkcjonowaniem maszyn i urządzeń przemysłowych.
C-2 Podejmowanie działalności marketingowej dla maszyn i urządzeń przemysłowych.
C-3 Organizowanie i nadzorowanie produkcji maszyn i urządzeń przemysłowych.
C-4 Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników, opracowywanie tematyki szkoleń.
C-5 Wdrażanie postępu technicznego i organizacyjnego oraz wniosków racjonalizatorskich.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ustanawianie standardów kontroli i procedur dla sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń przemysłowych.
D-2 Nadzorowanie prac związanych z wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń przemysłowych.
D-3 Kontrolowanie pracy podległego zespołu pracowników w zakresie przestrzegania bezpiecznych metod pracy, stosowania ochron osobistych i innych zabezpieczeń.