Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zaaw. technologie przemysłowe
Obszar zawodowy: Inżynier mechanik – maszyny i urządzenia przemysłowe

Kod zawodu: 214404

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie prac badawczych i rozwiązywanie problemów technicznych, dotyczących opracowania i wdrażania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych.
A-2 Opracowywanie projektów maszyn i urządzeń przemysłowych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki.
A-3 Opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej dla maszyn i urządzeń przemysłowych.
A-4 Opracowywanie instrukcji obsługi technicznej produkowanych maszyn i urządzeń, określanie harmonogramów niezbędnych przeglądów technicznych oraz napraw, ze wskazaniem czasokresów pracy najważniejszych elementów maszyn i urządzeń przemysłowych.
A-5 Zapewnianie bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń przemysłowych.
A-6 Organizowanie grup serwisowych do utrzymywania w sprawności maszyn i urządzeń przemysłowych oraz kierowanie procesami serwisowymi.
A-7 Przeprowadzanie odbiorów technicznych maszyn i urządzeń przemysłowych nowych i po naprawie.
A-8 Aktualizowanie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń przemysłowych w miarę wprowadzania postępu technicznego i racjonalizacji.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i uwzględnieniem wymagań bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
B-2 Stosowanie komputerowych systemów organizacji nadzoru i eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych.
B-3 Organizowanie odbioru i opiniowanie innowacyjnych projektów maszyn i urządzeń przemysłowych.
B-4 Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów maszyn i urządzeń przemysłowych.
B-5 Organizowanie zaopatrzenia w energię, części zamienne i materiały eksploatacyjne.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zasobami ludzkimi i funkcjonowaniem maszyn i urządzeń przemysłowych.
C-2 Podejmowanie działalności marketingowej dla maszyn i urządzeń przemysłowych.
C-3 Organizowanie i nadzorowanie produkcji maszyn i urządzeń przemysłowych.
C-4 Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników, opracowywanie tematyki szkoleń.
C-5 Wdrażanie postępu technicznego i organizacyjnego oraz wniosków racjonalizatorskich.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ustanawianie standardów kontroli i procedur dla sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń przemysłowych.
D-2 Nadzorowanie prac związanych z wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń przemysłowych.
D-3 Kontrolowanie pracy podległego zespołu pracowników w zakresie przestrzegania bezpiecznych metod pracy, stosowania ochron osobistych i innych zabezpieczeń.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Prowadzenie prac badawczych i rozwiązywanie problemów technicznych, dotyczących opracowania i wdrażania nowych rozwiązań konstrukcyjnych, technologicznych oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych.
Lp. umiejętności
1 Rozwiązuje problemy techniczne i inżynierskie z wykorzystaniem praw i najnowszych rozwiązań techniki z dziedziny konstrukcji, eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych.
2 Projektuje typowe podzespoły, zespoły i układy maszyn i urządzeń przemysłowych
3 Stosuje opis matematyczny do analizy i opisu maszyn i urządzeń przemysłowych
4 Stosuje zasady zapisu konstrukcji inżynierskich
5 Dobiera materiały konstrukcyjne do rozwiązań inżynierskich
6 Wykorzystuje zasady konstrukcji i sterowania maszyn i urządzeń przemysłowych
7 Stosuje algorytmy programowania do obliczeń parametrów i projektowania zespołów maszyn i urządzeń przemysłowych
8 Projektuje modele typowych maszyn i urządzeń przemysłowych
9 Korzysta z informacji technicznej w języku obcym

Zadanie zawodowe: A-2:
Opracowywanie projektów maszyn i urządzeń przemysłowych z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki.
Lp. umiejętności
1 Korzysta ze sprzętu komputerowego i oprogramowania inżynierskiego
2 Korzysta z sieci komputerowych i baz danych
3 Opracowuje założenia projektowe
4 Tworzy wizualizacje projektowanych maszyn i urządzeń przemysłowych
5 Tworzy podstawowe aplikacje programowania maszyn i urządzeń przemysłowych
6 Stosuje programowanie proceduralne i obiektowe maszyn i urządzeń przemysłowych
7 Stosuje oprogramowanie sterujące maszynami i urządzeniami przemysłowymi
8 Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe w symulacji układów maszyn i urządzeń przemysłowych

Zadanie zawodowe: A-3:
Opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej dla maszyn i urządzeń przemysłowych.
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady ochrony własności intelektualnej
2 Opracowuje nowe konstrukcje i prototypy maszyn i urządzeń przemysłowych
3 Odnawia i poszerza wiedzę dla zwiększenia kreatywności zawodowej
4 Przygotowuje dokumentację dla uzyskania patentu
5 Wskazuje możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań maszyn i urządzeń przemysłowych

Zadanie zawodowe: A-4:
Opracowywanie instrukcji obsługi technicznej produkowanych maszyn i urządzeń, określanie harmonogramów niezbędnych przeglądów technicznych oraz napraw, ze wskazaniem czasokresów pracy najważniejszych elementów maszyn i urządzeń przemysłowych.
Lp. umiejętności
1 Stosuje algorytmy optymalizacji sterowania maszyn i urządzeń przemysłowych
2 Sporządza i analizuje charakterystyki obiektów sterowania
3 Opisuje struktury układów sterowania maszyn i urządzeń przemysłowych
4 Tworzy modele symulacyjne elementów i układów maszyn i urządzeń przemysłowych
5 Stosuje sposoby modelowania i reguły wspomagania decyzji
6 Formułuje i rozwiązuje problemy z zakresu teorii sterowania maszyn i urządzeń przemysłowych
7 Opracowuje instrukcje obsługi maszyn i urządzeń przemysłowych
8 Wykorzystuje oprogramowanie narzędziowe do projektowania harmonogramów i instrukcji obsługi maszyn i urządzeń przemysłowych
9 Opracowuje harmonogramy przeglądów technicznych i napraw maszyn i urządzeń przemysłowych

Zadanie zawodowe: A-5:
Zapewnianie bezawaryjnej pracy maszyn i urządzeń przemysłowych.
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady metrologii i procesów pomiarowych
2 Wykonuje pomiary wielkości fizycznych
3 Wykorzystuje zasady współpracy układów pomiarowych w maszynach i urządzeniach przemysłowych
4 Wykorzystuje zasady przetwarzania sygnałów ciągłych i dyskretnych w maszynach i urządzeniach przemysłowych
5 Stosuje rozwiązania systemów pomiarowych maszyn i urządzeń przemysłowych

Zadanie zawodowe: A-6:
Organizowanie grup serwisowych do utrzymywania w sprawności maszyn i urządzeń przemysłowych oraz kierowanie procesami serwisowymi.
Lp. umiejętności
1 Analizuje założenia projektowe w układach konstrukcyjnych maszyn i urządzeń przemysłowych
2 Określa możliwość wystąpienia słabych ogniw w funkcjonowaniu maszyn i urządzeń przemysłowych
3 Diagnozuje pracę układów maszyn i urządzeń przemysłowych
4 Rozpoznaje wady konstrukcyjne w działaniu maszyn i urządzeń przemysłowych
5 Przewiduje zagrożenia wynikające z wad konstrukcyjno-wykonawczych w eksploatowanych maszynach i urządzeniach przemysłowych
6 Zapobiega konsekwencjom wystąpienia awarii na skutek ujawnienia się wad konstrukcyjnych i wykonawczych w eksploatowanych maszynach i urządzeniach przemysłowych

Zadanie zawodowe: A-7:
Przeprowadzanie odbiorów technicznych maszyn i urządzeń przemysłowych nowych i po naprawie.
Lp. umiejętności
1 Określa warunki odbioru technicznego maszyn i urządzeń przemysłowych
2 Sporządza protokoły odbioru technicznego maszyn i urządzeń przemysłowych
3 Sprawdza i interpretuje parametry i wskaźniki określone w warunkach odbioru technicznego maszyn i urządzeń przemysłowych
4 Określa sposoby usuwania usterek wykrytych podczas odbioru technicznego maszyn i urządzeń przemysłowych

Zadanie zawodowe: A-8:
Aktualizowanie dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń przemysłowych w miarę wprowadzania postępu technicznego i racjonalizacji.
Lp. umiejętności
1 Analizuje tendencje rozwoju technologii w zakresie konstrukcji i funkcjonowania maszyn i urządzeń przemysłowych
2 Uczestniczy w wymianie myśli technicznej i doświadczeń zawodowych
3 Stosuje modelowanie cybernetyczne wybranych maszyn i urządzeń przemysłowych
4 Projektuje systemy autonomicznego sterowania i nawigacji maszyn i urządzeń przemysłowych
5 Wykorzystuje osiągnięcia naukowe i techniczne do tworzenia innowacyjnych rozwiązań maszyn i urządzeń przemysłowych

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i uwzględnieniem wymagań bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy i działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
2 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
3 Korzysta ze źródeł wiedzy ergonomicznej i ekonomicznej w zakresie potrzebnym przy wykonywanej pracy
4 Organizuje pracę sobie i podległym pracownikom zgodnie z wymaganiami ergonomii
5 Przestrzega zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy
6 Planuje czas pracy sobie i podległym pracownikom potrzebny na wykonanie powierzonego zadania
7 Określa zakres i zasady współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie
8 Organizuje sposób przepływu i kontroli informacji i dokumentów pomiędzy stanowiskami pracy i komórkami organizacyjnymi
9 Wskazuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp podczas wykonywania zadań zawodowych
10 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
11 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-2:
Stosowanie komputerowych systemów organizacji nadzoru i eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych.
Lp. umiejętności
1 Stosuje optymalne i parametryczne reguły decyzyjne
2 Posługuje się systemami komputerowego wspomagania decyzji
3 Wykorzystuje systemy łączności i przekazu informacji
4 Analizuje informację z zakresu przebiegu procesu eksploatacji maszyn i urządzeń
5 Dokonuje zmian wartości parametrów w systemie organizacji, nadzoru i eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych
6 Kontroluje poprawność przebiegu procesu eksploatacji maszyn i urządzeń przemysłowych

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie odbioru i opiniowanie innowacyjnych projektów maszyn i urządzeń przemysłowych.
Lp. umiejętności
1 Ustala wielkość i rodzaj odpadów
2 Opracowuje system utylizacji i recyklingu odpadów
3 Kwalifikuje maszyny i urządzenia przemysłowe do kasacji
4 Wyodrębnia odpady niebezpieczne
5 Zabezpiecza odpady niebezpieczne
6 Zawiera umowy z firmami dokonującymi recyklingu i utylizacji odpadów

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów maszyn i urządzeń przemysłowych.
Lp. umiejętności

Zadanie zawodowe: B-5:
Organizowanie zaopatrzenia w energię, części zamienne i materiały eksploatacyjne.
Lp. umiejętności
1 Ustala wielkość zapotrzebowania energii, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
2 Opracowuje harmonogramy zaopatrzenia
3 Kwalifikuje części zamienne i materiały do wykorzystania
4 Zabezpiecza części zamienne i materiały eksploatacyjne przed użyciem niezgodnym z przeznaczeniem
5 Zawiera umowy

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zasobami ludzkimi i funkcjonowaniem maszyn i urządzeń przemysłowych.
Lp. umiejętności
1 Dobiera zespoły pracownicze
2 Opracowuje harmonogram prac zespołów pracowniczych
3 Motywuje pracowników
4 Planuje pracę zespołową
5 Stosuje zasady komunikacji społecznej
6 Doskonali praktyczne sposoby komunikowania się i relacje interpersonalne
7 Posługuje się językiem specjalistycznym
8 Rozwiązuje problemy dotyczące pracy ludzi i funkcjonowania maszyn i urządzeń przemysłowych
9 Ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt i maszyny
10 Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podwładnych

Zadanie zawodowe: C-2:
Podejmowanie działalności marketingowej dla maszyn i urządzeń przemysłowych.
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje ofertę w zakresie rozwiązań technicznych maszyn i urządzeń przemysłowych
2 Analizuje zapotrzebowanie w zakresie innowacji technologicznych i dostosowuje ofertę do potrzeb i aktualnych trendów
3 Przygotowuje i prowadzi negocjacje z klientami
4 Motywuje klienta do współpracy
5 Opracowuje strategię działań marketingowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań maszyn i urządzeń przemysłowych
6 Analizuje koszty i korzyści podejmowanych działań marketingowych w zakresie eksploatacji i wdrażania nowych maszyn i urządzeń przemysłowych
7 Tworzy bazę danych klientów wykorzystujących maszyny i urządzenia przemysłowe

Zadanie zawodowe: C-3:
Organizowanie i nadzorowanie produkcji maszyn i urządzeń przemysłowych.
Lp. umiejętności
1 Prowadzi badania na temat pracy zespołów wykonawczych
2 Opracowuje regulaminy wewnętrzne w celu harmonizacji działań organizacyjnych w zakresie planowania produkcji i eksploatacji
3 Opracowuje narzędzia służące do kontroli realizowanych prac
4 Kontroluje działalność służb planowania produkcji i eksploatacyjnych
5 Analizuje funkcjonujące systemy produkcji i eksploatacji
6 Analizuje infrastrukturę przemysłową

Zadanie zawodowe: C-4:
Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników, opracowywanie tematyki szkoleń.
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje ofertę w zakresie szkoleń indywidualnych i zespołowych
2 Dobiera tematykę szkoleń do potrzeb grupy
3 Rozpoznaje i określa luki w umiejętnościach i kompetencjach podległych pracowników
4 Prowadzi ewaluację szkoleń

Zadanie zawodowe: C-5:
Wdrażanie postępu technicznego i organizacyjnego oraz wniosków racjonalizatorskich.
Lp. umiejętności
1 Opracowuje procedury wprowadzania postępu technicznego
2 Dobiera obszary i metody wprowadzania postępu organizacyjnego
3 Motywuje pracowników do wdrażania postępu technicznego i organizacyjnego
4 Stosuje zasady komunikacji społecznej
5 Doskonali praktyczne sposoby komunikowania się i relacje interpersonalne
6 Rozwiązuje problemy dotyczące pracy ludzi i funkcjonowania maszyn i urządzeń przemysłowych
7 Ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt i maszyny

Zadanie zawodowe: D-1:
Ustanawianie standardów kontroli i procedur dla sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń przemysłowych.
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa pracy maszyn i urządzeń przemysłowych oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
2 Określa zadania dla personelu w zakresie nadzorowania funkcjonowania maszyn i urządzeń przemysłowych
3 Określa procedury postępowania na wypadek zagrożenia funkcjonowania maszyn i urządzeń przemysłowych
4 Opracowuje systemy gwarantujące wysoki poziom realizowanych prac
5 Monitoruje pracę maszyn i urządzeń przemysłowych
6 Kontroluje efektywność własnych działań w celu eliminacji błędnych decyzji

Zadanie zawodowe: D-2:
Nadzorowanie prac związanych z wytwarzaniem i eksploatacją maszyn i urządzeń przemysłowych.
Lp. umiejętności
1 Prowadzi badania na temat pracy zespołów wykonawczych
2 Opracowuje regulaminy wewnętrzne w celu harmonizacji działań zasobów
3 Opracowuje narzędzia służące do kontroli realizowanych prac
4 Kontroluje działalność służb planowania produkcji i eksploatacyjnych
5 Analizuje funkcjonujące systemy produkcji i eksploatacji
6 Analizuje infrastrukturę przemysłową

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrolowanie pracy podległego zespołu pracowników w zakresie przestrzegania bezpiecznych metod pracy, stosowania ochron osobistych i innych zabezpieczeń.
Lp. umiejętności
1 Prowadzi badania na temat pracy zespołów wykonawczych
2 Opracowuje regulaminy wewnętrzne w celu harmonizacji działań zasobów
3 Opracowuje narzędzia służące do kontroli realizowanych prac
4 Kontroluje działalność służb planowania produkcji i eksploatacyjnych
5 Analizuje funkcjonujące systemy produkcji i eksploatacji
6 Analizuje infrastrukturę przemysłową


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Rozumowanie logiczne
2 Podzielność uwagi
3 Koncentracja uwagi
4 Uzdolnienia matematyczne, informatyczne, techniczne i organizacyjne
5 Wyobraźnia przestrzenna i myślenie twórcze
6 Zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów
7 Zdolność komunikowania się w zespołach projektowych
Cechy osobowości
1 Dochowywanie reguł etyki zawodowej
2 Dokładność i dbałość o jakość pracy
3 Gotowość ustawicznego uczenia się i dzielenia się wiedzą
4 Kreatywność, operatywność i skuteczność
5 Kreatywność techniczna oraz nastawienie na innowacyjność
6 Myślenie interdyscyplinarne i systemowe
7 Odpowiedzialność proekologiczna
8 Operatywność i skuteczność
9 Otwartość na zmiany
10 Świadomość roli transferu innowacji
11 Zamiłowanie do dokładnej pracy
12 Komunikatywność
13 Samodzielność i samokontrola
14 Odporność emocjonalna i zrównoważenie
15 Cierpliwość
16 Wytrwałość
17 Umiejętność współdziałania
18 Samokontrola
19 Dążenie do rozwoju i wzbogacania własnej osobowości
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Dobra koordynacja wzrokowo-słuchowa
3 Spostrzegawczość
4 Ostrość wzroku
5 Rozróżnianie barw
6 Zręczność rąk
7 Czucie dotykowe
8 Zręczność palców