Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zaaw. technologie przemysłowe
Obszar zawodowy: Inżynier mechanik – mechanika precyzyjna

Kod zawodu: 214405
Data modyfikacji: 2011-03-22 9:02:08

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie prac badawczych w zakresie konstrukcji i eksploatacji urządzeń mechaniki precyzyjnej oraz opracowywanie raportów technicznych.
A-2 Opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej
A-3 Opracowywanie założeń projektowych zakładów produkujących urządzenia mechaniki precyzyjnej.
A-4 Opracowywanie technologii napraw urządzeń mechaniki precyzyjnej.
A-5 Opracowywanie technologii konserwacji urządzeń mechaniki precyzyjnej.
A-6 Sporządzanie harmonogramów obsługi technicznej (przeglądów okresowych, napraw, konserwacji).
A-7 Określanie dopuszczalnych warunków pracy przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej.
A-8 Projektowanie elementów mechanizmów, przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej.
A-9 Określanie standardów kontroli zapewniających niezawodną pracę i bezpieczną eksploatację urządzeń mechaniki precyzyjnej.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i uwzględnieniem wymagań bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
B-2 Stosowanie komputerowych systemów organizacji i nadzoru produkcji urządzeń mechaniki precyzyjnej.
B-3 Organizowanie odbioru i opiniowanie projektów przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej
B-4 Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej
B-5 Organizowanie zaopatrzenia w energię, części zamienne i materiały eksploatacyjne.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zasobami ludzkimi i funkcjonowaniem urządzeń mechaniki precyzyjnej.
C-2 Podejmowanie działalności marketingowej dla urządzeń mechaniki precyzyjnej
C-3 Wprowadzanie postępu technicznego i organizacyjnego w zakładach produkcyjnych i naprawczych urządzeń mechaniki precyzyjnej.
C-4 Organizowanie szkoleń podległych pracowników.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie prac związanych z wytwarzaniem i eksploatacją przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej