Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zaaw. technologie przemysłowe
Obszar zawodowy: Inżynier mechanik – mechanika precyzyjna

Kod zawodu: 214405

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie prac badawczych w zakresie konstrukcji i eksploatacji urządzeń mechaniki precyzyjnej oraz opracowywanie raportów technicznych.
A-2 Opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej
A-3 Opracowywanie założeń projektowych zakładów produkujących urządzenia mechaniki precyzyjnej.
A-4 Opracowywanie technologii napraw urządzeń mechaniki precyzyjnej.
A-5 Opracowywanie technologii konserwacji urządzeń mechaniki precyzyjnej.
A-6 Sporządzanie harmonogramów obsługi technicznej (przeglądów okresowych, napraw, konserwacji).
A-7 Określanie dopuszczalnych warunków pracy przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej.
A-8 Projektowanie elementów mechanizmów, przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej.
A-9 Określanie standardów kontroli zapewniających niezawodną pracę i bezpieczną eksploatację urządzeń mechaniki precyzyjnej.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i uwzględnieniem wymagań bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
B-2 Stosowanie komputerowych systemów organizacji i nadzoru produkcji urządzeń mechaniki precyzyjnej.
B-3 Organizowanie odbioru i opiniowanie projektów przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej
B-4 Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej
B-5 Organizowanie zaopatrzenia w energię, części zamienne i materiały eksploatacyjne.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zasobami ludzkimi i funkcjonowaniem urządzeń mechaniki precyzyjnej.
C-2 Podejmowanie działalności marketingowej dla urządzeń mechaniki precyzyjnej
C-3 Wprowadzanie postępu technicznego i organizacyjnego w zakładach produkcyjnych i naprawczych urządzeń mechaniki precyzyjnej.
C-4 Organizowanie szkoleń podległych pracowników.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie prac związanych z wytwarzaniem i eksploatacją przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Prowadzenie prac badawczych w zakresie konstrukcji i eksploatacji urządzeń mechaniki precyzyjnej oraz opracowywanie raportów technicznych.
Lp. umiejętności
1 Projektuje typowe układy urządzeń mechaniki precyzyjnej
2 Rozwiązuje problemy techniczne i inżynierskie w oparciu o prawa fizyki i mechaniki
3 Projektuje typowe urządzenia mechaniki precyzyjnej ze standardowych podzespołów i układów
4 Projektuje typowe układy sterowania i układy pomiarowe
5 Stosuje zasady zapisu konstrukcji inżynierskich
6 Dobiera materiały konstrukcyjne do rozwiązań inżynierskich
7 Wykorzystuje zasady konstrukcji urządzeń mechaniki precyzyjnej
8 Korzysta z informacji technicznej w języku obcym

Zadanie zawodowe: A-2:
Opracowywanie dokumentacji techniczno-ruchowej
Lp. umiejętności
1 Korzysta ze sprzętu komputerowego i oprogramowania inżynierskiego
2 Korzysta z sieci komputerowych i baz danych
3 Opracowuje założenia projektowe
4 Tworzy wizualizacje projektowanych układów urządzeń mechaniki precyzyjnej
5 Stosuje oprogramowanie sterujące urządzeniami mechaniki precyzyjnej
6 Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe w symulacji układów mechaniki precyzyjnej

Zadanie zawodowe: A-3:
Opracowywanie założeń projektowych zakładów produkujących urządzenia mechaniki precyzyjnej.
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady ochrony własności intelektualnej
2 Opracowuje nowe konstrukcje i prototypy
3 Odnawia i poszerza wiedzę dla zwiększenia kreatywności zawodowej
4 Przygotowuje dokumentację dla uzyskania patentu
5 Wskazuje możliwości wdrażania innowacyjnych rozwiązań do urządzeń mechaniki precyzyjnej

Zadanie zawodowe: A-4:
Opracowywanie technologii napraw urządzeń mechaniki precyzyjnej.
Lp. umiejętności
1 Opracowuje procesy technologiczne napraw przyrządów geodezyjnych
2 Opracowuje procesy technologiczne napraw przyrządów do badań właściwości metali i ich stopów
3 Opracowuje procesy technologiczne napraw przyrządów kontrolno-pomiarowych
4 Opracowuje procesy technologiczne napraw urządzeń mechaniczno-optycznych
5 Opracowuje procesy technologiczne napraw mechanizmów zegarowych
6 Opracowuje procesy technologiczne napraw maszyn biurowych i innych
7 Wykorzystuje oprogramowanie narzędziowe do projektowania technologii napraw urządzeń mechaniki precyzyjnej

Zadanie zawodowe: A-5:
Opracowywanie technologii konserwacji urządzeń mechaniki precyzyjnej.
Lp. umiejętności
1 Dobiera materiały do konserwacji różnorodnych urządzeń mechaniki precyzyjnej
2 Opracowuje procedury konserwacji uniwersalnych przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej
3 Opracowuje procedury przygotowania i konserwacji specjalistycznych przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej

Zadanie zawodowe: A-6:
Sporządzanie harmonogramów obsługi technicznej (przeglądów okresowych, napraw, konserwacji).
Lp. umiejętności
1 Analizuje założenia i dokumentacje obsługi technicznej przyrządów i układów mechaniki precyzyjnej
2 Określa możliwość wystąpienia słabych ogniw w funkcjonowaniu przyrządów i układów mechaniki precyzyjnej
3 Diagnozuje pracę przyrządów i układów mechaniki precyzyjnej
4 Rozpoznaje i usterki w działaniu przyrządów i układów mechaniki precyzyjnej
5 Przewiduje zagrożenia wynikające z wad w eksploatowanych przyrządach, urządzeniach i układach mechaniki precyzyjnej
6 Zapobiega konsekwencjom wystąpienia awarii na skutek ujawnienia się wad konstrukcyjnych i wykonawczych w eksploatowanych przyrządach, urządzeniach i układach mechaniki precyzyjnej

Zadanie zawodowe: A-7:
Określanie dopuszczalnych warunków pracy przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej.
Lp. umiejętności
1 Analizuje instrukcje i dokumentacje użytkowania przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej
2 Określa dopuszczalne i optymalne warunki pracy przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej
3 Wskazuje zagrożenia wynikające z użytkowania przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej

Zadanie zawodowe: A-8:
Projektowanie elementów mechanizmów, przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej.
Lp. umiejętności
1 Analizuje tendencje rozwoju w zakresie mechaniki precyzyjnej
2 Uczestniczy w wymianie myśli technicznej i doświadczeń zawodowych
3 Projektuje mechanizmy i przyrządy mechaniki precyzyjnej
4 Projektuje urządzenia mechaniki precyzyjnej
5 Wykorzystuje osiągnięcia naukowe i techniczne do tworzenia innowacyjnych rozwiązań

Zadanie zawodowe: A-9:
Określanie standardów kontroli zapewniających niezawodną pracę i bezpieczną eksploatację urządzeń mechaniki precyzyjnej.
Lp. umiejętności
1 Analizuje tendencje rozwoju technologii w zakresie niezawodnej i bezpiecznej eksploatacji przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej
2 Określa standardy niezawodnej i bezpiecznej eksploatacji przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej
3 Stosuje modelowanie cybernetyczne wybranych urządzeń mechaniki precyzyjnej
4 Wykorzystuje osiągnięcia naukowe i techniczne do tworzenia innowacyjnych rozwiązań przemysłowych

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i uwzględnieniem wymagań bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy i działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
2 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
3 Korzysta ze źródeł wiedzy ekonomicznej w zakresie potrzebnym przy wykonywanej pracy
4 Organizuje pracę sobie i podległym pracownikom zgodnie z wymaganiami ergonomii
5 Przestrzega zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy
6 Planuje czas pracy sobie i podległym pracownikom potrzebny na wykonanie powierzonego zadania
7 Określa zakres i zasady współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie
8 Organizuje sposób przepływu i kontroli informacji i dokumentów pomiędzy stanowiskami pracy i komórkami organizacyjnymi
9 Organizuje współpracę z jednostkami zewnętrznymi
10 Wskazuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp podczas wykonywania zadań zawodowych
11 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
12 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-2:
Stosowanie komputerowych systemów organizacji i nadzoru produkcji urządzeń mechaniki precyzyjnej.
Lp. umiejętności
1 Stosuje optymalne i parametryczne reguły decyzyjne
2 Posługuje się systemami komputerowego wspomagania decyzji
3 Wykorzystuje systemy łączności i przekazu informacji
4 Analizuje informację z zakresu przebiegu procesu produkcyjnego
5 Dokonuje zmian wartości parametrów w systemie organizacji i nadzoru produkcji
6 Kontroluje poprawność przebiegu procesu produkcyjnego

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie odbioru i opiniowanie projektów przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej
Lp. umiejętności
1 Określa zakres i sposób odbioru gotowych projektów technologicznych
2 Określa i analizuje zgodność uzyskanych wyników z założonymi parametrami
3 Organizuje współpracę z jednostkami zewnętrznymi
4 Współpracuje i kooperuje z klientami zewnętrznymi
5 Stosuje zasady rachunku ekonomicznego

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie recyklingu i utylizacji odpadów przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej
Lp. umiejętności
1 Ustala wielkość i rodzaj odpadów
2 Opracowuje system utylizacji i recyklingu odpadów
3 Kwalifikuje przyrządy i urządzenia mechaniki precyzyjnej do recyklingu i utylizacji
4 Wyodrębnia odpady niebezpieczne
5 Zabezpiecza odpady niebezpieczne
6 Zawiera umowy z firmami dokonującymi recyklingu i utylizacji odpadów

Zadanie zawodowe: B-5:
Organizowanie zaopatrzenia w energię, części zamienne i materiały eksploatacyjne.
Lp. umiejętności
1 Ustala wielkość zapotrzebowania energii, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych
2 Opracowuje harmonogramy zaopatrzenia
3 Kwalifikuje części zamienne i materiały do wykorzystania
4 Zabezpiecza części zamienne i materiały eksploatacyjne przed użyciem niezgodnym z przeznaczeniem
5 Zawiera umowy

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zasobami ludzkimi i funkcjonowaniem urządzeń mechaniki precyzyjnej.
Lp. umiejętności
1 Opracowuje harmonogram prac zespołów pracowniczych
2 Dobiera zespoły pracownicze
3 Motywuje pracowników
4 Planuje pracę zespołową
5 Stosuje zasady komunikacji społecznej
6 Doskonali praktyczne sposoby komunikowania się i relacje interpersonalne
7 Posługuje się językiem specjalistycznym z zakresu mechaniki precyzyjnej
8 Rozwiązuje problemy dotyczące pracy ludzi i funkcjonowania urządzeń mechaniki precyzyjnej
9 Ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt i maszyny
10 Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podwładnych

Zadanie zawodowe: C-2:
Podejmowanie działalności marketingowej dla urządzeń mechaniki precyzyjnej
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje ofertę w zakresie rozwiązań technicznych mechaniki precyzyjnej
2 Analizuje zapotrzebowanie w zakresie innowacji technologicznych i dostosowuje ofertę
3 Przygotowuje i prowadzi negocjacje z klientami
4 Motywuje klienta do współpracy
5 Opracowuje strategię działań marketingowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań mechaniki precyzyjnej
6 Analizuje koszty i korzyści podejmowanych działań marketingowych w zakresie wdrażania nowych urządzeń mechaniki precyzyjnej
7 Tworzy bazę danych klientów wykorzystujących przyrządy i urządzenia mechaniki precyzyjnej.

Zadanie zawodowe: C-3:
Wprowadzanie postępu technicznego i organizacyjnego w zakładach produkcyjnych i naprawczych urządzeń mechaniki precyzyjnej.
Lp. umiejętności
1 Opracowuje procedury wprowadzania postępu technicznego
2 Dobiera obszary i metody wprowadzania postępu organizacyjnego
3 Motywuje pracowników do wdrażania postępu technicznego i organizacyjnego
4 Stosuje zasady komunikacji społecznej
5 Doskonali praktyczne sposoby komunikowania się i relacje interpersonalne
6 Posługuje się językiem specjalistycznym
7 Rozwiązuje problemy dotyczące pracy ludzi i funkcjonowania urządzeń mechaniki precyzyjnej

Zadanie zawodowe: C-4:
Organizowanie szkoleń podległych pracowników.
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje ofertę w zakresie szkoleń indywidualnych i zespołowych
2 Dobiera tematykę szkoleń do potrzeb grupy
3 Rozpoznaje i określa luki w umiejętnościach i kompetencjach podległych pracowników
4 Prowadzi ewaluację szkoleń

Zadanie zawodowe: D-1:
Nadzorowanie prac związanych z wytwarzaniem i eksploatacją przyrządów i urządzeń mechaniki precyzyjnej
Lp. umiejętności
1 Prowadzi badania na temat pracy zespołów wykonawczych
2 Opracowuje regulaminy wewnętrzne w celu harmonizacji działań zespołów
3 Opracowuje narzędzia służące do kontroli realizowanych prac
4 Kontroluje działalność służb planowania produkcji i eksploatacyjnych
5 Analizuje funkcjonujące systemy produkcji i eksploatacji
6 Analizuje infrastrukturę przemysłową


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Rozumowanie logiczne
2 Podzielność uwagi
3 Koncentracja uwagi
4 Uzdolnienia matematyczne, informatyczne, techniczne i organizacyjne
5 Wyobraźnia przestrzenna i myślenie twórcze
6 Zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów
7 Zdolność komunikowania się w zespołach projektowych
Cechy osobowości
1 Dochowywanie reguł etyki zawodowej
2 Dokładność i dbałość o jakość pracy
3 Gotowość ustawicznego uczenia się i dzielenia się wiedzą
4 Kreatywność, operatywność i skuteczność
5 Kreatywność techniczna oraz nastawienie na innowacyjność
6 Myślenie interdyscyplinarne i systemowe
7 Odpowiedzialność proekologiczna
8 Operatywność i skuteczność
9 Otwartość na zmiany
10 Świadomość roli transferu innowacji
11 Zamiłowanie do dokładnej pracy
12 Komunikatywność
13 Samodzielność i samokontrola
14 Odporność emocjonalna i zrównoważenie
15 Cierpliwość
16 Wytrwałość
17 Umiejętność współdziałania
18 Samokontrola
19 Dążenie do rozwoju i wzbogacania własnej osobowości
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Dobra koordynacja wzrokowo-słuchowa
3 Spostrzegawczość
4 Ostrość wzroku
5 Rozróżnianie barw
6 Zręczność rąk
7 Czucie dotykowe
8 Zręczność palców