Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zaaw. technologie przemysłowe
Obszar zawodowy: Inżynier inżynierii chemicznej

Kod zawodu: 214601
Data modyfikacji: 2011-03-22 13:57:13

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Planowanie i prowadzenie badań operacji jednostkowych i procesów
A-2 Prowadzenie obliczeń przewidywanych przebiegów operacji lub procesów jednostkowych w dowolnej skali
A-3 Projektowanie procesów
A-4 Projektowanie aparatury
A-5 Pozyskiwanie, ocenianie i tworzenie informacji technicznej potrzebnej przy procesach chemicznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, przeciw pożarowej, ochrony środowiska pracy
B-2 Organizowanie pracy i nadzorowanie zespołów pracowników
B-3 Organizowanie odbioru i opiniowanie projektów procesów i aparatury
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej związanej z wykonywaną pracą
C-2 Współpraca z przełożonymi, specjalistami i członkami grupy podczas realizacji obowiązków zawodowych
C-3 Współpraca z przedstawicielami odpowiednich branż
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ustanawianie standardów kontroli i procedur dla sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa procesów chemicznych
D-2 Przeprowadzanie kontroli jakości wyrobów, procesów i usług nadzorowanych przez siebie
D-3 Prowadzenie samokontroli wg przyjętych w zakładzie pracy kryteriów i metodologii