Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zaaw. technologie przemysłowe
Obszar zawodowy: Inżynier inżynierii materiałowej

Kod zawodu: 214706

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie badań struktury i własności materiałów inżynierskich
A-2 Projektowania procesów technologicznych w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej i budowy maszyn
A-3 Projektowanie nowych materiałów, kompozytów podłoże/powłoka
A-4 Pozyskiwanie, ocenianie i tworzenie informacji technicznej potrzebnej przy projektowaniu materiałowym i technologicznym
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, przeciw pożarowej, ochrony środowiska pracy
B-2 Organizowanie pracy i nadzorowanie zespołów pracowników
B-3 Organizowanie odbioru i opiniowanie projektów nowych materiałów i procesów ich otrzymywania
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej związanej z wykonywaną pracą
C-2 Współpraca z przełożonymi, specjalistami i członkami grupy podczas realizacji obowiązków zawodowych
C-3 Współpraca z przedstawicielami odpowiednich branż
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ustanawianie standardów kontroli i procedur dla sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa w zakresie opracowywania, badania i przetwarzania materiałów
D-2 Przeprowadzanie kontroli jakości wyrobów, procesów i usług nadzorowanych przez siebie
D-3 Prowadzenie samokontroli wg przyjętych w zakładzie pracy kryteriów i metodologii

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Prowadzenie badań struktury i własności materiałów inżynierskich
Lp. umiejętności
1 Korzysta z metod matematycznych w inżynierii materiałowej
2 Rozwiązuje zagadnienia techniczne w oparciu o prawa fizyki i mechaniki
3 Stosuje wiedzę o przemianach chemicznych w wytwarzaniu i kształtowaniu własności materiałów inżynierskich
4 Stosuje metody badania materiałów inżynierskich;.
5 Obsługuje specjalistyczną aparaturę naukowo-badawczą
6 Interpretuje wyniki badań

Zadanie zawodowe: A-2:
Projektowania procesów technologicznych w zakresie inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej i budowy maszyn
Lp. umiejętności
1 Porównuje podstawowe własności mechaniczne, technologiczne i eksploatacyjne materiałów
2 Dobiera materiały inżynierskie do zastosowań technicznych w zależności od struktury, własności i warunków użytkowania
3 Dokonuje doboru procesów technologicznych do wytwarzania i przetwórstwa materiałów
4 Ocenia uwarunkowania ekonomiczne stosowania różnych materiałów inżynierskich
5 Stosuje komputerowe wspomaganie z uwzględnieniem grafiki inżynierskiej w projektowaniu inżynierskim obiektów i procesów technicznych

Zadanie zawodowe: A-3:
Projektowanie nowych materiałów, kompozytów podłoże/powłoka
Lp. umiejętności
1 Bada własności fizykochemicznych materiałów
2 Opracowuje założenia podstawowe i technologiczne wytwarzania kompozytów materiałowych oraz nowych syntetycznych materiałów
3 Opracowuje sposoby skutecznej oceny właściwości materiałów stosowanych do wytwarzania odpowiedzialnych elementów konstrukcji i części maszyn
4 Wdraża swoje opracowania do praktyki produkcyjnej

Zadanie zawodowe: A-4:
Pozyskiwanie, ocenianie i tworzenie informacji technicznej potrzebnej przy projektowaniu materiałowym i technologicznym
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem i oprogramowaniem
2 Wyszukuje informacje techniczne np. przy pomocy internetu, w czasopismach specjalistycznych, instrukcjach obsługi, katalogach..
3 Korzysta z norm technicznych
4 Korzysta z informacji technicznej w obcym języku

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, przeciw pożarowej, ochrony środowiska pracy
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy i działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
2 Posługuje się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi potrzebnymi w miejscu pracy
3 Korzysta ze źródeł wiedzy ekonomicznej w zakresie potrzebnym przy wykonywanej pracy
4 Organizuje pracę na swoim stanowisku pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
5 Przestrzega zasad bhp, ppż i ochrony środowiska pracy na stanowisku pracy
6 Planuje czas pracy potrzebny na wykonanie powierzonego zadania

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie pracy i nadzorowanie zespołów pracowników
Lp. umiejętności
1 Planuje harmonogram prac zespołowi pracowników
2 Organizuje stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ppż i ochrony środowiska pracy
3 Nadzoruje i kieruje pracą podległych mu pracowników
4 Nadzoruje zespoły pracowników kontrolujących przebieg procesów produkcyjnych, prowadzących ruch zakładów oraz wykonujących remonty
5 Dokumentuje przebieg zaplanowanych prac

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie odbioru i opiniowanie projektów nowych materiałów i procesów ich otrzymywania
Lp. umiejętności
1 Określa zakres i sposób odbioru gotowych projektów technologicznych
2 Określa i analizuje zgodność uzyskanych wyników z założonymi parametrami
3 Organizuje współpracę z jednostkami zewnętrznymi
4 Współpracuje z klientami zewnętrznymi
5 Stosuje zasady rachunku ekonomicznego w produkcji

Zadanie zawodowe: C-1:
Prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej związanej z wykonywaną pracą
Lp. umiejętności
1 Prowadzi dokumentację planistyczną zgodną z wykonywaną pracą
2 Prowadzi ewidencję zgodną z wykonywaną pracą
3 Prowadzi dokumentację sprawozdawczą
4 Prowadzi dokumentację z korzystaniem programów komputerowych

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z przełożonymi, specjalistami i członkami grupy podczas realizacji obowiązków zawodowych
Lp. umiejętności
1 Prowadzi rozmowy z przełożonymi, urzędem pracy, współpracownikami dotyczącymi wykonywanej pracy
2 Rozwiązuje konflikty w miejscu pracy
3 Planuje pracę zespołową w celu wykonania powierzonego zadnia
4 Kieruje zespołem podczas wykonania powierzonego zadania
5 Posługuje się obcym językiem w przypadku współpracy z obcokrajowcami
6 Umiejętność postępowania z ludźmi

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z przedstawicielami odpowiednich branż
Lp. umiejętności
1 Nawiązuje i utrzymuje kontakty zawodowe z innymi odpowiednimi specjalistami
2 Prowadzi konsultacje
3 Współpracuje z partnerami z branż pokrewnych
4 Organizuje spotkania, seminaria itp.

Zadanie zawodowe: D-1:
Ustanawianie standardów kontroli i procedur dla sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa w zakresie opracowywania, badania i przetwarzania materiałów
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa pracy urządzeń oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
2 Określa zasady dla personelu w zakresie opracowywania, badania i przetwarzania materiałów
3 Określa procedury postępowania na wypadek zagrożenia w zakresie opracowywania, badania i przetwarzania materiałów
4 Opracowuje systemy gwarantujące wysoki poziom realizowanych prac
5 Monitoruje pracę w zakresie opracowywania, badania i przetwarzania materiałów
6 Kontroluje efektywność własnych działań w celu eliminacji błędnych decyzji

Zadanie zawodowe: D-2:
Przeprowadzanie kontroli jakości wyrobów, procesów i usług nadzorowanych przez siebie
Lp. umiejętności
1 Opracowuje procedury jakościowe wyrobów, procesów i usług nadzorowanych przez siebie
2 Koordynuje system zarządzania jakością w swoim miejscu pracy
3 Przeprowadza kontrolę jakości wyrobów, procesów i usług wg procedur ISO
4 Posługuje się dokumentacją dotyczącą kontroli jakości w obcym języku

Zadanie zawodowe: D-3:
Prowadzenie samokontroli wg przyjętych w zakładzie pracy kryteriów i metodologii
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza samokontrolę urządzeń i układów wg przyjętej metodologii i kryteriów
2 Dokumentuje przeprowadzaną samokontrolę urządzeń i układów


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Uzdolnienia naukowe, informatyczne, techniczne i organizacyjne
2 Wyobraźnia i myślenie twórcze
3 Zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów
4 Zdolność komunikowania się w zespołach i projektach
5 Podzielność uwagi
6 Koncentracja uwagi
Cechy osobowości
1 Dochowywanie reguł etyki zawodowej
2 Dokładność i dbałość o jakość pracy
3 Gotowość ustawicznego uczenia się i dzielenia się wiedzą
4 Kreatywność, operatywność i skuteczność
5 Kreatywność techniczna oraz nastawienie na innowacyjność
6 Myślenie interdyscyplinarne i systemowe
7 Odporność emocjonalna i zrównoważenie
8 Odpowiedzialność proekologiczna
9 Dążenie do rozwoju i wzbogacenia własnej osobowości
10 Otwartość na zmiany
11 Samodzielność i samokontrola
12 Świadomość roli transferu innowacji
13 Umiejętność podejmowania trafnych i szybkich decyzji
14 Umiejętność współdziałania
15 Zdolność działania w stresie
16 Zrównoważenie
17 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
18 Opanowanie
19 Cierpliwość
20 Wytrwałość
21 Zamiłowanie do dokładnej pracy
22 Komunikatywność
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra koordynacja ruchowa
2 Dobra koordynacja słuchowa
3 Spostrzegawczość
4 Dobra koordynacja wzrokowo-słuchowa
5 Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
6 Ostrość wzroku
7 Rozróżnia barwy
8 Szybki refleks
9 Zręczność rąk
10 Czucie dotykowe
11 Zręczność palców