Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zaaw. technologie przemysłowe
Obszar zawodowy: Inżynier ds. produktu

Kod zawodu: 214190

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Opracowywanie projektów produktu z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki.
A-2 Opracowywanie dokumentacji technicznej dla produktu
A-3 Wykonanie prototypu.
A-4 Testowanie i wdrażanie produktu.
A-5 Prowadzenie prac badawczych i rozwojowych nad produktem
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i uwzględnieniem wymagań bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
B-2 Prowadzenie dokumentacji projektowej.
B-3 Koordynowanie pracy zespołu projektowego
B-4 Organizowanie odbioru i opiniowanie innowacyjnych projektów nowych produktów.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zasobami ludzkimi.
C-2 Organizowanie i nadzorowanie wytwarzania produktu
C-3 Zarządzanie budżetem projektu
C-4 Współpraca z klientem i wykonawcami produktu
C-5 Podejmowanie działalności marketingowej dla produktu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ustanawianie standardów kontroli i procedur dla sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa produktu
D-2 Nadzorowanie prac związanych z wytwarzaniem produktu.
D-3 Kontrolowanie pracy podległego zespołu pracowników w zakresie przestrzegania bezpiecznych metod pracy, stosowania ochron osobistych i innych zabezpieczeń.

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Opracowywanie projektów produktu z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki i techniki.
Lp. umiejętności
1 Korzysta ze sprzętu komputerowego i oprogramowania inżynierskiego
2 Korzysta z sieci komputerowych i specjalistycznych baz danych
3 Opracowuje założenia projektowe zgodnie z wymaganiami klienta i standardem korporacji we współpracy z zespołem projektowym

Zadanie zawodowe: A-2:
Opracowywanie dokumentacji technicznej dla produktu
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady ochrony własności intelektualnej
2 Tworzy dokumentację projektową produktów z zastosowaniem podstaw Geometrycznego Wymiarowania i Tolerancji (GD&T) w rysunkach produktów
3 Stosuje inicjowanie i interpretowanie rezultatów Analiz Elementów Skończonych (FEA)
4 Tworzy, kompletuje i analizuje dokumentację konstrukcyjną wyrobów oraz specyfikację komponentów zgodnie z obowiązującymi standardami

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonanie prototypu.
Lp. umiejętności
1 Tworzy produkt finalny w oparciu o specyfikację wymagań dostarczoną przez klienta
2 Realizuje projekty (od opracowania koncepcji nowych prefabrykatów do wdrożenia do produkcji)
3 Tworzy modele w programie 3D CAD
4 Stosuje sposoby modelowania i reguły wspomagania decyzji
5 Rozwiązuje problemy inżynierskie/jakościowe związanych z wdrożeniem wyrobu do produkcji

Zadanie zawodowe: A-4:
Testowanie i wdrażanie produktu.
Lp. umiejętności
1 Analizuje założenia projektowe produktu
2 Prowadzi badania testowe produktu
3 Analizuje i interpretuje wyniki testów
4 Tworzy raporty dla klientów
5 Wdraża produkt do produkcji seryjnej (od opracowania koncepcji do pełnego wdrożenia)

Zadanie zawodowe: A-5:
Prowadzenie prac badawczych i rozwojowych nad produktem
Lp. umiejętności
1 Rozwiązuje problemy techniczne i inżynierskie z wykorzystaniem prawa i najnowszych rozwiązań techniki
2 Stosuje opis matematyczny do analizy i opisu produktu
3 Dobiera materiały konstrukcyjne do rozwiązań inżynierskich
4 Stosuje algorytmy programowania do obliczeń parametrów i projektowania produktu
5 Projektuje modele produktu
6 Uczestniczy w rozwijaniu nowych technologii wytwarzania produktu
7 Korzysta z informacji technicznej w języku obcym

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i uwzględnieniem wymagań bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy prawa pracy i działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
2 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
3 Korzysta ze źródeł wiedzy ergonomicznej i ekonomicznej w zakresie potrzebnym przy wykonywanej pracy
4 Organizuje pracę sobie i podległym pracownikom zgodnie z wymaganiami ergonomii
5 Przestrzega zasad bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska na stanowisku pracy
6 Organizuje sposób przepływu i kontroli informacji i dokumentów pomiędzy stanowiskami pracy i komórkami organizacyjnymi
7 Wskazuje konsekwencje naruszenia przepisów i zasad bhp podczas wykonywania zadań zawodowych
8 Reaguje w przypadku zagrożenia pożarowego, zgodnie z instrukcją przeciwpożarową
9 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z zasadami ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-2:
Prowadzenie dokumentacji projektowej.
Lp. umiejętności
1 Tworzy specyfikacje materiałów w oparciu o kryteria modelu
2 Tworzy harmonogram testów mających na celu zatwierdzenie produktu (DVP&R)
3 Tworzy wymagania dotyczących budowy elementów prototypu
4 Nadzoruje proces analizy i uwzględnia zmiany konstrukcyjne i odstępstwa wprowadzane przez klientów

Zadanie zawodowe: B-3:
Koordynowanie pracy zespołu projektowego
Lp. umiejętności
1 Planuje czas pracy sobie i podległym pracownikom potrzebny na wykonanie powierzonego zadania
2 Określa zakres i zasady współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi w przedsiębiorstwie
3 Kontroluje realizację powierzonego zadania

Zadanie zawodowe: B-4:
Organizowanie odbioru i opiniowanie innowacyjnych projektów nowych produktów.
Lp. umiejętności
1 Określa zakres i sposób odbioru gotowych projektów produktu
2 Określa i analizuje zgodność uzyskanych wyników z założonymi parametrami
3 Organizuje współpracę z jednostkami zewnętrznymi
4 Współpracuje i kooperuje z klientami zewnętrznymi
5 Stosuje zasady rachunku ekonomicznego w opiniowaniu i odbiorze projektów

Zadanie zawodowe: C-1:
Kierowanie zasobami ludzkimi.
Lp. umiejętności
1 Dobiera zespoły pracownicze
2 Opracowuje harmonogram prac zespołów pracowniczych
3 Motywuje pracowników
4 Planuje pracę zespołową
5 Stosuje zasady komunikacji społecznej
6 Doskonali praktyczne sposoby komunikowania się i relacje interpersonalne
7 Posługuje się językiem specjalistycznym
8 Ponosi odpowiedzialność za powierzony sprzęt i maszyny
9 Ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo podwładnych

Zadanie zawodowe: C-2:
Organizowanie i nadzorowanie wytwarzania produktu
Lp. umiejętności
1 Sprawuje nadzór technologiczny nad wprowadzeniem nowych produktów
2 Opracowuje regulaminy wewnętrzne w celu harmonizacji działań organizacyjnych w zakresie wytwarzania produktu
3 Opracowuje narzędzia służące do kontroli realizowanych prac
4 Analizuje funkcjonujące systemy produkcji i eksploatacji
5 Analizuje infrastrukturę przemysłową

Zadanie zawodowe: C-3:
Zarządzanie budżetem projektu
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje kalkulację kosztów projektu, prototypu i produktu końcowego
2 Stosuje zasady racjonalnego gospodarowania zasobami finansowymi
3 Kontroluje wydatki

Zadanie zawodowe: C-4:
Współpraca z klientem i wykonawcami produktu
Lp. umiejętności
1 Buduje i podtrzymuje relacje z klientem
2 Kontaktuje się z dostawcami w celu realizacji globalnych strategii zakupowych
3 Współpracuje ze wszystkimi działami firmy w zakresie wsparcia technicznego
4 Współpracuje z zespołem w celu wdrożenie nowego projektu

Zadanie zawodowe: C-5:
Podejmowanie działalności marketingowej dla produktu
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje i prowadzi negocjacje z klientami
2 Analizuje zapotrzebowanie w zakresie innowacji technologicznych i dostosowuje ofertę do potrzeb i aktualnych trendów
3 Przygotowuje ofertę w zakresie rozwiązań technicznych produktu
4 Motywuje klienta do współpracy
5 Opracowuje strategię działań marketingowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla produktu
6 Analizuje koszty i korzyści podejmowanych działań marketingowych w zakresie eksploatacji i wdrażania nowych produktów

Zadanie zawodowe: D-1:
Ustanawianie standardów kontroli i procedur dla sprawnego funkcjonowania i bezpieczeństwa produktu
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje i przewiduje zagrożenia bezpieczeństwa pracy produktu oraz wskazuje sposoby ich usunięcia
2 Określa zadania dla personelu w zakresie projektowania, testowania i wywarzania produktu
3 Określa procedury postępowania na wypadek zagrożenia
4 Opracowuje systemy gwarantujące wysoki poziom realizowanych prac
5 Monitoruje pracę zespołu
6 Kontroluje efektywność własnych działań w celu eliminacji błędnych decyzji

Zadanie zawodowe: D-2:
Nadzorowanie prac związanych z wytwarzaniem produktu.
Lp. umiejętności
1 Prowadzi badania na temat pracy zespołów wykonawczych
2 Kontroluje przebieg procesu wytwórczego
3 Sprawdza prawidłowy przebieg procesu
4 Kontroluje działalność służb planowania produkcji i eksploatacyjnych
5 Interweniuje w przypadku nieprawidłowości

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrolowanie pracy podległego zespołu pracowników w zakresie przestrzegania bezpiecznych metod pracy, stosowania ochron osobistych i innych zabezpieczeń.
Lp. umiejętności
1 Opracowuje regulaminy wewnętrzne w celu harmonizacji działań zespołu
2 Opracowuje narzędzia służące do kontroli realizowanych prac
3 Kontroluje działalność służb planowania produkcji i eksploatacyjnych
4 Analizuje funkcjonujące systemy produkcji i eksploatacji
5 Analizuje infrastrukturę przemysłową


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Uzdolnienia matematyczne, informatyczne, techniczne i organizacyjne
2 Wyobraźnia przestrzenna i myślenie twórcze
3 Zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów
4 Zdolność komunikowania się w zespołach projektowych
5 Rozumowanie logiczne
6 Podzielność uwagi
7 Koncentracja uwagi
Cechy osobowości
1 Dochowywanie reguł etyki zawodowej
2 Dokładność i dbałość o jakość pracy
3 Gotowość ustawicznego uczenia się i dzielenia się wiedzą
4 Kreatywność, operatywność i skuteczność
5 Kreatywność techniczna oraz nastawienie na innowacyjność
6 Myślenie interdyscyplinarne i systemowe
7 Odpowiedzialność proekologiczna
8 Operatywność i skuteczność
9 Otwartość na zmiany
10 Świadomość roli transferu innowacji
11 Zamiłowanie do dokładnej pracy
12 Komunikatywność
13 Samodzielność i samokontrola
14 Odporność emocjonalna i zrównoważenie
15 Cierpliwość
16 Wytrwałość
17 Umiejętność współdziałania
18 Dążenie do rozwoju i wzbogacania własnej osobowości
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Dobra koordynacja wzrokowo-słuchowa
3 Spostrzegawczość
4 Ostrość wzroku
5 Rozróżnianie barw
6 Zręczność rąk
7 Czucie dotykowe
8 Zręczność palców