Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Zaaw. technologie przemysłowe
Obszar zawodowy: Specjalista zastosowań informatyki

Kod zawodu: 251902

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Eksploatowanie sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
A-2 Administrowanie systemem operacyjnym
A-3 Monitorowanie stanu sieci informatycznej
A-4 Administrowanie bazy danych
A-5 Optymalizowanie baz danych oraz zarządzanie pamięcią i przestrzenią dysku
A-6 Programowanie w wybranych językach programowania
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy i innych użytkowników systemu komputerowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zarządzanie zabezpieczeniami
C-2 Zarządzanie sprzętem komputerowym
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Posługiwanie się oprogramowaniem
D-2 Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Eksploatowanie sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
2 Stosuje odpowiednie materiały eksploatacyjne aby zapewnić prawidłowe działanie zestawu komputerowego
3 Diagnozuje i usuwa usterki sprzętu komputerowego
4 Optymalizuje pracę sprzętu komputerowego pod kątem wymagań użytkownika
5 Instaluje oprogramowanie systemowe komputera i urządzeń peryferyjnych

Zadanie zawodowe: A-2:
Administrowanie systemem operacyjnym
Lp. umiejętności
1 Instaluje i konfiguruje system operacyjny
2 Instaluje i konfiguruje oprogramowanie aplikacyjne
3 Współpracuje z administratorem sieci informatycznej w zakresie przydzielanych adresów
4 Wykonuje uaktualnienie (ang. upgrade) zainstalowanego oprogramowania
5 Tworzy wykaz oprogramowania i licencji
6 Reaguje na zgłaszane nieprawidłowości w działaniu oprogramowania
7 Współpracuje z informatykami (projektantami, programistami) w zakresie prawidłowego funkcjonowania oprogramowania
8 Opracowuje pliki wsadowe
9 Szkoli użytkowników w zakresie eksploatacji systemów komputerowych

Zadanie zawodowe: A-3:
Monitorowanie stanu sieci informatycznej
Lp. umiejętności
1 Monitoruje połączenia w sieci informatycznej
2 Monitoruje ruch w sieci informatycznej
3 Zbiera i reaguje na otrzymywane ostrzeżenia
4 Analizuje komunikaty systemowe

Zadanie zawodowe: A-4:
Administrowanie bazy danych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
2 Posługuje się systemem operacyjnym
3 Posługuje się rozbudowanymi procedurami obsługi baz danych
4 Posługuje się językami programowania bazy danych
5 Usuwa awarie w bazach danych
6 Archiwizuje dane

Zadanie zawodowe: A-5:
Optymalizowanie baz danych oraz zarządzanie pamięcią i przestrzenią dysku
Lp. umiejętności
1 Określanie obszarów dostrajania I/O, które mogą zwiększyć wydajność całego systemu
2 Określanie najczęściej występujących problemów z dostrajaniem, które mają bezpośredni wpływ na wydajność bazy danych
3 Określanie czynników branych pod uwagę przy wyborze fizycznej struktury danych
4 Określanie wytycznych wydajności w celu zredukowania aktywności na dysku
5 Określanie stosowanego systemu plików
6 Wyszukiwanie informacji w Internecie
7 Posługiwanie się dokumentacją
8 Wyznaczanie najkorzystniejszych rozwiązań ze względu na wybrane kryteria
9 Korzystanie z dokumentacji

Zadanie zawodowe: A-6:
Programowanie w wybranych językach programowania
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
2 Posługuje się systemami operacyjnymi
3 Posługuje się wybranymi aplikacjami użytkowymi i specjalizowanymi
4 Opracowuje algorytmy działania programu aplikacjami użytkowymi i specjalizowanymi
5 Posługuje się językami programowania
6 Posługuje się programami narzędziowymi
7 Wykorzystuje różne źródła informacji
8 Projektuje i tworzy multimedialne strony internetowe

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska pracy i innych użytkowników systemu komputerowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji oraz zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje urządzenia systemu komputerowego
2 Posługuje się komputerem klasy IBM PC oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
3 Określa dostęp do danych dla użytkowników
4 Określa wymagania sprzętowych dla danego środowiska pracy
5 Określa uprawnienia do korzystania z zasobów systemu komputerowego
6 Stosuje się do przepisów prawa pracy, działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
7 Zorganizuje pracę sobie i podległemu zespołowi zgodnie z wymogami ergonomii
8 Stosuje procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

Zadanie zawodowe: C-1:
Zarządzanie zabezpieczeniami
Lp. umiejętności
1 Definiowanie i obsługa nazwanego zestawu limitów zasobów i haseł
2 Zarządzanie przywilejami - system i obiekty
3 Kontrolowanie administracji przywilejami w bazie danych
4 Określanie kroków przy tworzeniu użytkownika oraz tworzenie użytkownika
5 Usuwanie użytkownika
6 Wyświetlanie przydziałów dla użytkowników
7 Wyświetlanie statusu konta użytkowników
8 Blokowanie użytkowników

Zadanie zawodowe: C-2:
Zarządzanie sprzętem komputerowym
Lp. umiejętności
1 Przydziela sprzęt komputerowy użytkownikom
2 Reaguje na zgłaszane awarie w działaniu sprzętu komputerowego
3 Wykonuje zaawansowaną diagnostykę sprzętu komputerowego
4 Nadzoruje naprawę sprzętu komputerowego oddanego do serwisu
5 Tworzy wykaz sprzętu komputerowego

Zadanie zawodowe: D-1:
Posługiwanie się oprogramowaniem
Lp. umiejętności
1 Posługuje się programami zapewniającymi bezpieczeństwo stanowiska
2 Posługuje się programami zabezpieczenia sieci (firewall)
3 Posługuje się programami filtrującymi przepływ informacji

Zadanie zawodowe: D-2:
Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji
Lp. umiejętności
1 Przestrzega postanowień licencji na oprogramowanie
2 Aktualizuje oprogramowanie
3 Negocjuje z dostawcą warunki licencji
4 Przestrzega procedur zamówień publicznych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Podzielność uwagi
2 Koncentracja uwagi
3 Uzdolnienia naukowe, informatyczne, techniczne i organizacyjne
4 Wyobraźnia i myślenie twórcze
5 Zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów
6 Zdolność komunikowania się w zespołach i projektach
Cechy osobowości
1 Dochowywanie reguł etyki zawodowej
2 Dokładność i dbałość o jakość pracy
3 Gotowość ustawicznego uczenia się i dzielenia się wiedzą
4 Kreatywność techniczna oraz nastawienie na innowacyjność
5 Myślenie interdyscyplinarne i systemowe
6 Odporność emocjonalna i zrównoważenie
7 Odpowiedzialność proekologiczna
8 Operatywność i skuteczność
9 Otwartość na zmiany
10 Samodzielność i samokontrola
11 Świadomość roli transferu innowacji
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra koordynacja ruchowa
2 Spostrzegawczość
3 Dobra koordynacja wzrokowo-słuchowa
4 Ostrość wzroku
5 Rozróżnia barwy
6 Szybki refleks
7 Zręczność rąk
8 Zręczność palców