Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Konserwator systemów komputerowych i sieci

Kod zawodu: 312101
Data modyfikacji: 2008-12-12 11:15:57

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Obsługa techniczna sprzętu komputerowego i kanałów łączności
A-2 Utrzymywanie bezawaryjnego funkcjonowania systemów komputerowych i sieci
A-3 Określanie błędów, wad i uszkodzeń oprogramowania oraz sprzętu oraz ich usuwanie
A-4 Projektowanie i rozbudowa systemów komputerowych i wyposażanie ich w urządzenia komunikacji sieciowej
A-5 Wykonywanie łączy: kablowych, radiowych lub optoelektronicznych
A-6 Rozpoznawanie sposobów konfiguracji sprzętu sieciowego
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP i ergonomii
B-2 Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP i ergonomii
B-3 Przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników dotyczących awarii sprzętu komputerowego
B-4 Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z administratorami systemów komputerowych przy rozbudowie systemów i ich bieżącej eksploatacji
C-2 Współpraca z użytkownikami systemów komputerowych i sieci w zakresie serwisu technicznego
C-3 Współpraca z instalatorami systemów komputerowych i sieci
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Posługiwanie się testami do sprawdzania systemów komputerowych i sieci
D-2 Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego i sieci