Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Konserwator systemów komputerowych i sieci

Kod zawodu: 312101

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Obsługa techniczna sprzętu komputerowego i kanałów łączności
A-2 Utrzymywanie bezawaryjnego funkcjonowania systemów komputerowych i sieci
A-3 Określanie błędów, wad i uszkodzeń oprogramowania oraz sprzętu oraz ich usuwanie
A-4 Projektowanie i rozbudowa systemów komputerowych i wyposażanie ich w urządzenia komunikacji sieciowej
A-5 Wykonywanie łączy: kablowych, radiowych lub optoelektronicznych
A-6 Rozpoznawanie sposobów konfiguracji sprzętu sieciowego
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP i ergonomii
B-2 Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP i ergonomii
B-3 Przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników dotyczących awarii sprzętu komputerowego
B-4 Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z administratorami systemów komputerowych przy rozbudowie systemów i ich bieżącej eksploatacji
C-2 Współpraca z użytkownikami systemów komputerowych i sieci w zakresie serwisu technicznego
C-3 Współpraca z instalatorami systemów komputerowych i sieci
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Posługiwanie się testami do sprawdzania systemów komputerowych i sieci
D-2 Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego i sieci

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Obsługa techniczna sprzętu komputerowego i kanałów łączności
Lp. umiejętności
1 Określa parametry techniczne elementów zestawu komputerowego
2 Posługuje się komputerem klasy IBM PC i współpracującymi urządzeniami
3 Ustala sprzęt sieciowy i technologie sieciowe
4 Konfiguruje oprogramowanie na komputerach klasy IBM PC
5 Konfiguruje oprogramowanie sieciowe na komputerach klasy IBM PC
6 Konfiguruje urządzenia aktywne sieci (urządzenia typu switch, router)
7 Identyfikuje potrzeby użytkowników sieci
8 Dobiera sprzęt komputerowy, urządzenia zewnętrzne i oprogramowanie do potrzeb klienta
9 Optymalizuje połączenia sieciowe
10 Stosuje programy specjalistyczne do konfiguracji serwerów i stanowisk sieciowych
11 Posługuje się programami filtrującymi przepływ informacji
12 Określa uprawnienia do korzystania z zasobów systemu komputerowego
13 Określa dostęp do danych dla użytkowników
14 Posługuje się programami zapewniającymi bezpieczeństwo danych i oprogramowania na stanowisku

Zadanie zawodowe: A-2:
Utrzymywanie bezawaryjnego funkcjonowania systemów komputerowych i sieci
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy IBM PC i współpracującymi urządzeniami
2 Stosuje technologie diagnostyczne systemów komputerowych i sieci
3 Diagnozuje i usuwa usterki systemów komputerowych i sieci
4 Dobiera właściwy sprzęt sieciowy celem wymiany uszkodzonych urządzeń
5 Optymalizuje pracę systemów sieciowych i organizację podłączeń sieciowych
6 Dobiera właściwe oprogramowanie
7 Przestrzega warunków licencji
8 Przeprowadza prace konserwatorskie systemów komputerowych
9 Wyszukuje i proponuje nowatorskie rozwiązania celem usprawnienia działania sieci

Zadanie zawodowe: A-3:
Określanie błędów, wad i uszkodzeń oprogramowania oraz sprzętu oraz ich usuwanie
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy IBM PC i współpracującymi urządzeniami
2 Posługuje się urządzeniami do diagnozowania wad i uszkodzeń systemów komputerowych i sieci
3 Diagnozuje typowe usterki systemów komputerowych i sieci
4 Rozwiązuje problemy związane ze sprzętem komputerowym
5 Aktualizuje oprogramowanie
6 Samodzielnie wyszukuje specyfikacje sprzętowe
7 Modyfikuje sterowniki, optymalizując działanie sprzętu komputerowego

Zadanie zawodowe: A-4:
Projektowanie i rozbudowa systemów komputerowych i wyposażanie ich w urządzenia komunikacji sieciowej
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy IBM PC i współpracującymi urządzeniami
2 Dobiera właściwe podzespoły do rozbudowy komputera
3 Posługuje się systemami operacyjnymi
4 Dobiera właściwe oprogramowanie do instalacji na komputerze
5 Dobiera właściwe technologie połączeń sieciowych
6 Dobiera właściwy osprzęt aktywny i pasywny sieci
7 Dokonuje montażu okablowania sieciowego
8 Aktualizuje oprogramowanie
9 Stosuje warunki licencji na oprogramowanie

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie łączy: kablowych, radiowych lub optoelektronicznych
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje urządzenia sieci komputerowej
2 Posługuje się urządzeniami i narzędziami do instalacji systemów okablowania sieciowego
3 Dobiera materiały do wykonywanych łączy sieciowych
4 Optymalizuje sposób poprowadzenia okablowania
5 Instaluje systemy okablowania sieciowego
6 Weryfikuje poprawność wykonanej instalacji
7 Analizuje potrzeby klienta dotyczące sprzętu sieciowego
8 Określa wymagania sprzętowe dla danego środowiska pracy
9 Konfiguruje urządzenia do łączności radiowej (WiFi)

Zadanie zawodowe: A-6:
Rozpoznawanie sposobów konfiguracji sprzętu sieciowego
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy IBM PC i współpracującymi urządzeniami
2 Posługuje się językami obcymi
3 Identyfikuje używany sprzęt sieciowy
4 Identyfikuje istniejącą topologię sieci
5 Posługuje się oprogramowaniem specjalistycznym celem właściwej konfiguracji sprzętu sieciowego
6 Rozpoznaje protokoły sieciowe
7 Identyfikuje komputery w sieci
8 Udostępnia zasoby dyskowe i drukarkowe
9 Przegląda zasoby sieci

Zadanie zawodowe: B-1:
Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP i ergonomii
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Planuje swoje stanowisko według zasad ergonomii pracy
3 Łączy poszczególne elementy zestawu komputerowego
4 Posługuje się właściwym dla wyznaczonych zadań oprogramowaniem
5 Konfiguruje system komputerowy
6 Loguje się do systemu
7 Instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych
8 Konfiguruje sieć
9 Dopasowuje interface
10 Przestrzega warunków licencji

Zadanie zawodowe: B-2:
Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP i ergonomii
Lp. umiejętności
1 Ocenia dotychczasowe wyposażenie
2 Analizuje potrzebne zmiany
3 Planuje zmiany zgodnie z zasadami ergonomii pracy
4 Przewiduje zapotrzebowanie na sprzęt i oprogramowanie
5 Identyfikuje wymagania sprzętowe instalowanego oprogramowania
6 Modyfikuje konfigurację sprzętową i software’ową
7 Wybiera oprogramowanie posiadające właściwą licencję

Zadanie zawodowe: B-3:
Przyjmowanie zgłoszeń od użytkowników dotyczących awarii sprzętu komputerowego
Lp. umiejętności
1 Dostosowuje poziom zaawansowania w zakresie słownictwa informatycznego do poziomu znajomości tematu użytkownika podczas przyjmowania zgłoszeń
2 Przeprowadza wywiad z użytkownikiem badając okoliczności zaistniałej usterki
3 Przeprowadza diagnostykę usterki
4 Dobiera właściwe narzędzia naprawcze
5 Dobiera właściwe metody naprawcze
6 Testuje wykonane naprawy
7 Identyfikuje uszkodzone komponenty systemu komputerowego
8 Zabezpiecza system przed ponownym wystąpieniem usterki
9 Wykonuje kopie bezpieczeństwa najważniejszych plików
10 Modyfikuje ustawienia w celu zmniejszenia ryzyka utraty danych
11 Posługuje się programami antywirusowymi

Zadanie zawodowe: B-4:
Zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji oprogramowania
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy IBM PC i współpracującymi urządzeniami
2 Posługuje się programami testującymi sprzęt komputerowy
3 Analizuje parametry podzespołów sprzętu komputerowego
4 Wykonuje kopię bezpieczeństwa
5 Posługuje się oprogramowaniem zgodnie z licencją
6 Aktualizuje dokumentację techniczną i programową korzystając z różnych źródeł informacji
7 Określa uprawnienia do korzystania z zasobów systemu komputerowego
8 Posługuje się oprogramowaniem antywirusowym
9 Posługuje się oprogramowaniem typu firewall
10 Posługuje się oprogramowaniem szyfrującym dane
11 Potrafi przygotowywać skrypty szyfrujące dane

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z administratorami systemów komputerowych przy rozbudowie systemów i ich bieżącej eksploatacji
Lp. umiejętności
1 Posługuje się programami użytkowymi i specjalizowanymi
2 Współpracuje z administratorem systemów komputerowych w celu rozwiązania problemów sieciowych
3 Planuje wykonanie określonych zadań w porozumieniu z administratorem systemów komputerowych
4 Rozwiązuje problemy pojawiające się w trakcie użytkowania systemów
5 Eliminuje potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci
6 Wykrywa treści niepożądane
7 Konfiguruje systemy w oparciu o wskazówki administratora
8 Wykonuje prace optymalizujące systemy komputerowe we współpracy z administratorem systemów komputerowych
9 Wykonuje kopie bezpieczeństwa najważniejszych plików i archiwizuje dane
10 Rozpoznaje konfigurację sprzętu komputerowego

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z użytkownikami systemów komputerowych i sieci w zakresie serwisu technicznego
Lp. umiejętności
1 Dostosowuje poziom zaawansowania w zakresie słownictwa informatycznego do poziomu znajomości tematu użytkownika
2 Przeprowadza wywiad z użytkownikami na temat działania systemu operacyjnego i sieci
3 Posługuje się komputerem klasy IBM PC
4 Identyfikuje system komputerowy
5 Posługuje się systemami operacyjnymi
6 Posługuje się programami użytkowymi i specjalizowanymi
7 Przeprowadza diagnozę oprogramowania i sieci w oparciu o informacje uzyskane od użytkownika
8 Wybiera sposób rozwiązania zaistniałych problemów związanych z eksploatacją komputerów
9 Dobiera narzędzia odpowiednie do zaistniałej usterki
10 Dobiera właściwe materiały eksploatacyjne uzależniając je od charakteru pracy użytkownika
11 Dobiera metody naprawcze
12 Testuje wykonaną naprawę
13 Wykonuje kopie zapasowe plików i archiwizuje dane

Zadanie zawodowe: C-3:
Współpraca z instalatorami systemów komputerowych i sieci
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy IBM PC i współpracującymi urządzeniami
2 Instaluje oprogramowanie sieciowe w myśl wskazówek instalatora
3 Stosuje w praktyce uzyskane od instalatorów systemów komputerowych i sieci informacje dotyczące konfiguracji systemów komputerowych
4 Konfiguruje usługi sieciowe
5 Przestrzega postanowienia licencji na oprogramowanie
6 Wykonuje okresowe prace konserwatorskie w oparciu o wskazówki instalatorów systemów komputerowych i sieci
7 Wykonuje kopie bezpieczeństwa najważniejszych plików
8 Optymalizuje pracę systemu komputerowego w porozumieniu z instalatorem systemów komputerowych
9 Posługuje się programami filtrującymi przepływ informacji
10 Określa dostęp do danych dla użytkowników

Zadanie zawodowe: D-1:
Posługiwanie się testami do sprawdzania systemów komputerowych i sieci
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje system komputerowy i jego konfigurację
2 Posługuje się systemami operacyjnymi
3 Posługuje się nowoczesnymi programami testującymi sprzęt komputerowy i urządzenia sieciowe
4 Posługuje się nowoczesnymi testerami sprzętowymi służącymi do wykrywania usterek sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych
5 Identyfikuje uszkodzone komponenty systemu komputerowego i urządzeń sieciowych
6 Analizuje wyniki testów
7 Modyfikuje konfigurację systemu komputerowego oparciu o wnioski z przeprowadzonych testów
8 Posługuje się oprogramowaniem zgodnie z ich licencją

Zadanie zawodowe: D-2:
Posługiwanie się oprogramowaniem zapewniającym bezpieczeństwo pracy systemu komputerowego i sieci
Lp. umiejętności
1 Konfiguruje oprogramowanie zabezpieczające
2 Testuje zabezpieczenia
3 Posługuje się oprogramowaniem zgodnie z ich licencją
4 Korzysta z języków i systemów programowania w celu tworzenia aplikacji
5 Diagnozuje i usuwa usterki i błędy oprogramowania
6 Posługuje się programami filtrującymi przepływ informacji
7 Określa dostęp do danych dla użytkowników
8 Posługuje się programami antywirusowymi
9 Posługuje się programami testującymi sprzęt komputerowy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Rozumowanie logiczne
2 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
3 Uzdolnienia organizacyjne
4 Wyobraźnia i myślenie twórcze
5 Dobra pamięć
Cechy osobowości
1 Komunikatywność
2 Odporność emocjonalna
3 Kreatywność
4 Zaangażowanie
5 Zrównoważenie
6 Odpowiedzialność
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Spostrzegawczość
3 Rozróżnianie barw