Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Monter suchej zabudowy

Kod zawodu: 712902

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz
A-2 Montowanie systemów okładzin ściennych
A-3 Montowanie systemów ścian działowych
A-4 Montowanie systemów sufitów podwieszanych
A-5 Montowanie systemów obudów dachów
A-6 Montowanie systemów suchych jastrychów
B Zadania organizacyjne
C Zadania kierowania i współpracy
D Zadania kontroli i oceny jakości

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Rozpoznawanie materiałów stosowanych w systemach suchej zabudowy wnętrz
Lp. umiejętności
1 Analizuje i rozróżnia podstawowe cechy fizyko-chemiczne gipsu
2 Charakteryzuje zastosowanie gipsu w budownictwie
3 Charakteryzuje sposób produkcji gipsu z kamienia gipsowego
4 Przygotowuje zaprawę gipsową
5 Identyfikuje rodzaje płyt w systemach suchej zabudowy
6 Opisuje zastosowanie płyt w systemach suchej zabudowy
7 Opisuje zasady składowania płyt gipsowo-kartonowych i gipsowo-celulozowych
8 Identyfikuje rodzaje i oznaczenia profili stalowych dla systemów suchej zabudowy
9 Analizuje parametry profilu w kontekście bezpieczeństwa użytkowania
10 Opisuje zastosowanie poszczególnych elementów montażowych
11 Przygotowuje profile stalowe i elementy montażowe do wykonania montażu
12 Identyfikuje rodzaje materiałów uszczelniających i izolacyjnych w systemach suchej zabudowy
13 Opisuje zastosowanie poszczególnych materiałów do robót wykończeniowych
14 Przygotowuje materiały uszczelniające i izolacyjne do robót wykończeniowych

Zadanie zawodowe: A-2:
Montowanie systemów okładzin ściennych
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia rodzaje ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych
2 Rozróżnia podstawowe elementy konstrukcyjne ścian działowych
3 Identyfikuje rodzaje profili stalowych do wznoszenia konstrukcji ściany
4 Charakteryzuje płyty gipsowo-kartonowe ze względu na pożądane cechy ściany
5 Identyfikuje rodzaje materiału izolacyjnego wykorzystywanego w suchej zabudowie
6 Opisuje podstawowe etapy montażu ścian działowych
7 Rozróżnia rodzaje profili używanych do wykonywania otworów drzwiowych
8 Określa rozstaw wkrętów mocujących płyty w ścianie z jednowarstwowym poszyciem
9 Określa rozstaw wkrętów mocujących płyty każdej z warstw w poszyciu dwuwarstwowym
10 Dobiera rodzaj płyt gipsowo-kartonowych stosowanych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
11 Opisuje sposób gięcia płyty do montażu ściany łukowej
12 Opisuje zasady montażu płyt gipsowo-kartonowych
13 Opisuje etapy spoinowania płyt gipsowo-kartonowych
14 Charakteryzuje etapy montażu narożników
15 Wykonuje spoinowanie fragmentu ściany działowej wykonanej z płyt gipsowo-kartonowych
16 Identyfikuje rodzaje taśm zbrojących
17 Opisuje cechy podstawowych poziomów szpachlowania
18 Wykonuje obróbkę dowolnego naroża ścianki działowej

Zadanie zawodowe: A-3:
Montowanie systemów ścian działowych
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia rodzaje okładzin ściennych
2 Rozróżnia podstawowe elementy konstrukcyjne okładziny ściennej montowanej na profilach
3 Rozróżnia rodzaje profili stalowych do wznoszenia konstrukcji przedścianki
4 Charakteryzuje zalety okładzin ściennych
5 Rozróżnia materiał izolacyjny wykorzystywany w przedściankach i okładzinach ściennych
6 Dobiera system okładziny ściennej do montowanych płyt gipsowo-kartonowych
7 Opisuje etapy montażu suchego tynku
8 Rozróżnia rodzaje profili używanych do wykonywania okładziny ściennej
9 Określa rozstaw wkrętów mocujących płyty w ścianie z jednowarstwowym poszyciem
10 Określa rozstaw wkrętów mocujących płyty każdej z warstw w poszyciu dwuwarstwowym
11 Dobiera rodzaj płyty gipsowo-kartonowej stosowanej w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
12 Opisuje zasady montażu płyt gipsowo-kartonowych
13 Wyznacza położenie suchego tynku na podstawie dokumentacji projektowej
14 Wykonuje montaż okładziny ściennej
15 Opisuje cechy podstawowych poziomów szpachlowania
16 Rozróżnia poziomy szpachlowania
17 Charakteryzuje etapy montażu narożników
18 Rozróżnia rodzaje taśm zbrojących
19 Wykonuje spoinowanie okładziny ściennej
20 Wykonuje obróbkę naroża wewnętrznego i zewnętrznego ścian z okładziną ścienną

Zadanie zawodowe: A-4:
Montowanie systemów sufitów podwieszanych
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia rodzaje sufitu podwieszanego na podstawie rysunku
2 Rozróżnia profile stosowane do montażu okładziny sufitowej
3 Wskazuje różnice pomiędzy sufitem o konstrukcji jednopoziomowej i dwupoziomowej
4 Opisuje charakterystyczne cechy okładziny sufitowej
5 Klasyfikuje sufity podwieszane wykonane w technologii suchej zabudowy ze względu na sposób montażu konstrukcji nośnej
6 Charakteryzuje etapy montażu sufitu podwieszanego o konstrukcji jednopoziomowej
7 Rozróżnia rodzaje profili używanych do wykonywania okładziny sufitowej
8 Określa rozstaw wkrętów mocujących płyty w suficie o konstrukcji jednopoziomowej w pierwszej warstwie poszycia
9 Określa rozstaw wkrętów mocujących płyty każdej z warstw w poszyciu dwuwarstwowym
10 Rozróżnia rodzaje płyt gipsowo-kartonowych stosowanych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
11 Opisuje zasady montażu płyt gipsowo-kartonowych w suficie podwieszanym
12 Charakteryzuje cechy podstawowego poziomu szpachlowania
13 Rozróżnia poziomy szpachlowania
14 Opisuje etapy szpachlowania finiszowego
15 Rozróżnia rodzaje taśm zbrojących

Zadanie zawodowe: A-5:
Montowanie systemów obudów dachów
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia materiały stosowane do obudowy dachu
2 Rozróżnia poszczególne elementy konstrukcji obudowy dachu
3 Opisuje zasady montażu elementów systemu obudowy dachu
4 Określa minimalną grubość materiału izolacyjnego stosowanego w systemach obudów dachów
5 Rozróżnia profile stosowane do montażu obudowy dachu
6 Opisuje charakterystyczne cechy wełny mineralnej
7 Określa funkcje foli paroizolacyjnej
8 Charakteryzuje etapy montażu obudowy dachu
9 Dobiera rodzaje profili używanych do wykonywania obudowy dachu
10 Dobiera rodzaje izolacji do obudowy dachu
11 Określa rozstaw wkrętów mocujących płyty w suficie o konstrukcji jednopoziomowej w pierwszej warstwie poszycia
12 Określa rozstaw wkrętów mocujących płyty każdej z warstw w poszyciu dwuwarstwowym obudowy poddasza
13 Rozróżnia rodzaje płyty gipsowo-kartonowych stosowanych w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności
14 Opisuje zasady montażu płyt gipsowo-kartonowych
15 Wyznacza położenie obudowy dachu na podstawie dokumentacji projektowej pomieszczenia
16 Montuje profile do belek więźby dachowej
17 Montuje izolację cieplną oraz paroizolację na między belkami w konstrukcji dachu
18 Wykonuje konstrukcję zabudowy okna dachowego w systemie suchej zabudowy
19 Charakteryzuje cechy podstawowego poziomu szpachlowania
20 Rozróżnia poziomy szpachlowania
21 Opisuje etapy montażu narożników
22 Rozróżnia rodzaje taśm zbrojących
23 Dokonuje obróbki fragmentu zabudowy okna połaciowego zamontowanego w dachu skośnym
24 Przeprowadza pomiar tolerancji wykonanej zabudowy poddasza

Zadanie zawodowe: A-6:
Montowanie systemów suchych jastrychów
Lp. umiejętności
1 Opisuje zalety stosowania suchego jastrychu
2 Charakteryzuje warstwy suchego jastrychu
3 Rozróżnia materiały stosowane do wykonania suchych jastrychów
4 Opisuje cechy płyt gipsowo-kartonowych stosowanych w suchym jastrychu
5 Określa wymiary płyt gipsowo-kartonowych stosowanych w suchym jastrychu
6 Opisuje sposób przygotowania nierównego podłoża
7 Dobiera materiały izolacyjne stosowane w suchym jastrychu
8 Określa warunki rozpoczęcia montażu suchego jastrychu
9 Rozróżnia rodzaje suchego jastrychu
10 Rozróżnia elementy suchego jastrychu
11 Rozróżnia rodzaje podsypki do wyrównywania podłoża
12 Rozróżnia rodzaje płyt gipsowo-kartonowych stosowanych w suchym jastrychu
13 Określa sposób układania płyt w suchym jastrychu
14 Określa sposób użycia materiałów izolacyjnych w suchym jastrychu
15 Opisuje cechy podkładów z suchych jastrychów
16 Rozróżnia rodzaje materiałów wykończeniowych stosowanych na podkładach jastrychowych
17 Przygotowuje podłoże pod suchy jastrych na posadzce o małych i dużych nierównościach
18 Układa płyty jednowarstwowo i dwuwarstwowo na podłożu
19 Wykonuje szpachlowanie fragmentu podłoża wykonanego z suchego jastrychu


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Uzdolnienia techniczne
3 Spostrzegawczość i wyobraźnia przestrzenna
4 Poczucie piękna i estetyki
Cechy osobowości
1 Wytrwałość i cierpliwość
2 Zrównoważenie emocjonalne
3 Odpowiedzialność i zdyscyplinowanie
4 Dokładność
5 Samokontrola
6 Łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą
Sprawności sensomotoryczne
1 Ostrość wzroku
2 Rozróżnianie barw
3 Widzenie stereoskopowe
4 Zmysł równowagi
5 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
6 Szybki refleks
7 Zręczność rąk
8 Brak lęku przed wysokością