Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Przemysł chemiczny
Obszar zawodowy: Technik konserwator w przemyśle chemicznym

Kod zawodu: Brak kodu

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Instalowanie, wymiana i demontaż, montowanie, rozkładanie na czynniki pierwsze i prawidłowe składanie głównych części układów mechanicznych; oraz wykonanie lub podanie szczegółowych instrukcji dotyczących przeróbki lub naprawy układów mechanicznych lub części wymagających technik mechanicznego dopasowywania.
A-2 Instalowanie i wymiana (części układów) układu elektrycznego i wymiana (części układów) układu elektrycznego w obszarach innych niż niebezpieczne i Ex-niebezpieczne, projektowanie i zbudowanie małych projektów elektrycznych, a także wykrycie i zdiagnozowanie wad w układach elektrycznych.
A-3 Przeprowadzenie konserwacji prewencyjnej, inspekcja i monitorowanie stanu na sprzęcie elektrycznym i mechanicznym.
A-4 Wykonanie krytycznych/decydujących działań wspomagających podczas konserwacji.
B Zadania organizacyjne
C Zadania kierowania i współpracy
D Zadania kontroli i oceny jakości

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Instalowanie, wymiana i demontaż, montowanie, rozkładanie na czynniki pierwsze i prawidłowe składanie głównych części układów mechanicznych; oraz wykonanie lub podanie szczegółowych instrukcji dotyczących przeróbki lub naprawy układów mechanicznych lub części wymagających technik mechanicznego dopasowywania.
Lp. umiejętności
1 Regeneruje i wymienia (części) układów mechanicznego przenoszenia mocy.
2 Regeneruje i wymienia (części) sprzętu wirującego.
3 Na miejscu przywraca do stanu używalności zawory przemysłowe.
4 Instaluje, wymienia i demontuje montuje, rozkłada na części i prawidłowo składa główne (mechaniczne) części hydraulicznego systemu prowadzącego przemysłowych zaworów sterowanych hydraulicznie.
5 Instaluje, wymienia i demontuje montuje, rozkłada na części i prawidłowo składa główne (mechaniczne) części pneumatycznego systemu prowadzącego przemysłowych zaworów sterowanych pneumatycznie.
6 Udziela szczegółowych instrukcji odnośnie przystosowania lub naprawy mechanicznych elementów (wały, oprawy łożysk) wymagających obróbki skrawaniem.
7 Udziela szczegółowych instrukcji odnośnie przystosowania lub naprawy elementów (zamocowania, podpory, itp.) wymagających spawania konstrukcji lub twardego lutowania.
8 Rozkłada, przechowuje i ponownie stosuje materiał izolacyjny (lub jego części) na orurowaniu i mocowaniach (włączając w to sprzężenia, kryzy, wieszaki i zawory).
9 aprawia orurowanie i rury procesowe, montuje i demontuje zaślepki okularowe (kryzy) i mocowania (kryza, mocowanie gwintowane i sprzężenie zaciskowe) oraz wymienia uszczelki w kryzach.

Zadanie zawodowe: A-2:
Instalowanie i wymiana (części układów) układu elektrycznego i wymiana (części układów) układu elektrycznego w obszarach innych niż niebezpieczne i Ex-niebezpieczne, projektowanie i zbudowanie małych projektów elektrycznych, a także wykrycie i zdiagnozowanie wad w układach elektrycznych.
Lp. umiejętności
1 Usuwa, przechowuje i instaluje kable w obszarach innych niż niebiezpieczne.
2 Wymienia oprawy lamp i akcesoria w obszarach innych niż niebezpieczne.
3 Wymienia serwomechanizmy (np. zawory sterowane silnikiem), czujniki i przetworniki w obszarach innych niż niebezpieczne.
4 Rozłącza i podłącza silniki elektryczne, urządzenia urządzenia włączające i sterowniki silników w obszarach, innych niż niebezpieczne, we właściwych konfiguracjach (star - delta).
5 Wymienia (demontuje i montuje), znajduje ważne części zamienne, ustawia parametry, i restartuje różne elementy elektryczne centrum sterowania silnikiem lub tablice rozdzielcze w obszarach innych niż n
6 Usuwa, przechowuje i instaluje kable Ex w obszarach niebezpiecznych Ex.
7 Wymienia lampy i oświetlenie Ex oraz akcesoria w obszarach niebezpiecznych Ex.
8 Wymienia serwomechanizmy Ex (np. zawory sterowane silnikiem), czujniki i przetworniki w obszarach niebezpiecznych Ex.
9 Rozłącza i podłącza silniki elektryczne Ex, urządzenia włączające i sterowniki silników w obszarach niebezpiecznych Ex, we właściwej konfiguracji (star - delta).
10 Czyta i interpretuje rysunki elektryczne, plany, schematy i specyfikacje kodów elektrycznych aby wyznaczyć rozmieszczenie przemysłowych instalacji sprzętu elektrycznego.
11 Przeprowadza analizę ryzyka na sprzęcie elektrycznym?last minute?.
12 Przeprowadza procedurę odłączania napięcia i wywieszania tablic ostrzegawczych na sprzęcie elektrycznym.
13 Bezpiecznie wyłącza instalacje elektryczne (lub ich części) (sprawdzać obwody, mierzyć brak napięcia, usuwa bezpieczniki termiczne).
14 Bezpiecznie włącza instalacje elektryczne (lub ich części) (sprawdzać obwody, instalować bezpieczniki, wkłada bezpieczniki termiczne).
15 Projektuje i buduje podstawowe centrum sterowania silnikiem z funkcjonalnościami start/stop, star/delta starter lub skręcania w lewo/prawo w obszarach innych niż niebezpieczne.
16 Rysuje schemat elektryczny dla podstawowego sterowania silnikiem (start-stop, star-delta, lewo-prawo).
17 Planuje fizyczne rozmieszczenie i buduje obwody elektryczne dla podstawowego sterowania silnikiem (start-stop, star-delta, lewo-prawo).
18 Autonomicznie znajduje odpowiednią przydatną informację techniczną w podręcznikach i normach.
19 Lokalizuje defekt lub awarię w systemie elektrycznym/elektronicznym lub sprzęcie poprzez systematyczne wynajdywanie defektów i określa ewentualne czynniki, które spowodowały defekt.
20 Autonomicznie, bezpiecznie obsługuje elektryczny sprzęt pomiarowy (miernik uniwersalny, zacisk prądowy, woltomierz DUSPOL).
21 Autonomicznie i bezpiecznie wykonuje procedury zestandardyzowanych testów i metod diagnostycznych używając schematu obwodu, schematu przewodów i narzędzia testujące.
22 Autonomicznie dokonuje odczytu parametrów i resetować parametry na sterowniku silnika.
23 Przeprowadza test funkcjonalny połączenia z systemem operacyjnym (SCADA, PLC i DCS).

Zadanie zawodowe: A-3:
Przeprowadzenie konserwacji prewencyjnej, inspekcja i monitorowanie stanu na sprzęcie elektrycznym i mechanicznym.
Lp. umiejętności
1 Smaruje sprzęt.
2 Pobiera próbki oleju ze zbiorników oleju (skrzyń biegów) sprzętu wirnikowego lub sprzętu hydraulicznego.
3 Przeprowadza kontrole i monitorowanie stanu na sprzęcie mechanicznym.
4 Przeprowadza kontrolę sprzętu mechanicznego oraz kontrolę sensoryczną (wizualną, pod kątem zapachu, czucia i słuchową).
5 Przeprowadza kontrolę napędów pasowych (kontrola zabezpieczeń, kontrola krążka pasowego, wizualna kontrola pasa, weryfikacja napięcia pasa).
6 Wykonuje scan termograficzny sprzętu wirnikowego.
7 Wykonuje scan termograficzny garnków kondensacyjnych izolowanych rur (na parę) i orurowania.
8 Wykonuje ultradźwiękową kontrolę linii doprowadzających powietrze, systemów sprężonego powietrza i sprzętu pneumatycznego.
9 Wykonuje ultradźwiękową kontrolę garnków kondensacyjnych.
10 Wykonuje ultradźwiękową kontrolę pomp.
11 Wykonuje ultradźwiękowe monitorowanie stanu łożysk w sprzęcie wirnikowym/obracającym się.
12 Wykonuje podstawową analizę wibracji sprzętu obracającego się/wirnikowego (i łożysk w nim).
13 Przeprowadza kontrole i testy na sprzęcie E&I.
14 Przeprowadza kontrolę oraz rutynowe sprawdziany sensoryczne (wizualne, pod kątem zapachu, czucia i słuchowe) na instalacji elektrycznej.
15 Wykonuje zadania konserwacyjne, w oparciu o harmonogram, w centrum sterowania silnikiem i na tablicach rozdzielczych.
16 Wykonuje kontrole termograficzną centrum sterowania silnikiem, płytki drukowanej i silnika elektrycznego.
17 Wykonuje na miejscu sprawdzian uzwojenia silników elekrycznych.
18 Wykonuje ultradźwiekową kontrolę ?corona? na elektrycznym sprzęcie wirnikowym.
19 Testuje instrumenty pomiarowe (ciśnienie, przepływ, temperatura, poziom, oporność) na podstawie określonych instrukcji od przełożonego (lub doświadczonego kolegi).
20 Ustawia parametry i kalibruje czujniki, transmitery i sterowniki.
21 Kalibruje (często używane) urządzenia pomiarowe zgodnie z wymaganym użyciem (nastawienie zerowe lub nastawienie końcowe).

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonanie krytycznych/decydujących działań wspomagających podczas konserwacji.
Lp. umiejętności
1 Zdaje sprawozdanie ze zrealizowanych interwencji w zakresie konserwacji.
2 Obsługuje komputer osobisty z oprogramowaniem CMMS, EAM lub ERP.
3 Zarządza częściami do konserwacji, napraw i działania (narzędzia, nakrętki, sworznie, śruby, uszczelki, oleje, itp.) i częściami zamiennymi.
4 Planuje działania konserwacyjne, przygotowuje ich harmonogram i zdaje z nich sprawozdanie.
5 Przyjmuje zlecenia pracy i przygotowywać harmonogram zadań konserwacyjnych jakie mają być wykonane.
6 Ocenia wartości pomiarowe i z kontroli.
7 Powiadamia (bezzwłocznie) w raporcie o powtarzających się defektach i problemach i określa prawdopodobne przyczyny.
8 Ulepsza (istniejące) Koncepcje i Metodologie Konserwacji.
9 Uczestniczy w małych grupach roboczych zajmujących się ulepszeniem konserwacji.
10 Przygotowuje i realizuje małe projekty ulepszania konserwacji lub niezawodności.
11 Zapewnia bezpieczną konserwację.
12 Alarmuje, obsługuje urządzenia zabezpieczające i dba o swoje bezpieczeństwo w krytycznych warunkach nagłych wypadków.
13 Organizuje bezpieczne miejsce pracy i wykonuje wszystkie prace zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
14 Wybiera i nosi wymagany osobisty sprzęt ochronny i określony sprzęt ochrony osobistej do pracy w szczególnych warunkach w oparciu o analizę ryzyka.
15 Gasi małe pożary znanych substancji przy pomocy przenośnych gaśnic.
16 Montuje na dźwigu i podnosi bezpiecznie różne ładunki (do 500 kg) w różnych warunkach stosując sprzęt podnośnikowy.
17 Radzi sobie z małymi ilościami pozostałościowych chemikalii zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
18 Zarządza odpadami wyprodukowanymi podczas działań konserwacyjnych.
19 Zapobiega odpadom podczas zadań konserwacyjnych i sortuje odpady wyprodukowane w ich trakcie (szmaty do czyszczenia, metale, uszkodzone części).
20 Powstrzymuje małe wycieki pojawiające sie podczas zadan konserwacyjnych.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Autonomicznie wykonuje wszystkie konieczne etapy pracy.
2 Autonomicznie instruuje zespół (również podwykonawcy) odnośnie wszystkich koniecznych etapów pracy.
3 Monitoruje, aby instrukcje (bezpieczeństwa) z zezwolenia na pracę były przestrzegane przez wszystkich członków zespołu (również podwykonawcy).
4 Przyjmuje odpowiedzialność za swoje własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo zespołu (również podwykonawcy).
5 Koordynuje harmonogram własny i zespołu (również podwykonawcy).
6 Przyjmuje odpowiedzialnośc za opłacalność prac wykonywanych przez zespół (również podwykonawcy) i optymalizować czas konserwacji i napraw.
7 Monitoruje jakość pracy wykonywanej przez zespół (również podwykonawcy).
8 Zdaje sprawozdanie z postępu prac zespołu (również podwykonawcy).
9 Optymalizuje procesy pracy poprzez otwarte komunikowanie się z operatorami, członkami zespołu konserwującego, kierownictwem i dostawcami.
10 Proponuje, inicjuje ulepszenia i projekty i przyjmuje za nie odpowiedzialność.
Cechy osobowości
Sprawności sensomotoryczne