Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Przemysł chemiczny
Obszar zawodowy: Operator w procesie chemicznym

Kod zawodu: Brak kodu

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowanie, realizacja i monitorowanie/kontrola planu logistycznego.
A-2 Prowadzenie procesów fizycznych (termicznych, mechanicznych, elektrochemicznych), chemicznych i biologicznych.
A-3 Pobieranie, analizowanie próbek, udział w kontroli jakości.
A-4 Odłączanie napięcia instalacji i wywieszanie tablic ostrzegawczych, konserwacja lub naprawa.
B Zadania organizacyjne
C Zadania kierowania i współpracy
D Zadania kontroli i oceny jakości

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Przygotowanie, realizacja i monitorowanie/kontrola planu logistycznego.
Lp. umiejętności
1 Potrafi porównywać wymagane specyfikacje dostaw i produktów.
2 Potrafi konsultować się z innymi jeśli jest to konieczne (kolegami/ przełożonym).
3 Prowadzi dokładne zapisy i dokumentację.
4 Prawidłowo powiadamia o odchyleniach i informuje zaangażowane działy / współpracowników / klientów.
5 Utrzymuje kontakty z dostawcami aby mieć pewność, że dostawca ma odpowiedni poziom zapasów.
6 Potrafi przestrzegać zasad właściwej gospodarki odpadami włączając w to bezpieczne pozbywanie się zagrożeń zgodnie z procedurami i przepisami ochrony środowiska.
7 Potrafi przeprowadzać / zapewniać kontrole jakości dostarczonych lub wysłanych produktów.
8 Potrafi reagować na wymagania związane z bezpieczeństwem i ochroną środowiska w ramach wykonywanego zadania.
9 Potrafi czytać i rozumieć plan harmonogramów produkcji w odniesieniu do zapotrzebowania ze strony klientów.
10 Potrafi organizować i zarządzać dostawami.
11 Potrafi organizować i zarządzać wysyłkami.
12 Potrafi reagować na zmiany w zaplanowanym harmonogramie logistycznym.
13 Potrafi postępować ekonomicznie z materiałami i produktami.

Zadanie zawodowe: A-2:
Prowadzenie procesów fizycznych (termicznych, mechanicznych, elektrochemicznych), chemicznych i biologicznych.
Lp. umiejętności
1 Potrafi ocenić harmonogram zadań/plan pracy zgodnie z bieżącą sytuacją przedsiębiorstwa.
2 Potrafi zmodyfikować plan pracy do określonych potrzeb zadania (biorąc pod uwagę optymalizację procesów, bezpieczeństwo pracy i jakość produktu).
3 Dobiera właściwe oprzyrządowanie odpowiednio do przeprowadzanego procesu.
4 Objaśnia części sprzętu i prawidłowo opisuje ich funkcje.
5 Prawidłowo instaluje dany sprzęt.
6 Wykonuje określone potrzeby operacyjne zgodnie z przeprowadzanym procesem.
7 Prawidłowo posługuje się sprzętem.
8 Opisuje i wyjaśnia procesy i ich wizualizację na ekranie.
9 Dokładnie i precyzyjnie wykonuje zadania zawodowe.
10 Napełnia surowcami naczynia w sposób prawidłowy technicznie z uwzględnieniem specyfiki sprzętu.
11 Napełnia naczynia w sposób prawidłowy technicznie przestrzegając przepisów bezpieczeństwa.
12 Dobiera i stosuje właściwe środki zapobiegawcze i ochrania sprzęt.
13 Przygotowuje surowiec zgodnie z potrzebami procesu.
14 Odważa wymaganą ilość surowca zgodnie z określoną sytuacją.
15 Oblicza wymagane wartości stosując teoretyczne zasady do specyfiki sytuacji.
16 Wybiera niezbędne parametry.
17 Czyta schemat instalacji (orurowanie i oprzyrządowanie).
18 Kompiluje schematy instalacji (orurowanie i oprzyrządowanie) według podanej matrycy przestrzegając właściwej normy, np. DIN EU ISO 10628.
19 Zaznacza punkty pomiary na schemacie instalacji (orurowanie i oprzyrządowanie) przestrzegając normy np. EN 62424.
20 Bada informację na temat trybu działania punktów pomiaru w sprzęcie, którego aktualnie używa.
21 Wprowadza prawidłowo zestandaryzowane punkty pomiaru na schemat instalacji (orurowanie i oprzyrządowanie).
22 Prawidłowo skaluje sterownik przestrzegając wyżej wymienionych zasad.
23 Zapisuje wartości i eksportuje wyniki do właściwego programu komputerowego (np. Excel).
24 Realizuje harmonogram zamierzonych zadań.
25 Ocenia zapotrzebowanie dotyczące materiału wobec poziomu zapasów u dostawców celem zabezpieczenia produkcji.
26 Stosuje właściwe materiały i sprzęt odpowiednio do zaistniałej sytuacji.
27 Obsługuje maszyny ręcznie (i zdalnie) według specyfikacji procesu.
28 Obsługuje sprzęt teleinformatyczny jak PC, ekrany dotykowe, joy sticks, drukarki.
29 Bada zakres aplikacyjny sprzętu w Internecie, publikacjach encyklopedycznych/podręcznikach.
30 Spisuje odpowiedni protokół ze wszystkimi wynikami.
31 Prawidłowo rozbiera i ponownie instaluje sprzęt.
32 Prawidłowo i dokładnie czyści sprzęt przestrzegając przepisów bezpieczeństwa.
33 Obchodzi się z chemikaliami i sprzętem zgodnie z przepisami bezpieczeństwa.
34 Prawidłowo przenosi/dodaje surowiec uwzględniając określone przepisy bezpieczeństwa.
35 Ocenia potrzeby dotyczące materiału wobec poziomów zapasów u dostawcy celem zabezpieczenia produkcji.
36 Czyści / wykończa produkt w prawidłowy sposób.
37 Wybiera właściwy kontener dla danego produktu przestrzegając przepisów bezpieczeństwa w miejscu pracy.
38 Reaguje na wady, które mogą spowodować problemy z bezpieczeństwem i/albo ochroną środowiska.
39 Zapisuje dane zgodnie z określonym planem.
40 Wskazuje niebezpieczne sytuacje i awarie w procesie produkcyjnym (również przy pomocy automatycznie generowanych szczegółów) i postępuje z nimi w odpowiedni sposób.
41 Oblicza wymagane wartości uwzględniając specyfikę sprzętu.
42 Starannie i dokładnie prowadzi doświadczenie.
43 Zapisuje wymagane dane.
44 Sporządza krzywą charakterystyczną.
45 Ustawia parametry specyficzne dla eksperymentu.
46 Bierze pod uwagę środki bezpieczeństwa.
47 Ocenia właściwe dane i sporządza krzywą charakterystyczną w formie wykresu korzystając z komputerowego programu obliczeniowego.
48 Potrafi przygotować plan produkcji.
49 Dostarcza produkty spełniające wewnętrzne standardy zakładu.
50 Monitoruje i ocenia proces oraz rozpoznaje wady i problemy podczas procesu.
51 Uzupełnia arkusze rejestracyjne, wyniki próbek, świadectwa jakości produktów, formularze dotyczące konserwacji, raporty i wszelkie inne formy pisane wymagane przy codziennym prowadzeniu zakładu.
52 Wszczyna procedury awaryjne i wzywa kompetentny personel/ nadzór.
53 Określa podstawowe podejście do rozwiązania powstałego niebezpiecznego problemu.
54 Zmienia i dostosowuje produkcję w zależności od wykrytych wad.
55 Ustala odchylenia od pożądanych specyfikacji, możliwe przyczyny i rozwiązania w celu poprawy sytuacji.
56 Stosuje operacyjne i awaryjne procedury jako wytyczne do podejmowania prawidłowych działań przed nadejściem kompetentnej pomocy.
57 Jasno i dokładnie raportuje załamania się procesu.
58 Monitoruje i kieruje wszystkimi działaniami w niebezpiecznych sytuacjach dotyczących bezpieczeństwa zakładu, personelu i środowiska do chwili przybycia kompetentnych służb.
59 Prawidłowo wypełnia i aktualizuje wymaganą dokumentację dotyczącą procesu, produktów i przepisów bezpieczeństwa.
60 Pobiera próbki posługując się właściwymi urządzeniami do pobierania próbek.
61 Potrafi mierzyć wymagane wartości.
62 Potrafi dopasowywać parametry do wymagań.
63 Jest w stanie zakończyć proces po osiągnięciu pewnych wartości.
64 Potrafi interpretować zmierzone wartości i określać potrzebę optymalizacji.
65 Potrafi dostosowywać właściwe parametry celem utrzymania/osiągnięcia optymalnego ustawienia parametrów.
66 Potrafi prawidłowo wyznaczać właściwą wartość.
67 Potrafi prawidłowo prowadzić techniki laboratoryjne.
68 Prawidłowo sprawdza technologie elektrochemiczne i ocenia ich funkcjonowanie.
69 Prowadzi serię testów przy zadanej wartości aby wyznaczyć stan ustawienia parametrów.
70 Potrafi sporządzić wykresy tendencji właściwych wartości i ocenić z uwzględnieniem optymalnych nastawieniach parametrów.
71 Oblicza właściwe czynniki korekcyjne.
72 Porównuje zapisane dane z odniesieniem (wykresy lub standardy klasyfikacji, itp.) i ocenia te dane.
73 Przygotowuje odpowiedni protokół dokumentujący wszystkie etapy działania.
74 Porównuje wyniki z wymaganymi wartościami.
75 Prawidłowo aktualizować dokumentację i rejestr, zgodnie z procedurą.
76 Prawidłowo komunikuje się z firmami produkcyjnymi, konserwacyjnymi, itp. odnośnie sprzętu produkcyjnego.
77 Rozróżnia informacje i dawać dobrze uzasadnione propozycje ulepszeń.

Zadanie zawodowe: A-3:
Pobieranie, analizowanie próbek, udział w kontroli jakości.
Lp. umiejętności
1 Potrafi rozróżniać procesy pobierania i przygotowywania próbek w procesie kontroli i finalnej kontroli produktu.
2 Wybiera i uzasadnia wymaganą metodę pobierania próbek.
3 Przygotowuje próbki oraz urządzenia do pobierania próbek jak również zwraca uwagę na specyfikę sprzętu i przepisy bezpieczeństwa.
4 Prawidłowo pobiera próbki.
5 Prawidłowo pakuje i przechowuje próbki.
6 Zbiera dokumentację dla próbek.
7 Organizuje i dokumentuje przekazanie próbek do laboratorium.
8 Interpretuje decydujące dla jakości cechy charakterystyczne.
9 Wykonuje analizy w procesie produkcyjnym.
10 Prezentuje i dokonuje ewaluacji wyników analizy.
11 Rozróżnia cechy charakterystyczne dla jakości produktu.
12 Ocenia odchylenia w zależności od jakościowego celu.
13 Prezentuje zmierzone wyniki w sposób technicznie prawidłowy.
14 Zdaje sprawozdanie z wyników i powstałych wniosków.
15 Wykonuje regulacji parametrów sprzętu.
16 Ocenia interwencje na sprzęcie przez ponowne pobieranie i analizowanie próbek.
17 Zdaje przełożonym sprawozdanie z odchyleń i podjętych działań.
18 Wyciąga wnioski na temat możliwości podniesienia jakości danego procesu wraz z kolegami.
19 Potrafi stosować modele i metody opracowywania i optymalizacji procesu (np. GMP, GLP).
20 Integruje/harmonizuje przepisy z procesem.

Zadanie zawodowe: A-4:
Odłączanie napięcia instalacji i wywieszanie tablic ostrzegawczych, konserwacja lub naprawa.
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje i porównuje wymaganą dokumentację maszyn i pozwoleń na pracę.
2 Konsultuje się z innymi kiedy jest to konieczne (kolegami, konserwatorami).
3 Wykazuje proaktywne zachowanie w konserwacji części instalacyjnych.
4 Używa właściwy sprzęt ochronny.
5 Stosuje procedury operacyjne, kontrole administracyjne, reaguje na sytuacje awaryjne lub inne formy zarządzania zapobiegające incydentom lub minimalizujące efekty incydentu poprzez zachowanie procedur
6 Określa i stosuje odpowiednie materiały i sprzęt bezpieczeństwa personelu.
7 Potrafi zamykać, odizolować i przygotować jednostki procesowe lub urządzenia produkcyjne do konserwacji.
8 Prowadzi dokładne zapisy i dokumentację.
9 Prawidłowo zdaje sprawozdanie z powstałych odchyleń i informuje zaangażowane działy/kolegów.
10 Monitoruje własną prace konserwacyjną lub podwykonawcy i określa niebezpieczne lub niewłaściwe procedury i warunki.
11 Czyta i rozumie plan harmonogramów konserwacji.
12 Wykonuje i monitoruje małe naprawy i prace konserwacyjne zgodnie ze sprawdzonymi procedurami dotyczącymi aspektów mechanicznych, elektrycznych i instrumentowych.
13 Pomaga i współpracuje z personelem konserwującym podczas czynności odnawiania, odblokowywania ?wąskich gardeł? i ulepszeń.
14 Organizuje i stosuje narzędzia, maszyny, sprzęt, chemikalia i energię do właściwego i bezpiecznego wykonania prac konserwacyjnych.
15 Monitoruje stosowanie w pracach konserwacyjnych niezawodnego sprzętu i sprawdzonych metod pracy.


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Autonomicznie instruuje zespół na każdym etapie pracy w celu zapewnienia odpowiedniej jakości surowca.
2 Kontroluje/monitoruje przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa dotyczących przygotowania i transportu surowców przez wszystkich członków zespołu.
3 Przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i zespołu.
4 Koordynuje harmonogram pracy własnej i zespołu.
5 Przyjmuje odpowiedzialność za efektywność kosztową realizowanych przez zespół prac i optymalizuje czas wykonywanej pracy.
6 Kontroluje jakość dostarczanych przez zespół surowców do procesów produkcyjnych.
7 Składa raporty na temat postępów pracy zespołu.
8 Optymalizuje procesy pracy poprzez komunikowanie się z operatorami, członkami zespołów, kierownictwem, dostawcami i klientami.
Cechy osobowości
Sprawności sensomotoryczne