Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Administrator baz danych

Kod zawodu: 213101

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Eksploatowanie oprogramowania komputerowego
A-2 Podstawy administracji serwerem i siecią komputerową
A-3 Tworzenie i zarządzanie bazą danych
A-4 Korygowanie danych w programach bazodanowych
A-5 Odzyskiwanie i wykonywanie kopii zapasowych baz danych
A-6 Zarządzanie zabezpieczeniami
A-7 Zarządzanie przechowywaniem danych
A-8 Optymalizowanie baz danych oraz zarządzanie pamięcią i przestrzenią dysku
A-9 Przeprowadzanie prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych sprzętu oraz oprogramowania
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska komputerowego zgodnie z wymogami BHP i ergonomii oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z operatorami wprowadzania danych
C-2 Współpraca z kierownictwem operatorów wprowadzania danych
C-3 Określenie struktury bazy danych według wytycznych zamawiającego
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Konfiguracja, zarządzanie bezpieczeństwem baz danych oraz zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowanie

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Eksploatowanie oprogramowania komputerowego
Lp. umiejętności
1 Posługiwanie się komputerem
2 Uruchamianie i aktualizacja oprogramowania
3 Posługiwanie się programami użytkowymi
4 Posługiwanie się programami narzędziowymi
5 Diagnozowanie błędów oprogramowania
6 Optymalizowanie pracy programów
7 Instalowanie oprogramowania systemowego i aplikacji użytkowych
8 Wykorzystywanie różnych źródeł informacji do optymalizacji pracy

Zadanie zawodowe: A-2:
Podstawy administracji serwerem i siecią komputerową
Lp. umiejętności
1 Posługiwanie się różnymi typami systemów sieciowych
2 Posługiwanie się poleceniami wewnętrznymi i zewnętrznymi
3 Posługiwanie się protokołami sieciowych
4 Przydzielanie adresów IP komputerom i urządzeniom sieciowym
5 Nadawanie uprawnień dla różnego typu użytkowników
6 Zakładanie i usuwanie kont na serwerze
7 Archiwizacja i odtwarzanie kopii bezpieczeństwa
8 Posługiwanie się programami kompresującymi
9 Konfiguracja i instalacja zapór firewall i programów zabezpieczających system plików
10 Zapis danych na różnego rodzaju nośnikach

Zadanie zawodowe: A-3:
Tworzenie i zarządzanie bazą danych
Lp. umiejętności
1 Określanie wytycznych do tworzenia struktury bazy danych
2 Określanie wytycznych stosowanych podczas planowania projektu fizycznej bazy danych
3 Określanie wpisów do rejestru, jakie należy określić dla bazy danych, aby funkcjonowała efektywnie
4 Wyszukiwanie wybranych segmentów w bazie danych
5 Określanie typów informacji przechowywanych w katalogach danych
6 Określanie relacji pomiędzy komponentami bazy danych
7 Określanie grup użytkowników
8 Określanie praw dostępu do poszczególnych sekcji baz danych
9 Sprawdzanie spójności baz danych
10 Określenie zadań wykonywanych na etapach uruchamiania i zamykania instalacji

Zadanie zawodowe: A-4:
Korygowanie danych w programach bazodanowych
Lp. umiejętności
1 Posługiwanie się komputerem
2 Uruchamianie i aktualizacja oprogramowania
3 Posługiwanie się programami bazodanowymi
4 Posługiwanie się programami użytkowymi
5 Diagnozowanie błędów oprogramowania
6 Diagnozowanie błędów plików bazodanowych
7 Diagnozowanie struktury baz danych
8 Rozróżnianie plików baz danych

Zadanie zawodowe: A-5:
Odzyskiwanie i wykonywanie kopii zapasowych baz danych
Lp. umiejętności
1 Określanie czynników, jakie należy wziąć pod uwagę podczas definiowania strategii tworzenia kopii zapasowych
2 Zmiana lokalizacji archiwum
3 Zdefiniowanie kroków, jakie należy wykonać, aby utworzyć kopię zapasową zamkniętej bazy danych
4 Tworzenie drugiego miejsca archiwizacji
5 Zamykanie baz danych i wykonywanie kopii przy użyciu poleceń systemowych
6 Określenie metody aktualizacji rezerwowej bazy danych
7 Określanie plików, które mają być przywrócone dla bazy danych
8 Odzyskiwanie kompletnej bazy danych
9 Określenie metod do odzyskiwania pliku sterującego
10 Określenie, który plik danych został uszkodzony

Zadanie zawodowe: A-6:
Zarządzanie zabezpieczeniami
Lp. umiejętności
1 Definiowanie i obsługa nazwanego zestawu limitów zasobów i haseł
2 Zarządzanie przywilejami - system i obiekty
3 Kontrolowanie administracji przywilejami w bazie danych
4 Określanie kroków przy tworzeniu użytkownika oraz tworzenie użytkownika
5 Usuwanie użytkownika
6 Wyświetlanie przydziałów dla użytkowników
7 Wyświetlanie statusu konta użytkowników
8 Blokowanie użytkowników

Zadanie zawodowe: A-7:
Zarządzanie przechowywaniem danych
Lp. umiejętności
1 Określanie właściwości parametrów tabel
2 Określanie sposobów użycia narzędzi do eksportu i importu
3 Wyszukiwanie informacji w tabeli
4 Uzyskiwanie fizycznej lokalizacji wierszy w tabeli
5 Łączenie metod wczytywania danych do tabel z ich funkcjami
6 Upraszczanie zapytań przy użyciu aliasu
7 Łączenie funkcji konwersji typów danych ze ich użycia
8 Porównywanie pól rekordów baz danych

Zadanie zawodowe: A-8:
Optymalizowanie baz danych oraz zarządzanie pamięcią i przestrzenią dysku
Lp. umiejętności
1 Określanie obszarów dostrajania I/O, które mogą zwiększyć wydajność całego systemu
2 Określanie najczęściej występujących problemów z dostrajaniem, które mają bezpośredni wpływ na wydajność bazy danych
3 Określanie czynników branych pod uwagę przy wyborze fizycznej struktury danych
4 Określanie wytycznych wydajności w celu zredukowania aktywności na dysku
5 Określanie stosowanego systemu plików
6 Wyszukiwanie informacji w Internecie
7 Posługiwanie się dokumentacją
8 Wyznaczanie najkorzystniejszych rozwiązań ze względu na wybrane kryteria
9 Korzystanie z dokumentacji

Zadanie zawodowe: A-9:
Przeprowadzanie prac konserwacyjnych lub modernizacyjnych sprzętu oraz oprogramowania
Lp. umiejętności
1 Identyfikowanie systemów komputerowych
2 Podłączanie i posługiwanie się zewnętrznymi urządzeniami współpracującymi z komputerem
3 Diagnozowanie i naprawa systemów operacyjnych
4 Instalowanie i aktualizacja oprogramowania zainstalowanego na komputerach operatorów
5 Testowanie poprawności instalacji oprogramowania
6 Tworzenie harmonogramu prac
7 Posługiwanie się programami użytkowymi
8 Posługiwanie się programami narzędziowymi

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie własnego stanowiska komputerowego zgodnie z wymogami BHP i ergonomii oraz bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji
Lp. umiejętności
1 Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Wskazywanie konsekwencji naruszenia przepisów i zasad BHP podczas wykonywania zadań zawodowych
3 Przygotowywanie komputerowego stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami ergonomii
4 Określanie dostępu do systemu dla poszczególnych użytkowników
5 Posługiwanie się wewnętrznymi zaleceniami i regulaminami dotyczącymi stanowiska pracy
6 Posługiwanie się komputerem oraz współpracującymi urządzeniami zewnętrznymi
7 Stosowanie się do przepisów prawa pracy, działanie zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
8 Planowanie i systematyczne rozliczanie prac informatycznych
9 Pozyskiwanie istotnych informacji dla zaplanowanej pracy

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z operatorami wprowadzania danych
Lp. umiejętności
1 Identyfikowanie systemu komputerowego
2 Posługiwanie się komputerem
3 Podłączanie i posługiwanie się zewnętrznymi urządzeniami współpracującymi z komputerem
4 Instalowanie oprogramowania wymaganego przez użytkownika
5 Konfigurowanie oprogramowanie według potrzeb użytkownika
6 Posługuje się różnymi systemami operacyjnymi
7 Tworzenie i analizowanie raportów systemowych

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z kierownictwem operatorów wprowadzania danych
Lp. umiejętności
1 Identyfikowanie użytkowników baz danych
2 Posługiwanie się komputerem
3 Nadawanie uprawnień użytkownikom
4 Dodawanie użytkowników do sytemu
5 Usuwanie użytkowników z systemu

Zadanie zawodowe: C-3:
Określenie struktury bazy danych według wytycznych zamawiającego
Lp. umiejętności
1 Określanie wytycznych do tworzenia struktury bazy danych
2 Określanie wytycznych stosowanych podczas planowania projektu fizycznej bazy danych
3 Określanie wpisów do rejestru, jakie należy określić dla bazy danych, aby funkcjonowała efektywnie
4 Uruchamianie określonej instancji
5 Określanie typów informacji przechowywanych w katalogach danych
6 Określanie relacji pomiędzy komponentami bazy danych
7 Określania grup użytkowników
8 Określanie praw dostępu do poszczególnych sekcji baz danych
9 Sprawdzanie spójności baz danych

Zadanie zawodowe: D-1:
Konfiguracja, zarządzanie bezpieczeństwem baz danych oraz zapewnienie ich prawidłowego funkcjonowanie
Lp. umiejętności
1 Posługiwanie się systemami szyfrującymi
2 Posługiwanie się przyjętymi zasadami nadawania uprawnień
3 Posługiwanie się kopiami bezpieczeństwa
4 Posługiwanie się urządzeniami do backupu
5 Posługiwanie się poleceniami systemowymi
6 Posługiwanie się poleceniami bazodanowymi
7 Posługiwanie się programami sprawdzającymi spójność bazy
8 Posługiwanie się programami do testowania sprzętu komputerowego
9 Wymiana uszkodzonych komponentów w komputerze


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Logiczne myślenie
2 Dobra pamięć
3 Podzielność uwagi
4 Analityczne myślenie
5 Przewidywanie skutków i planowanie
Cechy osobowości
1 Opanowanie
2 Samokontrola
3 Odpowiedzialność
4 Potrzeba samodoskonalenia
5 Odpowiedzialność
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Zręczność rąk i palców
3 Spostrzegawczość