Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Administrator systemów komputerowych

Kod zawodu: 213102
Data modyfikacji: 2008-12-12 16:46:11

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Zarządzanie sprzętem komputerowym
A-2 Administrowanie systemem operacyjnym i oprogramowaniem aplikacyjnym
A-3 Zarządzanie kontami użytkowników
A-4 Archiwizowanie danych
A-5 Zapewnienie bezpieczeństwa systemów komputerowych i przetwarzania danych
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony p.poż. i ochrony środowiska
B-2 Opracowanie zasad korzystania z systemów komputerowych przez użytkowników
B-3 Opracowanie zasad zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Organizowanie i kierowanie pracą zespołu administrującego systemami komputerowymi
C-2 Podejmowanie współpracy w zespole administratorów w ramach wykonania zadań zarządzania systemami komputerowymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie pracy własnej oraz pracy zespołu administratorów systemów komputerowych