Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Administrator systemów komputerowych

Kod zawodu: 213102

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Zarządzanie sprzętem komputerowym
A-2 Administrowanie systemem operacyjnym i oprogramowaniem aplikacyjnym
A-3 Zarządzanie kontami użytkowników
A-4 Archiwizowanie danych
A-5 Zapewnienie bezpieczeństwa systemów komputerowych i przetwarzania danych
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony p.poż. i ochrony środowiska
B-2 Opracowanie zasad korzystania z systemów komputerowych przez użytkowników
B-3 Opracowanie zasad zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Organizowanie i kierowanie pracą zespołu administrującego systemami komputerowymi
C-2 Podejmowanie współpracy w zespole administratorów w ramach wykonania zadań zarządzania systemami komputerowymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie pracy własnej oraz pracy zespołu administratorów systemów komputerowych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Zarządzanie sprzętem komputerowym
Lp. umiejętności
1 Dobiera sprzęt komputerowy użytkownikom
2 Przydziela sprzęt komputerowy użytkownikom
3 Konserwuje sprzęt komputerowy
4 Reaguje na zgłaszane awarie w działaniu sprzętu komputerowego
5 Usuwa awarie sprzętu komputerowego
6 Wykonuje diagnostykę sprzętu komputerowego
7 Nadzoruje naprawę sprzętu komputerowego oddanego do serwisu
8 Tworzy wykaz sprzętu komputerowego

Zadanie zawodowe: A-2:
Administrowanie systemem operacyjnym i oprogramowaniem aplikacyjnym
Lp. umiejętności
1 Instaluje i konfiguruje system operacyjny
2 Instaluje i konfiguruje oprogramowanie aplikacyjne
3 Współpracuje z administratorem sieci informatycznej w zakresie przydzielanych adresów
4 Wykonuje uaktualnienie (ang. upgrade) zainstalowanego oprogramowania
5 Tworzy wykaz oprogramowania i licencji
6 Reaguje na zgłaszane nieprawidłowości w działaniu oprogramowania
7 Współpracuje z informatykami (projektantami, programistami) w zakresie prawidłowego funkcjonowania oprogramowania
8 Opracowuje pliki wsadowe
9 Szkoli użytkowników w zakresie eksploatacji systemów komputerowych

Zadanie zawodowe: A-3:
Zarządzanie kontami użytkowników
Lp. umiejętności
1 Zakłada konta i tworzy grupy użytkowników
2 Modyfikuje profile użytkowników (np. przydziela zasoby dyskowe, definiuje czas pracy w systemie)
3 Usuwa konta użytkowników
4 Tworzy wykaz użytkowników i grup roboczych

Zadanie zawodowe: A-4:
Archiwizowanie danych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje kopie zapasowe
2 Odtwarza dane z kopii zapasowych
3 Tworzy wykaz kopii zapasowych
4 Nadzoruje przechowywanie kopii zapasowych

Zadanie zawodowe: A-5:
Zapewnienie bezpieczeństwa systemów komputerowych i przetwarzania danych
Lp. umiejętności
1 Stosuje mechanizmy uwierzytelniania, autoryzacji
2 Stosuje programy wykrywające wirusy i spam
3 Stosuje zapory ogniowe (ang. firewall)
4 Gromadzi dane na potrzeby audytu zabezpieczeń
5 Uczestniczy w wykonaniu audytu zabezpieczeń
6 Współpracuje z inspektorem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w celu realizacji planu bezpieczeństwa
7 Reaguje na przypadki naruszenia bezpieczeństwa systemów komputerowych i przetwarzania danych
8 Stosuje elementy bezpieczeństwa fizycznego (np. ograniczenie dostępu fizycznego, awaryjne zasilanie)

Zadanie zawodowe: B-1:
Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony p.poż. i ochrony środowiska
Lp. umiejętności
1 Określa parametry sprzętu komputerowego przeznaczonego do administrowania systemami komputerowymi
2 Dobiera i instaluje oprogramowanie do zarządzania systemami komputerowymi
3 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
4 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii
5 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ochrony p.poż.
6 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ochrony środowiska

Zadanie zawodowe: B-2:
Opracowanie zasad korzystania z systemów komputerowych przez użytkowników
Lp. umiejętności
1 Analizuje systemy komputerowe
2 Opracowuje instrukcje dla użytkowników systemów komputerowych

Zadanie zawodowe: B-3:
Opracowanie zasad zapewnienia bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych
Lp. umiejętności
1 Przeprowadza analizę zagrożeń bezpieczeństwa procesu przetwarzania danych
2 Określa reguły bezpieczeństwa (np. uwierzytelniania, dostępu, odpowiedzialności)
3 Opracowuje procedury wdrożenia reguł bezpieczeństwa
4 Współtworzy z inspektorem bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych plan bezpieczeństwa

Zadanie zawodowe: C-1:
Organizowanie i kierowanie pracą zespołu administrującego systemami komputerowymi
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje harmonogram prac
2 Przydziela prace członkom zespołu według ich kwalifikacji i umiejętności
3 Kontroluje stopień realizacji przydzielonych prac

Zadanie zawodowe: C-2:
Podejmowanie współpracy w zespole administratorów w ramach wykonania zadań zarządzania systemami komputerowymi
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z osobami tworzącymi zespół zadaniowy
2 Dzieli się doświadczeniami z członkami zespołu
3 Definiuje potrzeby względem innych członków zespołu

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie pracy własnej oraz pracy zespołu administratorów systemów komputerowych
Lp. umiejętności
1 Monitoruje przebieg pracy
2 Ocenia pracę osób wchodzących w skład zespołów
3 Sprawdza jakość wykonanej pracy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Koncentracja uwagi
2 Rozumowanie logiczne
3 Podzielność uwagi
4 Wyobraźnia przestrzenna
5 Dobra pamięć
6 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
Cechy osobowości
1 Samokontrola
2 Wytrwałość
3 Cierpliwość
4 Dokładność
5 Zaangażowanie
6 Odpowiedzialność
7 Odporność na stres
8 Inicjatywność
9 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
10 Umiejętność postępowania z ludźmi
11 Umiejętność współdziałania
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Spostrzegawczość
3 Ostrość wzroku
4 Rozróżnianie barw