Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Analityk systemów komputerowych

Kod zawodu: 213103
Data modyfikacji: 2008-12-15 11:52:20

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Analizowanie systemów komputerowych, w celu optymalizacji sprzętu i funkcjonalności systemu
A-2 Analizowanie możliwości współpracy poszczególnych systemów komputerowych różniących się pod względem sprzętu, oprogramowania, wyposażenia i wydajności oraz określanie warunków takiej współpracy
A-3 Określanie sposobu działania sprzętu komputerowego, np. praca autonomiczna, praca w grupach roboczych, praca w sieci komputerowej itp.
A-4 Opracowywanie systemów sprzęgających, zawierających: rodzaje interfejsów łączących urządzenia pod względem technicznym, normy na rodzaje i parametry sygnałów, sposoby przesyłania sygnałów, np. równolegle lub szeregowe, warunki łączenia komputerów i urządzeń współpracujących itp.
A-5 Opracowywanie wymagań w odniesieniu do warunków lokalowych, powierzchni stołów pozycji pracownika itp. korzystającego z aplikacji
B Zadania organizacyjne
B-1 Opracowywanie i ustalanie założeń dla specjalistów sporządzających odpowiednie protokóły komunikacyjne, umożliwiające programowe sprzęganie urządzeń w systemie komputerowym i systemów między sobą
B-2 Planowanie i organizowanie pracy podległego personelu przez określanie zakresu obowiązków, szkolenie i dostarczanie odpowiednich materiałów merytorycznych, przydzielanie konkretnych zadań i nadzór nad ich wykonaniem
B-3 Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomii
B-4 Sporządzanie kalkulacji opracowywanych projektów
B-5 Przygotowywanie danych do ofert
B-6 Podejmowanie decyzji o dystrybucji oprogramowania, dokumentacji dla użytkowników systemu
B-7 Udział jako konsultant we wszystkich fazach opracowania i wdrożenia aplikacji składających się na dany system informatyczny
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Bieżąca współpraca z przedstawicielami klienta, udział w procesie realizacji zakupów lub modernizacji sprzętu komputerowego
C-2 Samodzielne tworzenie rozwiązań projektowych i ich konsultacja z współpracującymi zespołami specjalistów
C-3 Przygotowanie harmonogramu i zakresu prac dla członków zespołu realizującego projekt
C-4 Ścisła współpraca i wspomaganie członków zespołu nie mających przygotowania informatycznego, a zainteresowanych w sprawnym działaniu systemu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Klasyfikowanie, wartościowanie i interpretowanie informacji wynikających z analizy pracy określonych systemów komputerowych i określanie sposobów zapewniających ich prawidłową współpracę
D-2 Nadzór nad realizacją harmonogramu i jakości zadań wchodzących w skład projektu
D-3 Ocena zdolności realizacji aplikacji na danym sprzęcie komputerowym, kontrola zdolności do przenoszenia danych w sieci
D-4 Ocena ergonomii i stopnia przyjazności systemu dla użytkownika, a szczególności kontrola podręczników i instrukcji obsługi aplikacji