Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Analityk systemów komputerowych

Kod zawodu: 213103

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Analizowanie systemów komputerowych, w celu optymalizacji sprzętu i funkcjonalności systemu
A-2 Analizowanie możliwości współpracy poszczególnych systemów komputerowych różniących się pod względem sprzętu, oprogramowania, wyposażenia i wydajności oraz określanie warunków takiej współpracy
A-3 Określanie sposobu działania sprzętu komputerowego, np. praca autonomiczna, praca w grupach roboczych, praca w sieci komputerowej itp.
A-4 Opracowywanie systemów sprzęgających, zawierających: rodzaje interfejsów łączących urządzenia pod względem technicznym, normy na rodzaje i parametry sygnałów, sposoby przesyłania sygnałów, np. równolegle lub szeregowe, warunki łączenia komputerów i urządzeń współpracujących itp.
A-5 Opracowywanie wymagań w odniesieniu do warunków lokalowych, powierzchni stołów pozycji pracownika itp. korzystającego z aplikacji
B Zadania organizacyjne
B-1 Opracowywanie i ustalanie założeń dla specjalistów sporządzających odpowiednie protokóły komunikacyjne, umożliwiające programowe sprzęganie urządzeń w systemie komputerowym i systemów między sobą
B-2 Planowanie i organizowanie pracy podległego personelu przez określanie zakresu obowiązków, szkolenie i dostarczanie odpowiednich materiałów merytorycznych, przydzielanie konkretnych zadań i nadzór nad ich wykonaniem
B-3 Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomii
B-4 Sporządzanie kalkulacji opracowywanych projektów
B-5 Przygotowywanie danych do ofert
B-6 Podejmowanie decyzji o dystrybucji oprogramowania, dokumentacji dla użytkowników systemu
B-7 Udział jako konsultant we wszystkich fazach opracowania i wdrożenia aplikacji składających się na dany system informatyczny
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Bieżąca współpraca z przedstawicielami klienta, udział w procesie realizacji zakupów lub modernizacji sprzętu komputerowego
C-2 Samodzielne tworzenie rozwiązań projektowych i ich konsultacja z współpracującymi zespołami specjalistów
C-3 Przygotowanie harmonogramu i zakresu prac dla członków zespołu realizującego projekt
C-4 Ścisła współpraca i wspomaganie członków zespołu nie mających przygotowania informatycznego, a zainteresowanych w sprawnym działaniu systemu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Klasyfikowanie, wartościowanie i interpretowanie informacji wynikających z analizy pracy określonych systemów komputerowych i określanie sposobów zapewniających ich prawidłową współpracę
D-2 Nadzór nad realizacją harmonogramu i jakości zadań wchodzących w skład projektu
D-3 Ocena zdolności realizacji aplikacji na danym sprzęcie komputerowym, kontrola zdolności do przenoszenia danych w sieci
D-4 Ocena ergonomii i stopnia przyjazności systemu dla użytkownika, a szczególności kontrola podręczników i instrukcji obsługi aplikacji

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Analizowanie systemów komputerowych, w celu optymalizacji sprzętu i funkcjonalności systemu
Lp. umiejętności
1 Administruje bazami danych
2 Analizuje ruch sieciowy i obciążenie serwera
3 Optymalizuje zapytania na bazie danych
4 Konfiguruje systemy operacyjne i bazodanowe
5 Konfiguruje sprzęt komputerowy i serwery
6 Konfiguruje zasady dostępu do poszczególnych składników baz danych
7 Posługuje się językiem angielskim w stopniu umożliwiającym posługiwanie się dokumentacją i korzystaniem ze szkoleń

Zadanie zawodowe: A-2:
Analizowanie możliwości współpracy poszczególnych systemów komputerowych różniących się pod względem sprzętu, oprogramowania, wyposażenia i wydajności oraz określanie warunków takiej współpracy
Lp. umiejętności
1 Konfiguruje systemy operacyjne i bazodanowe
2 Konfiguruje sprzęt komputerowy i serwery
3 Konfiguruje protokoły komunikacyjne
4 Konfiguruje interfejsy sprzętowe
5 Konfiguruje interfejsy programowe

Zadanie zawodowe: A-3:
Określanie sposobu działania sprzętu komputerowego, np. praca autonomiczna, praca w grupach roboczych, praca w sieci komputerowej itp.
Lp. umiejętności
1 Konfiguruje systemy operacyjne
2 Konfiguruje protokoły komunikacyjne
3 Zarządza użytkownikami w strukturach sieciowych
4 Ustala organizacje grup użytkowników sieci korporacyjnej
5 Analizuje przepływ informacji w korporacji
6 Konfiguruje systemy operacyjne i bazodanowe
7 Konfiguruje sprzęt komputerowy i serwery
8 Konfiguruje protokoły komunikacyjne
9 Konfiguruje interfejsy sprzętowe
10 Konfiguruje interfejsy programowe
11 Programuje interfejsy

Zadanie zawodowe: A-4:
Opracowywanie systemów sprzęgających, zawierających: rodzaje interfejsów łączących urządzenia pod względem technicznym, normy na rodzaje i parametry sygnałów, sposoby przesyłania sygnałów, np. równolegle lub szeregowe, warunki łączenia komputerów i urządzeń współpracujących itp.
Lp. umiejętności
1 Konfiguruje systemy operacyjne i bazodanowe
2 Konfiguruje sprzęt komputerowy i serwery
3 Konfiguruje protokoły komunikacyjne
4 Konfiguruje interfejsy sprzętowe
5 Konfiguruje interfejsy programowe
6 Programuje interfejsy

Zadanie zawodowe: A-5:
Opracowywanie wymagań w odniesieniu do warunków lokalowych, powierzchni stołów pozycji pracownika itp. korzystającego z aplikacji
Lp. umiejętności
1 Ocena pomieszczeń i stanowisk pracy
2 Ocenia zapotrzebowanie na wymaganą powierzchnię stołów
3 Ocenia stan BHP
4 Ocenia ergonomię stanowiska pracy

Zadanie zawodowe: B-1:
Opracowywanie i ustalanie założeń dla specjalistów sporządzających odpowiednie protokóły komunikacyjne, umożliwiające programowe sprzęganie urządzeń w systemie komputerowym i systemów między sobą
Lp. umiejętności
1 Konfiguruje systemy operacyjne i bazodanowe
2 Konfiguruje sprzęt komputerowy i serwery
3 Konfiguruje protokoły komunikacyjne
4 Konfiguruje interfejsy programowe
5 Programuje interfejsy
6 Opracowuje specyfikacje protokołów komunikacyjnych
7 Tworzy dokumentacje/specyfikacje techniczne

Zadanie zawodowe: B-2:
Planowanie i organizowanie pracy podległego personelu przez określanie zakresu obowiązków, szkolenie i dostarczanie odpowiednich materiałów merytorycznych, przydzielanie konkretnych zadań i nadzór nad ich wykonaniem
Lp. umiejętności
1 Prowadzi i nadzoruje dokumentację projektu
2 Opracowuje standardy realizacji projektu, zasad pracy nad projektem oraz formy dokumentów stosowanych przy jego realizacji
3 Określa zakresy obowiązków członków zespołu
4 Określa harmonogram i tematy szkoleń
5 Określa harmonogram realizacji projektu
6 Nadzoruje jakość standardu realizacji projektu
7 Nadzoruje wykonanie przydzielonych zadań

Zadanie zawodowe: B-3:
Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy i ergonomii
Lp. umiejętności
1 Pracuje na komputerze
2 Zarządza oprogramowaniem użytkowym na własnej stacji roboczej
3 Wykorzystuje dedykowane oprogramowanie narzędziowe i biurowe do pracy
4 Obsługuje podstawowe elektroniczne urządzenia biurowe (fax, drukarka, skaner itp.)
5 Zarządza informacją niejawna/tajną
6 Wykorzystuje usługi internetowe do przesyłania, pobierania i wyszukiwania informacji
7 Ocenia stanowisko pracy uwzględniając jego ergonomię oraz zasady BHP
8 Pracuje na komputerze
9 Wykorzystuje dedykowane oprogramowanie narzędziowe i biurowe do pracy
10 Kieruje zasobami ludzkimi
11 Określa zakresy obowiązków członków zespołu
12 Tworzy i opracowuje harmonogram realizacji projektu
13 Określa modułowość projektu i algorytmy powiązań
14 Określa wymagane zasoby potrzebne do realizacji projektu

Zadanie zawodowe: B-4:
Sporządzanie kalkulacji opracowywanych projektów
Lp. umiejętności
1 Pracuje na komputerze
2 Wykorzystuje dedykowane oprogramowanie narzędziowe i biurowe do pracy
3 Kieruje zasobami ludzkimi
4 Określa zakresy obowiązków członków zespołu
5 Tworzy i opracowuje harmonogram realizacji projektu
6 Określa modułowość projektu i algorytmy powiązań
7 Określa wymagane zasoby potrzebne do realizacji projektu

Zadanie zawodowe: B-5:
Przygotowywanie danych do ofert
Lp. umiejętności
1 Pracuje na komputerze
2 Wykorzystuje dedykowane oprogramowanie narzędziowe i biurowe do pracy
3 Współpracuje z klientem w zakresie tworzenia specyfikacji tworzonego systemu
4 Tworzy dokumentację projektową
5 Analizuje aktualne trendy w rozwoju systemów komputerowych
6 Planuje system szkoleń
7 Określa wymagane zasoby potrzebne do realizacji projektu, tworzy kosztorysy

Zadanie zawodowe: B-6:
Podejmowanie decyzji o dystrybucji oprogramowania, dokumentacji dla użytkowników systemu
Lp. umiejętności
1 Konfiguruje systemy operacyjne i bazodanowe
2 Konfiguruje sprzęt komputerowy i serwery
3 Konfiguruje aplikacje
4 Konfiguruje interfejsy programowe
5 Ustawia poziomy dostępu i zabezpieczenia programu
6 Opracowuje topografie sieci i hierarchię zależności
7 Tworzy dokumentacje/specyfikacje techniczne

Zadanie zawodowe: B-7:
Udział jako konsultant we wszystkich fazach opracowania i wdrożenia aplikacji składających się na dany system informatyczny
Lp. umiejętności
1 Pracuje na komputerze
2 Obsługuje sieć komputerową
3 Śledzi na bieżąco rynek programów urządzeń informatycznych
4 Zna cel i zadania aplikacji
5 Przeprowadza kontrolę i testy kolejnych modułów aplikacji
6 Zna zasady budowy systemów operacyjnych i programowania komputerów

Zadanie zawodowe: C-1:
Bieżąca współpraca z przedstawicielami klienta, udział w procesie realizacji zakupów lub modernizacji sprzętu komputerowego
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z klientem w zakresie realizacji projektu
2 Kontaktuje się z przedstawicielami klienta podczas realizacji projektu
3 Współpracuje z klientem w zakresie tworzenia specyfikacji tworzonego systemu
4 Dokumentuje kontakty oraz ustalenia z klientem mające związek z realizacją projektu
5 Uzyskuje akceptacje ze strony klienta opracowanych rozwiązań
6 Planuje system szkoleń pracowników klienta obsługujących wdrażany system komputerowy
7 Współpracuje z klientem i zapewnia mu wsparcie w sytuacjach awaryjnych
8 Współpracuje z klientem nad dotrzymaniem terminów i harmonogramu realizacji projektu
9 Dobiera komputer pod kątem jego parametrów przydatnych do realizacji danej aplikacji
10 Potrafi określić wymagania do konfiguracji sieci

Zadanie zawodowe: C-2:
Samodzielne tworzenie rozwiązań projektowych i ich konsultacja z współpracującymi zespołami specjalistów
Lp. umiejętności
1 Kontaktuje się z przedstawicielami klienta podczas realizacji projektu
2 Współpracuje z klientem w zakresie tworzenia specyfikacji tworzonego systemu
3 Merytorycznie współpracuje ze specjalistami w zakresie opracowywania rozwiązań poszczególnych modułów systemu komputerowego
4 Uzyskuje akceptacje ze strony klienta opracowanych rozwiązań
5 Konsultuje projekt oraz etapy jego przygotowania z przełożonymi
6 Wykorzystuje dedykowane oprogramowanie narzędziowe i biurowe do pracy
7 Pracuje na komputerze
8 Zarządza informacją niejawna/tajną

Zadanie zawodowe: C-3:
Przygotowanie harmonogramu i zakresu prac dla członków zespołu realizującego projekt
Lp. umiejętności
1 Współpracuje z klientem w zakresie tworzenia specyfikacji tworzonego systemu
2 Określa modułowość projektu i algorytmy powiązań
3 Tworzy i opracowuje harmonogram realizacji projektu
4 Współpracuje z klientem w zakresie przygotowania harmonogramu realizacji projektu
5 Merytorycznie współpracuje ze specjalistami w zakresie opracowywania rozwiązań poszczególnych modułów systemu komputerowego
6 Konsultuje projekt oraz etapy jego realizacji z przełożonymi
7 Określa zakresy obowiązków członków zespołu
8 Wykorzystuje dedykowane oprogramowanie narzędziowe i biurowe do pracy
9 Zarządza informacją niejawna/tajną
10 Kieruje zasobami ludzkimi

Zadanie zawodowe: C-4:
Ścisła współpraca i wspomaganie członków zespołu nie mających przygotowania informatycznego, a zainteresowanych w sprawnym działaniu systemu
Lp. umiejętności
1 Pracuje na komputerze
2 Obsługuje ekrany zdalne
3 Sieciowe monitorowanie systemu
4 Adaptacja pomocy dydaktycznych
5 Wspomaga użytkowników systemu

Zadanie zawodowe: D-1:
Klasyfikowanie, wartościowanie i interpretowanie informacji wynikających z analizy pracy określonych systemów komputerowych i określanie sposobów zapewniających ich prawidłową współpracę
Lp. umiejętności
1 Konfiguruje systemy operacyjne
2 Konfiguruje systemy bazodanowe
3 Konfiguruje systemy i interfejsy sieciowe
4 Zarządza strukturą i kontami użytkowników w systemie komputerowym
5 Merytorycznie współpracuje ze specjalistami w zakresie analizy poszczególnych modułów systemu komputerowego
6 Analizuje wyniki testów poszczególnych modułów systemu komputerowego
7 Opracowuje interfejsy sprzęgające systemy komputerowe
8 Wykorzystuje dedykowane oprogramowanie narzędziowe i biurowe do pracy
9 Zarządza informacją niejawna/tajną

Zadanie zawodowe: D-2:
Nadzór nad realizacją harmonogramu i jakości zadań wchodzących w skład projektu
Lp. umiejętności
1 Zarządza zasobami ludzkimi
2 Współpracuje z klientem w zakresie przygotowania harmonogramu realizacji projektu
3 Konsultuje projekt oraz etapy jego realizacji z przełożonymi
4 Określa zakresy obowiązków członków zespołu
5 Merytorycznie współpracuje ze specjalistami w zakresie analizy działania modułów systemu komputerowego
6 Analizuje wyniki testów poszczególnych modułów systemu komputerowego
7 Uzyskuje akceptacje ze strony klienta opracowanych rozwiązań
8 Współpracuje z klientem i zapewnia mu wsparcie w sytuacjach awaryjnych
9 Współpracuje z klientem nad dotrzymaniem terminów i harmonogramu realizacji projektu
10 Wykorzystuje dedykowane oprogramowanie narzędziowe i biurowe do pracy
11 Zarządza informacją niejawna/tajną

Zadanie zawodowe: D-3:
Ocena zdolności realizacji aplikacji na danym sprzęcie komputerowym, kontrola zdolności do przenoszenia danych w sieci
Lp. umiejętności
1 Pracuje na komputerze
2 Obsługuje sieć komputerową
3 Śledzi na bieżąco rynek programów urządzeń informatycznych
4 Zna cel i zadania aplikacji
5 Przeprowadza kontrolę i testy kolejnych modułów aplikacji
6 Zna zasady budowy systemów operacyjnych i programowania komputerów
7 Kryteria wydajności sprzętu komputerowego

Zadanie zawodowe: D-4:
Ocena ergonomii i stopnia przyjazności systemu dla użytkownika, a szczególności kontrola podręczników i instrukcji obsługi aplikacji
Lp. umiejętności
1 Ocenia pomieszczenia i stanowiska pracy
2 Ocenia zapotrzebowanie na wymaganą powierzchnię stołów
3 Ocenia stan BHP
4 Ocenia ergonomię stanowiska pracy
5 Ocenia pracochłonność zadań realizowanych na poszczególnych stanowiskach pracy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Rozumowanie logiczne
2 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
3 Wyobraźnia i myślenie twórcze
4 Uzdolnienia organizacyjne
Cechy osobowości
1 Kreatywność
2 Zaangażowanie
3 Odpowiedzialność
4 Dokładność
5 Wytrwałość, cierpliwość
6 Umiejętność postępowania z ludźmi
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Dobra pamięć
3 Dobry wzrok
4 Sprawność rąk