Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Projektant systemów komputerowych

Kod zawodu: 213105

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Opracowywanie koncepcji systemów komputerowych dla zastosowań ogólnych i specjalistycznych oraz dobór odpowiedniego sprzętu komputerowego i oprogramowania.
A-2 Projektowanie interfejsów aplikacyjnych i sprzętowych oraz opracowywanie ich specyfikacji technicznych
A-3 Projektowanie systemów jednostanowiskowych oraz pracujących w sieciach lokalnych i rozległych
A-4 Projektowanie oprogramowania zarządzającego zasobami w systemie komputerowym
A-5 Projektowanie oprogramowania zarządzającego zasobami w sieciach komputerowych
A-6 Tworzenie dokumentacji systemu komputerowego
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP i ergonomii
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Opracowywanie projektu we współpracy z analitykami i odbiorcami systemów komputerowych
C-2 Prowadzenie współpracy z programistami przy realizacji projektu
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Wykonywanie i nadzorowanie prac instalacyjno - wdrożeniowych oraz testów diagnostycznych systemów komputerowych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Opracowywanie koncepcji systemów komputerowych dla zastosowań ogólnych i specjalistycznych oraz dobór odpowiedniego sprzętu komputerowego i oprogramowania.
Lp. umiejętności
1 Posługuje się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
2 Wyszukiwanie danych w Internecie i innych zasobach
3 Posługiwanie się różnorodną dokumentacją
4 Identyfikuje potrzeby użytkowników systemu komputerowego
5 Opracowuje wstępny projekt systemu komputerowego
6 Dobiera sprzęt komputerowy, urządzenia zewnętrzne, technologie sieciowe i oprogramowanie do potrzeb klienta
7 Określa uprawnienia do korzystania z zasobów systemu komputerowego
8 Wyszukuje i proponuje nowatorskie rozwiązania
9 Samodzielnie wyszukuje specyfikacje sprzętowe
10 Określa wymagania sprzętowe dla danego środowiska pracy
11 Posługuje się językami obcymi w zakresie czytania dokumentacji
12 Przeprowadza prace eksperckie systemów komputerowych

Zadanie zawodowe: A-2:
Projektowanie interfejsów aplikacyjnych i sprzętowych oraz opracowywanie ich specyfikacji technicznych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
2 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem wspomagającym projektowanie
3 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem do tworzenia aplikacji
4 Opracowuje algorytmy aplikacyjne
5 Identyfikuje problemy związane z niekompatybilnością sprzętu i oprogramowania
6 Posługuje się dokumentacją techniczną
7 Samodzielnie wyszukuje specyfikacje sprzętowe
8 Wyszukuje i proponuje nowatorskie rozwiązania
9 Opracowuje komponenty do budowy systemu komputerowego
10 Posługuje się językami obcymi w zakresie czytania dokumentacji

Zadanie zawodowe: A-3:
Projektowanie systemów jednostanowiskowych oraz pracujących w sieciach lokalnych i rozległych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
2 Dobiera właściwe oprogramowanie do danej konfiguracji sprzętowej
3 Dobiera właściwe technologie połączeń sieciowych
4 Dobiera właściwy osprzęt aktywny i pasywny sieci
5 Wyszukuje i proponuje nowatorskie rozwiązania
6 Dobiera materiały do wykonywanych łączy sieciowych
7 Optymalizuje sposób poprowadzenia okablowania
8 Analizuje potrzeby klienta dotyczące sprzętu sieciowego
9 Posługuje się językami obcymi w zakresie czytania dokumentacji
10 Określa parametry techniczne elementów systemu komputerowego
11 Przeprowadza prace eksperckie systemów komputerowych
12 Określa wymagania sprzętowe dla danego środowiska pracy
13 Opracowuje algorytmy aplikacyjne

Zadanie zawodowe: A-4:
Projektowanie oprogramowania zarządzającego zasobami w systemie komputerowym
Lp. umiejętności
1 Posługuje się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
2 Identyfikuje zasoby systemu komputerowego
3 Posługuje się dokumentacją techniczną
4 Dobiera właściwe oprogramowanie
5 Wyszukuje i proponuje nowatorskie rozwiązania
6 Posługuje się językami obcymi w zakresie czytania dokumentacji
7 Określa uprawnienia do korzystania z zasobów systemu komputerowego
8 Identyfikuje komponenty systemu operacyjnego
9 Projektuje interfejs aplikacyjny
10 Opracowuje algorytmy działania aplikacji

Zadanie zawodowe: A-5:
Projektowanie oprogramowania zarządzającego zasobami w sieciach komputerowych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
2 Opracowuje algorytmy decyzyjne
3 Identyfikuje zasoby systemu komputerowego
4 Identyfikuje zasoby sieci komputerowych
5 Wyszukuje i proponuje nowatorskie rozwiązania
6 Identyfikuje urządzenia sieci komputerowej
7 Posługuje się językami obcymi w zakresie czytania dokumentacji
8 Identyfikuje protokoły komunikacyjne
9 Ustala dostęp użytkowników do zasobów sieci komputerowej
10 Opracowuje algorytmy funkcjonowania aplikacji sieciowych
11 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem wspomagającym projektowanie

Zadanie zawodowe: A-6:
Tworzenie dokumentacji systemu komputerowego
Lp. umiejętności
1 Posługuje się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
2 Posługuje się dokumentacją techniczną
3 Opracowuje algorytmy działania
4 Posługuje się językami obcymi w zakresie czytania dokumentacji
5 Posługuje się oprogramowaniem edycyjnym
6 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem wspomagającym tworzenie dokumentacji
7 Posługuje się komputerowym sprzętem peryferyjnym (skanery, drukarki, plotery, digitizery).

Zadanie zawodowe: B-1:
Przygotowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami BHP i ergonomii
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Planuje swoje stanowisko według zasad ergonomii pracy
3 Łączy poszczególne elementy zestawu komputerowego
4 Posługuje się właściwym dla wyznaczonych zadań oprogramowaniem
5 Konfiguruje system komputerowy
6 Instaluje sterowniki urządzeń peryferyjnych
7 Konfiguruje sieć
8 Przestrzega warunków licencji

Zadanie zawodowe: C-1:
Opracowywanie projektu we współpracy z analitykami i odbiorcami systemów komputerowych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się programami użytkowymi i specjalizowanymi
2 Konsultuje projekt z administratorem systemów komputerowych
3 Planuje zakres zadań w porozumieniu z administratorem systemów komputerowych
4 Rozwiązuje problemy pojawiające się w trakcie projektowania systemów
5 Eliminuje potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa pracy sieci
6 Konsultuje prace projektowe z odbiorcami systemów komputerowych
7 Opracowuje projekt w myśl wytycznych opracowanych przez analityków
8 Dostosowuje poziom zaawansowania w zakresie słownictwa informatycznego do poziomu znajomości tematu odbiorcy systemu komputerowego

Zadanie zawodowe: C-2:
Prowadzenie współpracy z programistami przy realizacji projektu
Lp. umiejętności
1 Posługuje się komputerem klasy PC
2 Posługuje się programami użytkowymi i specjalizowanymi
3 Przeprowadza analizę postępów realizacji projektu
4 Proponuje rozwiązania zaistniałych problemów
5 Dobiera języki programowania do realizacji projektu
6 Przeprowadza testy kolejnych wersji oprogramowania
7 Opracowuje algorytmy realizacji kolejnych etapów projektu
8 Współdziała przy tworzeniu interfejsu
9 Kieruje pracami zespołu programistów

Zadanie zawodowe: D-1:
Wykonywanie i nadzorowanie prac instalacyjno - wdrożeniowych oraz testów diagnostycznych systemów komputerowych
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje system komputerowy i jego konfigurację
2 Posługuje się systemami operacyjnymi
3 Posługuje się nowoczesnymi programami testującymi sprzęt komputerowy i urządzenia sieciowe
4 Posługuje się nowoczesnymi testerami sprzętowymi służącymi do wykrywania usterek sprzętu komputerowego i urządzeń sieciowych
5 Identyfikuje uszkodzone komponenty systemu komputerowego i urządzeń sieciowych
6 Analizuje wyniki testów
7 Modyfikuje konfigurację systemu komputerowego oparciu o wnioski z przeprowadzonych testów
8 Posługuje się oprogramowaniem zgodnie z ich licencją
9 Nadzoruje instalację sprzętu komputerowego i okablowania


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Logiczne myślenie
2 Dobra pamięć
3 Wyobraźnia przestrzenna
4 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
Cechy osobowości
1 Kreatywność
2 Operatywność
3 Potrzeba samodoskonalenia
4 Dokładność
5 Samokontrola
6 Cierpliwość
7 Wyobraźnia przestrzenna
8 Komunikatywność
9 Zaangażowanie
10 Umiejętność współdziałania
11 Umiejętności kierownicze
12 Odporność emocjonalna
13 Opanowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Spostrzegawczość
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Rozróżnianie barw