Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Programista

Kod zawodu: 213201

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Konserwacja i modyfikowanie kodu aplikacji
A-2 Tworzenie i archiwizowanie dokumentacji oprogramowania oraz tworzenie instrukcji obsługi dla użytkowników
A-3 Tworzenie aplikacji w wybranym języku i środowisku programowania
A-4 Testowanie aplikacji w celu wykrycia i usunięcia błędów oraz zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa aplikacji
A-5 Przygotowanie szczegółowego algorytmu i analiza działania aplikacji
A-6 Opracowanie założeń dotyczących funkcjonalności i warunków pracy aplikacji
A-7 Tworzenie, wykorzystanie i obsługa struktur danych
A-8 Zainstalowanie i uruchomienie aplikacji
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i prowadzenie szkoleń użytkowników aplikacji w zakresie administracji i obsługi
B-2 Organizowanie komputerowego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bhp i przepisami ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespołach programistów
C-2 Współpraca z ekspertami różnych dziedzin w zakresie opracowania aplikacji
C-3 Zarządzanie projektem informatycznym
C-4 Współpraca z użytkownikami testującymi aplikację
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie kontroli jakości i prawidłowości zrealizowanych zadań zawodowych zgodnie z przyjętymi w miejscu pracy kryteriami i metodologią

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Konserwacja i modyfikowanie kodu aplikacji
Lp. umiejętności
1 Posługuje się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
2 Posługuje się dokumentacją techniczną i literaturą fachową
3 Analizuje zadania realizowane przez aplikację
4 Identyfikuje potrzeby użytkowników w zakresie rozwoju aplikacji
5 Szacuje ryzyko wprowadzenia zmian lub aktualizacji aplikacji
6 Przygotowuje harmonogram wprowadzenia zmian lub aktualizacji aplikacji
7 Modyfikuje i dopasowuje program do nowych wymagań
8 Aktualizuje aplikacje
9 Tworzy nowe wersję aplikacji

Zadanie zawodowe: A-2:
Tworzenie i archiwizowanie dokumentacji oprogramowania oraz tworzenie instrukcji obsługi dla użytkowników
Lp. umiejętności
1 Posługuje się sprzętem komputerowym
2 Posługuje się oprogramowaniem edycyjnym
3 Tworzy dokumentację na wszystkich etapach programowania
4 Posługuje się specjalistycznym oprogramowaniem wspomagającym tworzenie i archiwizowanie dokumentacji
5 Archiwizuje dokumentację
6 Tworzy instrukcje obsługi aplikacji

Zadanie zawodowe: A-3:
Tworzenie aplikacji w wybranym języku i środowisku programowania
Lp. umiejętności
1 Posługuje się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
2 Posługuje się dokumentacją techniczną i literaturą fachową
3 Posługuje się językiem angielskim w zakresie tworzenia aplikacji
4 Tworzy elementy i relacje miedzy nimi w kodzie źródłowym
5 Kompiluje elementy programu
6 Debuguje (identyfikuje i poprawia błędy w programie)
7 Linkuje (łączy kod źródłowy z bibliotekami)
8 Tworzy dokumentacje do kodu źródłowego
9 Obsługuje programy do kontroli wersji aplikacji (CVS - Concurrent Versions System)
10 Wykorzystuje gotowe elementy (funkcje, klasy, biblioteki)
11 Przygotowuje zabezpieczenia aplikacji

Zadanie zawodowe: A-4:
Testowanie aplikacji w celu wykrycia i usunięcia błędów oraz zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa aplikacji
Lp. umiejętności
1 Posługuje się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
2 Posługuje się dokumentacją techniczną i literaturą fachową
3 Posługuje się językiem angielskim w zakresie tworzenia aplikacji
4 Testuje program i jego składnie
5 Wykrywa błędy w składni aplikacji
6 Usuwa błędy w składni aplikacji
7 Testuje aplikacje pod kątem cech niefunkcjonalnych (np. wydajność, pojemność, ergonomia, bezpieczeństwo etc.)
8 Ocenia niezawodność aplikacji

Zadanie zawodowe: A-5:
Przygotowanie szczegółowego algorytmu i analiza działania aplikacji
Lp. umiejętności
1 Posługuje się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem do wspomagania tworzenia aplikacji
2 Posługuje się dokumentacją techniczną i literaturą fachową
3 Tworzy schematy blokowe działania aplikacji
4 Projektuje interfejsy użytkownika
5 Optymalizuje elementy projektowanej aplikacji
6 Dostosowuje aplikacje do wymagań środowiska
7 Wybiera język i środowisko programowania

Zadanie zawodowe: A-6:
Opracowanie założeń dotyczących funkcjonalności i warunków pracy aplikacji
Lp. umiejętności
1 Posługuje się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
2 Posługuje się dokumentacją techniczną i literaturą fachową
3 Rozpoznaje zadanie podlegające informatyzacji (określa cel aplikacji
4 Identyfikuje potrzeby użytkowników aplikacji
5 Rozpoznaje środowisko sprzętowe i programowe w jakim ma działać aplikacja
6 Szacuje ryzyko wytworzenia aplikacji
7 Przygotowuje wstępny harmonogram wytworzenia aplikacji
8 Analizuje działanie oprogramowania wytworzonego przez innego wykonawcę

Zadanie zawodowe: A-7:
Tworzenie, wykorzystanie i obsługa struktur danych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
2 Posługuje się dokumentacją techniczną i literaturą fachową
3 Posługuje się językiem angielskim w zakresie tworzenia aplikacji
4 Określa hierarchie danych
5 Definiuje relacje miedzy danymi
6 Projektuje i analizuje struktury danych

Zadanie zawodowe: A-8:
Zainstalowanie i uruchomienie aplikacji
Lp. umiejętności
1 Posługuje się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
2 Posługuje się dokumentacją techniczną i literaturą fachową
3 Posługuje się dokumentacja aplikacji
4 Instaluje aplikację
5 Dopasowuje aplikację do konkretnych wymagań i potrzeb użytkownika
6 Wprowadza dane przetwarzane przez aplikację
7 Przekazuje program do eksploatacji

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie i prowadzenie szkoleń użytkowników aplikacji w zakresie administracji i obsługi
Lp. umiejętności
1 Posługuje się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
2 Przygotowuje niezbędne do przeprowadzenia szkolenia materiały dydaktyczne
3 Demonstruje działanie aplikacji grupie użytkowników
4 Planuje ćwiczenia z obsługi aplikacji i nadzoruje prawidłowość ich realizacji
5 Prowadzi konsultacje dla użytkowników z zakresu obsługi aplikacji

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie komputerowego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bhp i przepisami ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady ergonomii podczas organizowania komputerowego stanowiska pracy
2 Stosuje przepisy bhp, przepisy ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej podczas organizowania komputerowego stanowiska pracy
3 Rozmieszcza sprzęt komputerowy i urządzenia peryferyjne na stanowisku pracy
4 Przeprowadza i podłącza przewody sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
5 Konfiguruje współpracujące ze sobą elementy stanowiska pracy
6 Przestrzega warunków licencji oprogramowania

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca w zespołach programistów
Lp. umiejętności
1 Posługuje się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
2 Konsultuje z grupami programistów sytuacje problemowe, pojawiające się w trakcie projektowania aplikacji
3 Wybiera podwykonawców i zleca im wykonanie zadań
4 Weryfikuje postęp prac z przyjętym harmonogramem działań
5 Uczestniczy w przeglądach jakości kodu aplikacji i dokumentacji

Zadanie zawodowe: C-2:
Współpraca z ekspertami różnych dziedzin w zakresie opracowania aplikacji
Lp. umiejętności
1 Posługuje się sprzętem komputerowymi oprogramowaniem
2 Dobiera ekspertów, w zależności od stanu aktualnych prac i bieżących potrzeb projektu
3 Konsultuje projekt aplikacji z ekspertami różnych dziedzin
4 Planuje zadania dla poszczególnych ekspertów

Zadanie zawodowe: C-3:
Zarządzanie projektem informatycznym
Lp. umiejętności
1 Posługuje się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
2 Weryfikuje postęp prac z przyjętym harmonogramem działań
3 Nadzoruje przeglądy jakości kodu aplikacji i dokumentacji
4 Rozwiązuje problemy pojawiające się w trakcie projektowania i tworzenia aplikacji
5 Dokumentuje procesy tworzenia aplikacji
6 Kieruje pracami zespołu programistów

Zadanie zawodowe: C-4:
Współpraca z użytkownikami testującymi aplikację
Lp. umiejętności
1 Posługuje się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem
2 Gromadzi i analizuje informacje o pojawiających się w fazie testów błędach i nieprawidłowościach działania aplikacji
3 Podejmuje decyzje w sprawie wykrytych nieprawidłowości w działaniu aplikacji
4 Tworzy i przekazuje zespołom programistów raport z testowania aplikacji

Zadanie zawodowe: D-1:
Przeprowadzanie kontroli jakości i prawidłowości zrealizowanych zadań zawodowych zgodnie z przyjętymi w miejscu pracy kryteriami i metodologią
Lp. umiejętności
1 Postępuje zgodnie z założeniami systemu zarządzania jakością w swoim miejscu pracy
2 Przeprowadza samokontrolę zrealizowanych zadań zgodnie z przyjętymi kryteriami i metodologią
3 Dokumentuje przeprowadzaną samokontrolę zrealizowanych zadań
4 Wdraża działania korygujące i naprawcze związane z wykrytymi problemami jakości


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Uzdolnienia organizacyjne
2 Logiczne myślenie
3 Dobra pamięć
4 Wyobraźnia przestrzenna
5 Samokontrola
6 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
Cechy osobowości
1 Pomysłowość
2 Kreatywność
3 Komunikatywność
4 Potrzeba samodoskonalenia
5 Cierpliwość
6 Dokładność
7 Zaangażowanie
8 Odporność emocjonalna
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
2 Spostrzegawczość
3 Rozróżnianie barw